Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, October 27, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀzsÀÄzÀQëuÉ- ªÀgÀzÀQëuÉ ¤µÉÃzÀ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢:10-06-2013 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ eÁ®ºÀ½îAiÀÄ UÀAUÀ£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦AiÀiÁð¢ gÉÆûÃt C°AiÀiÁ¸ï ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ DAfãÀAiÀÄå ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:UÀAUÀ£ÀUÀgÀ eÁ®ºÀ½î vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð f:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆæ DAf£ÀAiÀÄå EvÀ£ÉÆA¢UÉ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¢:23-05-2013 gÀAzÀÄ »AzÀÄ ¸ÀA¥ÁæzÁ¬ÄPÀªÁV ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ DgÉÆæ DAfãÀAiÀÄå£ÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV LªÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ ªÀÄvÀÄÛ £Á®ÄÌ vÉÆ¯É §AUÁgÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃrPÉ EnÖzÀÄ,Ý F ¥ÉÊQ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ JgÀqÀÄ vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀªÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÀUÀ¼À°è DgÉƦvÀgÉ®ègÀÆ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ G½zÀ §AUÁgÀ vÀgÀĪÀAvÉ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß ¤Ãr ¢:10-06-13 gÀAzÀÄ 16-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆæ DAfãÀAiÀÄÄå ¦AiÀiÁð¢UÉ G½zÀ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀgÀĪÀAvÉ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ £ÀAvÀgÀ PÉ® DgÉÆægÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 126/2013 PÀ®A 143.147.148.323.504,506 ¸À»vÀ 149 IPC  ªÀÄvÀÄÛ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 ªÀzsÀÄzÀQëuÉ- ªÀgÀzÀQëuÉ ¤µÉÃzÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄ-1961 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:26-10-2013 gÀAzÀÄ 20-40 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ a£ÀßzÀ UÀt PÀA¥À¤AiÀÄ°è CªÀÄgÉñï£ÀÄ ºÀnÖ a£ÀßzÀ UÀt PÀA¥À¤AiÀÄ ¨sÀÆ PɼÀªÉÄÊ «¨sÁUÀzÀ°è PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ M¼ÀUÀqÉ G¹gÁl vÉÆAzÀgÉAiÀiÁVzÀÄÝ ,aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀnÖ a£ÀßzÀ UÀt PÀA¥À¤ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ, PÀvÀðªÀå¤gÀvÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ CªÀÄgÉñÀ ºÀnÖ a£ÀßzÀ UÀt PÀA¥À¤AiÀÄ ¨sÀÆ PɼÀªÉÄÊ PÁ«ÄðPÀ (¸ÉAlæ¯ï±Á¥ïÖ) FvÀ¤UÉ ¸ÀjAiÀiÁV aQvÉì ¤ÃqÀzÉÃ, AiÀiÁªÀzÉà ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀîzÉà CªÀÄgÉñÀ¤UÉ aQvÉì PÉÆqÀĪÀ°è ¤®ðPÀëvÀ£À vÉÆÃjzÀÝjAzÀ CªÀÄgÉñÀ£ÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É , PÀvÀðªÀå¤gÀvÀ ªÉÊzÁå¢üÃPÁjUÀ¼À ¤®ðPÀµÀvÀ£À¢AzÀ¯Éà ¸ÀzÀj WÀl£É dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgï ªÀÄoï ºÀnÖ a£ÀßzÀ UÀt PÁ«ÄðPÀ n £ÀA 1284 ¸Á:ºÀnÖ PÁåA¥ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 220/2013 PÀ®A. 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ

:¢£ÁAPÀ 26-10-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J.¦.JA.¹ DªÀgÀtzÀ M¼ÀUÀqÉ EgÀĪÀ £ÀgÉñÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ GUÁætzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ mÁæöåPÀÖgïUÉ £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀrUÉ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁr PÀ¼À»¸À®Ä mÁæöåPÀÖgï £ÀA.PÉ.J 36 n©.9681 mÁæöå° £ÀA.PÉ.J 36 n© 9682 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà mÁæöåPÀÖgï PɸÀj£À°è ¹QÌ ©zÁÝUÀ, mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ mÁæöåPÀÖgï EAf£ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ §A¥Àgï£À ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉýzÀÝjAzÀ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ eÉÆÃgÁV gÉøï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ EAf£ï ªÉÄÃ¯É ¤AwzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ£ÀÄ PɼÀUÀqÉ ©zÁÝUÀ JzÉAiÀÄ PɼÀUÀqÉ §A¥Àgï£À gÁqï ZÀÄaÑ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æà ªÀÄw £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀ¼ÀªÁgÀ 23ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, ºÉÆ® ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: w®PïNt zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.290/2013 PÀ®A. 304 (J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¦ügÁå¢ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ wªÀÄätÚ §ÄAPÀ®zÉÆrØ ªÀAiÀiÁ: 38, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° ¸Á: ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀ FvÀ£À ªÀÄUÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ §ÄAPÀ®zÉÆrØ ªÀAiÀiÁ: 10, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ «zÁåyð ¸Á: ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¢: 26-10-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzsÀåºÀß 3-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀ ºÀwÛgÀzÀ dºÀVÃgÀzÁgï gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ gÁA¥ÀÆgÀÄ KvÀ ¤ÃgÁªÀjAiÀÄ PÉ£Á¯ï zÀAqÉAiÀÄ°è §mÉÖ ©aÑnÖzÀÄÝ,Ý FeÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀj WÀl£ÉUÉ gÁA¥ÀÆgÀÄ KvÀ¤ÃgÁªÀjAiÀÄ PÉ£Á¯ï PÀĦàUÀÄqÀØ¢AzÀ ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀ PÉÆÃoÁPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÄãï PÉ£Á¯ïzÀ UÀÄvÉÛÃzÁgÀ (ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½¢®è.) gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj PÉ£Á¯ï£ÀÄß CzsÀðPÉÌ ¤°è¹ E£ÀÆß 30 ¦üÃmï CAvÀgÀzÀ°è ºÀ¼ÀîzÀªÀgÉUÉ ¤ÃgÀĺÀj¸À§ºÀÄ¢vÀÄÛ, CxÀªÁ PÉ£Á¯ïzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀÄjvÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¨sÀzÀævÁ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀzÉà C®PÀëöåvÀ£ÀªÀ»¹zÀÝjAzÀ¯Éà UÀÄvÉÛÃzÁgÀ£À ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ¯Éà F WÀl£É dgÀÄVzÀÄÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 295/13 PÀ®A. 285, 304 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.


 

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:26-10-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10-00 ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉƸÀÆgÀÄgÀªÀgÀzÉÆrØ AiÀÄgÀdAw UÁæªÀÄzÀ ¦ügÁå¢ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ gÀAUÀAiÀÄå , 40 ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:ºÉƸÀÆgÀÄgÀªÀgÀzÉÆrØ AiÀÄgÀdAw FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ PÀjAiÀÄ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è 1)¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà 2)ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà 3)§¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà4)ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå J®ègÀÆ ¸Á:UÁéqÉÃgïzÉÆrØ AiÀÄgÀdAw EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĹzÀÄÝ D «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ PÉüÀÄwÛzÁÝUÀ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦ügÁå¢UÉ DgÉÆæ ¹zÀÝ¥Àà£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀUÉÊ gÉmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, ºÁUÀÆ CA§ªÀÄä½UÉ §®UÉÊUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 219/2013 PÀ®A. 323, 324, 504, ¸À»vÀ 34 L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 26.10.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ®PÀëöät gÁªï vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄð £ÁAiÀÄÄØ ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð G: ¹.L.J¸ï.J¥sï PÁ£Àì¸ÉÖç¯ï ¸Á: ªÀÄ.£ÀA mÉÊ¥ï/7-512 Dgï.n.¦.J¸ï PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀFvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁå±À£ï ¥ÉÆæà ªÉÆmÁgÀ J¦-30-PÉ-2010 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß r.J.« ±Á¯É¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ CA¨ÉÃqÀÌgï UÁqÀð£À ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ JqÀ¨sÁdÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä¬ÄAzÀ zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnÖzÀÝ wªÀÄätÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà G: vÉÆÃ¥Á£ï fÃ¥ï £ÀA§gï PÉJ-48-JA 0292 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀÄwÛ vÁ: ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ f¯Áè: ¨ÁUÀ®PÉÆmÉ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÉÆÃ¥sÀ£ï fÃ¥ï £ÀA§gï PÉJ-48-JA-0292 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉƪÀÄqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ JqÀUÁ®Ä »ªÀÄärØ ºÀwÛgÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 106/2013 PÀ®A: 279.338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 26.10.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ 2£Éà PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ 1£Éà PÁæ¸ï PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛ JqÀ¨sÁdÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀgÁd, 15 ªÀµÀð, eÁ: ªÀqÀØgï, ¸Á: 1£Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ.FvÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÀiÁjPÁA¨sÀ UÀÄr ¥ÁQðAUï ¥ÉèÃ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ gÉÆÃqï PÀqɬÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ C¦à DmÉÆà jPÁë £ÀA: PÉ.J-32/J-9070 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸Á§tÚ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà, G: C¦à DmÉÆà £ÀA: PÉ.J-32/J-9070 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ.FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä, §®UÁ®Ä »ªÀÄärUÉ ¨sÀÄdPÉÌ, ¨É£ÀÄß »AzÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÉå ¨sÁUÀzÀ°è M¼À ¥ÀmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA: 107/2013 PÀ®A: 279, 337 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

J¸ï.¹./ J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ 26-10-2013 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà £ÁAiÀÄPÀ, 30ªÀµÀð,mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¸ÁB PÉ.ºÀAa£Á¼ÀPÁåA¥À vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä FgÀªÀÄä FPÉAiÉÆA¢UÉ PÉ.ºÀAa£Á¼ÀPÁåA¦£À°ègÀĪÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£À ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀmÁUÀ 1) UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà PÀ¨ÉâÃgÀ, 2) gÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á§ ªÀÄĹèA, 3) «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà §rUÉÃgÀ J®ègÀÆ ¸ÁB PÉ.ºÀAa£Á¼ÀPÁåA¥À vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¯Éà £ÁAiÀÄPÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¨ÉÃgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À §UÉÎ ZÁr ºÉý C¥ÀªÁzÀ ªÀiÁr ¸ÀA¸ÁgÀ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§Ý½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ PÀnÖUÉ, ZÀ¥Àà° ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Á¬ÄAzÀ PÀaÑzÀÄÝ, dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß J¼ÉzÁr DPÉAiÀÄ ªÀÄAiÀiÁðzÉUÉ PÀÄAzÀÄ GAmÁUÀĪÀAvÉ ªÀwð¹ E§âjUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ, eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 277/2013 PÀ®A. 504,323, 324, 355, 354,506 gÉ.«. 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1) (10) (11) J¸ï¹./J¸ïn ¦.J AiÀiÁåPÀÖ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:27.10.2013 gÀAzÀÄ 78 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,700/-/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-10-2013

 
This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-10-2013

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 18/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠥ÀĵÁàªÀw UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ gÀlPÀ¯É ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: UÉƧâgÀªÁr, vÁ: f: UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¸ÀégÁd FvÀ£À ºÉAqÀw ²ªÀPÀ°Ã¯Á FPÉAiÀÄÄ vÀ£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁV¯Áè CAvÀ UÀAqÀ¤UÉ ©lÄÖ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀÄvÁÛ¼É, §¸ÀégÁd FvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ£ÁVzÀÄÝ DUÁUÀ ªÀÄ£É ©lÄÖ Nr ºÉÆÃUÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 25-10-2013 gÀAzÀÄ §¸ÀégÁd FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, CªÀ¤UÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 26-10-2013 gÀAzÀÄ Hj£À gÀAUÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀgÁd dªÀiÁzÁgÀ EªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Á®zsÀj ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è §¸ÀégÁd FvÀ£ÀÄ ªÀÄ®VzÀÄÝ £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ w½¹gÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¨É£Àß°è ºÁUÀÄ »A§¢UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ£ÁVzÀÝ §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-10-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ §AzÀÄ wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ ¯Á®zsÀj ºÀwÛgÀ §AzÀÄ gÁwæ C¯Éè ¥ÀPÀÌzÀ gÉÆÃr£À ºÀwÛgÀ PÁ®Ä ºÁUÀÄ ¨É£ÀÄß wQÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, DvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 19/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-10-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0500 UÀAmÉUÉ PÀgÉAmï E®èzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢ dUÀzÉëdUÀzÉë UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Áà ¨Á§±ÉnÖ,  ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: C°AiÀÄA§gï  UÁæªÀÄ, vÁ & f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è aªÀÄt ¢Ã¥À ºÀaÑzÀÄÝ C°èAiÉÄà ¥ÀPÀÌzÀ°è ¨É¼ÉUÉ OµÀ¢ü ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ AiÀÄAvÀæPÉÌ ºÁPÀ®Ä ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¸ÀºÀ vÀA¢nÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, aªÀÄt ¢Ã¥ÀªÀÅ C¯Éè ªÀÄ®VPÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¨Á§±ÉnÖ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É DPÀ¹äPÀªÁV ©zÀÄÝ ¥ÉmÉÆæïï qÀ©âUÉ ¸ÀºÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÀÄ®è¥Áà EªÀgÀ ¨É£ÀÄß, PÉÊ, vÀ¯É, JzÉAiÀÄ ¨sÁUÀ ¸ÀÄnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 26-10-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄ®è¥Áà EªÀjUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, EªÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.   

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 220/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ vÉÃdªÀiÁä UÀAqÀ ªÀÄqÉ¥Áà ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÉ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀAiÀÄ: 74 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ EªÀjUÉ ºÀÄqÀV ²ªÁgÀzÀ°è 5 1/2 JPÀgÉ vÉÆÃl«zÀÄÝ, MPÀÌ®ÄvÀ£ÀPÁÌV 2 DPÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 2 JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ CªÀÅUÀ½UÉ ¢£Á®Ä vÉÆÃlzÀ°è£À PÉÆnÖUÉ ºÁUÉ D¸ÀgÉ ªÀiÁr PÀlÄÖwÛgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉaÑ£À ¸ÀªÀÄAiÀÄ vÉÆÃlzÀ°èAiÉÄà EgÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 23-10-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® D¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ DPÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8:30 UÀAmÉUÉ PÉÆnÖUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ Hl ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ JvÀÄÛUÀ½UÉ ªÉÄêÀÅ ºÁPÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C°è JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ E¢ÝgÀĪÀÅ¢¯Áè, JvÀÄÛUÀ¼À ªÀAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ½zÀÄÝ, ZÁPÀ¯ÉÃl §tÚzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ, MAzÀÄ JwÛ£À ºÉÆmÉÖAiÀÄ PɼÀUÉ ©½ §tÚ EzÀÄÝ, MAzÀÄ JwÛ£À PÉÆÃqÀÄ ¸Àé®à ªÉÆAqÁVzÀÄÝ, C.Q 30,000/- gÀÆ EgÀÄvÀÛªÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ HlPÉÌ PÀĽvÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 365/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :- 
¢£ÁAPÀ 26-10-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸ÀÄAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹, ¸Á: PÉÆAUÀ½, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è vÀªÀÄÆägÀ UÁæªÀÄ PÉÆAUÀ½UÉ ºÉÆÃUÀĪÀ §¸Àì ºÀvÀÄÛªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¥ÁåAn£À »A¢£À eÉé£À°è AiÀiÁgÉÆà PÉÊ ºÁQzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß eÉç £ÉÆÃqÀ®Ä eÉé£À°èlÖ 2500/- gÀÆ EgÀ°è®, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è E§âgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ CªÀ¸ÀgÀzÀ°è E½AiÀÄÄwÛzÀÄÝ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ M§â¤UÉ »ÃrzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ºÀt ¨ÉÃgÉ ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ PÉÆlÖ£ÀÄ CªÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ, M§â ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ »ÃrzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉøÀgÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ ¸Á: ¨sÁ°Ì CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ CµÀÖgÀ°è §¸Àì ¸ÁÖAqÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀ ¥ÉưøÀgÀÄ §AzÀgÀÄ J®ègÀÄ PÀÆr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/2013, PÀ®A 498(J), 323 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦ DåPïÖ :-
¦üAiÀiÁð¢ DAiÉÄñÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ±ÁºÀ ±ÀªÀıÀÄ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: a¹ÛAiÀiÁ¥ÀÆgÀ, £ÀÆgÀSÁ£À vÁ°ªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ ¤±ÀѬĹzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ£À gÉÆû¯ÉUÀ°èAiÀÄ ±ÁºÀ ±ÀªÀıÀĢݣï SÁ¢æ vÀAzÉ ±ÁºÀ C«Ä£ÀĢݣï SÁ¢æ EªÀgÀ eÉÆvÉ ¢£ÁAPÀ 11-05-2013 gÀAzÀÄ ¤eÁªÀÄ ¥sÀAPÀë£À ¥Áå¯ÉøÀ£À°è £ÉgÀªÉÃjzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉĺÀgÀ ºÀt 25,051/- gÀÆ. PÉÆqÀ®Ä ªÀiÁvÁVzÀÄÝ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ vÀ£Àß C½AiÀĤUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è 40,551/- gÀÆ. ºÀtªÀ£ÀÄß eÉÆÃr PÀ gÀPÀªÀiï DV PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ 35 UÁæA. a£ÀߪÀ£ÀÄß ºÁUÀÄ E¤ßvÀgÉ J¯Áè jÃwAiÀÄ UÀȺÀ §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄĹèA ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÁgÀ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 45 ¢ªÀ¸À ªÀiÁvÀæ ¦üAiÀiÁðzÀAiÀÄ eÉÆvÉ ZÉ£ÁßV EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÁºÀ ±ÀªÀıÀĢݣï SÁ¢æ vÀAzÉ ±ÁºÀ C«Ä£ÉƢݣï SÁ¢æ (UÀAqÀ), EvÀ£ÀÄ 2) ±ÁºÀ C«Ä£ÉƢݣï SÁ¢æ vÀAzÉ gÀfªÉǢݣï SÁ¢æ (ªÀiÁªÀ), 3) C¥sÀìgÀĤ߸Áì ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ±ÁºÀ C«Ä£ÉƢݣï SÁ¢æ (CvÉÛ), 4) RÄzÀ¹AiÀiÁ ¨ÉÃUÀA @ djãÁ vÀAzÉ ±ÁºÀ C«Ä£ÉƢݣï SÁ¢æ (£ÁzÀ¤), 5) ¸À«Ä£Á ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ ±ÁºÀ C«Ä£ÉƢݣï SÁ¢æ (£ÁzÀ¤), 6) ±ÁºÀ ªÀÄdgÀ SÁ¢æ vÀAzÉ ±ÁºÀ C«Ä£ÉƢݣï SÁ¢æ (ªÉÄÊzÀÄ£À) J®ègÀÄ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.7-4-19 SÁ£À ZËPï gÉÆ»¯Éà UÀ°è ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀ ªÀÄzÀå ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ©lÄÖ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ zÀĨÉÊUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, UÀAqÀ zÀĨÉÊUÉ ºÉÆÃzÀ PÀÆqÀ¯Éà DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ vÀªÀÄä ªÀvÀð£É §zÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ««zsÀ jÃwAiÀÄ avÀæ »A¸É, ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ªÀiÁvÀÄ ªÀiÁwUÉ ºÀ¯Éè ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, Hl PÉÆqÀzÉà G¥ÀªÁ¸À EqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, EzÉ®è ¦üAiÀiÁ𢠸À»¹PÉƼÀîzÉà vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ºÉýzÀgÉ, UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÄß §AUÁgÀ ºÁUÀÄ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á ºÁUÀÄ ¤ªÀÄä vÀAzÉUÉ ¥Áèl Rjâ ªÀiÁrPÉÆqÀÄ CAvÀ ºÉüÀÄ J®è ¸ÀjºÉÆUÀÄvÉÛ CAvÀ ºÉýgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß CvÉÛ ªÀiÁªÀ£ÀªÀjUÉ ¤ÃªÀÅ FUÀ »ÃUÉPÉ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj JAzÀÄ PÉýzÀgÉ CªÀgÉ®ègÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ, §rzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÁªÀÅ PÉýzÀÄÝ PÉÆlÖgÉ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÉÃj¹PÉƼÀÄîvÉÛªÉ CAvÀ zsÀªÀÄQ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, C®èzÉà E£ÀÄß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉUÁV zÉÊ»PÀ ªÀivÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ªÀqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-10-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 159/2013, PÀ®A 398, 325 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ PÁAvÉñÀégÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ¥Ánî ¸Á: £ÀA¢PÀÄgÀ, ¸ÀzÀå: ¸ÀAUÀªÀÄ EªÀjUÉ E§âgÀÆ ºÉAqÀA¢gÀÄ EzÀÄÝ 1) ®°vÀªÀiÁä 70 ªÀµÀð, 2) ¤®ªÀiÁä 48 ªÀµÀð, EgÀÄvÁÛgÉ, EUÀ 10-12 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀAUÀªÀÄ PÁæ¸À ºÀwÛgÀzÀ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀzÀ°è ¥ÀÆeÁj JAzÀÄ EzÀÄÝ, ¥Àæw¢£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 25-10-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ E§âgÀÆ ºÉAqÀA¢gÀÄ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄA¢gÀzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ vÀUÀqÀzÀ ±ÉrØ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¤Ã®ªÀiÁä ºÉÆgÀUÀqÉ EgÀĪÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ®°vÀªÀiÁä M¼ÀUÀqÉ PÉÆuÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 26-10-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0215 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ vÀnÖzÀ aîUÀ¼À ¥ÀgÀzÉ vÉUÉzÀÄ E§âgÀÆ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄ¥sÀ®gï PÀnÖPÉÆAqÀÄ M¼ÀUÀqÉ §AzÀÄ CªÀjUÉ AiÀiÁgÀÄ JAzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ CzÀgÀ°è M§â ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀÄQzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¤Ã®ªÀÄä£À ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ CªÀ¼ÀÄ JZÀÑgÀ UÉÆAqÀ¼ÀÄ, M§â ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ¥sÀgÀ¹ PÀ°è£À vÀÄAr¤AzÀ £ÀqÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßç⠥sÀgÀ¹ PÀ°è¤AzÀ §®¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ, DUÀ ¤Ã®ªÀiÁä UÀÄ®Äè ªÀiÁrzÁUÀ CªÀ½UÉ ¥sÀgÀ¹ PÀ°è¤AzÀ ¨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÝjAzÀ ºÀ®Äè ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÉà ¥sÀgÀ¹ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ CªÀj§âgÀÆ M¼ÀV£À PÉÆuÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV ®°vÀªÀiÁä½UÉ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ gÉÆPÀÌ vÉÃV JAzÀÄ CªÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ ªÀÄÆV£À ªÉÄïÉ, §®ºÀÄ©â£À ªÉÄ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀÆlPÉøÀ vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃr CzÀgÀ°è K£ÀÄ ¹UÀ°¯Áè¢zÀÝjAzÀ C¯Éè ©¸Ár ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ©ÃUÀ ºÁQzÀ ¸ÀAzÀÆPÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2013, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26-10-2013 gÀAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆÃ.ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ JªÀiï ¨sÁ«ªÀĤ ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É PÀgÀPÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ §PÀÌ¥Àæ¨sÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV fæ¤AzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ §PÀÌ¥Àæ¨sÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ U˸ÉÆâݣï vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ ªÉÆÃd£À ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: PÀgÀPÀ£À½î EvÀ£ÀÄ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀݪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤AzÀ ªÀÄmÁÌPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß, JgÀqÀÄ ªÀÄmÁÌ aÃn ªÀÄvÀÄÛ 950/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ºÁdgÀ¥Àr¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀiÁzÀ U˸ÉÆâݣï EvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 236/2013, PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-10-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨sÁ¸ÀÌgÀ ¥ÀAZÁ¼À, ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ¥ÀAZÁ¼À, ¸Á: OgÁzÀ ¹¹ð, ¸ÀzÀå: ¥Áèl £ÀA. 50 C®èA¥Àæ¨sÀÄ £ÀUÀgÀ, UÀÄA¥Á »AzÀÄUÀqÉ, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ DgÉÆæ ¨sÁ¸ÀÌgÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¥ÀAZÁ¼À, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-41/ºÉZï-96 £ÉÃzÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ, zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqÉñÀégÀ-UÀÄA¥Á gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É gÁA¥ÀÄgÉ PÁ¯ÉÆä PÁæ¸À ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÀÝ M§â C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«UÉ G½¸À®Ä ºÉÆÃV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®zÀ »rvÀ vÀ¦à ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«UÉ zsÀPÉÌAiÀiÁV gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ MAzÀÄ CmÉÆÃjPÁëzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®¢AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ºÀuÉAiÀÄ°è, vɯÉUÉ, §®ªÉƼÀPÉÊUÉ ºÀwÛgÀ, JqÀ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, §®¸ÉÆAlPÉÌ, §®¥ÁzÀPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

   

Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಚಿಂಚೋಳಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂಧೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮೋಮ್ಲಾ ಸಾ: ಕುಂಚಾವರಂ ತಾ: ಚಿಂಚೊಳಿ ದಿನಾಂಕ01.10.2013 ರಂಧು ನಾನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮು: ಕುಂಚಾವರಂ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ತಮ್ಮ ದ್ವಿಚಕ್ರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ  ಎ ಪಿ-09 ಬಿ-0984 ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸುಲೇಪೇಟ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಸುಮಾರು 03.40 ಪಿ ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಚಿಂಚೊಳಿಯ ದೊಡ್ಡ ಸೇತುವೆ ಧಾಟಿ ಮುಂದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಪ್ಯಾಶನ್ ಪ್ರೋ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನದ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಎ-32ಇಬಿ-2451 ವಾಹನವು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮಾಹೋಸಳ್ಳಿ ಇತನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು ಸದರಿ ವಾಹನದ ಹಿಂದೆ ಮಾರುತಿ ತಂಧೆ ಮೋಗಲಪ್ಪ ನಿಮಾಹೊಸಳ್ಲಿ ಇತನು ಕುಳಿತಿದ್ದನು . ಸದರಿ ವಾಹನವು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವನು ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಿಜಿತನದಿಂದ ಚಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಶನ ಪ್ಲಸ್ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಎಪಿ-09, ಬಿಇ-094 ಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ  ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂಧೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇಬ್ಬರು ಬಿದ್ದೆವು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಾಯವಾಗಿ ಮೂಳೆ ಮುರಿದಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಎಡಗಡೆ ಭುಜದ ಹತ್ತೀರ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಇತರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದೋಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಗಾಯಾಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.. ಸದರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇತನಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದುರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಹಿಬೂಬ ತಂದೆ ದೌಲಸಾಬ ಮೊಮಿನ ಉ:ಡಿಪೋ ನಂ. 1 ರಲ್ಲಿ ಚಾಲಕ ಬ್ಯಾಡ್ಜ ನಂ.14948 ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಾ:ವಡಗೇರಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 26-10-2013 ರಂದು 2 ಗಂಟೆಗೆ  ಡಿಪೊ ನಂ. 1 ಕ್ಕೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆನೆ.ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ ಬಿಜಾಪೂರಕ್ಕೆ ಹೊಗುವ ಬಸ್‌ ನಂ. ಕೆಎ 32 ಎಫ್‌ 1748 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ  ಚಾಲಕನಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ  ನೇಮಿಸಿದ್ದು. ನನ್ನಂತೆ ಸದರಿ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಕಂಡೆಕ್ಟರ ಅಂತಾ ಸಾಯಬಣ್ಣಾ ವಾಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ಜ ನಂ.2599 ಇವರನ್ನು  ನೇಮಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಾವಿಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸದರಿ ಬಸ್‌ನ್ನು  ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 4:30 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30-40 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಬಸ್‌ನ್ನು ನಾನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು  ಸಾಯಂಕಾಲ 5:15 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218 ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಫರಹಾಬಾದ ಸಮೀಪ ಕೆರ ಅಂಗಳದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಗಡೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು  ಆಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಾದ  1) ಮಹಾದೇವಿ ಹಡಪದ ಇವರಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಲಗೈಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, 2) ಸುಬದ್ರವ್ವ ಚಿವುಟೆ ಇವರಿಗೆ ಬಲಗಾಲಿನ ಕಪಗಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಡಕಿಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿಯವರು ಫರಹತಾಬಾದ ಮತ್ತು ಜೇವರ್ಗಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕ ಸಾಯಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯ ವಗೈರೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ಲಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸದರಿ ಲಾರಿ ನಂ: ಎಮ್‌ಹೆಚ್‌-32 ಬಿ-9088 ನೇದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 20-10-2013 ರಂದು  ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪವಾರ ಸಾ|| ಮಹಾಗಾಂವ ತಾಂಡ ರವರು  ತಾಂಡಾದಿಂದ ಭೂಸಣಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೇಟ ಆಡಲು ಹೋಗುವ ಸಂಬಂದ ತಮ್ಮ ತಾಂಡಾದ ಗೂ ಪ್ರಕಾಶ ತಂ ಶಿವರಾಮ ಚವಾಣ ಇವರು ತಮ್ಮ ತಾಂಡದವನೆಯಾದ ಸಂಜು ತಂದ ಶಂಕರ  ಚವಾಣ ಇತನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಹೀರೊ ಪ್ರೊ. ನಂ ಕೆ,ಎ, 32 ಇಡಿ, 5219 ನೇದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭೂಸಣಗಿಗೆ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಹೊರಟು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಕೇಟ ಆಡಿ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ 7,00 ಪಿ,ಎಮ್,ಕ್ಕೆ ಮಹಾಗಾಂವ ಕ್ರಾಸಿಗೆ ಬಂದು ಚಾಹ ಕುಡಿದು ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗರು ಟಂಟಂ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತಾಂಡಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ತಾನು ಪ್ರಕಾಶ ತಂದಿದ್ದ ಸದರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದು ಪ್ರಕಾಶ ಇತನು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು 7.45 ಪಿ,ಎಮ್,ಕ್ಕೆ ಮಹಾಗಾಂವ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ತಾಂಡಾ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದು 8.00 ಪಿ,ಎಮ್,ಕ್ಕೆ ಮಹಾಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ದಾಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಕಾಶ ಇತನು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಸ್ಕೀಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ತನಗೆ  ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶನಿಗೆ ಭಾರಿಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಕಾಶ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾಗಾಂವ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಕಾಶ ಇತನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸೊಲ್ಲಾಪೂರ ಆಸ್ಪತ್ರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಉಪಚಾರ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 24-10-2013 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.