Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, January 29, 2010

Bidar District Daily Crime Update 29-01-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-01-2010

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/10 PÀ®A 498(J), 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-01-2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ ¸ÀAdÄ eÉÆw 25 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, zÀ°vÀ, ¸Á/ SÁ¸ÉA¥ÀÄgÀ [¦] gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁj vÀ£Àß ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¤ÃrzÉ£ÉÃAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAdÄ gÀªÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è 20000 ¸Á«gÀ gÉÆ. ºÁUÀÆ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀPÀëuÉ ¤ÃrzÀÝgÀÄ, E£ÀÄß ¤ªÀÄä vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà eÉÆw ¸Á/ SÁ¸ÉA¥ÀÄgÀ (¦) FvÀ£ÀÄ DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁgÉ. RvÀªÀiï ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQÉ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/10 PÀ®A 366(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉƺÀäzï SÁeÁ ªÀÄ£ÉÆâݣï vÀAzÉ ªÉƺÀäzï gÀhiÁQÃAiÀÄÆ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, QgÁuÁ CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: UÉÆïÉSÁ£Á, SÁ¢æ UËæAqï ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁgÀeÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤rzÉÝãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAV ¸À¯Áä¤Rvï EªÀ¼ÀÄ C¯Á«ÄÃ£ï ±Á¯ÉAiÀÄ°è 8£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ±Á¯ÉAiÀÄ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç zsÀj¹PÉÆAqÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 25-01-2010 gÀAzÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV ¸ÀAeÉ 1800 UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹V°¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 28-01-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVUÉ DgÉÆæ amÁÖ UÁæªÀÄzÀ CªÀÄdvÀ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/2708 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: amÁÖUÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ 15 ªÀµÀðzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVUÉ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀjPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀvÉÛ SÉÊgÉÆãÀ©Ã ¸Á: ¨sÀzÉÆæâ£ï PÁ¯ÉÆä EªÀjAzÀ w½zÀÄ §A¢zÉ. DzÀgÉ J°èUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÉÆwÛ¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 03/10 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-01-2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¨sÀªÁ¤ SÁAqÁj ¸ÀPÀÌgÉ PÁgÀSÁ£É CªÀgÀtzÀ°è ªÀÄÈvÀ ±ÀQî CºÀäzÀ vÀAzÉ R°Ã® CºÀäzÀ U˸À¥ÀÄgÀªÁ¯É, 25 ªÀµÀð, mÉÊgÀ ¥ÀAZÀgÀ dÄqÁ¬Ä¸ÀĪÀ PÉ®¸À, ¸Á/ ªÀÄ£Àß½ EªÀ£ÀÄß ¸ÀzÀj ¸ÀPÀÌgÉ PÁgÀSÁ£ÉAiÀÄ JwÛ£À ¨sÀArAiÀÄ mÉÊgÀ ¥ÀA¥ÀZÀgÀ dÄqÁ¬Ä¹ UÁ½ vÀÄA§ÄwÛzÁÝUÀ mÉÊgÀzÀ qÀPÀÌ MqÉzÀÄ PÀ©âtªÀ£ÀÄß qÉPÀì ¸ÀªÉÄÃvÀ §® PÀtÂÚ£À°è ºÉÆÃV JqÀPÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÉÄzÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æà R°Ã® CºÀäzÀ vÀAzÉ G¸Áä£À C° U˸À¥ÀÄgÀªÁ¯É 50 ªÀµÀð, ¸Á/ ªÀÄ£Àß½ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 04/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 28-01-10 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ zÀzÁÝ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr ²æêÀÄw. ¹zÀªÀiÁä UÀAqÀ UÀt¥Àw ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: zÀzÁÝ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ UÀt¥Àw vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: zÀzÁÝ¥ÀÆgÀ EªÀ¤UÉ 2 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¥Á®¢AzÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼À aQvÉì PÀÄjvÀÄ SÁ¸ÀV ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼É ¸ÀjAiÀiÁV ¨É¼ÉAiÀįÁgÀzÀ PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 28-01-09 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ ¥Á®¢AzÀ ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®zÀ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/10 PÀ®A 425, 426, 447, 448, 461, 504, 506 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 13-12-2009 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²gÉÆêÀÄt vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Áà ¤ªÀÈvÀÛ £ËPÀgÀ ¸Á: EqÀUÉj PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¦ü¯ÉÆêÀÄ£ï vÀªÀÄzÉ ¥Àæ¸ÁzÀ ¹.JA.¹ G¥ÁzsÀåPÀë ºÁUÀÄ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: EqÀUÉj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj DPÀæªÀÄ ¥ÀªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀA¥ËqÀ UÉÆqÉAiÀÄ£ÀÄß eÉ.¹.¦. ¬ÄAzÀ PÉqÀ« £Á±À¥Àr¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁgÉ CAvÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¤zÉÃð²vÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28-01-2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/10 PÀ®A 325, 504, 354, 324 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-01-2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¸Á: £ÀªÀÄzÁ¥ÀÆgÀªÁr EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆæ UÀt¥Àw vÀAzÉ ªÀÄrAiÀÄ¥Áà UÀA¢üUÀÄr ¸Á: £ÀªÀÄzÁ¥ÀÆgÀªÁr EvÀ£À JªÉÄäUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ºÀÆ«£À VqÀUÀ¼ÀÄ wAzÀÄ CAUÀ¼À ºÉÆ®¸ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ DªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÁUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ DgÉÆæUÉ ¸Àé®à JªÉÄäUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀQ«UÉ PÀaÑgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/10 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 28/01/2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ªÀĸÁÛ£ÀC° vÀAzÉ ªÁ»zÀ¸Á§ aAZÉÆýÀ, ªÀAiÀÄ 50, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á gÁeÉñÀégÀ vÁ §.PÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÀÄ ºÁdjzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ zÀÄqÀÄØ PÉÆÃqÀĪÀjzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ zÀÄqÀÄØ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄPÀ§Ä¯ï vÀAzÉ AiÀÄĸÀÆ¥sï C° SÁ¢ªÀiï ºÁUÀÄ E£ÀÆß E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á gÁeÉñÀégÀ GªÀgÀAiÀÄ PÉÆÃqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ºÉý CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀwUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ 05/2010 PÀ®A-78[3] PÉ.¦ JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/01/2010 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ J.J¸ï.L ©üêÀÄgÁªÀ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ RavÀ ¨sÁwä §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ £ÁªÀzÀV UÁæªÀÄzÀ°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÀÆqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ w½zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ £ÁªÀzÀV UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ »AzÀÄUÀqÉ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÀÆqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ GZÉÑ ªÀAiÀÄ-52 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G-MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á-£ÁªÀzÀV UÁæªÀÄ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. DUÀ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÀÄlPÁPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ 1] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 120/- gÀÆ¥Á¬Ä 2] CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ §gÉzÀ 2 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ 3] MAzÀÄ ¨Á® ¥É£Àß £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉƦAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/10 PÀ®A 279 338 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 :-

¢£ÁAPÀ 28/01/2010 gÀAzÀÄ 0845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà §±ÉÃnÖ ¸ÁB ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɹPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ alUÀÄ¥ÀàPÉÌ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÁªÀÄ£ÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ²ªÁf vÀAzÉ ®Qëöä£ÁgÁAiÀÄt eÁw ¥ÀzÀä±Á° PÁgÀ £ÀA. JªÀÄ.JZÀ-22 r-1778 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÁB PÉÆPÀmÉ£ÀUÀgÀ ¯ÁvÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/10 PÀ®A 447, 504, 379 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠲æà UÉÆÃPÀļÀ¹AUï vÀAzÉ «oÀ×®¹AUï Z˺Át ¸Á; zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ZËPï §.PÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ D¥Á¢vÀ ªÀÄzÁgÀ¸Á¨ï vÀAzÉ C§ÄÝ®¸Á¨ï aPÀ£ÀªÁ¯É ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á; UÀįï«ÄeÁð UÀ°è §.PÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄzsÀå d«ÄãÀÄ ¸ÀA§AzsÀ PÉÆÃlðzÀ°è ¹«¯ï zsÁªÉ £ÀqÉ¢zÀÄÝ PÉÆÃlð¢AzÀ ¸ÉÖl¸ÉÆÌà eÁåw ºÁVzÀÄÝ DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÁgÀ «®èzÀ D¥Á¢vÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23/01/2010 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA. 51/2 £ÉßÃzÀgÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆÃV 5000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ MAzÀÄ §§° ªÀÄgÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ: 27.01.2010 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ®ègÀqÉØ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸Á: dPÉÌÃgÀªÀÄqÀÄ UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA:PÉJ.33, eÉ.2748 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀĹÌ-ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ vÀªÀÄätÚ 25 ªÀµÀð ¸Á: dPÉÌÃgÀªÀÄqÀÄ UÁæªÀÄ EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:28.01.2010 PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:28.01.2010 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸Á§tÚ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ EªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÝ ¥ÉưøÀjUÉ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹gÀĪÀÅzÁV CzÉà UÁæªÀÄzÀ CPÀ̪ÀÄä UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ EªÀ¼À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ªÉÄÊ PÉÊ ªÀÄÄnÖ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ CPÀ̪ÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøïgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ PÀlPÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀtÚ 50 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¢£ÁAPÀ:27.01.2010 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀlPÀ£ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¤UÉ ªÀÄlªÀiÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì PÉÆr¹ £ÀAvÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹, aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:28.01.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß °AUÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøïgÀÄ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ ªÉƨÉʯï QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ¥ÀæPÀgÀt

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ®§UÁð: ¢:28-01-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀtUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á|| ºÀvÁå£À UÀ°è C¼ÀAzÀ, f||UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ±ÉnÖ ¥sÀ£ï mÁQøï¢AzÀ ¹£ÉªÀiÁ £ÉÆÃr £ÉAlgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¥sÉÊgï D¦üøï JzÀgÀÄUÀqÉ WÀ£À±ÁåªÀÄ ©°ØAUï ºÀwÛgÀzÀ ¸Àä±Á£ÀzÀ ¥ÀPÀÌzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ 1)¥ÀgÀªÉÄñÀ, 2)ºÉÊzÀgÀ, 3)E£ÉÆߧ⠲æà ZÀAzÀæPÁAvÀ gÀªÀgÀ ºÉÆmÉÖUÉ ZÁPÀÄ ºÀaÑ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ MAzÀÄ ZÉÊ£Á ¸Émï ªÉƨÉÊ®£ÀÄß C.Q.1000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzsÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀªÀeÁvÀ ²±ÀĪÀ£ÀÄß ©lÄÖºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt:

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ: ¢:28/1/10 gÀAzÀÄ ªÀÄAzÉêÁ® UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀ zÀƼÀ¥Àà UÁtUÉÃgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«UÉ AiÀiÁgÉÆà £ÀªÀeÁvÀ ²¸ÀĪÀ£ÀÄß ºÉvÀÄÛ ºÉvÀÛªÀgÀÄ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß gÀPÀëuÉ ªÀiÁqÀzÉ ªÀÄUÀªÀ£ÀÄß (UÀAqÀÄ) MUÉ¢zÁÝgÉ & ªÀÄUÀÄ«£À ¯Á®£É ¥Á®£É ªÀiÁqÀzÉ ªÀÄUÀÄ«£À d£À£ÀPÉÌ PÁgÀtªÁzÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ ²æà ¸ÀÄgÉñÀUËqÀ vÀA/²ªÀ°AUÀ¥ÀàUËqÀ ¥ÉÆÃ.¥Ánî ¸Á;ªÀÄAzÉêÁ® gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¥Àæ¨sÀÄgÁªï JJ¸ïL £É¯ÉÆÃV oÁuÉgÀªÀgÀÄ £É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.