Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, January 18, 2009

Bidar Dist : Daily Crime Udpate, 18-01-09

 

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-01-2009

 

mÁæPÀÖgï ¥À°Ö : ZÁ®PÀ ¸ÉÃj E§âgÀ zÀĪÀÄðgÀt

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/09 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 17/01/09 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¦J¸ïL[PÁ¸ÀÄ] gÀªÀgÀÄ ºÀÄ|¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV C°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà ªÀÄgÀ¥À½î ªÀAiÀÄ-35ªÀµÀð G-PÀÆ° PÉ®¸À eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-PÀAzÀUÉƼÀ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ 17/1/09 gÀAzÀÄ  ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ  PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¨Á£ÀÆgÀ   PÀÆrPÉÆAqÀÄ GqÀ¨Á¼À UÁæªÀÄzÀ mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉJ-39/n-262,263 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥sÁvÁä¥ÀÄgÀ PÉA¥ÀÄ PÀ°è£À Rt¬ÄAzÀ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è ¸ÁAiÀÄAPÁ®   mÁæPÀÖgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ   PÀ¯Áè¥Áà ºÁUÀÆ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¨Á£ÀÆgÀ PÀÆr mÁæPÀÖgÀzÀ°è PÀ®Äè vÀÄA© ¥sÁvÁä¥ÀÄgÀ Rt¬ÄAzÀ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ºÀ®UÉ ¸Á-ªÀÄAUÀ®V EvÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ®è¥Áà «Ä°ÖçªÀiÁå£À ¸Á-ºÀÄqÀÄV EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ CAzÁdÄ 1700 UÀAmÉUÉ   mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ §ArAiÀÄ zÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ mÁæ° ªÀÄvÀÄÛ EAd£À £ÀqÀÄªÉ EzÀÝ ºÀÄPÀÌ gÁqÀ ªÀÄÄjzÀÄ EAf£ï MªÉÄä¯É ¥À°Ö DVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ PÀ®è¥Áà E§âgÀÆ ºÁj ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ©¢ÝzÀÄÝ dUÀ£ÁßxÀ ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ºÀ®UÉ EAd£À PÉüÀUÉ ¹QÌ ©zÀÄÝ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ¢AzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ¸ÁªÀÅ : ªÀÄÈvÀ¼À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ¤AzÀ zÀÆgÀÄ, ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/09 PÀ®A 498(J), 306, 201 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

 

¢£ÁAPÀ 17/01/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü PÀÄ|| ZÀAzÀæPÀ¯Á vÀAzÉ CdÄð£ÀgÁªÀ OlUÉ ªÀAiÀÄ 16 ªÀµÀð,   ¸Á|| ªÀ¯Éè¥ÀÆgÀ vÁ|| OgÁzÀ(©) f|| ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ CPÀÌ ¸ÀįÉÆÃZÀ£Á EªÀ½UÉ FUÀ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ PÀªÀioÁuÁ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ §¸À¥Àà ZÀl£À½î EªÀjUÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀgÉÆÃ¥ÀZÁgÀzÀ°è £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5 ¸Á«gÀ ªÀÄvÀÄÛ 1 vÉÆ¯É §AUÁgÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ UÀAqÀ ºÉAqÀw E§âgÀÄ C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÝgÀÄ. FUÀ CAzÁdÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ   CPÀÌ ¸ÀįÉÆÃZÀ£Á @ ¥ÁªÀðw DUÁUÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ªÀ¯Éè¥ÀÆgÀPÉÌ §AzÁUÀ CªÀ¼À CvÉÛ gÁdªÀÄä, ªÀiÁªÀ §¸À¥Àà ªÉÄÊzÀÄ£À dUÀ£ÁßxÀ, £Á¢¤  ®Qëöä DPÉAiÀÄ UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ºÁUÀÄ UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À EªÀgÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁVgÀĪÀ¢®è §AeÉ E¢Ý EvÁå¢ JAzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ w½¹gÀÄvÁۼɠ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 12/01/09 gÀAzÀÄ ¸ÀAPÁæAw ºÀ§âPÉÌAzÀÄ ªÀ¯Éè¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁVgÀĪÀ¢®è §AeÉ E¢Ý ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è CAvÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄUÉ ¥ÀÄ£ÀB ªÀÄÄR vÉÆÃj¸ÀĪÀ¢®è EzÉà PÉÆ£É CAvÀ CAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 13/01/09 gÀAzÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É. ¢£ÁAPÀ 17/01/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CdÓ UÁzÀV UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀjAzÀ CAwªÀÄ ¸ÀA¸ÁÌgÀPÉÌ §gÀ®Ä   CPÀ̽UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÁUÀ £ÀªÀÄä  CPÀ̼À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¤ªÀÄä CPÀÌ ¸ÀįÉÆÃZÀ£Á EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ®VPÉÆAqÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀªÀÄoÁt UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ w½zÀÄ §A¢zÉÝãÀAzÀgÉ ¸ÀįÉÆÃZÀ£Á EªÀ½UÉ  ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr QgÀPÀļÀ ¤ÃrzÀjAzÀ QgÀPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ 16/01/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀUÀqÀzÀ PɼÀUÉ ºÁQzÀ PÀnÖUÉAiÀÄ zÀAlPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÉ ªÀiÁZÀĪÀ PÀÄjvÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆArzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®V¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

 

Raichur district Reported Crimes: E¹àÃmï dÆeÁl, 7 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, gÀÆ: 2090/- d¦Û :

²æà J¸ï.J¸ï.»gÉêÀÄoÀ ¦J¸ïL ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:17.01.2009 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÁUÀgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §¸À°AUÀ¥Àà ¨sÀdAwæ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 6 d£ÀÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt: 2090/- gÀÆ¥Á¬Ä, d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ïoÁuÉ C.¸ÀÀA.09/2009 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì, UÀȺÀt «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå :

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄvÁ®ÆPÀ AiÀÄgÀdAwUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀtÚ 20 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁV®èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16.01.2009 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ºÀln ¥ÀA¥À¤ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹, aQvÉì ªÀiÁr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà ZÀlß½î ¸Á: §AqÉƽî,vÁ: ¸ÀÄgÀÄ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt.¸ÀA:02/2009 PÀ®A 174 zÀA.¥Àæ..¸ÀA CrAiÀÄ°è zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ¨ÉÊPïUÀ¼À ªÀÄÄSÁ-ªÀÄÄT rQÌ, ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:17.01.2009 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ¸Á:¨ÉlzÀÆgÀÄvÁAqÁ EªÀ£ÀÄ »ÃgÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA: JAºÉZï.16,JA.7627 £ÉÃzÀÝgÀ »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è ªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ VjAiÀÄ¥Àà EªÀ£À£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ¹ÃPÀ¯ï¢AzÀ ¤ÃgÀªÀiÁ£À«UÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CwêÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¹ÃPÀ¯ïPÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA:J¦.21,2527 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ¨ÉÊPïUÀ¼ÀÄ GgÀĽ©zÀÄÝ ¨ÉÊPïZÁ®PÀ CAiÀÄå£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ZÁ®PÀ AiÀÄAPÀ¥Àà ºÁUÀÆ ¸ÀºÀ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ CªÀÄgÉñÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøïoÁuÉ C,¸ÀA:15/2009 PÀ®A 279,337 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
: CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ, UÀÄr¸À®Ä ¨sÀµÀä, gÀÆ:10,000/-£ÀµÀÖÀ :

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ºÉZï.¹zÁÝ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå d°è EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ UÀÄr¸À°UÉ, ¢£ÁAPÀ :17.01.2009 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° UÀÄr¸À®Ä ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ UÀÄr¸À®°èzÀÝ DºÁgÀzsÁ£Àå, §mÉÖ ªÀÄvÀÄÛ UÀȺÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ:10,000/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ DPÀ¹äPÀ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ¸ÀA:01/2009 PÀ®A:DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR°¹,PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2009. PÀ®A: 279 L.¦.¹. ºÁUÀÆ 187 L.JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ: 17-01-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¨sÉÆÃUÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ºÉÆnÖ ªÀAiÀĸÀÄì 28, eÁ: G¥ÁàgÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J-37/n-8275 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ §¸Á¥ÀlÖt PÀqÉUÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀqÀØgÀºÀnÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ mÁæöåPÀÖgï£À ªÀÄÄA¢£À JqÀUÁ°AiÀÄÄ ¥ÀAZÀgï DVzÀÝjAzÀ C¯Éè gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ¥ÀAZÀgï CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ¤°è¹ ¥ÀAZÀgÀ ºÁQ¸ÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA:PÉ.J-36/J¥sï-548 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ mÁæöåPÀÖgïUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï C¯Éè gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ UÀmÁgÀzÀ°è ©¢ÝzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁUÀ dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà ¸ÀzÀj §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁV ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/2009. PÀ®A: 279, 338 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17/01/2009 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀA¢ ªÀÄ®è¥Àà gÉÆnÖ ªÀAiÀiÁ:23 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G: PÀȵÀgï £ÀA- PÉ.J-25 J-8721 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: §Ar ºÁ:ªÀ: PÀĵÀ×V EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀȵÀgï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ £ÉqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »AzÀUÀqÉAiÀÄ qÉÆÃj£À ¯ÁPï M«ÄäAzÀ¯É M«ÄäUÉ dA¥ÁV qÉÆÃgï vÉgÉ¢zÀÄÝ C°èAiÀÄ PÀĽwÛzÀÝ zÀÄgÀUÀ¥Àà ¨ÉÆë EvÀ£ÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ vÀ®UÉ, ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆVUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ. EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀvÀðªÀå ¤gÀvÀ ¥ÉưøÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éèà ¥ÀæPÀgÀt:.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2009 PÀ®A 353, 332, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ 17-01-2009 gÀAzÀÄ 13-30 UÀAmÉUÉ ²æà ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà ¨É¼ÉîÃj ¹¦¹ 80 £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 17-01-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥sÀQÃgÀ¥Àà ¹¦¹ 80 ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà ¹¦¹ 20 EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ªÉÄʸÀÆgÀ ºÀwÛgÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄj¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁ: dAUÀªÀÄ ¸Á: ºÀtªÁ¼À, vÁ: UÀAUÁªÀw. 2) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄj¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð dAUÀªÀÄ ¸Á: ºÀtªÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ ¸ÁÖA¥ï ¥ÉÃ¥ÀgÀ Rjâ ªÀiÁqÀ®Ä ¨ÁåAPï M¼ÀUÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¸ÁÖA¥ï ¥ÉÃ¥Àgï ¸À®ÄªÁV UÁæºÀPÀgÀÄ ¸Á°£À°è ¤AwgÀÄvÁÛgÉ, ¤ÃªÀÅ ¸Á°£À°è §¤ß CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ D¥Á¢vÀj§âgÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ " ¯Éà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀƼÉêÀÄPÀÌ¼É ¤ÃªÉãÀÄ ±ÀAmÁ £ÀªÀÄUÉ ¯ÉʤUÉ ¨Á CAvÁ ºÉüÀÄwÛÃj ¤ªÀÄäzÀÄ ¥ÉưøÀgÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸À¨ÁgÀzÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß ¤ÃªÀÅ AiÀiÁgÀÆ CAvÁ w½zÀÄPÉÆAr¢ÝÃj £ÀªÀÄä HjUÉ §AzÀÄ PÉý £ÁªÀÅ AiÀiÁgÀÄ JA§ÄzÀÄ ¤ªÀÄUÉ UÉÆvÁÛUÀÄvÀÛzÉ £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀªÀgÀÄ EzÀĪÀgÉUÀÆ AiÀiÁgÀÆ fêÀAvÀ G½zÀÄPÉÆAr¯Áè ¤ªÀÄUÉ FUÀ MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAVAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ JqÀUÀqÉAiÀÄ Q«UÉ ºÁUÀÆ ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌrUÉ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr UÀÄ¢ÝzÀÄÝ C®èzÉ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ C°èAiÉÄà PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ ²æà ±ÀgÀt¥Àà ¹¦¹ 20 EªÀjUÀÆ PÉʬÄAzÀ §r¢zÀÄÝ C®èzÉ D¥Á¢vÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ ±ÀgÀt¥Àà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉ EªÀgÀ §®UÀqÉAiÀÄ PÀtÂÚUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÆVUÉ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr UÀÄ¢ÝzÀÝjAzÀ ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀ PÀtÂÚ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. D¥Á¢vÀj§âgÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁr gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà r.ªÉAPÉÆç ¦.J¸ï.L.(C.«.) £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

4] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 02/09 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:

ªÀÄÈvÀ ¸ÀÄ«ÄvÀæªÀÄä FPÉUÉ FUÉÎ 2 ªÀµÀð¢AzÀ ªÉÄÊAiÀÄ°è ºÀĵÁj®èzÀAvÁV ¦ümïì gÉÆÃUÀ §gÀÄwÛvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¸ÀÄ«ÄvÀæªÀÄä FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß gÉÆÃUÀ¢AzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É fUÀÄ¥Éì ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 17/01/2009 gÀAzÀÄ 1.30 ¦.JA UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£ÁµÀPÀ ¸Éë¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß E¯Áeï PÀÄjvÀÄ PÀ£ÀPÀVj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁÝUÀ 2.30 ¦.JAUÉ E¯Áeï ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:
¢£ÁAPÀ:17/01/09 gÀAzÀÄ ²æÃ.d¹éÃgÀ¹AUï vÀAzÉ C«ÄæSï ¹AUï ZÁ¨Áæ G||¥ÀAeÁ¨ï §Æmï ºË¸ï ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ, ¸Á||UÁfÃ¥ÀÄgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¸ÀÄ¥Àgï ªÀiÁPÉðmï£À°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ¥ÀAeÁ¨ï §Æmï ºË¸ï£À°è ¸Éïïì ªÀiÁå£ï CAvÁ PÉ®¸ÀªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀzÁÝA vÀAzÉ CPÀâgÀ ¥ÀmÉïï, ¸Á||ªÀiÁ®UÀwÛ FvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17/01/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß D¦üÃ¸ï ¸ÀéZÀÑUÉƽ¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ D¦üù£À°è EnÖzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ ªÉƨÉʯï¸ÉmïUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¨ÁPïìUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀÅUÀ¼À°è mÁmÁ EArPÁA ¹2802 £ÉÃzÀÝgÀ PÉêÀ® ¨ÁPïì EzÀÄÝ, CzÀgÀ°è ªÉƨÉʯï EgÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÁÝA FvÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV £Á£ÀÄ £ÉÆÃr¯Áè JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀA±ÀAiÀħAzÀÄ ¸ÀzÁÝA FvÀ£À ¥ÁåAmï ZÉPï ªÀiÁqÀ¯ÁV mÁmÁ EArPÁA ¹2802 C||Q|| gÀÆ.1650/- ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £À£Àß ªÉƨÉʯï PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀ ¸ÀzÁÝA FvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ EvÁå¢ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

eÉêÀVð ¥Éưøï oÁuÉ:
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ:

¢:16/1/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ lA.lA £ÀA PÉJ.33/4187 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀA.zÉêÀ¥Àà £ÀgÀ¨ÉÆüÀ FvÀ£ÀÄ EeÉÃj-AiÀÄqÁæ«Ä gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É lA.lA £ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ gÉÆÃr£À dA¦£À°è PÀlÖ ºÉÆqÉzÀ PÁgÀt lA.lA ZÁ®PÀ£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à lA.lA ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀjAzÀ lA.lA £À°è ¥ÀæAiÀÄt¸ÀÄwÛzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà vÀA UÀÄgÀ¥Àà UÉƧÆâgÀ EªÀgÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ lA.lA £À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ zÀÄUÀðªÀé ºÁUÀÆ ºÀĸÉãÀ¥Àà £ÀªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ lA.lA ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ eÉêÀVð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.