Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, October 18, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                          ¢£ÁAPÀ.17-10-2013 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ¨sÀdAwæ ªÀAiÀÄ.52 ªÀµÀð, eÁ.¨sÀdAwæ G.ªÀÄÄzÀUÀ¯ï §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀAmÉÆæîgï ¸Á.ºÀ¼ÀÆîgÀÄ vÁ & f : ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ. FvÀ£ÀÄ  ¨É½UÉÎ 10.30 UÀAmÉUÉ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀAlÆæ¯ï gÀÆ«Ä£À°ègÀĪÁUÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ GvÀÛgÀ PÀqÉ EgÀĪÀ PÁA¥ËAqï UÉÆÃqÉ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ ©¢ÝzÉ CAvÁ C°èzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ, CªÀgÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 jAzÀ 35 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ ©¢ÝzÀÄÝ, ±ÀªÀzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©½ §tÚzÀ, ¸ÀtÚ PÀj ¯ÉÊ£ÀļÀî ±Àlð ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã° ¥ÁåAmï EgÀÄvÀÛªÉ. ±Àlð ªÉÄÃ¯É PÉÆgÀ¼ÀÄ¥ÀnÖUÉ J¸ï.PÀĪÀiÁgï mÉîgï CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ±ÀªÀzÀ ¨sÁdÄ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aî EzÀÄÝ, CzÀgÀ°è MAzÀÄ ¹Öð£À UÁè¸ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ CUÀ¹ªÀÄÄA¢£ÀªÀĤ CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ aÃn EzÀÄÝ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA.9880650830 CAvÁ EzÀÄÝ ¥ÁnÃ¯ï ¸ÀÆ¥ÀgïªÉʸÀgï Q¯ÁgÀºÀnÖ CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ±ÀªÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸ÀzÀ

§UÉÎ UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢¯Áè.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 17/2013 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄ®PÀët UÀAqÀ gÁeÉÃAzÀæPÀĪÀiÁgï , ªÀAiÀÄ: 38ªÀ, G: ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ±ÁSÁ £ËPÀgÀ¼ÀÄ , ¸Á: £ÀlgÁeï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÄgÀÄ  FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£À D¸ÀàvÉæ  RaðUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ CªÀÄgÀ¥Àà ¸ÀdÓ£ï vÀAzÉ §¸ÀtÚ ¸Á: dªÀ¼ÀUÉÃgÁ , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ¤AzÀ 2 ®PÀë ºÀt ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¸Á®zÀ ¨Á§wÛ£À ºÀtzÀ ¸À®ÄªÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è ZÉPï PÉÆnÖzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ: 17-10-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀlgÁeï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr E£ÉßgÀqÀÄ ¢£ÀzÀ°è ¤Ã£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤£Àß ªÉÄÃ¯É D¹qï ºÁPÀÄvÉÛÃ£É & ¹AzsÀ£ÀÆj£À°è ºÉÃUÉ fêÀ£À £ÀqɸÀÄwÛà CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.217/2013 , PÀ®A. 448 , 504 , 506 L¦¹ jÃvÀå UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ .
PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¦gÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ qÁ: gÁdtÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå, 45 ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G:PÀȶ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ (zÉÊ.².«) ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.1-11-154/3, «Ä¯ÉäAiÀÄA UÁqÀð£À JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. ªÉÆ.£ÀA.9448807931 FvÀ£ÀÄ ¢:12-10-2013 gÀ 17:00 UÀAmÉUÉ PÀ£ÀÆð¯ïUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09:15 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁV®Ä vÉUÉ¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ M¼ÀUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°è §mÉÖ§gÉUÀ¼É¯Áè ZɯÁ覰èAiÀiÁV ©zÀÄÝ, C¯ÁägÀªÀÅ PÀÆqÀ vÉUÉ¢vÀÄÛ, £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr «ZÁj¸À®Ä »A¢£À ¨ÉqÀgÀÆ«Ä£À C¯ÁägÀzÀ qÁæ £À°è 1) 30 UÁæA. §AUÁgÀzÀ £ÉPÉè¸ï. CQgÀÆ. 90,000/- 2) 50 UÁæA. §AUÁgÀzÀ 4 §¼ÉUÀ¼ÀÄ CQgÀÆ.1,50,000/-, 3) 15 UÁæA. §AUÁgÀzÀ PÀjªÀÄt ¸ÀgÀ, CQgÀÆ. 40,000/- EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ C.Q.gÀÆ. 2,80,000/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅ EzÀݪÀÅ CAvÁ w½¹zÀ¼ÀÄ £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ElÖ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀÅUÀ¼ÀÄ PÁt°¯Áè, EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£É ¨ÁVîzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉò¹ C¯ÁägÀzÀ°ènÖzÀÝ ªÉÄð£À §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt vÀªÀÄä §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÁV «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¢£ÁAPÀ: 17.10.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ ªÉÆ.¸ÀA.140/2013 PÀ®A.457, 380 L¦¹ jvÁå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
          ¦üAiÀiÁ𢠲æñÁAvÀªÀÄÆwð vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå,60ªÀµÀð,dAUÀªÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á- eÉÃgÀ§Ar  ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀgÀ¸Àéw vÀAzÉ ±ÁAvÀªÀÄÆwð 21ªÀµÀð dAUÀªÀÄ ¸Á- eÉÃgÀ§Ar FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ; 17-10-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ DPÀ¼ÀÄ ªÉÄìĸÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉ£Á¯ï ºÀwÛgÀ EzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ qÀ©âAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄnÖzÁUÀ «µÀªÀÅ PÉÊUÉ ºÀwÛzÀÄÝ ¸ÀjAiÀiÁV PÉÊ vÉƼÉzÀÄPÉƼÀîzÉ DUÉÃAiÉÄà ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÁUÀ «µÀªÀÅ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ºÉÆÃV ¸ÀAPÀlªÁV ªÁAw §AzÁUÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è gÁwæ 8-15 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÀ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ 18/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
.             ದಿನಾಂಕ: 15-10-2013 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಭರತ್ ತಂದೆ ಬಡೆಪ್ಪ ವಯ: 21 ವರ್ಷ ಜಾ:: ಚಲುವಾದಿ ಸಾ::.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಂ.ಟಿ. ಲೇ ಔಟ್ ರಾಯಚೂರು gÀªÀgÀÄ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಗಾಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಇಡುವಾಗ ಫಿರ್ಯಧಿದಾರರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ವಿನೋದ, ಚಂಟಿ ಹಾಗೂ ಇತರೇ 6 ಜನರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಆಕ್ರಮಕೂಟವನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ  ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ತಂದೆಯು ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವರು ಬಂದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು ¢£ÁAPÀ; 18.10.2013 gÀAzÀÄ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 190/2013 ಕಲಂ 143, 147, 148, 324, 504, 506 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:18.10.2013 gÀAzÀÄ  55 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11,900/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಳಖೇಡ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮೀರಾಜ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಪಟೇಲ ಸಾ : ಬೀರನಳ್ಳಿ ದಿನಾಂಕ 17-10-13 ರಂದು  08:30 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಭಾರತ ಕಟ್ಟೆಯ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ 1) ಶಾಹೀದ ತಂದೆ ಖಾಜಾಮೀಯಾ  2) ಜಾವಿದ ತಂದೆ ಖಾಜಾಮೀಯಾ  3) ತೋಹಿದ ತಂದೆ ಖಾಜಾಮೀಯಾ  4) ಮಹೇಬೂಬ ತಂದೆ ಖಾಜಾಮೀಯಾ  5) ಮಹೇಮೂದ್ ತಂದೆ ಗುಲಾಮೋದ್ದಿನ್  6) ಯಾಶೀನ ತಂದೆ ಗುಲಾಮೋದ್ದಿನ್ 7) ಜಿಲಾನಿ ತಂದೆ ಯಾಜದಾನಿ 8) ಟೀಪು ತಂದೆ ಯಾಜದಾನಿ ಸಾ||ಎಲ್ಲರು ಬೀರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ತಾ|| ಸೇಡಂ  ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅಕ್ರಮ ಕೂಟರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ-ಬಡೆ ಮಾಡಿ ದುಃಖಾಪಾತ ಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದುರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಳಖೇಡ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಚಿಂಚೋಳಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಯಲ್ಮಾಮಡಗಿ ಸಾ: ರಾಣಾಪೂರ ರವರು ದಿನಾಂಕ 18-10-2013 ರಂಧು 11.30 ಗಂಟೆಗೆ  ಚಿಂಚೊಳಿಯಿಂದ ಚಂದಾಪೂರದ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಆಟೋ ನಂ ಕೆ ಎ 32 ಎ 5482 ನೇದ್ದರ ಆಟೋದಲ್ಲಿ  ತಾನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕುಡಿಕೊಂಡು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ  ಶ್ರೀ ದೂಲಪ್ಪ ದೋಡ್ಮನಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ  ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಆಟೋವನ್ನು ಅತೀ ವೇಗದೀಮದ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಿಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಕೊಂಡು  ರಸ್ತೆಯ ಬಲಬದಿ  ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿಮಾಡಿ  ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೀಗೂ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ತರಿಚಿ ಭಾರಿ ಗಾಯ ಗೋಳಿಸಿ ತನ್ನ ಆಟೋವನ್ನು ಅಲ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಚಾಲಕನಾದ ಕುಮಾರ ತಂಧೆ  ಬಿಮರಾವ್ ಪವಾರ ಎಂಬುವವನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-10-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-10-2013

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 07/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ CtzÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°ÃUÉÃgï ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨É£Éß EzÀÄÝ, J®è PÀqÉ aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄ DVgÀĪÀÅ¢®è, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 17-10-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ºÉÆmÉ֨ɣÉß JzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®UÀÄvÉÛ£É CAvÀ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÀvÀߪÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ CtzÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°ÃUÉÃgï, ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EªÀjUÉ ºÉý ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÈvÀ¤UÉ Hl ªÀiÁqÀ®Ä J©â¸À®Ä ¨ÁV®Ä §qÉzÀgÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉAiÀÄ°è®è, C£ÀĪÀiÁ£ÀUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀªÀÄä dUÀ£ÁxÀ EvÀ¤UÉ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ vÀUÁqÀ vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄÈvÀ£ÀÄ MAzÀÄ §mÉÖAiÀÄ Mt¬ÄAzÀ PÀÄwÛUÉUÉ ¸ÀÄwÛPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ ¸ÀgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV ªÀÄÈvÀ £ÁUÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆmÉÖ ¨É£Éß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-10-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«gÁd vÀAzÉ CdÄð£À¹AUÀ gÁd¥ÀÆvÀ ¸Á: zsÀÆ¥ÀvÀ ªÀĺÁUÁAªÀ ¸ÀzÀå: CA©PÁ PÁ¯ÉƤ OgÁzÀ gÀªÀgÀÄ zÀ¸ÀgÁ ºÀ§âPÁÌV HjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjaÃvÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 1) 30 UÁæªÀÄ UÀAl£À, 2) 10 UÁæªÀÄ l§® gÀhÄĪÀÄPÁ, 3) 5 UÁæªÀÄ ¸ÀgÀ¥Á¼À CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ ¨ÉÃ¯É 81,450/- gÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-10-203 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-10-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dwãï vÀAzÉ D£ÀAvÀgÁªÀ ¸ÉÃAzÉæ  ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 3-3-1, CPÀðl UÀ°è, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ G¸Áä£ÀUÀAd r.¹.¹. ¨ÁåAPÀ »A¨sÁUÀzÀ°è EgÀĪÀ j¯ÁAiÀÄ£ïì ªÉƨÉʯï lªÀgïUÉ §AzÀÄ reɯï ZÉPï ªÀiÁr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 15-10-2013 gÀAzÀÄ j¯ÁAiÀÄ£ïì ªÉƨÉʯï lªÀgï d£ÀgÉÃlgï ¸ÀÜVvÀUÉÆAqÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV reɯï d£ÀgÉÃlgï ¨Ár CgɧgÉ vÉgÉ¢zÀÄÝ M¼ÀUÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV 12 ªÉÇÃ®Ö ¥Àæ¸ÉÆÖïÉÊmï ¨Áålj E¢ÝgÀĪÀ¢®è, ¢£ÁAPÀ 14-10-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ j¯ÁAiÀÄ£ïì ªÉƨÉʯï lªÀgï d£ÀgÉÃlgï ¨Áålj 10,400/- gÀÆ. UÀ¼ÀzÀÄÝ  PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-10-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/2013, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 17-10-2013 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀAUÀªÀÄ avÀæ ªÀÄA¢gÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀw¬ÄAzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ©gÁzÁgÀ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ©ÃzÀgÀ ¸ÀAUÀªÀÄ avÀæ ªÀÄA¢gÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄPÀ¨ÉÆ® vÀAzÉ C§ÄÝ® PÀjêÀÄ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 8-1-36 ºÉÆgÀ ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DvÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 720/- gÀÆ, £Á®ÄÌ ªÀÄlPÁ aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ï d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 230/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-10-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ RAqÉÆÃf PÉƪÀÄnPÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, eÁw: ¨sÉÆë, ¸Á: ±ÁAw £ÀUÀgÀ, ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ L.JªÀiï.J ºÁ¯ï ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ°è QgÁt CAUÀr ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¹ ©ÃzÀgÀzÀ ªÀÄrªÁ¼À ¸ÀPÀð®zÀ°è MAzÀÄ CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ-38/2988 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀzÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ²ªÀ£ÀUÀgÀ ¥Á¥À£Á±À JgÀqÀ£Éà UÉÃl ºÀwÛgÀ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-38/JªÀiï-2531 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ WÁ¼É¥Àà, ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: ZÉÆAr ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ, ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É PÁgÀ£ÀÄß JqÀUÀqɬÄAzÀ §®PÉÌ wgÀÄV¹PÉÆArzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧gÀÄwÛzÀÝ CmÉÆÃjPÁëPÉÌ ºÀwÛ rQÌ DVzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®PÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 190/2013, PÀ®A 435 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-10-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆëAzÀgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀĨÁâgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ºÁ®ºÀ½î, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÁ®ºÀ½î ²ªÁgÀzÀ HgÀ ªÀÄÄA¢£À ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA. 32 £ÉÃzÀgÀ°è ¸ÉÆÃAiÀiÁ©£À ¨ÉÃ¼É vÉÃUÉzÀÄ gÁ² ªÀiÁqÀ®Ä ¨sÀtªÉÄ MnÖ gÁ² ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ EnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¸ÉÆÃAiÀiÁ©£À ¨sÀtªÉÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÉÃAPÀl vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà  ¥Ánî, 2) ±ÀAPÉæÃ¥Áà vÀAzÉ §¸ÀªÀtÚ¥Áà ¥Ánî, 3) UÀt¥Àw vÀAzÉ PÀAmÉÃ¥Áà ±ÀºÀÄ, 4) ¢°Ã¥À vÀAzÉ d£ÁðzsÀ£À zÉêÀPÁgÉ, 5) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà ¥Ánî ºÁUÀÆ 6) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ zsÉÆÃAr¨Á zÉêÀPÁgÉ J®ègÀÆ ¸Á: ºÁ®ºÀ½î vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÉ®ègÀÆ ¨sÀtªÉÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¨ÉAQ ºÀZÀÄÑwÛzÀgÀÄ, CªÁUÀ ¦üAiÀiÁ¢ðAiÀÄ vÀªÀÄä GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀĨÁâgÁªÀ ¥Ánî EvÀ£ÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄ¯É EzÀÄÝ £ÉÆÃqÀÄwÛzÁÝUÀ, PÉîªÀÅ d£ÀgÀÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁPÀÄwÛzÀÄÝ, PÉ®ªÀgÀÄ ¨ÉAQ ºÀZÀÄÑwÛzÀgÀÄ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä GªÀiÁPÁAvÀ EªÀgÀÄ agÁrzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, £Á®ÄÌ PÀqɬÄAzÀ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÄÝ GªÀiÁPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ ¨ÉAQ Dj¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¨ÉAQ DgÀ°¯Áè, ¸ÀzÀj UÀl£É ¢£ÁAPÀ 17-10-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 09:00 UÀAmɬÄAzÀ 09:15 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è WÀl£É dgÀÄVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÉÆÃAiÀiÁ©£À ¸ÀÄlÄÖ 1 ®PÀë¢AzÀ 1 ®PÀë 25 ¸Á«gÀ gÀÆ ¸ÀÄlÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ, CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-10-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಇಸ್ಪೀಟ ಜುಜಾಟದ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಾಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 17-10-2013 ರಂದು 4:00 ಪಿ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ಎಂ.ಬಿ ನಗರ ಠಾಣಾ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹರಳಯ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ  ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಾರ್ಡನ್ ದಲ್ಲಿ ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು ಕೆಲವು ಜನರು ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬ ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟ ಹಣಕ್ಕೆ ಪಣ ಹಚ್ಚಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತವಾದ ಬಾತ್ಮಿ  ಮೇಲೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 1) ಪ್ರವೀಣ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್  ಸಾಃ ಜಗತ್ ಗುಲಬರ್ಗಾ 2)  ರೇವಣಸಿದ್ದಯ್ಯ ತಂದೆ ಗಂಗಾಧರ ಹಿರೇಮಠ ಸಾಃ ಮಕ್ತಂಪುರ್ ಗುಲಬರ್ಗಾ 3) ಮನೋಹರ್ ತಂದೆ ಗಣಪತಿ ರಾಥೋಡ್   ಸಾಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ 4) ಶಂಕರ್ ತಂದೆ ನರಸಿಮಗ್ ರಾಥೋಡ್  ಸಾಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ 5) ಗುರು ತಂದೆ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಬರಾಣಪುರ್  ಸಾಃ ಹನುಮಾನ್ ನಗರ್ ತಾಂಡಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ 05 ಜನರನ್ನು ಹಿಡಿದು 05 ಜನ ಆರೋಪಿತರಿಂದ ಹಾಗು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 15930/- ರೂ.  ಹಾಗು 52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ 5.00 ಪಿ.ಎಂ. ದಿಂದ 6:00 ಪಿ.ಎಂ.. ರವರೆಗೆ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೂಲಕ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು 05 ಜನ ಆಪಾದಿತರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಆರೋಪಿತರು, ಮುದ್ದೆ ಮಾಲು & ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಎಮ್. ಬಿ. ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 16-07-2013 ರಂದು ಸಂಜೆ 07.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಯಾ ಮೋಹಲ್ಲಾ ಸಿದ್ದಿಕಿಪುರ ಮಜೀದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಶ್ರೀ ಲಾಲ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ಹಸನ ಪಟೇಲ,  ಸಾಃ ಸಿದ್ದಿಕಿಪೂರ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಮಜೀದ ಹತ್ತಿರ ನಯಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗಳಾದ ಕುಮಾರಿ ಸುಹಾನಾ ವ || 3 ವರ್ಷ ಇವಳು ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆಎ 32 ಎಲ್ 9093 ನೇದ್ದನ್ನು ಜವಾಹರ ಹಿಂದ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸುಹಾನಾ ಇವಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ಎಡಗಾಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ ತಂದೆ ಸಂಗಣ್ಣಾ ಹಾಲಕಾಯಿ   ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 17-10 2013  ರಂದು  4=30  ಪಿ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ಡಿ.ಎ.ಆರ್. ಹೆಡ್ ಕ್ವಾಟರ್ಸ ಮೇನ ಗೇಟ ದಿಂದ ಹಳೆ ಡಿ.ಪಿ.ಓ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಕಾರ ನಂ;ಕೆಎ 32 ಎಮ್  8663  ನೆದ್ದನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ  ಕ್ರೋಜರ ಜೀಪ ನಂ: ಎಮ್ ಹೆಚ 04 ಬಿಕ್ಯೂ 9723 ರ ಚಾಲಕನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತಮಾಡಿ ಕ್ರೋಜರ ಒಳಗೆ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಮಾರುತಿ ಈತನಿಗೆ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಕಾರಿಗೆ ಜಕಂ ಮಾಡಿ ಚಾಲಕ ಹೊರಟು ತನ್ನ ವಾಹನದೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದುರು ಸಾಆರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.