Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, August 23, 2014

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                  :: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¥ÉưøÀjAzÀ «±ÉÃóµÀ ¥ÀæPÀluÉ ::

         ¢£ÁAPÀ  29-08-2014 gÀAzÀÄ UÀuÉñÀ «UÀæºÀUÀ¼À ¥ÀæwµÁ×¥À£ÉAiÀiÁUÀ°zÀÄÝ, F §UÉÎ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¤ÃqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è KPÀUÀªÁQë CrAiÀÄ°è £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ, PÉ.E.©, CVß±ÁªÀÄPÀ, PÀAzÁAiÀÄ, ºÁUÀÆ ¥ÉÆ°Ã¸ï  E¯ÁSÁ ªÀw¬ÄAzÀ MAzÉà PÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀzÀAvÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¥Àæw ªÀµÀðzÀAvÉ F ªÀµÀðªÀÇ ¸ÀºÀ ¢£ÁAPÀ:26.08.2014 jAzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. JAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æà JA.J£ï. £ÁUÀgÁd gÀªÀgÀÄ UÀuÉñÀ ¥ÀæwµÁ×¥À£É ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ w½¹gÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄAiÀÄå¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ ªÀ: 60, eÁ: dAUÀªÀiï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §ÄPÀÌ£ÀnÖ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  ¦üAiÀiÁ𢠫±Á¯ÁQë UÀAqÀ ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå¸Áé«Ä ªÀ:50 ªÀµÀð, eÁ: dAUÀªÀiï G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: §ÄPÀÌ£ÀnÖ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FPÉAiÀÄ  UÀAqÀ¤zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:-9-6-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 9-00 UÀAmÉUÉ §ÄPÀÌ£ÀnÖ UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ D¸ÀàvÉæUÉ PÀtÄÚ vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃVzÀªÀ£ÀÄ wgÀÄV §A¢gÀĪÀÅ¢®è ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è DvÀ£À JvÀÛgÀ 5 Cr 5 EZÀÄ, vɼÀî£É ªÉÄÊPÀlÄÖ, UÉÆâ ªÉÄʧtÚ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É. ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DvÀ£À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ©½ §tÚzÀ ¥sÀÆ¯ï ±Àlð ©½ §tÚzÀ zÉÆÃvÀæ zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉUÀÄ£Éß £ÀA: 122/2014 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw «dªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ G : ªÀÄ£ÉPÉ®¸À/ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À ¸Á : CgÉÆð UÁæªÀÄ vÁ: ªÀiÁ£À«. FPÉAiÀÄ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1) «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀ§¥Àà 2) gÀÄzÀæªÀÄä UÀAqÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà 3) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà 4) ±ÀAPÀæªÀÄä 5) ¸ÀÄeÁvÀ UÀAqÀ ªÀÄ®èAiÀÄå 6) ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà J®ègÀÆ eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á : CgÉÆð EªÀgÀÄUÀ¼À ಮನೆಯಿದ್ದು, ಸದ್ರಿಯವರು 04 ದನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು, ದನಗಳ ಮೂತ್ರವನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರು ದಿನಾಂಕ 23-08-14 ರಂದು ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ದನಗಳ ಮೂತ್ರವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಾ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಎಲೇ ಬೋಸುಡಿ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀ ಮಾಡಿಕೋ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಆರೋಪಿ ನಂ.1 & 3 ನೇದ್ದವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಕೈಗಳಿಂದ ಎಡಕಪಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ನೀಲಮ್ಮಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ದುಖಪಾತಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ನಾನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ದಿನಾಂಕ 23-08-14 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1-00 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಈ ನನ್ನ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 232/2014 ಕಲಂ 143, 147, 504, 323, 354, 324, 506 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.08.2014 gÀAzÀÄ  239 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   42,000/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-08-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 23-08-2014

ºÉÆPÀæuÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/2014, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 22-08-2014 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gÁªÀt gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, ತಿ: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: aªÉÄUÁAªÀ vÁAqÁ ರವರ ಮಗನಾಧ ಪೃತ್ವಿರಾಜ ಈತನು ಮುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲಾವರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ ಜೀಪ ತೂಫಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕೆಎ-48 ಎಮ್/2722 ನೇದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಗಿ ಸದರಿ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದು ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಮಗನು ಜೀಪಿನಿಂದ ಇಳಿವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಜೀಪಿನ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿ ಪ್ರೇಮ ತಂದೆ ಶಿವರಾಜ ತೆಲೆಂಗೆ ಸಾ: ಮುರ್ಕಿ ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಜೀಪಿನ ಘೇರ್ ಹಾಕಿ ಜೀಪ ಚಾಲು ಮಾಡಿ ಅತಿ ಜೋರಾಗಿ ಧೋಪರವಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಗುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಮಗನ ಝೋಲಿ ಹೋಗಿ ಆತನ ತಲೆಯ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಎಡಭಾಗದ ಗಾಲಿ ಹಾಯ್ದು ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗು ತರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/2014, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 21-08-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¸ÀÄ vÀAzÉ UÉÆÃ¥ÀÄ ¹ gÁoÉÆÃqÀ, ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: DtzÀÆgÀªÁr vÁAqÁ, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ±ÀAPÀgÀ E§âgÀÄ ±ÀAPÀgÀ EvÀ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-43/E-3054 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É DtzÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ±ÀAPÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ EªÀjUÉ DtzÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ©lÄÖ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt DvÀ¤UÉ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ OµÀ¢üUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¨Á¸ÀÄ ¹ gÁoÉÆÃqÀ, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ DtzÀÆgÀªÁr PÁæ¸À ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ F±Á£Àå gÁdå ¸ÁjUÉ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ §¸Àì £ÀA. PÉJ-36/J¥sï-1169 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ±ÀAPÀgÀ EvÀ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ±ÀAPÀgÀ EvÀ£À §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ, §® vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ, §®UÁ°£À ªÉƼÀPÁ® qÀ©âAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ°£À »ªÀÄärAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-08-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/2014, PÀ®A 307 L¦¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಡೊಳಗೆ ಸಾ: ಮುಚಳಂಬ ರವರು ಭಾಲ್ಕಿಯ ಪುರಸಭೆಯ ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು 2-3 ದಿವಸಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾದೆಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ರಾವಸಾಬ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ ಸಿಂದೆ ವಯ ಅಂದಾಜು 38 ವರ್ಷ ಇವನು ಮುಚಳಂಬಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಗೌಂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಊರಿನ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಗೆಳೆಯನಾದ ಗುರುನಾಥ ತಂದೆ ರಾಮಲಿಂಗ ಚಿದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಈಗ 3-4 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದಿತ್ತು, ಅವನು ಮಾಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಂದ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ, ಆಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು ಸದರಿ ಕಾದೇಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರಾವಸಾಬ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ ಸಿಂದೆ ಇವನಿಗೆ ಗೆಳೆಯ  ಗುರುನಾಥನ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಾ ಫಿರ್ಯಾದಿಯೇ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆವಾಗಿನಿಂದ ಸದರಿ ಕಾದೆಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ರಾವಸಾಬ ಇವನು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಪರಿಚಯವಿರುತ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ತಡವಾದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರೇ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ 2-3 ಬಾರಿ ತಮ್ಮೂರಿನಿಂದ ಕಾದೇಪೂರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು, ಈಗ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳಿಂದ ಅವನು ಊರಿನ ಧೂಳಪ್ಪಾ ಸಿನಗೇರೆ ರವರ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು, ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 21-08-2014 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯರು ಭಾಲ್ಕಿಯಿಂದ ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 21-08-2014 ರಂದು ಸದರಿ ಕಾದೇಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಂಡಿ ರಾವಸಾಬ ಇವನು ಮೊಬೈಲ ನ.  9611903485 ನೇದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತನಗೆ ಕಾದೇಪೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಯಾವುದೆ ವಾಹನ ಇಲ್ಲ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಕಾದೇಪೂರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರಲು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು ತಮ್ಮೂರ ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಹಿರೊ ಹೊಂಡಾ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮೂರಿನಿಂದ ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರೋಡ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಟಿದ್ದು, ನಂತರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಲಾನ ಹೊಡ್ಡು ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಸದರಿ ರಾವಸಾಬ ಇವನು ತನಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದಿದೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಆಗ ಆರೋಪಿ ರಾವಸಾಬ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ ಸಿಂದೆ ವಯ: 38 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಕಾದೇಪೂರ ಇವನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ತಲೆ ಕೂದಲು ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ನೂಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು ದಿನಾಂಕ 22-08-2014 ರಂದು ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 169/2014, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÉÆüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀÄÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-08-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ£À°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ¨sÁªÀ ²ªÀgÁd ªÀqÀVgÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½¢gÀĪÁUÀ      ¢£ÁAPÀ 21, 22-08-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀV£À C®ªÀiÁj ¯ÁPÀgï ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ 1) 2 1/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ ZÉÊ£ï ¸Àgï C.Q 70,000/- gÀÆ., 2) §AUÁgÀzÀ JgÀqÀÄ dĪÀÄPÁ 8 UÁæA. C.Q 22,400/- gÀÆ., 3) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ PÉÊ PÀqÀUÀ 8 UÁæA. C.Q 22,400/- gÀÆ., 4) §AUÁgÀzÀ Q«AiÀÄ JgÀqÀÄ ªÀÄÄgÀÄUÀ¼ÀÄ 2 1/2 UÁæA. C.QB 7,000/- gÀÆ., 5) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 15,000/- gÀÆ., »ÃUÉ MlÄÖ 1,36,800/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ D¨sÀgÀt ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/2014, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-08-204 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ gÁªÀÄ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¸Á: ªÉÆüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ Hl ªÀiÁr ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°è ªÀÄ®VzÀÄÝ, CªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀÄÄ zÉêÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 22-08-2014 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ MAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¨Éqï gÀÆ«Ä£À ¨ÁV®Ä vÉgÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀÄÝ §gÀzÉà EzÀÝ PÁgÀt vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ PÀÆV PÀgÉzÁUÀ CªÀgÀÄ §AzÀÄ ¨ÁV®Ä vÉUÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä gÀÆ«Ä£À ¥ÀPÀÌzÀ gÀÆ«Ä£À Qð AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C®ªÀiÁj ¯ÁPÀgï PÀÆqÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ¯ÁPÀgï£À°ènÖzÀÝ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5000/- gÀÆ., 2) MAzÀÄ vÁ½ 10 UÁæA. C.Q 28,000/- gÀÆ., 3) §AUÁgÀzÀ JgÀqÀÄ dĪÀÄPÁ 3 UÁæA. C.Q 8,400/- gÀÆ., 4) §AUÁgÀzÀ JgÀqÀÄ ¨ÉAqÉƽ 1.5 UÁæA. C.Q 4,200/- gÀÆ., 5) §AUÁgÀzÀ ¥ÀzÀPÀ 1 UÁæA. C.Q 2,800/- gÀÆ., 6) ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼À 10 GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ 05 UÁæA. C.Q 14,000/- gÀÆ., 7) ¨É½îAiÀÄ GqÀzÁgÀ 15 ºÁUÀÄ 2 PÁ®Ä PÀqÀUÀ 10 UÁæA. C.Q 4,000/- gÀÆ., »ÃUÉ MlÄÖ 66,400/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ D¨sÀgÀt ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.   

Gulbarga District Reported Crimes

ಲಾರಿ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಸಾಹೇಬಖಾನ ತಂದೆ ಮೆಹಬೂಬಖಾನ ಸಾ: ಕೊಳ್ಳೂರ ತಾ:ಜಿ:ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹಾ:ವ: ಮಿಜಬಾನಗರ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ  ರವರು ದಿನಾಂಕ: 11/08/2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಪೀರಪಾಶಾ ಟ್ರಾನ್ಸ ಪೋರ್ಟನ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆಎ-27 - 6979 ನೇದ್ದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 12/08/2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-00 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ತಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಲಾರಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ನೆರೆಯವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಮತ್ತು ಜೇವರ್ಗಿ, ಸೇಡಂ ,ಆಳಂದ , ನಿಂಬರ್ಗಾ ಮುಂತಾದ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ  ಕಳುವಾದ ನಮ್ಮ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆಎ-27 -6979 .ಕಿ 5,00,000/-ರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಲಾರಿ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.