Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, March 24, 2014

Special Press Note of Raichur District

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

       ¢£ÁAPÀ: 24.03.2014 gÀAzÀÄ DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÀÄ»§Æ§ £ÀUÀgÀzÀ°è ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÁzÀ PÀæªÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀgÀºÀzÀÄÝ ¸À¨sÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. F ¸À¨sÉAiÀÄ°è ²æÃ. ¸ÀÄgÉñÀ PÉ. ªÀĺÀªÀÄäzï ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀĺÁ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, F±Á£Àå ªÀ®AiÀÄ, UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ L.f., r.L.f., ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.¦. gÀªÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄ»§Æ§£ÀUÀgÀ, PÀ£ÀÆð¯ï f¯Éè [J.¦.] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, UÀÄ®§UÁð, AiÀiÁzÀVj J¸ï.¦. gÀªÀgÀÄ, C§PÁj ºÁUÀÆ ¯Álj ¤µÉÃzsÀ zÀ¼À J¸ï.¦. ºÁUÀÆ r.¹. C§PÁj E¯ÁSÉ PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄvÀÄÛ DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À r.J¸ï.¦. gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀj ¸À¨sÉAiÀÄ°è ªÀ¯ï£Àgɧ¯ï ºÀ½îUÀ¼À£ÀÄß UÀÄwð¸À¯Á¬ÄvÀÄ.


       F ¸À¨sÉAiÀÄ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ 7 ¨ÁqÀðgï ZÉPï ¥ÉÆøïÖUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ªÀiÁr JgÀqÀÆ PÀqÉ JgÀqÀÆ gÁdåzÀ C¢üPÁj / ¹§âA¢AiÀÄgÀ£ÀÄß £ÉëĹ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ J¸ï.¦. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸À®ºÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À¨sÉAiÀÄ°è ªÀÄAr¸À¯Á¬ÄvÀÄ, F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ vÀPÀëtªÉà eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ JgÀqÀÆ gÁdåzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ wêÀiÁð¤¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¸À¨sÉAiÀÄ°è DAzsÀæ / PÀ£ÁðlPÀzÀ, AiÀiÁzÀVj, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÀ¢ÝUÀ½AzÀ ¹.ºÉZï. ¥ËqÀgï / PÉÊ ºÉAqÀ ¸ÁUÁuÉ DUÀzÀAvÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ ZÀað¸À¯Á¬ÄvÀÄ. PÀ£ÁðlPÀ¢AzÀ DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀPÉÌ  aÃ¥ï °PÀÌgï gÀ¸ÉÛ ºÁUÀÆ gÉÊ¯ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÁUÁuÉ DUÀzÀAvÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ ZÀað¸À¯Á¬ÄvÀÄ ºÁUÀÆ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ  PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV ºÀt ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà ªÀ¸ÀÄÛªÀÅUÀ¼À §UÉÎ PÀlÄÖ¤nÖ£À ¤UÁ EqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ZÀað¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

Raichur DIstrict Reported Crimes

                            
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ಫಿರ್ಯಾದಿ £ÁUÉÆÃf vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÉÆÃf, 39 ªÀµÀð, ªÀÄgÀoÁ, G:ªÀÄl£ï ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á:D¹ÌºÁ¼À UÁæªÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀನು ದಿನಾಂಕ:23-03-2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-00 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಮಟನ್ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ gÁdÄ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà, ªÀAiÀÄ:30 ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G:¨ÉïÁÝgÀ PÉ®¸À, ¸Á:D¹ÌºÁ¼À, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  ಪಿರ್ಯಾದಿಯಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ¼ ಕೆಜಿ ಮಟನ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮಟನ್ ನೀಡಿದ್ದು ಆರೋಪಿತನು ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಂಗಡ ಜಗಳ ತೆಗೆದನು . ನಂತರ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಆರೋಪಿಯು ಆತನನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಟನ್ ನ್ನು ಆತನ ಎದೆಗೆ ಎಸೆದು ನೀನು, ನಿನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಊರಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದನು, ನಂತರ ಮಟನ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಪುನಃ ಕಾಲು ಕೆಜಿ ಮಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಯು ಪುನಃ ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಗಂಗಾರಾಮ್ ಇತನ ಸಂಗಡ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಆತನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಕೈಯಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದನು ಆಗ ಅಲ್ಲಿಯೆ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಅಳಿಯನಾದ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ರವೀಂದ್ರರಾವ್, 17 ವರ್ಷ, ಸಾ:ಗಿಲ್ಲೆಸ್ಗೂರು ಇತನು ಜಗಳ ನೋಡಿ ಬಿಡಿಸಿದನು, ಆರೋಪಿಯು  ಅವನಿಗೂ ಸಹ ಕೈಯಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಲೇ ಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಟನ್ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಊರು ಬಿಡದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಿರ್ಯಾದಿ ತಮ್ಮ ಗಂಗಾರಾಮ್ ಇವರಿಗೆ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇದೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 52/2014 PÀ®A: 341, 323, 504, 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
           ದಿನಾಂಕ 23/03/2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÁåPÀgÀ£Á¼À 26 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ PÉ.J¸ï.Dgï.¹ qÉæöʪÀgÀ ¸Á:ºÀ½î  vÁ:°AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ಅಮರೇಶನ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಊರಾದ ಜೂಲಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆ.ಎ-36/ವೈ-8930 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹೋರಟ್ಟಿದ್ದು ಮೋ.ಸೈ ನ್ನು ಆರೋಪಿ ಅಮರೇಶ್  ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದುಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮುದಗಲ್ -ಕನ್ನಾಪೂರಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಮೋ.ಸೈ ನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗದೆ ನಾಗರಾಳ ಕ್ರಾಸ ದಾಟಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮೋ.ಸೈಕಲ್ ಕೆಡವಿದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು. ಪಿರ್ಯಾಧಿಗೆ ಎಡಗಾಲು ಮೋಣಕಾಲಿಗೆ, ಬಲಗಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ & ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ  ರಕ್ತಗಾಯವಗಿದ್ದು, ಮೋ.ಸೈಕಲ್ ಚಾಲಕ ಅಮರೇಶನಿಗೆ ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ,ಹಣೆಗೆ, ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ, ಎಡಗಾಲು ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯ ವಾಗಿzÀÄÝ ಇರುತ್ತದೆ. . ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/2014 PÀ®A 279,337,338 L¦¹.CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
           ಪಿರ್ಯಾದಿ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ªÀ-32 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ ¸Á-ªÀ®ÌA¢¤ß vÁ-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ ಪೋತ್ನಾಳ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಅಂತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಜೀಮ್ ಮತ್ತು ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರು 2 ನೇ ಪಿಯುಸಿ (ಕಾಮರ್ಸ್‌) ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಇಂದು ದಿ: 24/03/14 ರಂದು ಮಾನವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪೋತ್ನಾಳದಿಂದ ಅಜೀಮ್ ಈತನು ತನ್ನ ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್.ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆಎ-01/ಇಜೆ-6130 ನೇದ್ದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾನವಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಾಜ ಇವರ ಎಕ್ಸಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾನವಿಯಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ ಪೋತ್ನಾಳದಿಂದ ಮಾನವಿಗೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ.ಬಸ್‌‌ನಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನಸ್ಲಾಪೂರು ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌‌ ಸಮೀಪ ಅಜೀಮ್ ಮತ್ತು ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಕೀಡ್‌ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ನೋಡಲು ಅಜೀಮ್‌ನಿಗೆ ಎದೆಗೆ ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ, ಅಗಲವಾಗಿ ತೆರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದನು. ಮತ್ತು ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ನೋಡಲು ತಲೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿ ಮೂಗಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆಗ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 08-10 ಗಂಟೆಯಾಗಿತ್ತು. 108 ವಾಹನಕ್ಕೆ ಪೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಾನವಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ವೈದ್ಯರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಜೀಮ್‌ನ ತಂದೆಯಾದ ಹುಸೇನಬಾಷ ಮತ್ತು ಯಲ್ಲಪ್ಪನ ತಂದೆಯಾದ ಭೀಮರಾಯ ಇವರಿಗೆ  ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದರು. ಈ ಅಪಘಾತವು ಅಜೀಮ್‌ನು ವಾಹವನ್ನು ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಕೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈತನ ನಿಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಅಪಘಾತ ಜರುಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.90/14 ಕಲಂ 279,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                   ದಿ.23-03-2014ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ-4-45 ಗಂಟೆಗೆ ನವಲಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನವಲಕಲ್-ನಾರಬಂಡಾಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಭೀಮೇಶ ಶೇಟ್ಟಿರವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಅಂದರ ಬಹಾರ ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜಾಟವಾಡುತ್ತಿzÁÝgÉ CAvÁ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.¹gÀªÁgÀ ರವರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ 1 ] ರೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಕರಿಯಪ್ಪ 32ವರ್ಷ ಜಾತಿ:ಮಾದಿಗ, :ಕೂಲಿಕೆಲಸ   2] ಚಂದು ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ 23 ವರ್ಷ ಜಾತಿ:ಮಾದಿಗ ಉ:ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನಕೆಲಸ 3] ತಿಮ್ಮಪ್ಪತಂದೆ ನಾಯಕಪ್ಪ 35 ವರ್ಷ ಜಾತಿ;ನಾಯಕ ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ .   4] ಯಮನಪ್ಪತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಳವಾರ 28 ವರ್ಷ   ಜಾತಿ:ನಾಯಕ ಉ:ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ, ಆರೋಪಿ ನಂ.5 ರಿಂದ 10 ರವರು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕುಬಿದ್ದಿರುವ ಆರೋಪಿತರ ವಶದಿಂದ ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ ರೂ.2,175=00 ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸಾಯಾಂಕಾಲ17-00 ರಿಂದ 18-00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಮೂಲಕ ಜಪ್ತಿಕೊಂಡು ದಿ.23-03-2014 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 18-30 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆUÀÄ£Éß £ÀA: 85/2014 ಕಲಂ: 87 .ಪೋ.ಕಾಯ್ದೆCrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
       UÀÄAd½î  UÁæªÀÄzÀ ¸À, ¥Ëæ, ±Á¯É ºÀÀwÛgÀzÀ ªÀÄÄA¢£À §AiÀĮĠ eÁUÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ  ¸ÉÃj vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwäà w½zÀ ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ £Àqɹ 1) zÉÆqÀØ£ÀUËqÀ  vÀAzÉ  ZÀAzÀ±ÉÃRgÀUËqÀ  ªÀAiÀiÁ;48 eÁ;°AUÁAiÀÄvï G;MPÀÌ®ÄvÀ£À   2) ªÀÄ°èPÁdð£À vÀAzÉ  ¸ÀAUÀtÚ PÉÆüÀÆgÀÄ ªÀAiÀiÁ;42 eÁ;°AUÁAiÀÄvï G;MPÀÌ®ÄvÀ£À                                         3) ¤gÀÄ¥Á¢ vÀAzÉ ºÉƼÉÃAiÀÄ¥Àà ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ªÀAiÀiÁ;35 eÁ;°AUÁAiÀÄvï G;MPÀÌÀÌ®ÄvÀ£À                                               4) zÉÆqÀØ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ PÉÆüÀÆgÀÄ ªÀAiÀiÁ;40 eÁ;°AUÁAiÀÄvï G;MPÀÌ®ÄvÀ£À    5) ºÉêÀÄtÚ vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ;48 eÁ;°AUÁAiÀÄvï G;MPÀÌ®ÄvÀ£À  J®ègÀÆ ¸Á;UÀÄAd½î vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.EªÀgÀ£ÀÄß  zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 14700/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:60/2014 PÀ®A 87 PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ:   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.        
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
              ¢£ÁAPÀ: 23.03.2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï UÁæªÀÄzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ dAiÀÄgÁd ºÉÆÃl¯ïzÀ°è dAiÀÄgÁd£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä w½zÀ ¦.L. r.¹.L.©.gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ²æà J.n. ¥ÁnÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¦.J¸ï.L. r.¹.Dgï.©. ²æà ¥ÀæPÁ±À ªÀiÁ½ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀÄqÀÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛ dAiÀÄgÁd FvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ «¹Ì,¨ÁæAr »ÃUÉ MlÄÖ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ: 3452-40/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 200/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ dAiÀÄgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÀ¨ÉâÃgï 47 ªÀµÀð ºÉÆÃl¯ï PÉ®¸À ¸Á: AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/2014 PÀ®A: 32,34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
                 ¢£ÁAPÀ: 23.03.2014 gÀAzÀÄ DgÉÆæ AiÀÄAPÀAiÀÄå vÀAzÉ w¥ÀàAiÀÄå F½UÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 55, G: ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À ¸Á: aPÀÄÌ¥ÉàÃj FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß  ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ²æà JªÀiï.ªÀgÀzÀgÁdÄ ¹.¦. L. °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr ªÀiÁr »rzÀÄ  D¥Á¢vÀ¤AzÀ 1) 37 Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì rîPïì 180 JªÀiï.J¯ï£À ¥ËZïUÀ¼ÀÄ D:Q: 1787/- gÀÆ 2) 47 N.n «¹Ì ¥ËZïUÀ¼ÀÄ C:Q: 2660/- MlÄÖ C:Q: 4447/-  gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzÀåzÀ  ¥ËZïUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ   zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ,DgÉÆæ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 110/14, PÀ®A. PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                 ¢£ÁAPÀ: 23.03.2014 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀtÚ²ªÀAiÀÄå vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 60, eÁw: F½UÉÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÆ£Àß½î FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß  ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ²æà ¸ÀIJîPÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L(PÁ.¸ÀÄ) °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ   gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr ªÀiÁr »rzÀÄ  D¥Á¢vÀ¤AzÀ 1) 59 Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì  180 JªÀiï.J¯ï£À ¥ËZïUÀ¼ÀÄ C:Q: 2832/-gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzÀåzÀ  ¥ËZïUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ   zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 111/14, PÀ®A. PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV zÁR°¹zÀ ªÀÄAeÁUÀævÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1] PÀ®A: 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  01 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 01 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
2] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  02 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 02 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.03.2014 gÀAzÀÄ  89 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 15,800/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24-03-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 24-03-2014

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2014 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-

¢£ÁAPÀB 23/03/2014 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ eÉÆÃV ªÀAiÀÄB 23 ªÀµÀð, eÁwB°AUÁAiÀÄvÀ, GB«zÁåyð, ¸ÁB²ªÀ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÉÆÃ.¸ÀA:9480757086 gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ªÀAiÀÄB32 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ alUÀÄ¥Àà ¥ÀlÖtzÀ UÁæªÀÄ ¯ÉQÌUÀgÁV PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ CªÀ£À ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÀAB9886501721 ºÁUÀÄ 7204444046. EgÀÄvÀÛªÉ. EªÀgÀ £ÉAl¹ÛPÉAiÀÄÄ ªÀÄAoÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÀÄzsÁ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀÄ£Áᬐ gÀªÀgÀ eÉÆvÉ DVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀB24/03/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ¤±ÀÑAiÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀB 22/03/2014 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ UÀqÀªÀAw ºÁUÀÄ UÀÄ®§UÁðzÀ°ègÀĪÀ £À£Àß PÉ®ªÀÅ UɼÉAiÀÄjUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ DªÀÄAvÀæt ¥ÀwæPÉ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt £Á£ÀÄ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ  UÀqÀªÀAwAiÀÄ°è ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ CvÉÛ ®°vÀªÀiÁä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ »ªÀÄuÉ EªÀjUÉ ®UÀß ¥ÀwæPÉ PÉÆmÁÖUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ  CPÀÌ gÁd²æà EªÀgÀÄ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ FvÀ¤UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr PÉüÀ®Ä UÀqÀªÀAwAiÀÄ°è ®UÀß ¥ÀwæPÉ PÉÆlÄÖ §gÀÄwÛzÉÝ£É CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É. CzÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£ÀB ¥sÉÆãÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀAUÀªÉÄñÀ FvÀ£À ¥sÉÆãÀ ¹éÃZï D¥sï CAvÀ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀAUÀªÉÄñÀ FvÀ£ÀÄ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉýzÀÄÝ ºÉÆÃV §gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀĪÀÄä£ÁVgÀÄvÁÛgÉ. vÀqÀ gÁwæAiÀĪÀgÉ«UÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è K¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ DzÀgÉ CªÀ£À ¸ÀĽªÀÅ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè ºÁUÀÆ ¥sÉÆãÀ ¹éZï D¥sï §gÀÄwÛzÉ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ FvÀ£À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ EAwgÀÄvÀÛzÉ B ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ eÉÆÃV eÁwB°AUÁAiÀÄvÀ ªÀAiÀÄB32 ªÀµÀð GBUÁæªÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üPÁj alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖt. JvÀÛgÀ 56 ¸ÀzsÀÈqsÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ, UÉÆâü ªÉÄʧtÚ EzÀÄÝ PÀ£ÀßqÀ,»A¢,EAVèµÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä §gÀÄvÀÛªÉ. ªÉÄʪÉÄÃ¯É PÀ¥ÀÄà fãïì ¥ÁåAl ZÉPïì ºÁ¥sï ±Àlð zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ¸ÀAUÀªÉÄñÀ£ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ ºÀÄqÀÄQ PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 01/2014 PÀ®A 174 (3) (4) ¹DgÀ¦¹   :-

¢£ÁAPÀ: 22-03-2014 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æÃ. ©üªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£À§¸À¥Áà ªÀqÉØ ¸Á: PËoÁ(©) gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 22-03-2014 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 1630 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ Hj£À §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ PËoÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ OgÁzÀ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ©æqÀÓ  PɼÀUÉ ªÀiÁAeÁæ £À¢AiÀÄ ¤Ãj£À°è MAzÀÄ ºÉAUÀ¹ì£À ªÀÄÈvÀzÉúÀ vÉïÁqÀÄwÛzÉ CAvÁ w½zÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÀ ºÉÆV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ©ærÓ£À PÉüÀUÉ ªÀiÁAeÁæ £À¢AiÀÄ ¤Ãj£À°è CAzÁdÄ 20 jAzÀ 24 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ºÉAUÀ¹ì£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ vÉïÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃrgÀÄvÉÛ£É. ¸ÀzÀj ªÀÄ»¼É AiÀiÁgÀÄ CAvÁ w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. ºÁUÀÄ AiÀiÁPÉ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ¼É ºÁUÀÄ EªÀ¼À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ E°èUÉ ºÉÃUÉ §A¢gÀÄvÀÛzÉ w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ ¸ÀAzÉñÀ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
  
¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2014 PÀ®A 306, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-03-2014 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ  ²æêÀÄw ¤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ ²ªÀgÁd PÀªÀÄoÁuÉ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV Cfð ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ  ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ²ªÀgÁd gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ËPÀjAiÀÄ PÀÄjvÀÄ JªÀiï. «±ÉéñÀgÀAiÀiÁå ¥ËæqsÀ ±Á¯É OgÁzÀ (J¸ï) ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ CzsÀåPÀëgÁzÀ UÉÆgÀPÀ£ÁxÀ gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è MlÄÖ 7,50,000/-gÀÆ.UÀ¼ÀÄ (K¼ÀÄ ®PÀë LªÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ) ªÀiÁvÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 wAUÀ¼À »AzÉ F ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ CzsÀåPÀëjUÉ 4,00,000 gÀÆ. ¨Á§Ä ¥Àæ¨Áf ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ, §AqÉÃ¥Áà £ÁUÀ±ÉnÖ ºÉÆ£Àßr UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ¤lÆÖgÀPÀgÀ, ©üêÀıÁ ¸À§â£À ±ÉnÖ gÀªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è PÉÆnÖzÀÄÝ, E£ÀÆß½zÀ 3,50,000/-gÀÆ. (ªÀÄÆgÀÄ ®PÀë LªÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ) £ËPÀj SÁAiÀÄA DzÀ £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀ®Ä M¦àPÉÆArzÀÄÝ, DzÀgÉ E°èªÀgÉUÉ £ËPÀj ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀÄPÉÆAr®è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ F ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ CzsÀåPÀëgÁzÀ UÉÆgÀPÀ£ÁxÀ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV 3-4 ¸À® £ËPÀj §UÉÎ PÉýzÁUÀ E£ÀÆß ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨ÉÃPÀÄ CªÀ¸ÀgÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃr CAvÀ ºÉý PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÉÛ 10 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ²ªÀgÁdzÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÉÆgÀPÀ£ÁxÀ gÀªÀgÀ ©ÃzÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ËPÀj §UÉÎ PÉýzÁUÀ £ËPÀjUÉ ¸ÉÃj¹PÉƽî E®èªÁzÀgÉ ºÀt ªÁ¥À¸ÀPÉÆr JAzÀÄ PÉýzÁUÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ ºÉÆgÀUÉ zÀ©âgÀÄvÁÛ£É. £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ HjUÉ ªÁ¥À¸À §AzÀÄ ªÀÄvÉÛ JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr £ÁªÀÅ ºÀt ¸Á®zÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ vÀA¢gÀÄvÉÛªÉ. ºÀt ªÁ¥À¸À PÉÆr E®èªÁzÀgÉ £ËPÀj PÉÆr JAzÀÄ PÉýzÁUÀ UÉÆÃgÀPÀ£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ ¤ªÀÄäUÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢®è ºÁUÀÆ £ËPÀjUÀÆ PÀÆqÁ ¸ÉÃj¹PÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛj ªÀiÁrPÉƽî JA¢gÀÄvÁÛgÉ. EzÁzÀ £ÀAvÀgÀ FUÀ 2 wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ºÁUÀÄ UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ JªÀiï. «±ÉéñÀgÀAiÀiÁå ¥ËæqsÀ ±Á¯É OgÁzÀ (J¸ï) ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ CzsÀåPÀëgÁzÀ UÉÆgÀPÀ£ÁxÀ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀzÀ°è CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÁªÀÅ PÉÆlÖ ºÀt ªÁ¥À¸À PÉÆr E®èªÁzÀgÉ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß £ËPÀjUÉ ¸ÉÃj¹PÉƽîj CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ PÉýPÉÆAqÀgÀÄ ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄgÀÄ PÉýPÉÆAqÀgÀÄ UÉÆgÀPÀ£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ºÀt PÉÆqÀ®Ä DUÀĪÀÅ¢®è. ¤ªÀÄUÉ £ËPÀjAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅ¢®è. ¤ÃªÀÅ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆVj £ÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ JAzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ PÀ½¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÀ PÁgÀt ºÀt ºÉÆìÄvÀÄ £ËPÀj ¹UÀ°è® JAzÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À°è £ÉÆAzÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛ£É JAzÀÄ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀªÀÄzsÁ£À ¥Àr¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ,      ¢£ÁAPÀ: 22-03-2014 gÀAzÀÄ  gÁwæ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ Hl ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄ®VPÉÆAqÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ £ËPÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ºÁUÀÆ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ CzsÀåPÀëgÁzÀ UÉÆgÀPÀ£ÁxÀ gÀªÀjUÉ PÉÆlÖ ºÀtzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÉݪÀÅ CµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 2145 UÀAmÉUÉ ªÀÄ® «¸Àdð£ÉUÁV ºÉÆÃVzÀÄÝ, §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ²ªÀgÁd gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁ½UÉAiÀÄ ¸ÀgÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÉÆÃr aÃjzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À CtÚA¢gÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀÄgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ JªÀiï. «±ÉéñÀgÀAiÀiÁå ¥ËæqsÀ ±Á¯É OgÁzÀ (J¸ï) ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ CzsÀåPÀëgÁzÀ ²ªÀgÁd UÉÆgÀPÀ£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É, QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄ£À£ÉÆAzÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-03-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2014 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 23-03-2014 gÀAzÀÄ ªÉAPÀl¥ÀÄgÀzÀ°è  ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw dUÀzÉë UÀAqÀ ®PÀëöät PÉÊPÀr ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ: PÉÆgÉgï G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ªÀÄvÀÄÛ PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉý EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ CªÀgÀ ±ÀªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀ PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ®PÀëöät ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ 1] gÁdÄ vÀAzÉ ¨Á®¥Áà PÉÊPÀr 2] PÁ±À¥Áà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Áà ¸Á: ¨ÉÆÃgÁ¼À 3] gÁdÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¸Á: ¤uÁð 4] £À£Àß vÁ¬Ä AiÀÄ®èªÀiÁä 5] £À£Àß vÀAzÉ ¥ÉÆÃZÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ 6] £À£Àß Ctß ZÀAzÀæ¥Áà ºÁUÀÄ £À£Àß ¸ÀA§A¢ü ¸ÀAvÉƵÀ ¸Á; ºÀ½îSÉÃqÁ (PÉ) ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛ AiÀÄAPÀªÀiÁä @ gÀvÀߪÀiÁä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Áà ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉý gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£À C±ÉÆPÀ ªÀqÀØgÀ gÀªÀgÀ CmÉÆà £ÀA: PÉ.J 32 -¹- £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýî¬ÄAzÀ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV ªÉAPÀl¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀA§A¢ü ±ÀªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÀAUÀÆgÀ-¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É C¥sÉÆæÃeï gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¸À«ÄÃ¥À CAzÁdÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÀAUÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ DmÉÆÃzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CmÉÆÃPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ DmÉÆêÀ£ÀÄß gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ vÀVΣÀ°è ©¢ÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ®PÀëöätUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå¨sÁUÀ MqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® vÉÆqɬÄAzÀ ¥ÁzÀzÀªÀgÉUÉ czÀæ czÀæªÁVzÀjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ gÁd vÀAzÉ ¨Á®¥Áà gÀªÀjUÉ §®UÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ¥ÉÆÃZÀ¥Áà gÀªÀjUÉ UÀmÁ¬Ä ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. AiÀÄAPÀªÀiÁä@gÀvÀߪÀiÁä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Áà gÀªÀjUÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ UÀmÁ¬ÄUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä DmÉÆÃzÀ ZÁ®PÀ ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. AiÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ ¥ÉÆÃZÀ¥Áà EªÀ½UÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÉÆÃZÀ¥Áà¤UÉ, JzÉUÉ ºÉÆmÉÖUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ PÀ¥Á¼ÀzÀ §®¨sÁUÀPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ PÁ±À¥Áà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Áà gÀªÀjUÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ® ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. gÁdÄ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/2014 PÀ®A 420, 338 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 18(¹) r & ¹ JPÀÖ 1940 ªÀÄvÀÄÛ gÀƯïì 1945 :-

¢£ÁAPÀ: 23-03-2014 gÀAzÀÄ 1400 UÀAlUÉ ©ÃzÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ jAUÀ gÉÆÃqÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ CgÉÆÃUÀåzÀ PÉÃAzÀæzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ  C¢üPÀÈvÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ºÉÆAzÀzÉ, 1) ±ÉR ªÀĺɧƧ vÀAzÉ ±ÉR ºÀ«ÄÃzÀ 38 ªÀµÀð eÁ|| ªÀÄĹäA G|| DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á|| ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ 2) ZÀAzÀæ Q±ÉÆÃgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ±ÉqÉÆÃ¼É 35 ªÀµÀð eÁ|| ErUÀ G|| ¹«¯ï UÀÄvÉÛzÁgÀ ¸Á|| J¸ï.©.ºÉZï PÁ¯ÉÆä PÉ.E.© »AzÀÄUÀqÉ ©ÃzÀgÀ 3) JªÀiï.r CTî vÀAzÉ JªÀiï.R°Ã® 20 ªÀµÀð eÁ|| ªÀÄĹèA G|| SÁ¸ÀV ZÁ®PÀ ¸Á|| C§ÄÝ¯ï ¥sÉÊeï zÀUÁð ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä DmÉÆà £ÀA  PÉJ 38/1521 gÀ°è OµÀzÀUÀ¼À£ÀÄß  zÁ¸ÁÛ¤¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr, ¸ÀªÀiÁd WÁvÀÄPÀ PÀÈvÀå ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr, CªÀgÀ DgÉÆÃUÀåPÉÌ ºÁ¤PÀgÀ ªÁUÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀVgÀÄvÁÛgÉ CªÀgÀÄUÀ½AzÀ 14000/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ OµÀzÀUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀÄgÉñÀ PÉ. OµÀzsÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಬಾಜಿರಾವ ದಿವಟೆ ಸಾ : ಅಡಗಾಂವ ಖರಾತ ತಾ: ಮಜಲಗಾಂವ ಜಿ: ಖೇಡ ರವರ ಊರಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಣಿಕ ತಂದೆ ರಾಮರಾವ ಗೋರೆ ಇವನು ಮುಕದಂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿಯವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಶುಗರ ಕಾರ್ಖಾನೆ ವತಿಯಿಂದ ರೈತರ ಕಬ್ಬು ಕಟಾವ ಮಾಡಲು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 4-5 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ಈಗ 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಜಾರಾವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವಳನ್ನು ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಘತ್ತರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಮಾಂತರದ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ ರವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ ರವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಜೋಪಡಿಗಳು ಹಾಕೊಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವರ ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಪಕ್ಕದ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿಯ ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಜೋಪಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವು. ದಿನಾಂಕ 16-03-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5;30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ಜೋಪಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಸರ್ಜಾರಾಮನು ಸರಾಯಿ ಕುಡಿದು ಬಂದು ನಿತಿನ ಸಿರಸಟ್ ಇವನಿಗೆ ಬೈಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಆಗ ನಿತೀನನು `ಮಲಾ ಕಶಾಲಾ ಸಿವಿದಿಲಿ ತುಜ ಆಯಿಲಾ ತುಲ ಖಲಾಸ ಕರ್ತು ಅಂತಾ ಅಂದು ಒಂದು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಸರ್ಜಾರಾವ ಇವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಗಾಯ ಪಡಿಸಿದನು ನಂತರ ಎಡಗಡೆ ಪಕ್ಕೆಲುಬಿನ ಮೇಲೆ, ಕೈಗೆ ಹಾಗು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದನು, ಆಗ ಸರ್ಜಾರಾವ ಇವನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದನು. ನಂತರ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಕದಂ ಮಾಣಿಕ ಹಾಗು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಇತರರು ಕೂಡಿ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿದೆವು. ನಂತರ ಸರ್ಜಾರಾವ ತನ್ನ ಜಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡನು. ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 17-03-2014 ರಂದು ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿ 01;30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸರ್ಜಾರಾವ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಆಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕ ಖಂಡು ಹೋಳಕರ ಮತ್ತು ಗೋರಕ ಹಾಗು ಮಾಣಿಕ ಗೋರೆ ಇವರು ಸರ್ಜಾರಾವನನ್ನು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಘತರಗಾಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರು ಬೇರೆಕಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪುನಃ ಸರ್ಜಾರಾವನನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿರುವ ದವಾಖಾನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿಸಿದ ನಂತರ ಕಾರಖಾನೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಪೊಪಳೆ ಮಕಾದಂ ಈತನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡನು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಜಾರಾವನು ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಗೋರಕ ಮತ್ತು ಮಾಣಿಕ ಗೋರೆ ಇವರು ಅಫಜಲಪೂರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು, ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಗೋಳಿ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಜಾರಾವನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 9;30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಖಾಯಲ್ಲಿರುವ ಪೊಪಳೆ ಮಕಾದಂ ಈತನ ಕೋಣೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಸರ್ಜಾರಾವ ಇವನು ನಂದು ಮುಗಿತು ಅಂತಾ ಅಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಕುಳಿತು ಅಲ್ಲಿಯೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಅಶೊಕ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಭಾಷಾ ತಂದೆ ಗೊರಖನಾಥ ಚೌಗುಲೆ ಸಾ|| ಮ.ನಂ. 11-689 ಭಗತಸಿಂಗ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ವಡ್ಡರಗಲ್ಲಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಮಗನಾದ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ರವರು ಅಪ್ಪ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಂ.ಬಿ.ಎ ವಿದ್ಯಾಬ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಉಷಾ ತಂದೆ ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ ರವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಿತಿ ಮಾಡಿ ರಜಿಸ್ಟರ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸೊಸೆ ಉಷಾ ಇವಳು ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಾದ ರಾಯಚೂರಿನ ಯರಮರಸಗೆ ಹೊಗಿರುತ್ತಾಳೆ ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 05-03-2014 ರಂದು ನನ್ನ ಮಗ ಮಕ್ಕಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುವದರಿಂದ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರೆಯಲು ಹೊದಾಗ ಕೇಸ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ. ಈಗ ನಾವು ಜಾಮಿನಿನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 23-03-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಹೆಂಡತಿಯ ತಾಯಿ ಸುಲೋಚನಾ ಗಂಡ ದಿ: ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ ತಮ್ಮ ಗೀರಿಶ ತಂದೆ ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ ಅಕ್ಕ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗಂಡ ಮಹೇಶ ಅವಂತಿ, ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮೀಳಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿಜಯಕುಮಾರ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ ಆವಂತಿ, ಇವರುಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಶರಣ್ಯಾ,ಅಲ್ಲಿ ಉಷಾ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿರಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಗೀರಿಶ ಇತನು ನನಗೆ ಕೈಹಿಂದ ಹೊಡೆಯಲು ಬಂದ ಪ್ರಮೀಳಾ ಇವಳು ಹೊಡಿ ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಹಾಳ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಳು ವಿಜಯಕುಮಾರ ಇವನು ತನ್ನ ಕಾಲಲ್ಲಿಯ ಚಪ್ಪಲಿ ತೆಗೆದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯಲು ಏರಿ ಏರಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಇನ್ನುಳಿದವರು ಹೊಲಸು ಹೊಲಸು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ :
ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ. ಭೀಕು ತಂದೆ ಕೇಶು ಪವಾರ  ಸಾ: ನಾಗನಟಗಿ ಮೇಘಾನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ತಾ: ಶಾಹಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ  ರವರ ಚಿಕ್ಕ ಮಗನಾದ  ಗೇನು ಇತನು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಂ. ಎಡ್‌  ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಸ್ಟೇಲದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ.  2-3  ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ  ನಮ್ಮ ತಾಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದನು. ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 22/03/2014 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಗೆ  ಗೇನು ಮತ್ತು ಗೊಪಾಲ ಪವಾರ ಇಬ್ಬರು ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೊಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹೊಗಿದ್ದರು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಗೆ  ಗೊಪಾಲ ರವರು ಮರಳಿ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ  ನಾನು ಗೇನು ಇತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ  ಹೇಳಿದೆನೆಂದರೆ  ನಾನು ಮತ್ತು  ಗೇನು ಇಬ್ಬರು  ಸಂಜೆ 7-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಬಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಕ್ಕೆ ಬಂದು  ನಾನು ಶಾಹಪೂರ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದು, ಆಗ ಗೇನು ಇತನು  ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಗಿ ಬರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹೊದನು.  ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಮೊಬೈಲ ನಂ. 7760751705 ಕ್ಕೆ  ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ  ಸ್ವಿಚ್ಛ ಆಫ್‌ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ  ಅವನ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ವಿಚ್ಚ ಆಫ್‌ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.  ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹುಡುಕಿದರು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ನನ್ನ ಮಗ ಗೇನು ಇತನು  ಗುಲಬರ್ಗಾ ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಗೆ ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗನಾದ  ದಾಮು ರವರಿಗೆ ಫೋನ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ದೂರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಫೋನ ಕಟ್‌‌ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಎಂದು ಪೂನಾದಿಂದ ನನ್ನ ಮಗ ಫೋನ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.