Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, October 15, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 15-10-2018


                
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-10-2018

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 305/18 PÀ®A PÀ®AB 3 & 7 E.¹ JPÀÖ ªÀÄvÀÄÛ ¦.r.J¸ï PÀAmÉÆæî DqÀðgÀ £ÀA. 2016 PÀ®A. 19 :-

¢£ÁAPÀB 14/10/2018 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ «dAiÀÄ®Qëöä Dgï CA¨ÁmÉ ¹r¦N ©ÃzÀgÀ vÁ®ÆèPÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄÆ® d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¹n ¥sÀAPÀë£ï ºÁ¯ï ¥ÀPÀÌzÀ°è «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èzÀÝ ±Á L¸À£ï SÁ¢æ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀgÀt ¥Ánî FvÀ¤UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄPÀ̼À ©¹ HlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ºÁ°£À ¥ËqÀgï, £ÀÆånæ«ÄPïì ºÁUÀÄ ªÀiÁ¸Á¯É ¸ÀAUÀ滹 EnÖgÀÄvÁÛgÉ JA§ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹r¦N ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß w½¹ CªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀ £ÀAvÀgÀ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ dAn zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸À.L gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹ºÉZï¹ 678 «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¹¦¹ 1059 gÁdPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÉ®ègÀÄ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èzÀÝ ±Á L¸À£ï SÁ¢æ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ J®ègÀÆ PɼÀUÉ E½zÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ DvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV 01] ºÁ°£À ¥ËqÀgÀ 7 ªÀÄÆmÉUÀ¼ÀÄ 1 ªÀÄÆmÉAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25 PÉ.f AiÀÄAvÉ MlÄÖ 175 PÉ.f EzÀÄÝ 1 PÉfAiÀÄ ¨É¯É 25 gÀÆ.£ÀAvÉ EªÀÅUÀ¼ÀÄ C.Q 4375/-gÀÆ, 02] ªÀĸÁ¯Á ¥ËqÀgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25 PÉ.fAiÀÄ 11 ªÀÄÆmÉUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 275 PÉ.f EzÀÄÝ 1 PÉfAiÀÄ ¨É¯É 25 gÀÆ.£ÀAvÉ CªÀÅUÀ¼À C. Q 6875/-gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 03] £ÀÆånæà «ÄPïì 25 PÉ.f vÀÄPÀªÀżÀî 166 ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ aîUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 4150 PÉ.f EzÀÄÝ 1 PÉfAiÀÄ ¨É¯É 51 gÀÆ.£ÀAvÉ EzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À C.Q 2,11,650/gÀÆ EzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É aAZÉƽî vÁ®ÆPÁ JªÀÄ.J¸ï.¦.n.¹ CAvÀ §gÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀÅUÀ¼À°è ¥ÀævÉåPÀªÁV ºÁ°£À ¥ËqÀgÀ 5 PÉ.f, ªÀĸÁ¯Á ¥ËqÀgÀ 5 PÉ.f, £ÀÆånæ «ÄPÀì zÀ°è 5 PÉ.f ±ÁåA¥À® PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 135/2018 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ;-

ದಿನಾಂಕ 14-10-2018 ರಂದು 1550 ಗಂಟೆಗೆ ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ  ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ 1] ದಶರಥ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಚಟನಳ್ಳೆ, 2] ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಮಾಶೆಟ್ಟೆ, 3] ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ತುಳಜಪ್ಪಾ ನಿದ್ದೆ, 4] ಚನ್ನಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಶಂಕರಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ, 5] ಶಿವಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಲಕಪ್ಪಾ ನಿದ್ದೆ, 6] ಖುಶಾಲ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಬಕಚೌಡೆ, 7] ಅಪ್ಪಾರಾವ ತಂದೆ ವೀರಶೇಟ್ಟಿ ಮಾಶೆಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ|| ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮ ರವರ ಮೇಲೆ 1700 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಒಟ್ಟು ನಗದು ಹಣ 3000/- ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 196/18 PÀ®A 363 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/10/2018 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸ÉÆãÀªÁ®ÌgÀ eÁåw ¯ÉÆúÁgÀ, ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ §mÉÖ CAUÀr ¸Á: ¤®AUÁ (JªÀÄ.J¸ï.) ¸ÀzÀå PÉ.ºÉZÀ.©. PÁ¯ÉÆä £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀÄ  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀzÀ°è eÉÊ ¨sÀªÁ¤ ¸Áj ¸ÉAlgï §mÉÖ CAUÀr ElÄÖPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ EªÀjUÉ 1] dUÀfÃvÀ ªÀAiÀĸÀÄì-16 ªÀµÀð, 2] ±ÁæªÀt ªÀAiÀÄ 11 ªÀµÀð »ÃUÉ  MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ.  ªÀÄUÀ dUÀfÃvÀ ªÀAiÀÄ 16 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ AiÀÄĪÀ¤Pï ¥À©èPï ±Á¯ÉAiÀÄ°è 10 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è «zÁå¨Áå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ FUÀ zÀ¸ÀgÁ ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ±Á¯É gÀeÉ EgÀÄvÀÛªÉ.  »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 10/10/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  »jAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ dUÀfÃvÀ FvÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÀqÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÁAiÀÄAPÁ®ªÁzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà EzÀÄzÀÝjAzÀ £ÀAvÀgÀ  J°è ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸À«vÁ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀA§A¢ÃPÀgÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀļÀeÁ¥ÀÄgÀ (JªÀÄ.J¸ï) ªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ, E°èAiÀĪÀgÉUÉ  dUÀfÃvÀ£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀĽªÀÅ ªÀUÉÊgÉ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÁzÀ dUÀfÃvÀ ªÀAiÀÄ 16 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 10/10/2018 gÀAzÀÄ  ªÀÄzsÁåºÀí 1 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ £ÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄgÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ AiÀiÁgÁzÀgÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ: dUÀfÃvÀ, vÀAzÉ ºÉ¸ÀgÀÄ: zÀvÁÛwæ, ªÀAiÀĸÀÄì: 16 ªÀµÀð, JvÀÛgÀ:  5 ¦üÃmï, ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ: UÉÆâü ªÉÄʧtÚ, vɼÀîUÉ ªÉÄÊPÀlÄÖ, zsÀj¹zÀ §mÉÖUÀ¼ÀÄ: PÀ¥ÀÄà eÁPÉÃl ªÀÄAQ PÁå¥À, PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ n.±Àlð, §Æè jhÄãÀì ¥ÁåAl EgÀÄvÀÛzÉ ¨sÁµÉ: ªÀÄgÁp, PÀ£ÀßqÀ, »A¢, EAVèõÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.