Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, May 31, 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¥Ánî ¸Á:©zÀ£ÀÆgÀ vÁ:C¥Àd®¥ÀÆgÀ f:UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ vÀ£Àß CvÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ£À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀ§Æ¼ÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀjAzÀ vÀ£Àß eÉÆvÉ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ CA¨ÁgÁAiÀÄ ¥Ánî EªÀgÀ£ÀÄß vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ªÀÄÆ®UÉ EªÀgÀ »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 32 « 3381 CzÀgÀ°è ®UÀßPÉÌ ºÉÆÃV C°èAzÀ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄÆägÁzÀ ©zÀ£ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ ±ÀgÀt¹gÀ¸ÀV zÁn J¸ï© ºÁ°£À qÉÊj ºÀwÛgÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ¥Ánî £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À ¥ÉÆÃPÀ¸ï ¯ÉÊl ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨Áj CwêÉÃUÀ¢AzÀ C®PÀë vÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ ¥Ánî ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÀªÉÄñÀ ¥Ánî E§âgÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ©¢ÝzÀÄÝ. gÀªÉÄñÀ EvÀ£À JqÀUÁ° ªÉÆüÀPÁ°£À PɼÀUÉ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ UÀl¨Á¬ÄUÉ, vÀ¯ÉUÉ, gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀ£À JqÀUÀqÉ ªÀÄÄRPÉÌ, vÀ¯ÉUÉ, UÀ®èPÉÌ, PÀÄwÛUÉ, JqÀUÁ°UÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁDA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀÄ®ÄUÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ¥Àæ«ÃtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ PÉÆÃj ¸Á: ªÀÄÄvÀÛUÁ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬Ä ±ÀgÀtªÀiÁä vÀAV ®Qëöä ºÁUÀÆ zÉÆqÀØ¥Áà, gÉêÀ¥Áà J®ègÀÆ ¢£ÁAPÀ: 29-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÁÝUÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3 JJªÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà M§â ªÀåQÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ vÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆgÀªÀļÀ ¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ »UÉ MlÄÖ C.Q.25,300/- £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ JZÀÑgÀªÁV agÁrzÀgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®VzÀªÀgÀÄ J®ègÀÆ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÀåQÛ £ÀªÀÄÆägÀ PÀ¯Áåt vÀAzÉ ¸ÀzÁ²ªÀ ¥ÀAZÁ¼À EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

CvÀä ºÀvÉåUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ: 28-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12:30 UÀAmɬÄAzÀ 30-05-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ 1.±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ ¸Á¬Ä§tÚ eÁ¥ÀÆgÀ ¸Á|| »ÃgÁ¥ÀÆgÀ, 2.±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀıÁ «ÄtdV, ¸Á|| gÁeÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ ¢£ÀUÀÆ° PÁ«ÄðPÀgÀ ¨ÁQ EgÀĪÀ 34 wAUÀ¼À ªÉÃvÀ£À ¥ÁªÀw¸ÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ CªÀÄgÀt G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ PÀĽwÛzÀÄÝ, G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ PÀĽvÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹zÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ gÀPÀÛzÀ MvÀÛqÀ PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ PÀÆqÀ¯É G¥ÀZÁgÀPÁÌV f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ §gÀ®Ä w½¹zÁUÀ ¤gÁPÀj¹ CªÀÄgÀt G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ. gÀPÀÛzÀ MvÀÛqÀ PÀrªÉÄAiÀiÁzÁUÀ ¸ÁªÀÅ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀÄvÀÛzÉ JA§ «µÀAiÀÄ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ DvÀä ºÀvÉåUÉ AiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ EzÀPÉÌ J¸ï.PÉ PÁAvÁ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 31/05/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 31/05/2010
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 165/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/05/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÁºÉç ¥ÀmÉî vÀAzÉ EªÀiÁªÀÄ ¥ÀmÉî ZÁ®PÀ ºÉƸÀ mÁæPÀÖgÀ, ¸Á: §ÄzsÀÞ £ÀUÀgÀ UÀÄ®âUÁð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ®PÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ a¢æ ¨ÉÊ¥Á¸ï ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ £ÀA-9gÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf ¥Ánïï vÀAzÉ vÀªÀÄuÁÚ ¥Ánïï eÁw: ºÀlPÁgÀ, ªÀ: 22ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÉÆÃgÀr, vÁ: dvÀÛ, f: ¸ÁAVè(JªÀiïJ¸ï) EvÀ£À PÀAmÉ£Àgï £ÀA JªÀiïJZï-06/J¹-1935 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ AiÀiÁjUÀÄ UÁAiÀĪÁVgÀĪÀ¢¯Áè DzÀgÉ, PÀAmÉ£ÀgÀ ºÁUÀÄ mÁæPÀÖgÀ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀ£Àt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 166/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧AqÉ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà VgÉÃ¥Àà£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 37ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ªÉƼÀPÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ±ÁAvÁ ªÀAiÀÄ: 11 ªÀµÀð EvÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è gÁ.ºÉ £ÀA-9 £ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆÃæAiÀiÁzÀ fÃ¥À £ÀA PÉJ-39/JªÀiï-0820 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀĪÀiÁj ±ÁAvÁ EvÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ §® ¥ÁzÀzÀ J®§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vɯÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ E¤ßvÀgÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è vÀgÀazÀ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2010 PÀ®A 279, 337 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30-05-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÆÃd vÀAzÉ PÁªÀıÉnÖ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: £Ë¯Á¸À¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ PÁªÀıÉnÖ, vÁ¬Ä ªÀÄ®èªÀiÁä gÀªÀgÀ eÉÆvÉUÉ mÁmÁ ªÀiÁåfPï£À°è EvÀgÉà d£ÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆ£ÉßPÉÃj zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæAiÀiÁzÀ mÁmÁ ªÀiÁåfPï £ÀA PÉJ-38/5372 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÁè¹Pï zsÁ¨sÁ ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÝ ¯Áj £ÀA: PÉJ-01/J-196 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀAzÉ, vÁ¬ÄAiÀÄ PÉÊUÉ, ªÉƼÀPÁ®ÄUÀ½UÉ, JzÉUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉà UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¸ÁzÁ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, £À¹ÃgÀ¸Á¨ï vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¸Á¨ï, ¸Á: ZÁ¼ÀQ, vÁ: d»ÃgÁ¨ÁzÀ (J.¦) EªÀjUÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ªÁºÀ£À ©lÄÖ WÀl£Á ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÀiÁgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 95/2010 PÀ®A 427 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀÄUÉÆAqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ¸Á: ©ÃzÀgï EvÀ£ÀÄ §¸Àì £ÀA. PÉJ-38/J¥sï-359 £ÉÃzÀ£ÀÄß ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ §UÀzÀ® vÁAqÁzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆægÁzÀ §UÀzÀ® vÁAqÁAiÀÄ PÉ®ªÀÅ C¥ÀjavÀ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁr §¹ì£À ªÀÄÄA¢£À zÉÆqÀØ UÁè¹UÉ ºÉÆqÉzÀÄ MqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ C.Q 12000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ ®ÄPÁì£À ªÀiÁr NrºÉÆVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 05/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-05-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ¯ï ¯ÉÊPï vÀAzÉ d»gÉÆÃ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: Z˨ÁgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á£À qÀ¨Áâ vÉgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀĽwÛgÀĪÁUÀ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄÄaÑ EgÀĪÀ ¥Á£À CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV ¸ÉÃjzÀÄÝ PÀAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÆqÀ J¤zÉ CAvÀ £ÀÆr°PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆrzÁUÀ ªÀÄÈvÀ£À ºÀuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ £ÉnÖgÀĪÀ ¸Àé®à vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÆ ªÀÄÄ¶× PÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ §® PÁ°UÉ ºÉ§âgÀ½£À ºÀwÛgÀ vÀgÀa¹zÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸Àé®à ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¦üqïì PÁ¬Ä¯É EAzÀ¯ÉÆà CxÀªÁ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉ PÁ¬Ä¯É EAzÀ¯ÉÆà ªÉÄÊvÀ ¥ÀnÖAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2010 PÀ®A 323, 355, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ; 30-05-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÁxÀ Dgï.J¸À.L r.J.Dgï ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ gÉÆ®PÁ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ PÀvÀðªÀåPÉÌ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ J¦¹-313 ²ªÀgÁd EvÀ£ÀÄ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæUÉ ¤Ã£ÀÄ gÁwæ ¥ÀºÀgÉ PÀvÀðªÀåPÉÌ UÉÊgÀÄ ºÁdgÁVzÀÄÝ, ¤Ã£ÀÄ ªÉÄïÁ¢üüPÁjAiÀĪÀjUÉ ¨sÉÃnÖ ªÀiÁr ¨Á CAvÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ CªÁZÀåªÁV ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ £Á£ÀÄ £ËPÀjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ CªÀªÀiÁ£ÀPÀgÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£Ár ªÀÄvÀÄÛ NqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAV »rzÀÄ PÀÄwÛUÉ zÀ¨Á¬Ä¹ vÀ£Àß ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ £À£Àß £ËPÀj §UÉÎ PÉýzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2010 PÀ®A 324, 504 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-05-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAvÀ PÀAmÉ¥Áà ªÀÄÄzÁ¼É ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ZÀºÁ ºÉÆl® §AzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VzÁUÀ DgÉÆæ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ eÁw: J¸À¹ ºÀjd£À ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ZÀºÀ ºÉÆl® vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀÄð¢ DvÀ¤UÉ PÀvÀÛ®Ä DVzÉ vÉgÉAiÀÄĪÀÅ¢®è CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjAiÀÄĪÀÅzÁV ºÉzÀj¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄÝ, dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 82/2010 PÀ®A 342, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-5-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ RÄSÁ, ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, ¸Á: gÁeÉÆüÁ ¸ÀzÀå ¨É¼ÀÆîgÀ UÁæªÀÄ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ a¢æ gÉÆÃqï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)gÁeÉñÀ £ÁAiÀÄgÀ, «AUï PÀªÀiÁAqÀgÀ KgÀ¥sÉÆÃgïì ¸ÉÖõÀ£ï ©ÃzÀgÀ, 2) dzsÁªÀ KgÀ¥sÉÆÃgïì C¢üPÁj KgÀ¥sÉÆÃgïì ¸ÉÖõÀ£ï ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÄ KgÀ¥sÉÆÃgïì ªÁºÀ£ÀzÀ°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ C°èAzÀ KgÀ¥sÉÆÃgïì ¸ÉÖõÀ£ï M¼ÀUÉ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è PÀÆr ºÁQ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¢£ÁAPÀ 20-5-2010 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 139/2010 PÀ®A 394 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31-05-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁgÀzÁ UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ CAzÀÄPÀÄ¯É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: UÀÄgÀÄzÁégÁ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CPÀ̼ÁzÀ ±ÁAvÀªÀÄä EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è UÀÄgÀÄzÁégÀ-aPÀ¥ÉÃmï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÁQAUï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ C¥ÀjavÀ PÀ¼Àî »A¢¤AzÀ §AzÀÄ ¨ÉèÃqï¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 10 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ ±ÁAvÀªÀÄä EªÀgÀÄ vÀqÉAiÀÄĪÀµÀÖgÀ°è CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:29.05.2010gÀAzÀÄ 22.24 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ²ªÁ£ÀAzÀ mÉQ߶AiÀÄ£ï ¸Á:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¦qÀ§Æèöår PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ 6 ªÀÄvÀÄÛ 4 mÁªÀgïUÀ¼À ºÀwÛgÀ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr, ¥ÀªÀgï PÉç¯ï£ÀÄß PÀmïªÀiÁr D¸ÀÌgï mÉ°¸À«Ãð¸ï PÀA¥À¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À gɪÀ£ÀÆå ¯Á¸ï ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁd ¥ÉÆæÃ:EAlgï DQÖªï¸É¯ï ¸Á: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:30.05.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:29.05.2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÀA§£ÀUËqÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ w¥Àà£ÀUËqÀ ¸Á: aPÀÌPÉÆmÉßPÀ¯ï EªÀ¤UÉ CªÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ±ÀAPÀgÀUËqÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ°ègÀĪÀ SÁ° ¤ªÉñÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÁUÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è §Ä¢ÝªÀAvÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár ¸ÀªÀĸÉå ¥ÀjºÀj¹PÉƼÉÆîÃtªÉAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ £Á£ÀÄ §gÀĪÀÅ¢®è. ¤Ã£É ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, mÁæPÀÖgï ZÁ£À¯ïvÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ±ÀAPÀgÀUËqÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, FgÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ºÉAqÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ 25 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà£ÀÄ ¥ÉưøÀjUÉ w½¹zÁÝ£ÉAzÀÄ £É¥ÀªÀiÁr ¨ÉÊAiÀiÁÝqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:30.05.2010 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ FgÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¥Àwß ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀÄ°UÉ¥ÀàÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ vÁªÀÅ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ElÖAV¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÀÄ°UÉ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:27.05.2010 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÉdÓ®UÀmÁÖ mÁåUÉÆÃgÀ ¸ÁägÀPÀ ¥ËæqÀ±Á¯ÉUÉ ºÁQzÀÝ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹, PÉÆÃuÉAiÀÄ°èzÀÝ UÁå¸ï M¯É gÉUÀÆå¯ÉÃlgï, JgÀqÀÄ UÁå¸ï ¹¯ÉAqÀgïUÀ¼ÀÄ, 5 PÉf JuÉÚqÀ©â ªÀÄvÀÄÛ zÀªÀ¸À zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ J¯Áè ¸ÉÃj C.Q.gÀÆ:6000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÉæêÀÄ®vÁ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÀzÁåAiÀÄgÀÄ ¢£ÁAPÀ:30.05.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 147/2010 PÀ®A 323, 504, 506 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 30-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §A¢zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ®PÀëöäªÀé UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: UÀÆV§Ar vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DAzsÀæzÀ PÁåA¥ï£À d£ÀjUÉ ¨ÉA§® ¤ÃrzÀÝ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ EªÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£À ªÉÄÃ¯É ¹lÄÖ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¥Àæw¤vÀå PÀÄrzÀÄ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 30-05-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ dAqÁ PÀnÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀĽvÁUÀ C°è ªÀÄ®è¥Àà£ÀÄ §AzÀÄ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà J¯ÉPÀë£ï£À°è PÁåA¥ï£À d£ÀjUÉ ¨ÉA§® PÉÆqÀÄwÛÃAiÉÄãÀ¯ÉÃ, ¤Ã£ÀÄ CªÀjUÉ ºÀÄnÖAiÉÄãÀ¯Éà CAvÁ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ §rzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ªÉÄîPÉÌ JwÛ PɼÀUÉ §AqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MUÉ¢zÀÄÝ, EzÀjAzÀ JqÀUÀqÉ ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ C°èzÀÝ gÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ FgÀtÚ PÀÆr §rAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ©r¹PÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄ®è¥Àà£ÀÄ ¯Éà ªÀÄUÀ£Éà EªÀvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ G½zÀÄPÉÆAr¢ÝAiÀiÁ E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ 108 UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr CA§Äå¯É£ïì PÀgɬĹzÀÄÝ, CzÀgÀ°è £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁr oÁuÉUÉ §AzÀÄ F ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt ªÀÄ®è¥Àà£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ " CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2]¨ÉêÀÇgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA40/2010 PÀ®A 279. 337, 338 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 30-05-10 gÀAzÀÄ 12-30 ¦.JA UÀAmÉ ¸ÀƪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÆ ªÀĺÉÃAzÀæ fÃ¥sÀ (fÃ¥sï £ÀA§gï UÉÆÃvÁÛVgÀĪÀ¢¯Áè) £À°è PÀĵÀ×V ¬ÄAzÀ ºÉÆøÀ¥ÉÃmÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃgÀmÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ ¯Áj-£ÀA-n.J£ï-70/J-7461 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß PÁ¥ÀqÀzÉ »0¢¤0zÀ fæüUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ fÃ¥sï £À°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âjUÉ ¸ÁzsÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.

3] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/2010 PÀ®A. 107 ¹.Dgï.¦.¹

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ ªÀÄ®PÀ£ÀªÀÄgÀr UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA.5 «¹ÛÃtð 4 JPÀgÉ EzÀgÀ ¥ÀmÉÖzÁgÀgÀÄ 2 £Éà ¥Ánð zÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ UÁå£À¥Àà PÀÄgÀ§gÀÄ EzÀÄÝ, DzÀgÉà 1 £Éà ¥ÁnðAiÀÄÄ F d«ÄãÀ£ÀÄß MvÀÄÛªÀj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀºÀtÂAiÀÄ°èzÀÝAvÉ d«ÄãÀÄ C£ÀĨsÀªÀ ¥ÀæPÁgÀ EgÀĪÀÅ¢®è. EzÀjAzÁV JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ UÀA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÁr WÉÆÃgÀ UÀÄ£Éß ªÀÄvÀÄÛ PÉƯÉUÀ¼ÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ EªÀgÀ°è ªÀÄÄAzÁUÀĪÀ C£ÁºÀÄvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¦à¸ÀĪÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀĪÁV ¸ÀgÀPÁj vÀ¥Éð¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.69/10 PÀ®A.107 ¹.Dgï.¦.¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

4] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/10 PÀ®A. 279, 337 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è

¢£ÁAPÀ. 29-05-2010 gÀAzÀÄ 09.30 ¦.JA PÉÌ PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuɬÄAzÀ ¤¸ÀÛAvÀÄ ªÀÄÆ®PÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯É JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w PÀÄjvÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹.ºÉZï.¹ 103 EªÀgÀ£ÀÄß PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖVUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ E¥sÁð£ï vÀA/ £ÀfÃgï CºÀäzï ¥ÀoÁt ªÀAiÀiÁ 18 ªÀµÀð eÁ.ªÀÄĹèA G.¯Áj Qè£Àgï PÉ®¸À ¸Á.PÀApÃgÀªÀ ¸ÀÄÖrAiÉÆà ºÀwÛgÀ £ÀA¢¤ §qÁªÀuÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-05-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À vÁ®ÆQ£À qÀªÀ¼ÀV UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÀPÁj ©vÀÛ£É ©dzÀ 30 PÉ.fAiÀÄ 333 ±ÉAUÁ ¥ÁåPÉmïUÀ¼À£ÀÄß ¯Áj £ÀA. PÉ.J 01 / 7424 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj ¯ÉÆÃqï £ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀÆr ¥ÁªÀUÀqÁPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ E£ÀÆß 7 Q.«Äà zÀÆgÀ EgÀĪÁUÀ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, JzÀjUÉ §AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¸ÉÊqï PÉÆlÄÖ CzÉà CwªÉÃUÀzÀ°è ¥ÀÄ£ÀB gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢UÉ §®ªÀÄUÀÄίÁV ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ §®UÉÊUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, PÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÁ¥Á¸ï 06.00 J.JAPÉÌ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 146/2010 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 30-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÉÆù£ï vÀAzÉ D®ªÀiï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: ¥sÀ¤ðZÀgï PÉ®¸À ¸Á: CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ, vÁAiÀĪÀÄä UÀÄr ºÀwÛgÀ, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:- 29-05-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UɼÉAiÀÄgÁzÀ ±ÁåªÀiï ¸Á: G¥ÁàgÀ NtÂ-UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÆûzÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ zÉêÀWÁlzÀ°è Hl ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄ»AzÁæ fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-18/ JA-210 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. Hl ªÀÄÄV¹zÀ £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸ï UÀAUÁªÀwUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ 8:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀWÁmï-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤Ãj£À mÁåAPï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ ±ÁåªÀiï FvÀ£ÀÄ fÃ¥ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ fÃ¥ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ GgÀĽ ©¢ÝzÀÄÝ, CzÀÄ N¥À£ï fÃ¥ï EzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÀÄzsÀåzÀ ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV, §® ¥ÀPÉÌUÉ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ qÁ: ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉìAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¹PÉÆArzÀÄ, £À£Àß CtÚ U˸ï¥Á±Á FvÀ£ÀÄ EAzÀÄ Hj¤AzÀ §AzÀ £ÀAvÀgÀ DvÀ¤UÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ, zÀÆgÀÄ ¤ÃqÉÆÃuÁ CAvÁ ºÉý oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀqÀªÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt fÃ¥ï ZÁ®PÀ ±ÁåªÀiï FvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. " CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

6] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 145/2010 PÀ®A 143, 147, 447, 427, 323 gÉqï«vï 149 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 30-05-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà a®PÀÆj ±ÉõÀVjgÁªï vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt, ªÀAiÀĸÀÄì 65 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀiÁgÀÄw£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " £Á£ÀÄ qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA: 73/N «¹ÛÃtð 2 JPÀgÉ 27 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀvÀé ªÀÄvÀÄÛ R¨ÁÓ ªÀ»ªÁlÄ EzÉÝãÉ. ¸ÀzÀj d«Ää£À°è CgÉÆævÀgÁzÀ ²æêÀÄw dAiÀÄ®Qëöäà ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀ «gÀÄzÀÞ £Á£ÀÄ ªÀÄÆ® zÁªÉ £ÀA: 25/2002 zÁªÉ ¸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj zÁªÉ ¢:-31-10-2009 gÀAzÀÄ £À£Àß ¥ÀgÀªÁV UÀAUÁªÀw £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è DzÉñÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀ°è 90 ¢ªÀ¸ÀzÉƼÀUÁV 12 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ±ÉqÀÆå¯ï D¹Û ¥ÀæPÁgÀ R¨ÁÓ ©lÄÖ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ DzÉñÀªÁVzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ ¸ÀzÀj d«Ää£À°è FUÀ PÉêÀ® PÀĪÀiÁj UÀAqÀ gÁªÀÄPÀȵÀÚ EªÀgÀÄ G½zÀ ¸ÀºÀZÀgÀgÁzÀ gÀAUÁgÁªï vÀAzÉ CZÀÑtÚ, gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ ¸ÀÆgÀtÚ, C©â£À ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ, dAiÀÄ®Qëöäà UÀAqÀ ªÉÊ. ¥Á£ÀPÀ¯ïgÁªï, ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ªÉÊ. ¥Á£ÀPÀ¯ïgÁªï, ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ªÉÊ. ¥Á£ÀPÀ¯ïgÁªï ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr EªÀgÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀ «gÀÄzÀÞ ¢:- 29-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉUÉ £À£ÀUÉ ºÉÆr-§r ªÀiÁr £À£ÀߣÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸ÀÄgÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀåªÀwAiÀÄ£ÀÄß zÀÄ:R¥ÀvÀ ªÀiÁr zËdð£Àå¢AzÀ eÉ.¹.©. ªÁºÀ£À¢AzÀ 50,000-00 gÀÆ. ¨É¯ÉAiÀÄļÀî VqÀUÀ¼À£ÀÄß PÀrzÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ eÉÆÃr¹zÀ £À¼ÀzÀ ¥ÉÊ¥À£ÀÄß vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀrzÀÄ ®ÄPÁë£ï ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DUÀzÀ PÁgÀt D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä EaÒ¹ªÀÅzÀįÁè. PÁgÀt CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. " CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.