Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, March 23, 2014

Special Press Note of Raichur District


                                 
«±ÉõÀ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
    
²æà ªÀĺÀäzÀ E¸ÁPï ¹¦¹-428 AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ-2014 ¤«ÄvÀå CPÀæªÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß PÀlÄÖ ¤mÁÖV vÀqÉUÀlÄÖªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ gÁwæ ºÉzÁÝjAiÀÄ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀAvÀºÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ZÉPï ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ PÀ£ÀÆð¯ï ZÉPï ¥ÉƸÀÖ PÀvÀðªÀåPÉÌ £ÉëĹzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ. ¤ÃªÀÅ PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀĤAzÀ §AzÀAvÀºÀ ¯Áj   £ÀA.PÉJ-36/J-4764 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²æà eÁQÃgÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ±ÉÃR SÁeÁ ¸Á: J¯ï©J¸ï £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀjUÉ M«ÄäAzÉƪÉÄäÃ¯É ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÁºÀ£À ¤°è¹ §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¤ÃªÀÅ DvÀ¤UÉ C²èî ºÁUÀÆ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £Á£ÀÄ ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¤Ã£ÀÄ ºÁUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄzÀ®èzÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ JgÀqÉÃlÄ ºÉÆqÉ¢zÀ®èzÉÃ, DUÀ QèãÀgï ªÀÄzsÀå ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £ÀªÀÄä ZÁ®PÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆrAiÀÄÄwÛÃj CAvÁ PÉüÀ®Ä §AzÁUÀ ¤ÃªÀÅ DvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ JgÀqÉÃlÄ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä PÀvÀðªÀåzÀ°è C²¸ÀÄÛ ºÁUÀÆ CwêÀ PÀvÀðªÀå ¤®ðPÀëvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²¹zÀÝjAzÀ. ¤ªÀÄä£ÀÄß F PÀÆqÀ¯Éà eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ  ²æà JA.J£ï.£ÁUÀgÁeï, L.¦.J¸ï.¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.   

¥ÉưøÀ zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w

              ¢£ÁAPÀ: 23.03.2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.30 UÀAmÉUÉ AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï UÁæªÀÄzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ dAiÀÄgÁd ºÉÆÃl¯ïzÀ°è dAiÀÄgÁd£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä w½zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.L. r.¹.L.©. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ²æà J.n. ¥Ánïï gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è , ¦.J¸ï.L. r.¹.Dgï.©. ²æà ¥ÀæPÁ±À ªÀiÁ½ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ²æà ºÉZï.©. ¸ÀtÚªÀĤ ¦.J¸ï.L. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀÄqÀÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛ dAiÀÄgÁd FvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ «¹Ì, ¨ÁæAr,©ÃgÀÄ, »ÃUÉ MlÄÖ 90 ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ: 3452-40/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 200/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ dAiÀÄgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÀ¨ÉâÃgï 47 ªÀµÀð ºÉÆÃl¯ï PÉ®¸À ¸Á: AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/2014 PÀ®A: 32,34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ CgÉÆævÀ£À£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ½¸À¯ÁVzÉ.  

Raichur District Reported Crimes

.     
                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

 
ಶರಣಮ್ಮ vÀAzÉ  ಶಿವಣ್ಣ  ವಯ-16ವರ್ಷ ಜಾತಿ:ಗೊಲ್ಲರ್,   : ªÀÄ£É PÉ®¸À ಸಾ:ಹೀರಾ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಣ್ಣ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ ವಯಾ-55ವರ್ಷ ಜಾತಿ:ಗೊಲ್ಲರ್,   :ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ:ಹೀರಾ ಮೋ. ನಂ. 8861562730 ತಾ:ಮಾನವಿ FvÀನ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗಳು ಈಕೆಯು  ದಿ.16-03-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7-00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೀರಾ  ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಯಿಂದ ಸಂಡಾಸಿಗೆಂದು ಹೊರಗೆ ಹೋದ ಮಗಳು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಾರದೆ ಇದ್ದರಿಂದ  ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಯಾವುದೋ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ ಬಹುದೋ ಅಥವಾ ಮಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿರಬಹುದೋ ಅನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳು ಶರಣಮ್ಮ ಈಕೆಯನ್ನು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿ ಹುಡಕಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯವೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿವಸ ತಡವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ತಾವುಗಳು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 82/2014 PÀ®AB 366 [J] L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ²æêÀÄw CAd°@CAdªÀÄä UÀAqÀ ºÉªÀÄgÉrØ ªÀ:23 ªÀµÀð eÁ:ºÀjd£À G:ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á:AiÀÄPÁè¸À¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ FPÉAiÀÄÄ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ 1] ಅಚನಾ @ ಅರ್ಚನಾ :4 ವರ್ಷ 2] ನರಸಿಂಹಲು : 3 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ನ : 6 ತಿಂಗಳು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ದಿನಾಂಕ:21.03.2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 19.45 ಗಂಟೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ಆಗ್ಗೆ ಚಹಾ ಕಾಯಿಸಲು ಸ್ಟವ್ ನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಮನೆಗೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತಳಾಗಿದ್ದಾಗ್ಗೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ತನ್ನ  ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ಚಹಾ ಕಾಯಿಸಲು ಹಚ್ಚಿದ್ದ ಸ್ಟವ್ ನ್ನು ತಗುಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮಲೆ ಸ್ಟವ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಂಕಿಯು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಭಾರಿ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಆಗ್ಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹತ್ತಿದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದು ಈಕೆಗೂ ಸಹ ಸದರಿ ಬೆಂಕಿಯು ತಗುಲಿ ಸೀರೆ ಕುಪ್ಪಸದೊಂದಿಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟಿದ್ದು ಆಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಈಕೆಯ ಗಂಡನು ಸಹ ಬಂದು ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಈತನಿಗೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 11.30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿ ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ ಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆನು.
                ದಿನಾಂಕ:22.03.2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5.30 ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಸದರಿ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕ ನರಸಿಂಹಲು :3 ವರ್ಷ ಈತನು ದಿನಾಂಕ:22.03.2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 02.50 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವದಾಗಿ ಇದ್ದ ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ ಮೇಲಿಂದ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:  10/2014 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ 16-03-2014 gÀAzÀÄ gÀ«ªÁgÀ 3-00 ¦.JªÀiï.PÉÌ  £ÀªÀÄä  vÁ¬Ä ²æñÉÊ® ªÀÄ°èPÁdÄð£À zÉêÀjUÉ  PÁ®ßrUÉ ¬ÄAzÀ  zÉêÀjUÉ £ÀªÀÄÆäj£À ¥ÀgÀUÉÆAqÀ, ±ÀgÀt¥Àà ,¦ÃgÀ¥Àà ZÀ£ÀߪÀé  ¸ÁPÉÆPÀl£ÀÆgÀ  EªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ EvÀÄÛ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-03-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 04-00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä Hj£À   ¥ÀgÀUÉÆAqÀ vÀAzÉ  ¹zÁæªÀÄ¥Àà »gÀAqÀV EªÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ zÉêÀzÀÄUÀð gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨sÁgÀvÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è  ¤ªÀÄä vÁ¬Ä UÀÄgÀĨÁ¬Ä ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ §gÀĪÀAvÉ w½¹zÀÝjAzÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä «µÀAiÀÄ ¤d «vÀÄÛ «ZÁj¹zÁUÀ w½zÀÄ §A¢zÉÝÃAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ 21-03-2014 gÀAzÀ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ PÁ®ßrUÉ ¬ÄAzÀ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ ¨sÁgÀvÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APïzÀ ºÀwÛgÀ §A¢zÀÄÝ C°è AiÀiÁwæPÀjUÉ vÀAUÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ C°è vÀAVzÀÄÝ gÁwæ 2-30 J.JªÀiïPÉÌ  DPÉAiÀÄ eÉÆvÉVzÀÝ ZÀ£ÀߪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ UÀÄgÀĨÁ¬Ä E§âgÀÄ ªÀÄ®«dð£É ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ  CAzÀgÉ »A¢¤zÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ  §AzÀÄ  ¦ügÁå¢ ²æà gÁdÄ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀAiÀÄ 28 eÁ »AzÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ G SÁ¸ÀV ±Á¯ÉAiÀÄ°è ²PÀëPÀ  ¸Á PÉÆÃmÁå¼À vÁ f ©eÁ¥ÀÆgÀFvÀ£À vÁ¬ÄUÉ lPÀÌgï  PÉÆnÖzÀÝjAzÀ  PɼÀUÀqÉ  ©zÀÄÝ  CPÉAiÀÄ §® ªÀÄ®QUÉ  ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ JqÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ §® PÉÊUÉ vÉgÉazÀUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÁ®Ä vÉÆqÉ ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀĪÀÅzÁV PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 02/2014 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ & 187 LJªÀiï « PÁAiÉÄÝ  £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
                      ಪಿರ್ಯಾದಿ ಅಮರೇಶ ತಂದೆ ದೇವೇಶಪ್ಪ ಸಾ-ಬೈಲಮರ್ಚಡ್  FvÀ£À ತಂದೆಯಾದ ದೇವೇಶಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣ ವ-62 ವರ್ಷ ಈತನು ದಿನಾಲೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಊರಿನಿಂದ ಕಪಗಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಶರಣಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಬೆಟ್ಟದೂರು ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬೋರವೆಲ್‌‌ನಲ್ಲಿ ನೀರು ತರುವ ಕುರಿತು ದಿನಾಲೂ ಎಕ್ಸಲ್  ಸೂಪರ್ ಗಾಡಿಯ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ  ದಿನಾಂಕ : 21/03/14 ರಂದು ದೇವೇಶಪ್ಪನು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಎಕ್ಸಲ್ ಸೂಪರ್ ವಾಹನ ನಂ.ಕೆಎ-36/ವೈ-8653 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಕೊಡಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬೈಲಮರ್ಚಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಪಗಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕಡೆಗೆ ವಾಹನವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬಾಜು ನಿದಾನವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-50 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವೇಶಪ್ಪನು ಶರಣಗೌಡ ಮಾಲೀಪಾಟೀಲ್ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಬಲಬಾಜು  ರೋಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಬೋರವೇಲ್ ನೀರಿಗಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಲಬಾಜು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಕೈ ಮಾಡಿ ಬಲಗಡೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಬೈಲಮರ್ಚಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಪಗಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕಡೆಗೆ ಈಶಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಸಾ-ಬೈಲಮರ್ಚಡ  ಈತನು ತನ್ನ ಬಜಾಜ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆಎ-36/ಇಸಿ-4019 ನೇದ್ದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ವೀರೇಶ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ವೇಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗದೇ ದೇವೇಶಪ್ಪನ ಎಕ್ಸಲ್ ಸೂಪರ್ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ದೇವೇಶಪ್ಪನು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು, ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಭಾರಿಗಾಯ ಹೊಂದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಗಾಯಗೊಂಡ ಟಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರ ಈಶಪ್ಪನನ್ನು 108 ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಇಲಾಜು ಮಾನವಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನಂತರ ಮೃತ ದೇವೇಶಪ್ಪನನ್ನು ಒಂದು ವಾಹದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಾನವಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶವಗಾರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1-30 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಈ ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಈಶಪ್ಪ ಸಾ-ಬೈಲಮರ್ಚಡ್ ಈತನ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಈ ಅಪಘಾತ ಜರುಗಿದ್ದು, ಕಾರಣ ಆತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 86/2014 ಕಲಂ 279, 337, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-   
               ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಶ್ರೀ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಬೆಟ್ಟಪ್ಪ ತೋಳದಿನ್ನಿ 30 ವರ್ಷ,ಜಾ:-ಕುರುಬರು, ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ. ಸಾ:-ಗೌಡನಬಾವಿ ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು. gÀªÀgÀ ಸಂಬಂಧಿಕನಾದ ಬಸಪ್ಪನ ಮಗಳಾದ ಶರಣಮ್ಮ ಈಕೆಯು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮಗಳಾಗಬೇಕು, ಈಕೆಯು ತಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಆರೋಪಿ ಮಂಜಪ್ಪ ಈತನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು. ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಆರೋಪಿತರು ಶರಣಮ್ಮಳಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡುತ್ತ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು ಆಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾಕೇ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ  ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲಾವೇನು ಅಂತಾ ಬುದ್ದಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ವೈಮನಸ್ಸು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ದಿನಾಂಕ;-22/03/2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತನ್ನ ಗದ್ದೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲು ಹೋದಾಗ ªÀÄAd¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ PÀÆr  ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚು,ರಾಡು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದವರೇ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ‘’ಲೇ ಸೂಳೆ ಮಗನೇ ನೀವು ಶರಣಮ್ಮಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುತ್ತೀರಿ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಬೈಯ್ದವರೇ ಆರೋಪಿತರು ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ತೆಲೆಯೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರೀ ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡಿನಿಂದ ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈಯ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಮೊಣಕೈ ಹತ್ತಿರ ರಾಡಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಭಾರೀ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಎಲುಬು ಮುರಿದಿದ್ದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಎದೆಗೆ, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ತೊಡೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಆರೋಪಿತರು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA: 73/2014.ಕಲಂ,143.147,148, 324,326,307,504,506, ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
                  ¢£ÁAPÀ :22-03-2014 gÀAzÀÄ 7-30 ¦ JªÀiï UÀAmÉUÉ  ¦üAiÀiÁ𢠲æà CA¨ÉæñÀ vÀAzÉ ¸Á§tÚ £ÀUÀ£ÀÆgÀÄ ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð eÁ; ZɮĪÁ¢ G: «zÁåyð ¸Á: aAZÉÆÃr FvÀ¤UÉ  ªÀÄvÀÄÛ 1) ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAzÀ° 18 ªÀµÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: aAZÉÆÃr EªÀgÀ d£ÁAUÀzÀªÀjUÉ ©Ã¢ £ÁlPÀzÀ «µÀAiÀĪÁV FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 ¸À® dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉà «µÀAiÀĪÁV ¸Àj EgÀĪÀ¢®è. CzÉà «µÀAiÀĪÁV DgÉÆæ ªÀĺÉñÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÃUÀªÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ ¦ügÁå¢ FjÃw ªÉÃUÀªÁV ºÉÆUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ  CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr G½zÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀiÁåAUÀ¼À EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ ¦ügÁå¢ ªÀiÁªÀ¤UÉ ºÉÆqÉ-§qɪÀiÁqÀĪÁUÀ ©Ãr¸À®Ä ºÉÆzÀ ¦ügÁå¢UÀÆ EvÀjUÀÆ ¸ÀºÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ-§qɪÀiÁr PÀ°¤AzÀ MzÀÄÝ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀiÁr eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ.EzÀPÉÌ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ °TvÀ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ C.¸ÀA. 32/2014 PÀ®A 143.147.323.324.114.504.506 R/W 34 I.P.C CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¦üAiÀiÁð¢ JA.¸ÀtÚUÉÆæ vÀAzÉ ²æäªÁ¸À 23ªÀµÀð, £Á¬ÄqÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB ªÀÄÄZÀѼÀPÁåA¥À FvÀ£ÀÄ ªÀÄÄZÀѼÀPÁåA¦£À°ègÀĪÀ vÁ£ÀÄ °ÃfUÉ ªÀiÁrzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ¸ÀªÉð  £ÀA.194 £ÉzÀÝgÀ ºÉÆ®zÀ°è vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä, CtÚ£ÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, C®èzÉà CªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ PÀÆ° D¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À eÉÆÃ¥Àr ¥ÀPÀÌzÀ°è eÉÆÃ¥Àr PÀÄlÄA§zÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉÆ®zÀ°è PÀÆ° ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥ÀfêÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ HjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ,             ¢£ÁAPÀ 23-03-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢zÀgÀ£ÀÄ  vÀ£Àß CtÚ ªÀÄvÀÄÛ PÀÆ° D¼ÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä eÉÆÃ¥ÀrUÀ¼À ¨ÁVîÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ UÀzÉÝAiÀÄ°è PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀiÁ£À¥Àà£À eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉƯÉAiÀÄ°è ºÀaÑzÀ ¨ÉAQAiÀÄ Qr DPÀ¹äPÀªÁV ¨É½UÉÎ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁ£À¥Àà£À eÉÆÃ¥ÀrUÉ ºÀwÛ £ÀAvÀgÀ  ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ PÀjAiÀÄ¥Àà£À eÉÆÃ¥ÀrUÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀģɧ¼ÀPÉ ¸ÁªÀÄ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, ¨sÀvÀÛ ºÁUÀÆ CQÌAiÀÄ, UÉƧâgÀzÀ aîÄUÀ¼ÀÄ, 3 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®èUÀ¼ÀÄ,  4 ¥Áå£ÀUÀ¼ÀÄ, 3 ªÀÄAZÀUÀ¼ÀÄ, C¯ÁägÁ, n.«. UÁå¸À ¹¯ÉAqÀgÀ, ¸ÉÆÖÃ, §mÉÖ§gÉUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ gÀÆ.1,56,000-00UÀ¼ÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¥Àà £À eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°ègÀĪÀ CQÌ ¥ÁPÉÃl, §mÉÖ §gÉUÀ¼ÀÄ, ªÀģɧ¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt J¯Áè ¸ÉÃj gÀÆ.11,000-00 ªÀÄvÀÄÛ PÀjAiÀÄ¥Àà£À  eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°ègÀĪÀ 1 ¥ÁPÉÃl CQÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÀģɧ¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ §mÉÖ §gÉUÀ¼ÀÄ J¯Áè ¸ÉÃj gÀÆ.5000-00 »ÃUÉ ªÉÄîÌAqÀ J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ gÀÆ. 1,72,000-00UÀ¼ÀÄ  ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ DVzÀÄÝ C®èzÉà eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀnÖzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À JgÀqÀÄ JªÉÄäUÀ¼À ªÀÄÄRPÉÌ ºÁUÀÆ zÉúÀzÀ EvÀgÀ ¨ÁUÀUÀ½UÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉà fêÀ ºÁ¤AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ J¥sï.J. £ÀA.05/2014 £ÉzÀÄÝ zÁR¯ÁärPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ದಿ : 22/03/14 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ  §ÆzɪÀÄä UÀAqÀ ¢.ªÀÄj¸Áé«Ä ªÀ-50 ªÀµÀð eÁ-ºÀjd£À G-ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á-PÀgÀrUÀÄqÀØ vÁ-ªÀiÁ£À« FvÀ£À ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹರವಿ ಈರಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಾರೆಪ್ಪ ಇವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ "ಏನಮ್ಮ ಈರಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಊರ ಹನುಮಂತ @ಖಾಸಿಂ ಈತನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನಂತೆ ಯಾಕೇ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವೆಲ್ಲಾ ನೀನಗೇಕೆ ಸುಮ್ಮನೀರು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಸುಮ್ಮಾನಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 8-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ 1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ@SÁ¹A vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà           2) ®QëöäÃUÀAqÀ zÉÆqÀتÀÄÆPÀ¥Àà
3) zÉÆqÀتÀÄÆPÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà 4) zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ
J®ègÀÆ eÁ-ºÀjd£À ¸Á-PÀgÀrUÀÄqÀØ vÁ-ªÀiÁ£ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ
 ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿ ಜಗಳ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು "ಏನಲೇ  ಸೂಳೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀ ಅಂತಾ ಕೇಳುತ್ತೀ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ನಿನಗ್ಯಾಕೆ ಅವೆಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಅಂದು ಹನುಮಂತ@ಖಾಸಿಂ ಈತನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವಳು ತಲೆಯ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಕೈಗಳಿಂದ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ದೊಡ್ಡಮೂಕಪ್ಪ ಇವರು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಸೀರೆ ಎಳೆದು ಮಾನಭಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವಸಹಿತ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.   ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ.89/14 ಕಲಂ 504,323,324,354,506,ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
                               -E¯Áè-
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV zÁR°¹zÀ ªÀÄAeÁUÀævÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1] PÀ®A: 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  07 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 02 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
2] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  04 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 03 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.03.2014 gÀAzÀÄ  97 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,500 /-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.