Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, July 9, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 09/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 09/07/2010
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 204/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304[J] L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 08/07/10 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ ¨sÀAqÁj ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: UËAr PÉ®¸À ¸Á ªÁAfæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DmÉÆà mÁæöå° £ÀA. PÉJ-39/6993 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-©ÃzÀgÀ gÉÆÃqÀ ªÀiÁUÀðªÁV aãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zsÀĪÀÄ£À¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¥ÀÄlÖgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà QtÂÚ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢ÃUÀ G: ¥ÉAnAUï PÉ®¸À ¸Á zsÀƪÀÄ£À¸ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï. ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¹J£ïL-1540 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀ eÁ£À«ÃgÀ ªÀAiÀÄ; 20 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ UÀ°èAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ MAzÀÄ n¥Ààgï ¯Áj £ÀA. JªÀiï.JZï-13/Dgï-3519 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj n.«.J¸ï. ªÁºÀ£ÀPÉÌ ºÁUÀÄ DmÉÆà mÁæöå°UÉ rQÌ ªÀiÁr JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ dfÓzÀAvÁV n¥Ààgï ¯ÁjAiÀÄ PɼÀUÉ ¹QÌ ©zÀÝgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ n.«.J¸ï. ªÁºÀ£ÀzÀ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀ eÁ£À«ÃgÀ EªÀgÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É n¥ÀàgÀ ¯ÁjAiÀÄ mÉÊgï ºÁAiÀÄÄÝ vÀ¯É ZÀ¥ÀàmÉAiÀiÁV ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ n.«.J¸ï. ZÁ®PÀ ¥ÀÄlÖgÁd ºÁUÀÄ DmÉÆà mÁæöå°AiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 174/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-07-2010 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ §AvÉ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: SÁ¸ÀV PÉ®¸À ¸Á ªÉÄÊ®ÆgÀ EªÀgÀ CtÚ ¥ÀæPÁ±À EªÀ£ÀÄ ªÀiÁgÀÄw N«Ä£ÀÄ ªÁºÀ£À £ÀA, PÉJ 38 JªÀÄ, 1633 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ N«Ä¤ ªÁºÀ£ÀzÀ°è CªÀgÀ EAfäAiÀÄgÀ ¥Àæ±ÁAvÀ EªÀjUÉ PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ¥ÀæPÁ±À EªÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÀ ¯ÁjUÉ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ eÉÆgÁV rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ ¥ÀæPÁ±À ºÁUÀÄ CzÀgÀ°è EzÀÝ CªÀgÀ EAfäAiÀÄgÀ ¥Àæ±ÁAvÀ E§âgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 145/2010 PÀ®A 498 (J), 504. 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-07-10 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C²é¤ UÀAqÀ ¸ÀÄzÀ±Àð£À zsÀ£ÀªÀAvÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á CwªÁ¼À EªÀgÀ UÀAqÀ DgÉÆæ ¸ÀÄzÀ±Àð£ï vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà zsÀ£ÀªÀAvÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á CwªÁ¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¢£Á®Ä vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉÃðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2010 PÀ®A 498(J) 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08/07/2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉêÀiÁ @ £À«ÄvÁ UÀAqÀ £ÁUÀgÁd ¨sÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀÆUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ DgÉÆæ UÀAqÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ ¨ÉÆÃgÉ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ºÀÆUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀð¢AzÀ E£ÉÆêÁ PÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëÃuÉ vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »ÃVgÀĪÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ £ÁUÀgÁd EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ PÁgÀÄ Rj¢¸À®Ä 2 ®PÀë ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ, PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ G½zÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆAzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛªÉ JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2010 PÀ®A 341, 323, 504, L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08/07/10 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠯Á®¥Àà vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ ¸Á PÁqÀªÁzÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýî gÉÆÃrUÉ §gÀÄwzÁÝUÀ PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀAzÉ ©üªÀÄgÁªÀ ¥Ánî ¸Á PÀqÀªÁzÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀiÁªÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄĶתÀiÁr ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 08/08/10 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀĪÀiÁä UÁæªÀÄzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹ 1) zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ 2) ±ÀgÀt¥Áà 3) «oÀ¯ï 4) CªÀÄgÀ 5) ¨Á§Ä J®ègÀÄ ¸Á UÀĪÀiÁä UÁæªÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 950=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/07/10 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÁA¨Éè ªÀAiÀÄ; 47 ¸Á aPÀÌ¥ÉÃmï UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ZÀZÀð ºÀwÛgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ KPÀ£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð eÁ: ®ªÀiÁt ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/ E-5321 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ©Ã§ £ÁAiÀÄPÀ xÁAqÁ ªÀqÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïC£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 129/2010 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«.DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 07/07/10 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ SÉîeÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ; ªÀÄgÁoÁ G; NPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ¤ÃgÀUÀÄr vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É gÁºÉ £ÀA 9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÁæªÀÄzÀ ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ SÉ®eÉgÀªÀgÀÄ MAzÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ J 39-JZÀ- 2320 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É CzÀgÀ »AzÉ «¯Á¸ÀgÉrØ vÀAzÉ gÁªÀÄgÉrØ ¸ÉÃjPÁgÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆÃAqÀÄ §gÀÄwzÀÄÝ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §AUÁèzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀ M§â DgÉÆæ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÁæªÀÄzÀªÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj ¤°è¸ÀzÉ ªÁºÀ£ÀzÉÆÃA¢UÉ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÉÆúÀ£À EvÀ¤UÉ ¨sÁj vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁjUÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽwgÀĪÀ «¯Á¸ÀgÉrØUÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁjUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 114/2010 PÀ®A 20 (©) J£À.r.¦.J¸ï. DPÀÖ 1985 :-
¢£ÁAPÀ 08/07/10 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)eÉÊ£ÀƢݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÉÃvÁ§ ¸Á§ ¦ügÀ¸Á§ªÁ¯É 2)ªÀĸÁÛ£À vÀAzÉ eÉÊ£ÀƢݣÀ ¦ügÀ¸Á§ªÁ¯É 3)ªÀĺɧƧ©Ã UÀAqÀ eÉÊ£ÀƢݣÀ ¦ügÀ¸Á§ ªÁ¯É J®ègÀÆ ¸Á ªÀÄ£ÁßJSÉý EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV UÁAeÁ JA§ CªÀÄ®Ä ¥ÀzÁxÀðªÀ£ÀÄß ªÀÄgÁlPÉÌ EnÖzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 250 UÁæA UÁAeÁ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 2000/- ªÀiÁ®Ä d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 90/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 08/07/2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ªÁ¸À vÀAzÉ PÀgÀ§¸À¥Áà AiÀįÁè ¸Á ¨sÁ¸ÀÌgÀ £ÀUÀgÀ alUÀÄ¥Áà EªÀgÀÄ CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ F±Àéj ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J39/E-8370 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ¢¥ÀPÀ ªÀAiÀÄ: 6 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 203/2010 PÀ®A 229(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 08/07/2010 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¦æ¤ì¥À¯ï eÉ.JªÀiï.J¥sï.¹. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¹.¹. £ÀA. 959/2009 ªÀÄvÀÄÛ 962/2009 £ÉÃzÀgÀ°è ¨sÁVAiÀiÁVgÀĪÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ ¸ÀįÁÛ£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀĸÁÛ£À zÀgÀªÉñÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: §mÉÖ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á ªÀÄ£ÁßJSÉý EªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÁUÀ®Ä «¥sÀ¯ÁVgÀĪÀzÀjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸À® zÀ¸ÀÛVj ªÁgÀAl eÁj ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀAvÉ ¥ÉưøÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄß ¥ÉưøÀgÀ PÉÊUÉ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè. §UÀzÀ® UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæAiÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ PÀÆrPÉÆAqÀÄ 8/7/2010 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr 0715 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ 07.07.2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 08.07.2010 gÀ 1430 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄAqÀgÀV UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ PÀA¥ÀÆålgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ QlQUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼À¥ÀæªÉò¹ PÉÆÃuÉAiÀÄ°èzÀÝ C.Q.gÀÆ 2.16.400/- ¨É¯ÉAiÀÄļÀî PÀA¥ÀÆålgï ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ²æà ªÀÄ®è¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 08.07.2010 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀUÀÄ¥Áà gÀ¸ÉÛAiÀÄ §Æ¢ºÁ¼À PÁåA¥ï ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÁzÀ «.gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀ PÉÆÃmÉñÀégÀgÁªï ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA§gÀ PÉJ 37 JªÀiï 5613 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ JqÀUÀqɬÄAzÀ §®UÀqÉ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ²æà AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ gÁd¥Àà ¸Á: zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ¤UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà AiÀÄ®è¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 08.07.2010 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ PÁåA¦£À ¥Éưøï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉAiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è »ÃgÁ¯Á¯ï vÀAzÉ °AUÉÆÃf ¸Á: ºÀnÖ UÁæªÀÄ F£ÀvÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPﮣÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÝ ²æà §¸À¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¸Á:gÉÆÃqÀ®§AqÁ(vÀªÀUÀ) FvÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 08.07.2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ£ÀAn UÉÆÃPÁj vÀAzÉ PÉÆ£ÀAn ©üêÀÄAiÀÄå ¸Á: «ÄqÀUÀ®¢¤ß FvÀ£ÀÄ PÉÆvÀÛzÉÆrØ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ®ÄzÉÆrØ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DAzsÀæzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ CmÁè¸ï ¸ÉÊP¯ï ªÉÄÃ¯É JgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀUÀ¼À°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà PÉʺÉAqÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁlPÉÌ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ¦,J¸ï.L ²æà ¹.¦ FgÀtÚ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40 °Ãlgï C,Q.gÀÆ 160/- ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 08.07.2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ Pɦ¹ ¥ÁèAn£À 8 £Éà WÀlPÀzÀ J¸ï J£ï ¹ PÀA¥À¤AiÀÄ°è C®Æ«Ä¤AiÀÄA ¥sÉæêÀiï eÉÆÃr¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀĺÀäzÀ vÀAzÉ RªÀÄ¯ï ¨ÁµÁ 22 ªÀµÀð,¸Á: PÉ.f.J¥ï PÉÆïÁgÀ FvÀ£ÀÄ 18 «ÄÃlgï JvÀÛgÀzÀ°è ¤AvÀÄ ªÉÄïÁâUÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉƼÀî®Ä ªÀÄvÀÄÛ »rzÀÄPÉƼÀî®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸À¯ÁgÀzÉà ºÁUÉAiÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÀaÑzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÝjAzÀ À N¥ÉPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ 1915 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà ¸ÀÄgÉñÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

     vÀÄ¥ÀàzÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà ,35 ªÀµÀð,ZɮĪÁ¢,PÀÆ°PÉ®¸À FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁAeÁ ¸ÉÃzÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, FUÉÎ 4-5 wAUÀ¼À¢AzÀ ªÀÄw¨sÀæªÀÄuÉAiÀiÁV wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝ , ¢£ÁAPÀ 08.07.2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹zÀÄÝ,ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ 1215 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.                                 


 

    ¢£ÁAPÀ 08.07.2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ¸Á: CªÀÄgÁªÀw FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄÆägÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁgÀ ºÉZï. ªÀÄ°èPÁdÄð£À¸Áé«Ä vÀAzÉ ±ÀgÀ§AiÀÄå¸Áé«Ä ºÁUÀÆ E¤ßÃvÀgÀ 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ ªÀĺÁvÀäUÁA¢ü gÁ¶ÖçÃAiÀÄ GzÉÆåÃUÀ SÁvÀj AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ CrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ §UÉÎ D¦üøÀgÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÉüÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ¤UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 08.07.2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ PÀ®ªÀÄAV- vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ²æà ±ÀgÀuÉUËqÀ PÀÄ®PÀtÂð EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ zÉÆqÀØ §¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á:£ÀAzÀªÁqÀV FvÀ£ÀÄ PÉ.J¸ï. Dgï n. ¹ §¸ï £ÀA§gÀ PÉJ 36 J¥sï 850 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ AiÀÄAPÀ¥Àà EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀV ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà AiÀÄAPÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 07.07.2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 08.07.2010 gÀ 0600 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ 1 £Éà PÁæ¹£À°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆãï CAUÀrAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉò CAUÀrAiÀÄ°ènÖzÀÝ MlÄÖ 17 ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆãï C.Q.gÀÆ 23.300/- ¨É¯ÉAiÀÄļÀîªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà ªÀi˯Á¸Á§ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 07.07.2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æêÀÄw ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ ¸ÀħâtÚ ¸Á: UÀÄrºÁ¼À FPÉAiÀÄÄ £ÁUÀ¥Àà ºÀjd£À EªÀgÀ ¨sÁ«AiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV CPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¨Á«AiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ²æà ²ªÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 08.07.2010 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀĺÀäzÀ gÀ¦ü vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ ¸Á: ¸ÀeÁð¥ÀÄgÀ vÁ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉAiÀÄ®Ä PÀ®ÆèjUÉ ºÉÆÃV C°è dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ F §UÉÎ DvÀ£À ªÀiÁªÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è CfðAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÝgÀ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÃ¯É PÉøï DVzÉ CAvÀ vÀ£Àß eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°èzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹ DvÀäºÀvÀåUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æêÀÄw gÀfÃAiÀiÁ¨ÉÃUÀA EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Gulbarga District Crime Reported.

¸É×ñÀ£À §eÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 08.07.2010 gÀAzÀÄ 20.15 ²¯Áà¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥Àæ¸À£Àß PÀÄ®PÀtÂð ¸Á|| §¸ÀªÉñÀéÀgÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ J£ÉAzÀgÉ, vÀ£Àß UÀAqÀ 15.05.2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.30 PÉÌ ªÀģɬÄAzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-32 JªÀiï- 1391 »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É D¦üøÀPÉÌ ºÉÆÃV CA¢£À ¢£À ¢£ÁAPÀ 15.05.2010 gÀ gÁwæ 2230 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÀÆgÀªÁt £ÀA 228455 ¢AzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA 9739137289 PÉÌ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀ¯ÁV dUÀvï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÁ¥À¸À ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwzÉÝÃ£É CAvÀ ºÉýzÀÄÝ CAzÀÄ UÀAqÀ£À §gÀÄ«PÉUÁV PÁAiÀįÁV CA¢¤AzÀ EA¢£À ªÀgÉUÉ ªÁ¥À¸À ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ªÀUÉÊgÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 169/2010 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt F PɼÀV£À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖAiÀÄ ªÉåQÛ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ PÀAqÀ°è CxÀªÁ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è F PÉüÀV£À «¼Á¸ÀPÉÌ w½¸À®Ä «£ÀAw.

ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ D §UÉÎ ¸ÉƯÁ¥ÀÆgÀ vÁ®ÆPÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÝ §UÉÎ ¸ÀzÀj PÉøÀ PÀqÀvÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ ¦.¹ 765 gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¥ÉưøÀ PÀZÉÃj UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæ ¸ÀA-7/r.¹.Dgï.©/UÀÄ/10 ¢£ÁAPÀ 16/06/10 £ÉzÀÄÝ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj PÉù£À PÀqÀvÀzÀ §UÉÎ ªÀÄÈvÀÛ¼À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ®PÀëöät vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ªÀÄAeÉÆüÀPÀgÀ ¸Á: ªÁUÀzÀÝgÀV ºÁ:ªÀ: »ÃgÉƽ. EªÀgÀ£ÀÄß EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 08/07/10 gÀAzÀÄ 5 ¦.JªÀiï.PÉÌ «ZÁj¹ CªÀgÀ ºÉýPÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/10 PÀ®A 323, 504, 306 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:8/07/2010 gÀAzÀÄ 6 ¦JªÀiï PÉÌ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà ¥sÀQÃgÀ¸Á§ vÀAzÉ ±Á¨ÉÆ¢Ý£ï ªÀ: eÁ:ªÀÄĹèA G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀgÀ£À½î EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦gÁå¢ ºÉýPÉ ¸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ, vÀgÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ°è ¦gÁå¢üAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÀ£ÀzÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è PÀnÖzÀ vÀ£Àß 2 JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ©½AiÀÄzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ C.Q. 30,000/- gÀÆ. £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ²æãÁxÀ ºÁUÀÆ ºÀĸÀ£À¥Áà JA§ÄªÀªÀgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉýÃPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/2010 PÀ®A: 379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 8/07/2010 gÀAzÀÄ 1.45 ¦JªÀiï PÉÌ ºÀ¼É ±ÀºÁ¨ÁzÀzÀ eÁQÃgÀ ºÀĸÉÊ£À ZËPÀzÀ°è E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðfPÀjAzÀ ºÀt ¸ÀAUÀ滹 ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀiÁ£Àå r.J¸À.¦. ±ÀºÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZÀ¹ 422 ¤®PÀAoÀ, ¦¹ 1174 AiÀiÁzÀªÀ.¦¹ 943 ªÉAPÀmÉñÀ, ¦¹ 912 ¥Àæ¨sÀÄ, ¦¹ 1604 ¸ÀAvÉÆõÀ J®ègÀÆ PÀÆr zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV d°Ã® vÀAzÉ ªÀÄ»ªÀÄÆzÀ ºÀ½î ¸Á: ºÀ¼É ±ÀºÁ¨ÁzÀ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2100/- gÀÆ ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ aÃn ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß MAzÀÄ ªÉƨÉÊ® ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ »ÃgÁ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¸Á: ±ÀºÁ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ:8/7/2010 gÀAzÀÄ 2 ¦JªÀiï ¢AzÀ 3 ¦JªÀiï zÀªÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁr ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ DgÉÆæ d°Ã® ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:8/07/2010 gÀAzÀÄ 6 ¦JªÀiï PÉÌ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà ¥sÀQÃgÀ¸Á§ vÀAzÉ ±Á¨ÉÆ¢Ý£ï ªÀ: eÁ:ªÀÄĹèA G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀgÀ£À½î EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦gÁå¢ ºÉýPÉ ¸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ, vÀgÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ°è ¦gÁå¢üAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÀ£ÀzÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è PÀnÖzÀ vÀ£Àß 2 JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ©½AiÀÄzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ C.Q. 30,000/- gÀÆ. £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ²æãÁxÀ ºÁUÀÆ ºÀĸÀ£À¥Áà JA§ÄªÀªÀgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉýÃPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/2010 PÀ®A: 379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08/07/10 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ.²ªÀ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀìtÚ ²ªÀªÀÄÆwð, ªÀAiÀÄ|| 29 ªÀµÀð, G|| SÁ¸ÀV PÉ®¸À, ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA:1/123/2 ¸ÁªÀ¼ÀV (©) vÁ||f|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀA¥ÀÆålgÀ£À°è UÀtQÃPÀÈvÀ ªÀiÁrzÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 03/07/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmɬÄAzÀ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è £À£Àß §eÁd DmÉÆà jPÁë £ÀA: PÉJ 32 J 5459 C||Q|| gÀÆ.49,500/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ²æÃzÉë ºÉÆmÉïï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¹.n §¸Àì ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ ¤°è¹ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è £À£Àß DmÉÆà jPÁë C°è EgÀ°®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ C°èAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢®è CzÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÉÆÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CAvÁ EvÁå¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:168/10 PÀ®A: 379 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÉÆÃeÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¦ÃgÀ§AUÁ° zÀUÁð ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ:08-07-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀÀĪÀiÁjUÉ ¹¦¹-1537 CA¨Áf, ¹¦¹-1656 PÀgÉ¥Áà «ÄgÀV gÀªÀgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ §AzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ U˸ï¨Á¨Á vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ SÁeÁ¸Á:£ÀÆgÁ¤ªÉƺÀ¯Áè ªÀÄfÓÃzÀ ºÀwÛgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀ£ÀÄ ¦ÃgÀ§AUÁ° zÀUÁð ºÀwÛgÀ NqÀ ºÀwÛzÀ£ÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ CªÀ¤UÉ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »r¢zÀÄÝ, «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°¯Áè CªÀ¤UÉ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è ¸Àéw£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄPÁÌV ¨É½UÉÎ 4:30 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:86/2010, PÀ®A: 109 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

aAZÉÆý ¥Éưøï oÁu EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07-07-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÆ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è Cfð ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 07.07.10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÁUÀ DUÀ D¥Á¢vÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀjµÀÌgÀuÉ ¥sÁgÀA PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÄÝ DUÀ £Á£ÀÄ ¤£Éß ¢ªÀ¸À PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ EzÀÄÝzÀjAzÀ J¯Áè ¥sÁgÀAUÀ¼À£ÀÄß vÀºÀ¹íî PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ PÉÆnÖzÀÄÝ £À£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀ ¥sÁgÀAUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CA¢zÁÝUÀ DUÀ D¥Á¢vÀ£ÀÄ ¹nÖUÉ §AzÀÄ K gÀAr ªÀÄUÀ£Áå ®ªÀiÁuÉ ¸ÀƽªÀÄUÀ£Éà ¤Ã gÁdQÃAiÀÄ ªÀiÁqÁPÁå §AzÀzÉÝÃ£É ZÉÆâ ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉà ¨sÀÄdPÉÌ PÀaÑ CAV ºÀjzÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt DvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀUÀågÉ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀÀzÀ ªÉÄðAzÀ aAZÉÆý oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA UÀÄ£Éß £ÀA. 114/10 PÀ®A: 323 324 504 506 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1) (10) J¸À.¹ & J¸À.n ¦.J DPïÖ 1989 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀåPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

D¼ÀAzÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¢£ÁAPÀ 05/07/2010 gÀAzÀÄ 8-00 ¦JAPÉÌ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁð ªÀÄ®èuÁÚ ºÉZï.¹.347 EªÀgÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¦AiÀiÁ𢠲æà DzÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà wÃxÉð ¸Á:¥ÀqÀ¸ÁªÀ¼ÀV ºÉýPÉ oÁtUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±À ªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÀzÀ «µÀAiÀĪÁV ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀ ¨sÁªÀ£É ºÉÆA¢zÀ vÀªÀÄÆäj£À ¸À¥sÀ® vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ UÀÄAeÉÆÃn ¸ÀAUÀqÀ 3 d£ÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 3-7-2010 gÀAzÀÄ 8-00 JJAzÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¦AiÀiÁ𢠺ÉAqÀwUÉ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr ºÁUÀÆ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ EvÁå¢ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £Á£ÀÄ F ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

Gulbarga District Crime Reported.

¸É×ñÀ£À §eÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 08.07.2010 gÀAzÀÄ 20.15 ²¯Áà¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥Àæ¸À£Àß PÀÄ®PÀtÂð ¸Á|| §¸ÀªÉñÀéÀgÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ J£ÉAzÀgÉ, vÀ£Àß UÀAqÀ 15.05.2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.30 PÉÌ ªÀģɬÄAzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-32 JªÀiï- 1391 »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É D¦üøÀPÉÌ ºÉÆÃV CA¢£À ¢£À ¢£ÁAPÀ 15.05.2010 gÀ gÁwæ 2230 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÀÆgÀªÁt £ÀA 228455 ¢AzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA 9739137289 PÉÌ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀ¯ÁV dUÀvï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÁ¥À¸À ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwzÉÝÃ£É CAvÀ ºÉýzÀÄÝ CAzÀÄ UÀAqÀ£À §gÀÄ«PÉUÁV PÁAiÀįÁV CA¢¤AzÀ EA¢£À ªÀgÉUÉ ªÁ¥À¸À ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ªÀUÉÊgÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 169/2010 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt F PɼÀV£À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖAiÀÄ ªÉåQÛ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ PÀAqÀ°è CxÀªÁ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è F PÉüÀV£À «¼Á¸ÀPÉÌ w½¸À®Ä «£ÀAw.

ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ
D §UÉÎ ¸ÉƯÁ¥ÀÆgÀ vÁ®ÆPÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÝ §UÉÎ ¸ÀzÀj PÉøÀ PÀqÀvÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ ¦.¹ 765 gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¥ÉưøÀ PÀZÉÃj UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæ ¸ÀA-7/r.¹.Dgï.©/UÀÄ/10 ¢£ÁAPÀ 16/06/10 £ÉzÀÄÝ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj PÉù£À PÀqÀvÀzÀ §UÉÎ ªÀÄÈvÀÛ¼À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ®PÀëöät vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ªÀÄAeÉÆüÀPÀgÀ ¸Á: ªÁUÀzÀÝgÀV ºÁ:ªÀ: »ÃgÉƽ. EªÀgÀ£ÀÄß EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 08/07/10 gÀAzÀÄ 5 ¦.JªÀiï.PÉÌ «ZÁj¹ CªÀgÀ ºÉýPÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/10 PÀ®A 323, 504, 306 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:8/07/2010 gÀAzÀÄ 6 ¦JªÀiï PÉÌ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà ¥sÀQÃgÀ¸Á§ vÀAzÉ ±Á¨ÉÆ¢Ý£ï ªÀ: eÁ:ªÀÄĹèA G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀgÀ£À½î EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦gÁå¢ ºÉýPÉ ¸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ, vÀgÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ°è ¦gÁå¢üAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÀ£ÀzÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è PÀnÖzÀ vÀ£Àß 2 JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ©½AiÀÄzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ C.Q. 30,000/- gÀÆ. £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ²æãÁxÀ ºÁUÀÆ ºÀĸÀ£À¥Áà JA§ÄªÀªÀgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉýÃPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/2010 PÀ®A: 379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 8/07/2010 gÀAzÀÄ 1.45 ¦JªÀiï PÉÌ ºÀ¼É ±ÀºÁ¨ÁzÀzÀ eÁQÃgÀ ºÀĸÉÊ£À ZËPÀzÀ°è E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðfPÀjAzÀ ºÀt ¸ÀAUÀ滹 ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀiÁ£Àå r.J¸À.¦. ±ÀºÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZÀ¹ 422 ¤®PÀAoÀ, ¦¹ 1174 AiÀiÁzÀªÀ.¦¹ 943 ªÉAPÀmÉñÀ, ¦¹ 912 ¥Àæ¨sÀÄ, ¦¹ 1604 ¸ÀAvÉÆõÀ J®ègÀÆ PÀÆr zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV d°Ã® vÀAzÉ ªÀÄ»ªÀÄÆzÀ ºÀ½î ¸Á: ºÀ¼É ±ÀºÁ¨ÁzÀ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2100/- gÀÆ ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ aÃn ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß MAzÀÄ ªÉƨÉÊ® ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ »ÃgÁ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¸Á: ±ÀºÁ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ:8/7/2010 gÀAzÀÄ 2 ¦JªÀiï ¢AzÀ 3 ¦JªÀiï zÀªÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁr ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ DgÉÆæ d°Ã® ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:8/07/2010 gÀAzÀÄ 6 ¦JªÀiï PÉÌ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà ¥sÀQÃgÀ¸Á§ vÀAzÉ ±Á¨ÉÆ¢Ý£ï ªÀ: eÁ:ªÀÄĹèA G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀgÀ£À½î EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦gÁå¢ ºÉýPÉ ¸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ, vÀgÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ°è ¦gÁå¢üAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÀ£ÀzÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è PÀnÖzÀ vÀ£Àß 2 JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ©½AiÀÄzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ C.Q. 30,000/- gÀÆ. £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ²æãÁxÀ ºÁUÀÆ ºÀĸÀ£À¥Áà JA§ÄªÀªÀgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉýÃPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/2010 PÀ®A: 379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08/07/10 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ.²ªÀ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀìtÚ ²ªÀªÀÄÆwð, ªÀAiÀÄ|| 29 ªÀµÀð, G|| SÁ¸ÀV PÉ®¸À, ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA:1/123/2 ¸ÁªÀ¼ÀV (©) vÁ||f|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀA¥ÀÆålgÀ£À°è UÀtQÃPÀÈvÀ ªÀiÁrzÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 03/07/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmɬÄAzÀ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è £À£Àß §eÁd DmÉÆà jPÁë £ÀA: PÉJ 32 J 5459 C||Q|| gÀÆ.49,500/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ²æÃzÉë ºÉÆmÉïï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¹.n §¸Àì ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ ¤°è¹ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è £À£Àß DmÉÆà jPÁë C°è EgÀ°®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ C°èAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢®è CzÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÉÆÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CAvÁ EvÁå¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:168/10 PÀ®A: 379 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÉÆÃeÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ
ªÁå¦ÛAiÀÄ ¦ÃgÀ§AUÁ° zÀUÁð ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ:08-07-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀÀĪÀiÁjUÉ ¹¦¹-1537 CA¨Áf, ¹¦¹-1656 PÀgÉ¥Áà «ÄgÀV gÀªÀgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ §AzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ U˸ï¨Á¨Á vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ SÁeÁ¸Á:£ÀÆgÁ¤ªÉƺÀ¯Áè ªÀÄfÓÃzÀ ºÀwÛgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀ£ÀÄ ¦ÃgÀ§AUÁ° zÀUÁð ºÀwÛgÀ NqÀ ºÀwÛzÀ£ÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ CªÀ¤UÉ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »r¢zÀÄÝ, «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°¯Áè CªÀ¤UÉ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è ¸Àéw£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄPÁÌV ¨É½UÉÎ 4:30 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:86/2010, PÀ®A: 109 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

aAZÉÆý ¥Éưøï oÁu
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07-07-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÆ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è Cfð ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 07.07.10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÁUÀ DUÀ D¥Á¢vÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀjµÀÌgÀuÉ ¥sÁgÀA PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÄÝ DUÀ £Á£ÀÄ ¤£Éß ¢ªÀ¸À PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ EzÀÄÝzÀjAzÀ J¯Áè ¥sÁgÀAUÀ¼À£ÀÄß vÀºÀ¹íî PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ PÉÆnÖzÀÄÝ £À£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀ ¥sÁgÀAUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CA¢zÁÝUÀ DUÀ D¥Á¢vÀ£ÀÄ ¹nÖUÉ §AzÀÄ K gÀAr ªÀÄUÀ£Áå ®ªÀiÁuÉ ¸ÀƽªÀÄUÀ£Éà ¤Ã gÁdQÃAiÀÄ ªÀiÁqÁPÁå §AzÀzÉÝÃ£É ZÉÆâ ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉà ¨sÀÄdPÉÌ PÀaÑ CAV ºÀjzÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt DvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀUÀågÉ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀÀzÀ ªÉÄðAzÀ aAZÉÆý oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA UÀÄ£Éß £ÀA. 114/10 PÀ®A: 323 324 504 506 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1) (10) J¸À.¹ & J¸À.n ¦.J DPïÖ 1989 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀåPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

D¼ÀAzÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¢£ÁAPÀ 05/07/2010 gÀAzÀÄ 8-00 ¦JAPÉÌ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁð ªÀÄ®èuÁÚ ºÉZï.¹.347 EªÀgÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¦AiÀiÁ𢠲æà DzÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà wÃxÉð ¸Á:¥ÀqÀ¸ÁªÀ¼ÀV ºÉýPÉ oÁtUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±À ªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÀzÀ «µÀAiÀĪÁV ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀ ¨sÁªÀ£É ºÉÆA¢zÀ vÀªÀÄÆäj£À ¸À¥sÀ® vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ UÀÄAeÉÆÃn ¸ÀAUÀqÀ 3 d£ÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 3-7-2010 gÀAzÀÄ 8-00 JJAzÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¦AiÀiÁ𢠺ÉAqÀwUÉ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr ºÁUÀÆ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ EvÁå¢ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £Á£ÀÄ F ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.