Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, May 27, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-05-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27/05/2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2011 PÀ®A 353, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà AiÀÄgÀ£À¼Éî ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, G: ¥ÉưøÀ PÁ£ïìmÉç¯ï £ÀA. 1775, §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹.¦.¹. 1505, zÀ±ÀgÀxÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ J£ï.JZï.9 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁèzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPï ºÀwÛgÀ ¸ÀAZÁj PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ J¸ï.JZï.N. ¹.JZï.¹. 618, gÀªÀjUÉ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA 7545. £ÉßÃzÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀĪÀAvÉ ¤¸ÀÛAvÀÄ«£À ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹.JZï.¹. 618. gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ¤°è¹j CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA. JA.JZï.25/©7845 £ÉßÃzÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌ ¤°è¹ oÁuÉUÉ ¤¸ÀÛAvÀÄ«£À ªÀÄÆ®PÀ PÀgÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. gÀªÀgÀÄ ºÉýzÀ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå 7545, £ÉßÃzÀPÉÌ ¤°è¹zÀ ªÁºÀ£À £ÀA. JA.JZï. 25/©7845. £ÉßÃzÀÄ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ºÉÆîĪÀAvÉ PÁtÄwÛzÉ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. gÀªÀgÀÄ «ZÁgÀ ªÀiÁr ¥ÀÄ£ÀB PÀgÉ ªÀiÁr w½¹j CAvÁ ºÉýzÀÄÝ CµÀÖgÀ°èAiÉÄà ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤°è¹zÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ C§ÄÝ® d¨ÁâgÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¸Á¨ï EªÀiÁªÀıÁªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, ¸Á; vÀqÉÆüÁ, vÁ; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¯Áj¬ÄAzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¤£ÁåªÀ ¥ÉưøÀ E¢Ý, ¤£ÀUÁågÀÄ £À£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀĪÀ C¢üPÁgÀ PÉÆnÖzÁÝgÉ CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. gÀªÀgÀ DzÉñÀ«zÉ DzÀÝjAzÀ ¤°è¹zÉÝãÉ. ¹.¦.L. DzÉñÀ §gÀĪÀ ªÀgÉUÉ ¸ÀĪÀÄä£É ¤AvÀÄPÉÆ CAzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, CAVAiÀÄ PÁ®gÀ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁr PɼÀUÉ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ JgÀqÀÄ vÉÆÃqÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 05/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀuÁÚ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ DªÀAmÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆý, ¸Á: SÉÃqÁð(©) EvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÁà ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÀÄtºÉÆÃqï ºÉÆîzÀ §AzÀjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ ªÀiÁ«£À PÁ¬Ä PÁAiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆîzÀ ªÀiÁ«£À VqÀzÀ PɼÀUÉ PÀĽvÁUÀ DPÁ±ÀzÀ°è UÀÄqÀUÀÄ ¹qÀ®Ä DV DPÀ¹äÃPÀªÁV ¹qÀ®Ä ªÀiÁ«£À VqÀzÀ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ ¹qÀ°£À ±ÀPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ §qÉzÀÄ ¨sÁj ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 504 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-05-2011 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁUÀÆgÀ(JA) EPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¨Á§Ä EªÀj§âgÀÆ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ FgÀ¥Áà ºÁUÀÄ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: £ÁUÀÆgÀ (JA) EªÀgÉ®ègÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ EvÀ¤UÉ ºÉÆÃgÀUÉ PÀgÉzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ PÀmÉÖ AiÀiÁPÉ ºÉÆÃqÉ¢Ý¢Ý CAvÀ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ºÁUÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¨Á§Ä J®èjUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2011 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-05-2011 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ vÉÃdªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ MqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁUÀÆgÀ (JA) EPÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÉÊfãÁxÀ, ¸ÀAdÄ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ DgÉÆæ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄUËqÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 2 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÄ £ÁUÀÆgÀ (JA) UÁæªÀÄ EvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV DgÉÆæUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ PÀgɬĹ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ PÀmÉÖ JPÉ ºÉÆÃqɢݢÝj CAvÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ, DgÉÆæAiÀÄ ºÉAqÀw PÀ¯ÁªÀw ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ ªÀÄUÀ ¨Á§Ä EªÀgÉ®è®gÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¤£Àß ºÉÆî J°è ºÉÆqÉ¢ÝzÉÝªÉ CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÉÊf£ÁxÀ ºÁUÀÄ ¸ÀAdÄ EªÀjUÉ PÀ¯ÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ¨Á§Ä EªÀgÀÄ §rUÉ ¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/2011 PÀ®A 341, 323, 504, 506, 307, 109 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/04/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zsÀ£Áf vÀAzÉ zÁzÁgÁªÀ ¥Ánî, 2) C«£Á±À vÀAzÉ zË®vÀgÁªÀ ¥Ánî E§âgÀÆ eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: EAZÀÆgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 7 d£À EvÀgÀgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ dUÀvÁÛ¥À ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: EAZÀÆgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£À zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ EvÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, D ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÁQë EgÀĪÀzÀjAzÀ CzÉà ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 25/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ EAZÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¨sÁ°Ì -¯ÁvÀÆgÀ gÉÆr£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ²ªÁf ªÀÄÆwð PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÁUÀ DgÉÆæ zsÀ£Áf EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß CtÚ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ C«£Á±À ¥Ánî ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀgÀ°è ¤£ÀÄ ¸ÁQëAiÀiÁV¢Ý ¤£ÀUÀÆ RvÀA ªÀiÁr ¨Á CAvÀ C«£Á±À ¥Ánî w½¹gÀÄvÁÛgÉ, CAzÀªÀ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïÉ, JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ, PÉüÀUÉ £ÉîzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁQ PÀÄwÛUÉ zÀ¨Á¬Ä¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/05/2011 gÀAzÀÄ rVÎ UÁæªÀÄzÀ §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ²ªÀPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÁqÉÆÃzÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊQî £ÀA JA.JZï-24/¦-9344 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ, 2] ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ PÀ®èAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊQî £ÀA E¯Áè ¸Á: §¸À£Á¼À EªÀj§âgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊQîUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä »rvÀzÀ°è ElÄÖPÉƼÀîzÉ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄSÁ ªÀÄÄT rQÌ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊQî ¸ÀªÁgÀjUÉ ºÁUÀÄ »AzÉ PÀĽvÀªÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ §AqÉ¥Áà gÁA¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð eÁw, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: rVÎ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄPÀÆâ® CºÉäÃzÀ vÀAzÉ ±ÉÃPÀZÀAzÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, G: PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸Àì ¤ªÁðºÀPÀ, ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä vÀªÀÄä r¥ÉÆÃzÀ §¸Àì £ÀA PÉ.J 38/J¥sï-664 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¤ªÁðºÀPÀ CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ZÁ®PÀ CAvÁ EAzÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¢AzÀ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¢AzÀ ©lÄÖ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä §¸Àì ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸Àì £ÀA PÉJ-38/J¥sï-64 ¸Á: RlPÀ aAZÉÆýî EvÀ£ÀÄ §¸Àì£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁqzÀÝjAzÀ ¨ÁV°£À ºÀwÛgÀ PÀĽwÛzÀÝ ªÀÄAUÀ¯Á UÀAqÀ ZÀ£Àß §¸À¥Áà ¸Á: PÀĪÀÄä¹ EªÀgÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ CªÀ½UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁvzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2010 PÀ®A 87 Pɦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/05/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄzÀ PÁzÉÃ¥ÀÆgÀ-ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¨ËzÀÝ ªÀÄA¢gÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ FgÀ¥ÀuÁÚ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ vÁ£É ºÁºÀÆ E£ÀÆß LzÀÄ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á:ºÀÄ¥Á¼À EªÀgÉ®ègÀÆ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ £À¹Ã©£À dÆeÁl ºÀt ºÀaÑ DqÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ J£ï.ªÉÊ.UÀÄAqÀÄgÁªÀ ¦J¸ïL §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ EªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀÄDr CªÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 1960/- gÀÆ¥À¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/201 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ¤ªÀwð ZÁªÀįÉè ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: wæÃ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ wæÃ¥ÀÄgÁAvÀ PÉgÉAiÀÄ zÀqÀzÀ°ègÀĪÀ QæøÀÖ¯ï ¥Áå¯ÉøÀ ¨Ágï & gɸÁögÀAmïzÀ°è E£ÀÄß E§âgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr ªÉÃlgÀ¤UÉ ©®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ CAzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ©®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É CzÀgÀ°è C£Àß vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀÅ¢¯Áè CzÀgÀ ©®Äè ºÀaÑzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £ÁªÀÅ C£ÀߪÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAr®è KPÉ C£ÀßzÀ ©®Äè ºÀaÑ¢Ý CAvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «dAiÀÄ gÀrØ QæøÀÖ® ¥Áå¯ÉøÀ ªÀiÁ°PÀ, 2) gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánî, 3) QæøÀÖ® ¥Áå¯ÉøÀ ªÀiÁå£ÉdgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 7-8 d£ÀgÀÄ ªÉÃlgÀUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/2011 PÀ®A 408, 409, 420, 464, 468, 471 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/04/2011 gÀAzÀÄ ¹éPÀj¹zÀÄÝ Cfð «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À ¥Àj²Ã®£É ºÁUÀÆ «ZÁgÀuÉ PÉÊPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¦üÃAiÀiÁð¢ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÁ®ÆèPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉ£ÉAzÀgÉ ¨sÁ°Ì vÁ®ÆèQ£À UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è JªÀiï.f.J£ï.Dgï. E.f.J. AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è 2010-2011 ¸Á°UÁV EAZÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄwAiÀÄ°è ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¹ PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ ¤ªÀðªÀ»¸ÀzÉ JªÀiï.L.J¸ï. ¦üqï ªÀiÁr ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ºÀt zÀÄ¥ÀðAiÉÆUÀ ¥Àr¹ PÉÆArzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¨sÁ°Ì vÁ®ÆèQ£À £ÉÆÃqÀ® C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ G¥À ¤zÉð±ÀPÀgÀÄvÉÆÃlUÁjPÉ E¯ÁSÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ zÁR¯É UÀ¼À£ÀÄ ¥Àj²®£É ªÀiÁr ªÀgÀ¢ ¸À°è¹gÀÄvÁÛgÉ. EAZÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è MlÄÖ 77 PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj AiÉÆÃd£É Cr vÉÃUÉzÀÄ PÉƼÀî¯ÁVzÀÄÝ vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÉüÉAiÀÄ°è PÉêÀ® 7 PÀqÀvÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ vÉÆÃj¹gÀÄvÁÛgÉ G½zÀ 70 PÀqÀvÀUÀ¼ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è ®¨sÀå EgÀĪÀ¢¯Áè, PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ ¤ªÀð»¸ÀzÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ vÉÆÃj¹ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ºÀt zÀÄ¥ÀðAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è ºÀt zÀÄ¥ÀðAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ E®è¢zÀgÀÄ ¸ÀºÀ JªÀiï.L.J¸ï. ¦üqï ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. PÁgÀt PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ gÁeï C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1993 gÀ246 gÀ C£ÀéAiÀÄ ºÁUÀÆ PÉ.J¥sï.¹.392 gÀ C£ÀéAiÀÄ EAZÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥ÀæPÁ±À ©gÁzÁgÀ ¦.r.N. UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ EAZÀÆgÀ, 2) gÉêÀtÚ¥Áà ªÀÄÄ®UÉ PÁAiÀÄð zÀ²ðUÀ¼ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ EAZÀÆgÀ, 3) «gÀ±ÉnÖ ¨sÁ¯ÉÌ QÃjAiÀÄ C©üAiÀÄAvÀgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ EAZÀÆgÀ, 4) ¸ÀA¢Ã¥À PÀA¥ÀÆålgÀ C¥ÀgÉÃlgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ EAZÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÉøï zÁR°¸À®Ä JªÀÄ.f.J£ï.Dgï.Ef.J AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è ºÀt zÀÄ¥ÀðAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ JªÀiï.L.J¸ï.¦üÃqï ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ MlÄÖ 77 PÁªÀÄUÁjUÀ¼À 2010-11 £Éà ¸Á°£À°è PÁªÀÄUÁUÀ½UÉ ¥ÁªÀw¹zÀ MlÄÖ ªÉÆvÀÛ 51,48,648/- gÀÆ¥Á¬Ä. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É Qæ«ÄãÀ¯ï PÉøï zÁR°¸À®Ä ¸À°è¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ:26.05.2011 gÀAzÀÄ 21.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ SÁ¹ÃA¸Á§ vÀAzÉ §ºÀzÀÆÝgÀ ¸Á§ ¸Á:UÉÆãÁégï EªÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï¸ÀASÉå:PÉJ.36,n.9240,mÁæ°¸ÀASÉå:PÉJ.36,1084 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-PÀ«vÁ¼ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄqïUÁqÀð ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ DzÁ¥ÀÆgÀÄ 28 ªÀµÀð ¸Á:UÉÆãÁégï vÁ:°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀ£ÀÄ ¤AiÀÄAvÀætvÀ¦à PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÝ®èzÉ vÀgÀÄazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV, £Á°UÉPÀaÑ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï£ÀÄß ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ dUÀ¢Ã±À ¸Áé«Ä vÀAzÉ ¸ÀÆUÀAiÀÄå¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ ¸Á:UÉÆãÁégï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ PÀ«vÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:26.05.2011 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ F.PÀ.gÁ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ §¸ï¸ÀASÉå: PÉJ.36,J¥sï.753 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀÄƸÀÆ¥sï vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§ ¸Á:PÀ¸À¨Á°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ «ÄnÖªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£À¸ÀASÉå:PÉJ.25, ¹.4624 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£À ¥À°ÖAiÀiÁV ªÁºÀ£ÀZÁ®PÀ ¸ÀĨsÁµÀÑAzÀæ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ©gÁzÁgï 38 ªÀµÀð ¸Á:¸ÀªÀzÀwÛ gÉÆÃqÀ zsÁgÀªÁqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ «gÉñÀ EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀĨsÁµÀÑAzÀæ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:26.05.2011 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÄzÀÝ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 30 EªÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï¸ÀASÉå:J¦.21,JPïì.7145 £ÉÃzÀÝgÀ mÁæ°AiÀÄ°è ©dÓ£ÀUÉÃgÁ UÀÄqÀØzÀ°è PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ UÀÄqÀØzÀ E½eÁgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀætvÀ¦à mÁæ°¸ÀªÉÄÃvÀ mÁæPÀÖgï ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ mÁæPÀÖgï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ zÉÆqÀØ £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ a£ÀßAiÀÄå 25 ªÀµÀð ¸Á:©dÓ£ÀUÉÃgÁ EªÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¸ÀtÚ£ÀgÀ¹AºÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¨Á®APÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÁV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ zÉÆqÀØ£ÀgÀ¹AºÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.    

¢£ÁAPÀ:26.05.2011 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÉ.gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ PÉ.gÁWÀªÀ®Ä ¸Á:ªÉAPÀmÉñÀégÀPÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄdÄQ C¯ÉÆÖÃPÁgÀĸÀASÉå:PÉJ.36,JA.7080 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁ£À«-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ eÁ£ÉÃPÀ¯ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ©zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ïZÁ®PÀ ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥Àà 18 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á:eÁ£ÉÃPÀ¯ï EªÀjUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà 108 CA§Äå¯É£ïì ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁ£À« ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÁV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄ®èAiÀÄå PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:26.05.2011 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmɬÄAzÀ 27.05.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 0610 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ CªÀÄgÀSÉÃqï PÁA¥ÉèPïì ªÀĽUÉAiÀÄ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà QgÁt ªÁå¥ÁjUÀ¼ÀÄ ¸Á:DeÁzÀ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ±Àlgï£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M§âgÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÀµÀÄÖ ±Àlgï JwÛ CAUÀrAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr CAUÀrAiÉƼÀUÉ mÉç¯ï qÁæ£À°ènÖzÀÝ gÀÆ:3800/- £ÀUÀzÀĺÀt PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ £ÁUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:25.05.2011 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¨Á®zÀAqÀ¥Àà wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ ¸Á:eÁ®ºÀ½î EªÀgÀ QgÁt CAUÀrUÉ ºÁQzÀÝ QðAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ CAUÀrAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr gÀÆ:9000/- £ÀUÀzÀĺÀt PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ gÁWÀªÉÃAzÀæ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï¤ªÁ¹, «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄAqÀ¼À vÀAzÉ ±ÀgÀuï ªÀÄAqÀ¼À EªÀ£ÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ 28 ªÀµÀðzÀ ¥Àwß ¨sÁgÀw ªÀÄAqÀ¼À EªÀ½UÉ ¥Àw, CvÉÛ PÀ«vÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁªÀ ¥Àæ±ÁAvï ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj «£Á:PÁgÀt ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:26.05.2011 gÀAzÀÄ 07.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ 4£Éà ¨ÁèPï dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¤ªÁ¹, «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà 24 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:25.05.2010 gÀAzÀÄ JgÀqÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ, 35 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀĺÀt ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ 19 ªÀµÀðzÀ ¥Àwß eÉÆåÃw EªÀ½UÉ ¥Àw, CvÉÛ ±ÁAvÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁ£À¥Àà J®ègÀÆ ¸ÉÃj vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ E£ÀÄß 20 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆlÄÖ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÝjAzÀ vÀªÀgÀÆgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ UÀuÉñïPÁåA¥ïUÉ §AzÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:21.05.2011 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥Àw, CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀªÀÄä ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÀt §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀgÉ E°è §AzÀÄ PÀĽw¢ÝAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀt vÀgÀ¢zÀÝgÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ UÀȺÀt £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:27.05.2011 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:25.05.2011 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀæPÁ±ï vÀAzÉ DzÉ¥Àà ¢zÀÝV ¸Á:UÉÆ®è¢¤ß ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ¢zÀÝV ¸Á:UÉÆ®è¢¤ß E§âgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïªÉÄÃ¯É ¸À°PÁå¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ©üêÀĪÀé UÀAqÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà 42 ªÀµÀð ¸Á:UÉÆ®è¢¤ß ºÁ:ªÀ: ¸À°PÁå¥ÀÆgÀÄ EªÀ¼ÀÄ 15 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæ ®QëöäÃAiÉÆA¢UÉ §»zÉÃðµÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀæPÁ±ï£ÀÄ ®QëöäÃAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛÃ£É ¨Á JAzÀÄ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ PÀgÉzÁUÀ ©üêÀĪÀé¼ÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ ºÉzÀj¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ gÁªÀÄ¥Àà£ÀÄ ®QëöäÃAiÀÄ PÉÊ»rzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ gÁªÀÄ¥Àà ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¢£ÁAPÀ:27.05.2011 gÀAzÀÄ ©üêÀĪÀé PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:26.05.2011 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÀqÉØ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà 29 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ, mÁæPÀÖgï¸ÀASÉå:PÉJ.36,n©.4865 £ÉÃzÀÝgÀ°è, ²ªÀÅ vÀAzÉ ZÀAzÀ¥ÀàEªÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï¸ÀASÉå: PÉJ.36,nJ.5836 £ÉÃzÀÝgÀ°è, ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà ¸Á:ªÀiÁ£À« EªÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï EAd£ï¸ÀASÉå:Dgï¹PÉqÀ§Æèöå01138 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ VqÀØ¥Àà ¸Á:ªÀiÁZÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ, mÁæPÀÖgï EAd£ï¸ÀASÉå: J£ï¦rqÀ§Æèöå308 £ÉÃzÀÝgÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA© PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ PÉÆãÁ¥ÀÆgÀÄ ¥ÉÃmÉ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ²æà PÀȵÀÚ J¸ï.JA.¨sÀÆ«eÁÕ¤ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ zsÁ½ ªÀiÁr 4 mÁæPÀÖgïUÀ¼À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:26.05.2011 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁ£À«-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀzÀ ªÀĺÀ§Æ¨ï¸Á§ ¸Á:ªÀiÁ£À« EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è ºÁAiÀÄÄݺÉÆÃVgÀĪÀ 85/5 vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ ¹Ã¼ÀÄPÁ®ÄªÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è CAzÁdÄ 25-30 ªÀµÀðzÀ ¸ÀA¥ÀÆtð PÉƼÉvÀÄ ªÀÄÆ¼É ªÀiÁvÀæ G½¢gÀĪÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ ±ÀªÀ ©¢ÝgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ºÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ ¸Á:£Á¯Á gÉÆÃqÀ ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ ²æà JA.eÉ.zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¦J¸ïL ªÀiÁ£À« oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn¤Ãr ±ÀªÀ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV, CAzÁdÄ 25-30 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ«zÀÄÝ ¸ÀA¥ÀÆtð PÉƼÉvÀÄ PÁqÀÄ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ ºÀjzÀÄ wA¢zÀÄÝ, PÀtÄÚUÀÄqÉØUÀ¼À gÀAzÀæUÀ¼ÀÄ PÁtÄwÛzÀÄÝ ¨Á¬Ä vÉgÉ¢zÀÄÝ ªÉÄð£À ªÀÄvÀÄÛ PɼÀV£À ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ PÁtÄwÛzÀÄÝ §jJ®Ä§ÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ PÁtÄwÛzÀÄÝ ZÀªÀÄð ¸ÀÄlÄÖ PÀ¥ÁàVzÀÄÝ vɼÀî£É ªÉÄÊPÀlÄÖ, CAzÁdÄ 5'-4" JvÀÛgÀ«zÀÄÝ ©½ §¤AiÀÄ£ï, §Æ¢§tÚzÀ ¥ÁåAmï ªÀÄvÀÄÛ ZÁPÀ¯ÉÃmï PÀ®gï eÁAUÁ ªÀÄvÀÄÛ PÉA¥ÀÄ zÁgÁ G¼Àî ¸ÁåAqÀ¯ï zsÀj¹zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£À «¼Á¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀtzÀ ¤dªÁzÀ PÁgÀt w½AiÀÄĪÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ D¯ÉÆÌÃqÀUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ²ªÀªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄtÚ CgÀPÉÃgÁ 28 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ §ºÀ¼À ¢£ÀUÀ½AzÀ ªÀÄÆZÉÃðgÉÆÃUÀ (¦üÃmïì) SÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ PÀrªÉÄ DV®èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:25.05.2011 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ½UÉ ¹gÀªÁgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ, ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÀÄ¥ÀàtÚ vÀAzÉ zÁ¸À¥Àà ¸Á:C¯ÉÆÌÃqï gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:26.05.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ zÁ½ ªÀiÁr zÁR°¹gÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀt:

²æà ªÉÊ.J¸ï.KUÀ£ÀUËqÀgï ¹¦L AiÀÄgÀUÉÃgÁ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:26.05.2011 gÀAzÀÄ 17.45UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ «ÄnÖAiÀÄgÀUÉÃgÁzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀfêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj AiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢üªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ UËqÀ vÀAzÉ PÀȵÉÚÃUËqÀ 20 ªÀµÀð, wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå 30 ªÀµÀð, E§âgÀÄ ¸Á:¨ÉÊ®ÄUÀÄqÀØ, UÀlÄÖ ªÀÄAqÀ®A (DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ) ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀgÁeï vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà 22 ªÀµÀð ¸Á:«ÄnÖAiÀÄgÀUÉÃgÁ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢¹, 20 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü, 3 PÉf ¹ºÉZï ¥ËqÀgï, MAzÀÄ ªÉÄÊPÉÆæêÀiÁåPïì ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï, MAzÀÄ n«J¸ï ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:J¦.22 Dgï.2697 C.Q.gÀÆ:20,000/- ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃA¢üªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¸ÀAUÀ滹zÀÝ £ÀUÀzÀĺÀt:1600/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà JJ¸ïL EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:26.05.2011 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÉgɧÆzÀÆgÀÄ PÁåA¥ïzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢üªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ w¥ÀàAiÀÄå vÀAzÉ FgÀtÚ 35 ªÀµÀð ªÀÄvÀvÀÄ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà 41 ªÀµÀð EªÀgÀ£ÀÄß §A¢¹, 40 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃA¢üªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¸ÀAUÀ滹zÀÝ £ÀUÀzÀĺÀt:80/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÁuÉAiÀiÁVzÀÝ ªÀÄ»¼É ¥ÀvÉÛ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ AiÀiÁzÀªÀ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuɤªÁ¹, ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 26 ªÀµÀð ¸Á:eÉÃUÀgÀPÀ¯ï EªÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ §UÉÎ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ, ²æà J£ï.±À²PÀĪÀiÁgï ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ªÀĺÀäzï ¹gÁeï ¦J¸ïL ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ PÁuÉAiÀiÁVzÀÝ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:27.05.2011 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀvÉÛªÀiÁr CªÀ¼À£ÀÄß «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ, vÀªÀÄä §qÁªÀuÉAiÀÄ vÀ£ÀßzÉ PÉÆëģÀ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 38 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£À¸ÀÄì ElÄÖ PÉÆAqÀÄ ªÀiÁl ªÀÄAvÀæzÀ vÀgÀºÀ ªÀiÁr, vÀ£ÀßUÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆ®ÄèªÀÅzÁV ºÉzÀj¹ ¢£ÁAPÀ:01.03.2011 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ AiÀiÁzÀªÀ £ÀUÀgÀ¢AzÀ vÀ£ÀߣÀÄß MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À«, ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀÄ, ºÀ£ÀĪÀiÁ¥ÀÆgÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ©¼ÉPÀºÀ½îUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÀÆrºÁQ ºÉÆr§rªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPɺÁQ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ «gÀÄzÀݪÁV zÉÊ»PÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ºÉÆA¢ »A¸É ¤ÃrgÀÄvÁÛ£É ¢£ÁAPÀ:19.05.2011 gÀAzÀÄ CªÀ£ÀÄ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ vÀ¦à¹ PÉÆAqÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ ¢£ÁAPÀ:20.05.2011 gÀAzÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ vÁ£ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ §UÉÎ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ «µÀAiÀÄ w½zÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ vÁ£ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀÅzÁV ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀĪÀÅzÁV w½¹zÁUÀ, vÀ£ÀߣÀÄß ºÉzÀj¹ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV zÉÊ»PÀ ¸ÀA¥ÀPÀðºÉÆA¢ PÀÆr ºÁQzÀÝ ©üêÀÄ¥Àà£À «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¹zÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

²æà J£ï.±À²PÀĪÀiÁgï ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:27.05.2011 gÀAzÀÄ 23 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁr, MlÄÖ gÀÆ: 8,300/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ / ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ;
ಮಾಹಾಂಗಾವ ಠಾಣೆ ;
ಶ್ರೀ ಶರಣು @ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ತಂ, ಲಾಲಪ್ಪ ಮೇಲಿನಮನಿ, ಸಾ||ಬೇಲೂರು ಜೆ. ರವರು ದಿನಾಂಕ 25-05-2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಮಲಾಪೂರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆ,ಎ-39-8414 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕಮಲಾಪೂರಕ್ಕೆ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಳೆಯ ಅಂಕಲಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಅಪರಿಚಿತರು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ವಿಷವನ್ನು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಸಿದ್ದು ಅವರು ಅಂದಾಜು 25-30 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ನಂತರ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಡಾ||ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ ಹಾಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.;
ದ್ವೀಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ ;
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಅಂಬರೀಶ ತಂದೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸಾ; ಮಾಹಾಗಾಂವವಾಡಿ ರವರು ದಿನಾಂಕ 26-05-2011 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ರಿಂದ 1 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ ಪ್ಲಸ ನಂ ಕೆಎ 32 ಆರ್ 1727 ಅ.ಕಿ. 20000/- ನೇದ್ದನ್ನು ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೆಟದ ಅಮಾನತ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.