Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, December 6, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-12-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06-12-2009
§UÀzÀ¯ï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 188/09 PÀ®A: 365, 368 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 05/12/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄAvÀ ¥ÀªÁgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 03/12/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨sÀªÁ¤ SÁAqÀ¸Áj ¸ÀPÀÌgÉ PÁgÀSÁ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. JA. ºÉZï-31 ¹-3550 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ ªÀÄÄPÁÛgÀ ºÀ«ÄÃzÀ¸Á§ ±ÉÃR EªÀgÀ ¯Áj £ÀA. JA.ºÉZï.-26/ºÉZï-5447 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¨ÁrUɬÄAzÀ £ÀqɸÀÄwÛzÉÝªÉ »ÃVgÀĪÀ°è, ¢£ÁAPÀ 03/12/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ 2 ¯ÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÀÌgÉ PÁgÀSÁ£ÉAiÀÄ°è PÀ§Äâ SÁ° ªÀiÁr ¥sÁåQÖç JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹zÉÝêÀÅ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÀAUÀrUÀgÁzÀ ²æäªÁ¸À gÁªÀÄzsÀ£À ZÀªÁí£À, ªÀÄÄPÁÛgÀ ºÀ«ÄÃzÀ ±ÉÃR, ¥ÀArvÀ ZÀªÁí£À, EªÀgÀÄ ¯ÁjUÀ¼À°è EzÁÝUÀ, DgÉÆævÀ£ÁzÀ GUÀgÀ-¸ÀÄUÀgÀ °«ÄÃmÉqÀ AiÀÄĤl £ÀA-2 ªÀĽî vÁ/ eɪÀVð f/ UÀÄ®§UÁð ¥sÁåQÖçAiÀÄ°è PÉãÀ E£Àì¥ÉPÀÖgÀ£ÁzÀ fêÀ£À¹AUÀ gÁoÉÆÃqÀ ºÁUÀÆ ªÀÄwÛvÀgÀgÀÄ PÀÆr ¤ªÀÅ PÀ©â£À ¹d£ÀzÀ°è ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ¥sÁåQÖçAiÀÄ°è ¨ÁrUÉUÉ vÀgÀÄvÉÛªÉAzÀÄ £ÀªÀÄä° 12 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄÄAUÀqÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 15 ¢ªÀ¸À ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß £Àqɹ £ÀªÀÄäUÉ ºÉüÀzÉ ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢¢Ýj £ÀªÀÄä ºÀt AiÀiÁgÀÆ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉý ¸ÀzÀj 2 ¯ÁjUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æäªÁ¸À gÁªÀÄzsÀ£À ZÀªÁí£À, ªÀÄÄPÁÛgÀ ºÀ«ÄÃzÀ ±ÉÃR, ¥ÀArvÀ ZÀªÁí£À, EªÀgÀÄ£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ: 04/12/2009 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà E§âgÀÄ PÀÆr GUÀgÀ-¸ÀÄUÀgÀ °Ã«ÄmÉÃqÀ ªÀļÀîUÉ ºÉÆV £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä JgÀqÀÄ ¯ÁjUÀ¼ÀÄ C¯Éè EzÀݪÀÅ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ C°è EgÀ°è¯Áè CªÀgÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ K¯ÉÆà §aÑnÖgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt £ÀªÀÄä JgÀqÀÄ ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁr vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/09 PÀ®A 365, 368 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 360/09 PÀ®A 279, 338 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06/12/09 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±É²PÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ-23ªÀµÀð eÁ-DgÀå ªÉʱÀå G-dƤAiÀÄgÀ ¸ÉÃ®ì ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¸Á- ºË.£ÀA-6-8-34 gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 06/12/09 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ £À£ÀUÉ gÀ«¹AUÀ oÁPÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ, PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ C¥ÀWÁvÀ ªÁVzÉ UÀÄ®âUÁðPÉÌ ºÉÆUÀ®Ä ¤ªÀÄä ªÀiÁªÀ£À PÁgÀ ¨ÉÃPÀÄ PÉüÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£À PÁgÀ £ÀA PÉJ-37/JªÀiïJ-8000 £ÉÃzÀ£ÀÄß PÉý vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«¹AUÀ , C¨sÀAiÀÄ ¹AUÀ , £ÀAzÀĹAUÀ, £ÁUÀªÀÄÆwð ºÁUÀÄ PÁgÀ ZÁ®PÀ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ¸Á-ºÀÄ¥Àà¼Á J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ d®¹AV PÁæ¸ï£À j¯ÁAiÀÄ£Àì PÀA¥À¤ ºÀwÛgÀ ªÀĸÀÄQ£À 0315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁgÀ ZÁ®PÀ vÀªÀÄä PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÉlÄÖ vÀ£Àß ¸ÉêrUÉ ¤AvÀ MAzÀÄ LZÀgÀ UÀÄqÀì ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ PÁgÀ ¥ÀÆwðAiÀiÁV dRAUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ PÁj£À°èzÀÝ 1) gÀ«¹AUÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä ¹AUÀ oÁPÀÆgÀ eÁ-gÀd¥ÀÆvÀ ªÀAiÀÄ-35ªÀµÀð G-ªÁå¥ÁgÀ ¸Á-£ÀA¢PÁ¯ÉƤ ©ÃzÀgÀ 2) C¨sÀAiÀĹAUÀ vÀAzÉ ©æÃd¥Á®¹AUÀ oÁPÀÆgÀ ªÀAiÀÄ-36ªÀµÀð eÁ-gÀd¥ÀÄvÀ ¸Á-PɺÉZï© PÁ¯ÉÆä ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ 3) £ÀAzÀĹAUÀ vÀAzÉ vÀÄ®¹gÁªÀÄ ¹AUÀ PÉÆÃoÁj ªÀAiÀÄ-55ªÀµÀð eÁ-¥ÀÆeÁj ¸Á-ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ. 4) £ÁUÀªÀÄÆwð vÀAzÉ ªÉÆ£À¥Áà ªÀiÁAZÁ¼À ªÀAiÀÄ-55ªÀµÀð eÁ-§rUÉÃgÀ G-²PÀëPÀgÀÄ ¸Á-²ªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÉ®ègÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ ZÁ®PÀ zsÀ£ÀgÁd EvÀ¤UÉ vɯÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 144/09 PÀ®A: 279 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 05/12/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÉêÀt¹zÀÝgÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 05/12/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀå gÁwæ 0030 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ. £ÀA-9 gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄÄ ¥ÀAZÀgï DzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PɼÀUÉ ¯ÁjAiÀÄÄ ¤°è¹, ¯ÁjAiÀÄ »AzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAzÉ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ VqÀzÀ vÀ¥Àà®Ä ºÁQ, ¯ÁjAiÀÄ EArPÉÃlgÀ ºÁQzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ ªÀÄÄA§¬Ä PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ L±Àgï r.¹.JªÀi.ï mÉA¥ÉÆà £ÀA: J.¦.-31 n.n-5823 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¸ÀAfêÀgÁªÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ 2 ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¨sÁj ºÁ¤AiÀiÁVzÀÄÝ AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 207/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀB 05-12-09 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ - £Ë¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛ ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀzÀ°è QgÁuÁ ±Á¦£À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÉAPÀl vÀAzÉ zsÉÆÃAr¨Á zÀArªÉÄ ¸Á¨ÉÆÃgÀ¸ÀÄj vÁ¤Ã®AUÁ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀABJªÀiï.ºÉZï-14 f-5545 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀªÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÀÛ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÁåAgÁªï ¨sÀAUÀÆgÉ, 32 ªÀµÀð, ¸ÁªÀÄÄzÀ£Á¼À, vÁºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀzÀå ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. ¨sÁUÀå²æà EªÀ¼ÉÆA¢UÉ gÉÆÃqï zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ rQ̪ÀiÁrzÀÝPÉÌ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ §®UÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ gÀmÉÖUÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁjà M¼ÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, JqÀ vÉÆqÉUÉ, JqÀ ªÉƼÀPÁ°UÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05/12/09 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï §¸À¤¯ÁÝtzÀ°è £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgïPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ §¸ï £ÀA PÉ.J.-38, J¥sï-275 £ÉÃzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀVgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄVgï ªÀAiÀÄ:24 ªÀµÀð, G: PÀÆ° PÉ®¸À eÁ:UÉÆøÁ¬Ä ¸Á:£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¨ÁV®zÀ°è ºÀvÀÛ®Ä MAzÀÄ PÁ®Ä bÁrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EmÁÖUÀ MªÉÄä¯É ¸ÀzÀj §¸ï ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà ¥Ánî §¸ï £ÀA PÉ.J.38 J¥sï-275 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á:UÉÆÃmÁð FvÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß eÉÆÃgÁV Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀ §¹ì¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀ£À JqÀUÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ® ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ® qÀ©âUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆüÀî®Ä PÉÆÃlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 279/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06-12-09 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA JAºÀZï 04 ©eÉ 3488 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ : ªÉƺÁ£À vÀAzÉ «ÃgÉñÉÃnÖ¥Áà ¯Áj £ÀA JAºÉZï-04 ©eÉ-3488 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨sÁ°Ì £Ë¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CwªÁ¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ gÀhÄgÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð G ¯ÉçgÀ ¸Á: ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ FvÀ¤UÉ JqÀUÉÊ ªÀÄƼÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Àß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆA¼Àî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/09 PÀ®A 279, 337, 338, L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 06/12/2009 gÀAzÀÄ 0400 UÀA¸ÀmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀuÉñÀ vÀAzÉ ²æùAiÀiÁgÁªÀÄ ¸ÁB ªÀiËPÀ¸ÉÃgÀ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄÉ PÉÆnÖzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 05/12/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉîªÀÅ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ Rjâ¹zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ªÀÄÄA¨ÉʬÄUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¯Áj £ÀA. J¦-09 ªÁAiÀÄ-4885 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 06/12/09 gÀAzÀÄ 0300 UÀAmÉUÉ vÁ¼ÀªÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ ¹ÃvÁ¼ÀUÉÃgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «ÃgÀuÁÚ ¯Áj £ÀA. J¦-09 ªÁAiÀÄ-4885 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ «¼Á¸À ¸ÁB ºÀ½îSÉÃqÀ (©) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ KqÀUÀqÉ ¬ÄAzÀ gÉÆÃr£À §®UÀqÉ wgÀÄUÀĪÁUÀ EArPÉÃlgÀ ºÁPÀzÉ ºÁUÉ wgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÁÝ DAzÀæ §¸À £ÀA§gÀ J¦-28 gÀhÄqï-5748 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉUÉ, ºÀÄ©âUÉ ºÁUÀÄ ¨Á¬Ä ºÀwÛgÀ ºÀwÛ ¨sÁj ºÁUÀÄ ¸ÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ. ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 359/09 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 04/12/09 gÀAzÀÄ 1805 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä §A¢ÝzÉÝ£ÀAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ ®Qä÷ëà ªÉAPÀmÉñÀéªÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ JzÀÄgÀUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À JzÀÄgÀUÀqÉ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ªÀiÁ»w §A¢ÝzÀÝjAzÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀªÀÄZÀgÉÆA¢UÉ fæ£À°è ºÉÆÃV, ®Qä÷ë ªÉAPÀmÉñÀégÀ ±Á¯ÉAiÀÄ EZÉUÉ £ÁUÀuÁÚ PÀmÁÖ ºÀwÛgÀ fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ©üªÀıÁå vÀAzÉ §AqÉ¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á- eÉÊ£À UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÁ w½¸ÀzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀÆ 82/-, 2 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 278/09 PÀ®A 323,324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-12-09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1] zÀvÁÛwæ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà ¨sÀ¯ÉÌ 2] PÀ®à£Á UÀAqÀ zÀvÁÛwæ 3] ¥Àæ«Ã£À vÀAzÉ zÀvÁÛwæ J¯ÁègÀÆ ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 38 ¸Á: £ÁUÀªÀiÁgÀ¥À½î ¸ÀzsÀå ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ªÀÄ£É SÁ° ªÀiÁqÀÄwÛ¯Áè CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÉÝÃj CAvÁ PÉýzÁÝgÉ wgÀÄV ªÀiÁvÁqÀÄwÛ JAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 07/2009 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ¤ªÀÄð¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀªÀÄÈvÀÛgÁªÀ ©ÃgÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ-45 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÀ G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á-ºÉÆ£Àß½î vÁ-¨sÁ°Ì EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÀªÀÄÈvÀÛgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ©ÃgÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ-55 ªÀµÀð eÁw-ªÀÄgÁoÀ G-SÁ¸ÀV ºÉÆ®zÀ°è zÀÄrAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ¸Á-ºÉÆ£Àß½î EvÀ£ÀÄ ºÉÆ£Àß½î UÁæªÀÄzÀ ²æà ²ªÀgÁd ©ÃgÁzÀgÀ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ ªÀµÀðPÉÌ £ËPÀj G½ÃzÀÄ ºÉÆ£Àß½î ²ªÁgÀzÀ ªÀiÁ°PÀ£À ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄzsÁåºÀß CAzÁdÄ 1400 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÉÆUÀgÉ ¨É¼ÉUÉ OµÀzsÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ «µÀPÁj ºÁªÀÅ ªÀÄÈvÀÛ ¸ÀªÀÄÈvÀÛgÁªÀ ©ÃgÁzÀgÀ gÀªÀgÀ JqÀUÁ°£À ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ PÀaÑzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄÈvÀÛ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/09 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 05/12/2009 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CAdAiÀÄå vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀAiÀiÁå UÀÄvÉÛzÁgÀ ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð eÁw E¼ÀUÉÃgÀ ¸ÁB ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÉʱÁå° ªÀAiÀĸÀÄì 13 ªÀµÀð 8 £Éà vÀgÀUÀw «zsÁåyð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 18/11/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýîAiÀÄ°èAiÀÄ eÁÕ£ÉÆÃzÉÃAiÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ©qÀÄ«£À°è, ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¥ÀÆtð ±Á¯É ©lÖ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ EzÁÝ PÁgÀt ¦üAiÀiÁ𢠱Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼À£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ±Á®UÉ §AzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß HlzÀ ¸ÀªÀÄAiÀPÉÌ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ±Á¯ÉUÀ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw PÀÆr ¸ÀA§A¢üPÀgÀ HgÀÄUÀ¼ÁzÀ D¼ÀAzÀ, zÉÃUÁAªÀ UÀÄ®§UÁð, ªÀÄzÀÝgÀÄ, ªÀĺɧƧ £ÀUÀgÀ f¯Éè, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹UÀ°¯Áè, PÁgÀt vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ zÀÆgÀ ¸À°è¹gÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :¢. 05-12-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® ²æà ±ÁAvÁ ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀQÃgÀ¥Àà ªÉÄÃzÁ ¸Á: ¨sÀªÁ¤ £ÀUÀgÀ UÀ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ «ÄdÄUÀÄj PÁæ¸À ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ JªÀiï.J.n PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃzÀ VgÀÄvÁÛgÉ CAxÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁj oÁuÉ :¢. 05-12-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® ²æà ZÀAzÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀiÁAUÀ ªÀ: 35ªÀµÀð ¸Á: §¸ÀªÀ¥ÀlÖt vÁf: UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ZËPÀ ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ ¸ÀgÀ¥ï §eÁgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ eÁf DAiÀÄÄðªÉâPÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À°è §AzÁUÀ ZËPÀ ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ PÁgÀ £ÀA PÉJ 32/ JªÀiï 1186 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®P£ÀÄÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁj oÁuÉ :¢. 04-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ gÀAdj ¸Á: eÉÆåÃw £ÀUÀgÀ NPÀ½ PÁåA¥ï UÀÄ®§UÁð ªÉÊ£À±Á¥ï zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ C°èAiÉÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤AvÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ.03/ FJPÀì £ÉÃzÀÝgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß MªÉÄäÃ¯É ZÁ®Ä ªÀiÁr CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢. 04-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÉÊAiÀÄzÀ £ÀÆgÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ gÀ¸ÀÆ® ¸Á||EªÀiÁªÀĨÁqÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ. gÀªÀgÀ DmÉÆà £ÀA JªÀÄ.ºÉZï.05 J¥sï.2560 £ÉzÀÝgÀ°è DmÉÆÃzÀ°è £Á¹gÀ vÀAzÉ ZÁAzÀ¥Á±Á ºÁUÀÆ E£ÀÆß ªÀÄÆgÀÄ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ EArAiÀiÁ ¯ÁqÀÓ¢AzÀ ¨sÁUÀªÁ£À UÀ°è PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ªÉÄãÀ §eÁgÀ ¸ÀgÀzÁgÀf CAUÀr ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ fÃ¥À £ÀA PÉ.J.32 f-430 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ «oÀ¯ï vÀAzÉ zÁªÉÆÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä fÃ¥À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ºÁUÉ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ CmÉÆÃzÀ°è EzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ CmÉÆÃZÁ®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÀVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢ 05-12-2009 gÀAzÀÄ ZÉÆÃgï UÀĪÀÄäeï ºÀwÛgÀ ²æà ªÀiÁ£À«£À vÀAzÉ vÀįÁgÁªÀÄ ¸Á|| ZÉÆÃgï UÀĪÀÄäeï ºÀwÛgÀ CºÀäzÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð ¥Á¤¥ÀÆj §ArAiÀÄ°è ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤AvÀªÀ¤UÉ C¼ÀAzÀ ZÉPï ¥ÉÆøÀÖ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-32/J¸ï-6517 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀªÀ£É ¥Á¤¥ÀÆj §ArUÉ rQ̺ÉÆqÉzÀÄ, ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤AvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢. 05-12-2009 gÀAzÀÄ ²æÃ.¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ vÉÃeÉUÀÄ¥ÁÛ, UÉÆÃgÀR¥ÀÆgÀ AiÀÄÄ.¦. ºÁ||ªÀ|| ¥Àæ¨sÁvÀ §Æmï ºË¸ï UÁfÃ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥Àæ¨sÁvÀ §Æmï ºË¸ï »AzÀÄUÀqÉ ²æÃ.J¸ï.CªÀÄgÀ¹AUï ZÁ§gÁ EªÀgÀÄ ºÉƸÀ ªÀÄ£É PÀlÄÖwÛzÀÄÝ, C°è vÁ£ÀÄ §rUÀ PÉ®¸ÀªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, vÁ£ÀÄ PÉ®¸ÀªÀiÁqÀĪÀ §rUÀ PÉ®¸ÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÅqïPÀlgï, ræ¯ïªÀIJãï, UÉæöÊAqÀgï, gÁAzÁ-3, gÁåAqÉ-4, ¥ÀnÖ 1 ½, ¹Öïï¥ÀnÖ, ¥ÀPÀÌqï, ¸ÀÆÌçqÉæöʪÀgï, ¸ÀÄwÛUÉ MlÄÖ C||Q||gÀÆ.8055/- AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: vÁ®ÆPÀ zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼À PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ, ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

¢£ÁAPÀ: 05.12.2009 gÀAzÀÄ vÁ®ÆPÁ zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ & £ÉÆÃqÀ¯ï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ gÀªÀgÀÄ M¼À§¼Áîj UÁæªÀÄzÀ°è £ÉgɺÁªÀ½¬ÄAzÀ ©zÀÝ ªÀÄ£ÉUÀ¼À ¸À«ÄÃPÉëªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ ¨sÁµÁ, ¥ÀA¥Á¥Àw & n.£ÁgÁAiÀÄtgÉrØ J®ègÀÆ M¼À§¼Áîj UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀPÁðj PÉ®¸ÀPÉÌ CrØ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: CvÁåZÁgÀªÉ¸ÀV a£ÁߨsÀgÀt QwÛPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÁj, UÀȺÀt zÀÆgÀÄ :

¢£ÁAPÀ:05.12.2009 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ «gÉñÀ ¸Á: ªÀiÁlÆgÀÄ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ¥ÀwßUÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ E®èzÀÝjAzÀ qÁ:£ÀgÀ¸À£ÀUËqÀ SÁ¸ÀV ªÉÊzsÁå¢PÁjUÀ¼À°è aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉÃUÁæªÀÄzÀ PÀj§¸ÀªÀ vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà 19 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ EªÀgÀ £É®Äè UÀzÉÝAiÀÄ ªÀiÁUÀðzÀ°è »A¢¤AzÀ §AzÀÄ PÉÊ»rzɼÉzÁr £É®PÉÌ PÉqÀ« §¯ÁvÁÌgÀ¢AzÀ CvÁåZÁgÀªÉ¸ÀV, CªÀ¼À ªÉÄʪÉÄðzÀÝ MAzÀĪÀgÉ vÉÆ°AiÀÄ a£ÁߨsÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß d§gïzÀ¹Û¬ÄAzÀ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ CvÁåZÁgÀPÉÆ̼ÀUÁVgÀĪÀ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ, UÀȺÀt zÀÆgÀÄ :

¹AzsÀ£ÀÆgÀ vÁ®ÆPÀ ªÀÄzsÀåPÁåA¥ï ¤ªÁ¹, UÀd°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÉzÀÝ¥Àà 32 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÀgÀzÀQëuÉ-ªÀgÉÆÃ¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ UÀÄgÀÄ-»jAiÀÄgÀ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀwßUÉ E£ÀÆß 2 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ, 4 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä & §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ EvÀgÉà 9 d£ÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01.12.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ UÀȺÀt ¢£ÁAPÀ: 05.12.2009 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ, 2£Éà ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀ ¥ÀwAiÀÄ «gÀÄzÀÝ UÀȺÀt zÀÆgÀÄ:

ºÀħâ½î £ÀUÀgÀzÀ £ÁUÀ±ÉnÖPÉÆ¥Àà PÉñÀªÀ¥ÀÄgÀ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà PÀ¯Á¸ÀÌgï 32 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¨ÉÃgÀÆ£ÀQ¯Áè §qÁªÀuÉAiÀÄ AiÀÄĪÀwAiÀÄ£ÀÄß 4 vÉÆ° §AUÁgÀ &gÀÆ.10,000/- ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ UÀÄgÀÄ-»jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÀ°è J¦æ¯ï.2000 gÀ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è E£ÀÄß 6 vÉÆ° §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ CvÉÛ-ªÀiÁªÀ & ªÉÄÊzÀÄ£ÀÀgÀÄ vÀªÀÄä CAvÀ¹ÛUÉ vÀPÀÌAvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr®èªÉAzÀÄ ¥ÀwAiÀÄÄ ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄvÀÛ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ»A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ 6 vÉÆ° §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝjAzÀ fêÀ£ÉÆÃ¥ÁAiÀÄPÁÌV gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè PËlÄA©PÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ gÀÆ:1,000/- fêÀ£ÁzsÁgÀ ¨sÀvÀå PÀÆqÁ ¸ÀjAiÀiÁV PÉÆqÀzÉ, ¥ÀwßAiÀÄ M¦àUÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀzÀ d£ÀvÁ§eÁgÀ U˽ªÁqÁ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, ¸ÀÄ£ÀAzÀ-ªÀÄÄ£ÉñÀégÀ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ zÀA¥ÀwUÀ¼À 23 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæAiÀÄ£ÀÄß 2£Éà ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ ¥ÀwAiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀgÉÆA¢UÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PËlÄA©PÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÁUÀ®Ä §AzÁUÀ vÀ£Àß «gÀÄzÀÝ zÁR¯ÁVgÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ªÁ¥Á¸ï vÉUÉzÀÄPÉÆà E®è¢zÀÝgÉ fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: zÀÄgÀ¹Û ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjUÉ, mÁåAPÀgï rQÌ, E§âgÀ ¸ÁªÀÅ, NªÀð¤UÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ :05.12.2009 gÀAzÀÄ 0330 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ mÁåAPÀgï¸ÀA.AiÀÄĦ.15, 9979 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà PÀÄrð PÁæ¸ï ºÀwÛgÀzÀ°è PÉnÖzÀÝ ¯Áj¸ÀASÉå:J¦.09,nJ.963 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß mÉÆÃ-ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj¸ÀASÉå: J¦.29,AiÀÄÄ.3148 £ÉÃzÀÄÝ PÉnÖzÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹, ¨Áålj¨É¼ÀQ£À°è zÀÄgÀ¹Û ªÀiÁqÀ®Ä ¤°è¹zÀÝ ¯ÁjUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ zÀÄgÀ¹Û ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ JgÀqÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ §®fÃvï¹AUï vÀAzÉ ¥ÀævÁ¥À¹AUï 23 ªÀµÀð,¸Á:ºÀjAiÀiÁt & gÀWÀÄ«ÃgÀ ¹AUï vÀAzÉ ²æà a£ÀßgÁªÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á: gÁd¸ÁÛ£ï EªÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ E£ÉÆßêÀð ZÁ®PÀ gÁªÀÄÄ vÀAzÉ PÀÄgÀĪÀÄAiÀÄå 35 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ£ÀÆð¯ï (J¦) EªÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ mÁåAPÀgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁåAPÀgï£ÀÄß gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è ¤°è¹, NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ gÁdÄ vÀAzÉ ªÀÄÄQÛ¨sÉÆÃgÁf ¯Áj¸ÀASÉå: J¦.29,AiÀÄÄ.3148 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgï ¸Á: D¸ÁìA EªÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: fÃ¥ÀÄ rQÌ, ¥ÁzÁZÁj ªÀÄ»¼ÉUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ :05.12.2009 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ fÃ¥ÀĸÀA.J¦.04, AiÀÄÄ.4358 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-AiÀiÁ¥À®¢¤ß gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ZÀAzÀæ§AqÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®èAiÀÄå 45 ªÀµÀð EªÀ½UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ CªÀ¼À JqÀPÉʪÀÄvÀÄÛ PÁ°£À ªÉÄÃ¯É fæ£À UÁ° ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ fÃ¥ÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ fÃ¥À£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®èAiÀÄå ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ, ¯Áj ¨sÀµÀä, gÀÆ: 4,50,000/- £ÀµÀÖ :

¢£ÁAPÀ:04.12.2009 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è £É®Äè«ÄµÀ£ï ºÉÆvÀÄÛ vÀA¢zÀÝ «Ä¤ °¯ÁåAqï ¯Áj¸ÀASÉå: PÉJ¯ï.10, JPïì.5931 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ »gÉâ¤ß UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ eÁ£ÀPÀªÀÄä EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ§zÀÄ«£À°è ¤°è¹, «±ÁæAw PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ:05.12.2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 06.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ C¼ÀªÀr¹zÀ ªÉÊjAUï ±Ámï ¸ÀPÀÆåðmï ¤AzÁV DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À mÉÊgïUÀ¼ÀÄ, PÁå©£ï, EAd£ï & ZÉÃ¹ì ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ:4,50,000/- £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ «.ªÉAPÀmÁZÀ®AiÀÄå vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀAiÀÄå ¸Á: ZÁªÀvï ¥Á¯ÉA, vÁ:f: £É®ÆègÀÄ (J¦) gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.