Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, October 27, 2014

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-10-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 27-10-2014

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2014, PÀ®A 3 & 7 E.¹ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 26-10-2014 gÀAzÀÄ MAzÀÄ DmÉÆà £ÉÃzÀgÀ°è CPÀæªÀĪÁV ¥ÀrvÀgÀ £ÁåAiÀÄ ¨É¯É CAUÀr aÃnzÁgÀjUÉ ¤ÃqÀĪÀ UÉÆâüAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¹AzÉÆî vÁAqÉAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ n.J®.¸ÀĨsÁ¸À ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ªÀÄvÀÄÛ vÀÆPÀ ªÀiÁqÀĪÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀUÀzÁ¼É ¸Á: ªÀÄ£Àß½î J®ègÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£Àß½î - ¹AzÉÆî gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£Àß½î ¯ÉÃzÀgÀ ¥sÁåQÖç PÁæ¸ÀUÉ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è VqÀUÀ¼À ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤UÁ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ¹AzÉÆî vÁAqÉAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ DmÉÆà §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr gÉÆÃrUÉ §AzÀÄ PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁr ¤°è¹ DmÉÆà ¥ÀjøÀ°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj CmÉÆà ºÀ¼À¢ §tÚzÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É J¦-23/qÀ§Äèöå-1909 CAvÀ £ÀA§gÀ §gÉ¢zÀÄÝ EzÀÄÝ, DmÉÆÃzÀ°è 6 ¥Áè¹ÖÃPÀ aîUÀ½zÀÄÝ J¯Áè aîUÀ¼À ¨Á¬Ä ©aÑ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è ¥ÀrvÀgÀ £ÁåAiÀÄ ¨É¯É CAUÀrAiÀÄ aÃnzÁgÀjUÉ ºÀAaPÉAiÀiÁUÀĪÀ gÉñÀ£ï UÉÆâüAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DmÉÆ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ±ÀQî vÀAzÉ C§ÄÝ® CfÃd £ÀÆgÀ¨ÁUÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ£Àß½î EvÀ£ÀÄ mÉÆÃzÀ°è£À UÉÆâü aîUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ, DzÉñÀ E®èzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ vÀÆPÀ ªÀiÁqÀĪÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀUÀzÁ¼É ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CmÉÆÃzÀ°è£À UÉÆâüAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆÃgÀUÉ vÉUÀzÀÄ vÀÆPÀ ªÀiÁqÀ®Ä 50 PÉ.f AiÀÄļÀî MlÄÖ 6 ¥Áè¹ÖPÀ UÉÆâ vÀÄA©zÀ aîUÀ½ÃzÀÄÝ MlÄÖ 3 QéAl¯ï UÉÆâü EzÀÄÝ C.Q 3600/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DmÉÆà C.Q 1,00,000/- gÀÆ. ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÄÝ EzÀÄÝ, UÉÆâü ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆà ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæUÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 213/2014, PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 26-10-2014 gÀAzÀÄ eÁ«ÃzÀ ¥ÀmÉî vÀAzÉ ¸À¬ÄzÀ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: EAdgÀ, vÁ: eÉêÀVð, f: UÀÄ®§UÁð, ¸ÀzÀå: ±ÀPÀÄAvÀ¯Á ¥Ánî gɹqɤìAiÀÄ¯ï ±Á¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á ¥Ánî gɹqɤìAiÀÄ¯ï ±Á¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÉÃzÀgÀ ¯ÁAræ PÁAmÁæöåPïÖgï PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ 3 ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ EgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ PÀgÀrAiÀiÁ¼À UÀÄgÀÄPÀÄ® ¨sÁ°ÌAiÀÄ ¯ÁAræ PÁAmÁæöåPïÖgï ¸ÀºÀ EzÀÄÝ C°è 9 d£ÀgÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ EgÀvÁÛgÉ, ¨sÁ°ÌAiÀÄ°è PÉ®¸ÀQÌgÀĪÀ ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ ¥ÉæêÀÄZÀAzÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: UÁAªÀSÉÃjAiÀiÁ CºÀäzÀ ¥ÉÆøïÖ §£ÀªÁgï, vÀºÀ²¯ï: d¸ÀgÁ£ï, f: ¦ügÉÆÃeÁ¨ÁzÀ GvÀÛgÀ¥ÀæzÉñÀ FvÀ£ÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-10-2014 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 24-10-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ EzÀÝ£ÀÄ DzÀgÉ ¨É½UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ Q±ÉÆÃgÀ FvÀ£ÀÄ “¥Àæ¢Ã¥À FvÀ£ÀÄ PÁt¸ÀÄwÛ®è” CAvÀ w½¹zÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁr ¨sÁ°ÌUÉ ºÁUÀÆ GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÉüÀ®Ä C°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ¥Àæ¢Ã¥À FvÀ£ÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¥Àæ¢Ã¥À FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-10-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüɬÄAzÀ PÁtÄwÛ¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-10-2014 gÀAzÀÄ ¤rzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 212/2014, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-10-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ºÁf vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ¸À°ÃªÀÄ ªÀÄZÀPÀÄj ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉãÀ aAZÉÆý, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¥ÀwßAiÀÄ DgÉÆÃUÀåzÀ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÀÄjvÀÄ qÁ|| ¸Á°ªÀÄoÀ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï mÉA¥ÀgïªÀj gÀf¸ÉÖçõÀ£ï £ÀA. PÉJ-32/n¦-9161, ZÉ¹ì £ÀA. JªÀiï©J¯ïºÉZïJ10JJªÀiïEºÉZïr30853, EAf£ï £ÀA. ºÉZïJ10EeÉEºÉZïr19450 £ÉÃzÀÄ, ¹®égï §tÚ, ªÀiÁqɯï: 2014, C.Q 42,836/- gÀÆ. £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ ¤°è¹ CªÀ¸ÀgÀzÀ°è ºÁåAqÀ¯ï ¯ÁPï ºÁPÀzÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉÆÃV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¤«ÄµÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï C°è EgÀ°®è, vÀPÀët ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁr £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-10-2014 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/2014, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 26-10-2014 gÀAzÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ©gÁzÁgÀ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV DgÉÆæ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²Ñ£À, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CgÉÆæUÉ »rzÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 1) MlÄÖ 96 Njf£À® ZÉƬĸÀ 90 JA.J¯ï ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál® C.Q 2304/- gÀÆ., 2) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 560/- gÀÆ., 3) MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀÄ ªÉƨÉʯï C.Q 500/- gÀÆ £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ® d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/2014, PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 26-10-2014 gÀAzÀÄ PÀ¥Áè¥ÀÆgï (J) UÁæªÀÄzÀ gÀ« vÀAzÉ §¸À¥Áà vÀ¼ÀWÁmÉ gÀªÀgÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ f.J¸ï.©gÁzÁgï ¦.J¸ï.L d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ gÀ« vÀAzÉ §¸À¥Áà vÀ¼ÀWÁmÉ gÀªÀgÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ºÀwÛgÀ PÁ®ßrUɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄZÉÑÃAzÀæ ¥ÀAZÁ¼À, 2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ ªÉÄÃvÉæ, 3) ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ PÁ±ÉÃ¥Áà ©gÁzÁgÀ, 4) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ §¸À¥Áà PÉÆý, 5) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà PÉÆý, 6) «ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ §AqÉÃ¥Áà ¨sÁ¯ÉÌ, 7) ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ PÁªÀıÉnÖ, 8) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ¥Áà ºÀ¼ÉA§ÄgÉ, 9) ZÉ£ÀßAiÀiÁå vÀAzÉ ±ÀAPÀæAiÀiÁå ¸Áé«Ä, 10) zÀvÀÛ¥Áà vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ PÉÆÃmÉ, 11) ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ¥Á ¤lÆÖgÉ, 12) ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÉʧuÁÚ ªÀÄ®UÉÆAqÀ, 13) PÁªÀıÉÃnÖ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ªÀiÁ±ÉÃnÖ J®ègÀÆ ¸Á: PÀ¥Áè¥ÀÆgï (J) UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ UÉÆïÁPÁgÀªÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß gÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 23,680/- gÀÆ., 104 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

                                  
                       ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                  
¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ/ªÀgÀ¢UÁgÀgÀÄ,
            


F ¢£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæöPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀĪÀ¢¯Áè.

Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ ರವುಫ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ಅಜೀಜ  ಸಾ: ವೆಟರನೆರಿ ಕ್ವಾಟರ್ಸ ಜಗತ   ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು  ದಿನಾಂಕ:26/10/2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಇತನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಇಎ 9973 ನೆದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಹೊಟೇಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೋರ್ಟ ಕ್ರಾಸ್ ,ಲಾಹೋಟಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಏಶಿಯಾನ ಮಹಲ್ ರೋಡ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಈತನು ತನ್ನ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟ ಹೊಡೆದು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಕೀಡ್ ಮಾಡಿ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ಕೆಳಗೆ ಕೆಡವಿ ನನಗೆ ಭಾರಿಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ತಾನು ಗಾಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.   
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 26-10-2014 ರಂದು 2;00 ಪಿ.ಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರೇಪ್ಪಾ ಮಂಗಳೂರೆ ಸಾ : ಮಂಗಳೂರ ತಾ : ಅಫಜಲಪೂರ ಮತ್ತು ಮಾವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ ಮಂಗಳೂರ ರವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಮೆಲೆ ಹಿಂಚಗೇರಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಫಜಲಪೂರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಕಾರ್ಯಲಯದ ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಮಾಂಡರ ಜೀಪ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ಚಾಲಕನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಬಂದು ನಮ್ಮ  ಮೋಟರ ಸೈಕಲಗೆ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದನು, ಆಗ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾವ ಇಬ್ಬರು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ನನಗೆ ಎಡಗೈ ಮೊಳಕೈ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಮುಖಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮೈಕೈಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಮಾವನಿಗೆ ತುಟಿಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಮೈಕೈಗೆ ಸಾದಾ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಸದರಿ ಜೀಪಿನ ಚಾಲಕ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದನು, ನಂತರ ನಾನು ಅವನ ಹೆಸರು ಕೇಳಲಾಗಿ ಶರಣು ತಂದೆ ಸಾತಪ್ಪ ಹಳಿಮನಿ ಸಾ|| ಬಮ್ಮನಳ್ಳಿ ತಾ|| ಸಿಂದಗಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದನು, ನಂತರ ಅವನ ಜೀಪಿನ ನಂ ನೋಡಲಾಗಿ ಎಮ್.ಹೆಚ್-14/ಜಿ-4133 ಅಂತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.