Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, November 30, 2014

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w::

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          DgÉÆæ 01 ) ±ÀAµÉÃgï ¨ÉÃUï vÀAzÉ JªÀiï.JªÀiï ¨ÉÃUï, ªÀAiÀÄ:45 ªÀµÀð, G:SÁ¸ÀV £ËPÀgÀ. FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CPÀâgï ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ JªÀiï.JªÀiï. ¨ÉÃUï ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ªÀĺɧƨï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ . FPÉAiÀÄ  ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ¨sÁUÀ PÉÆnÖ®è CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ C¹ÛAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ºÉ¸ÀjUÉ zÁ£À ¥ÀvÀæ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ: 09-08-2013 gÀAzÀÄ 3-30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÀĺɧƨï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ D¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼ÀªÁr ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀASÉå 320/2013 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 276/2014 PÀ®A : 323, 324, 418, 420, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ: 29-11-2014 ರಂದು 1915 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಠಾಣೆಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪಿಸಿ – 580 ರವರು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಠಾಣೆಗೆ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನಂ. 380/2014 ನೇದ್ದನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಆರೋಪಿ ªÉÉAPÀlgÉrØ vÀAzÉ ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà 38 ªÀµÀð G- ªÁå¥Áj ¸Á-  £ÀÆå ªÀÄÄ£ÀÆßgÀªÁr ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  ದಿನಾಂಕ- 06-11-2012 ರಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ZÀAzÀ£ï PÀAqÉîªÁ® vÀAzÉ ²æÃQ±À£ï PÀAqÉîªÁ®, 40 ªÀµÀð, ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA. J¯ï-281, ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FvÀ£À ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆರೋಪಿತನು 1,00,000 ರೂಗಳ ಬೆಲೆಯ 50 ಟನ್ ಒಳ್ಳೆಯ ನೆಲ್ಲು ಹೊಟ್ಟು ನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಆರೋಪಿತನಿಗೆ  ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಹಣ ಕೇಳಿದರೇ, ಆರೋಪಿತರನು ಹೊಟ್ಟಿನ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡದೇ, ಆರೋಪಿತನು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ  ಒಂದು ಚೆಕ್ ನಂ- ‘’032613’’ರೂ -1,00 000/-ದಿನಾಂಕ-01-07-2013 ನೇದ್ದನ್ನು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಚೆಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ   ದಿನಾಂಕ- 01-08-2013 ರಂದು .ಸಿಐ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್  ರಾಯಚೂರನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಚೆಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಕೌಂಟ ನಂ- 048201504076 ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಣ  ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಆರೋಪಿತನು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಹತ್ತಿರ 50ಟನ್  ಒಳ್ಳೆಯ  ನೆಲ್ಲುಹೊಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಹಣ ರೂ- 1,00,000/- ಹಣ ಕೊಡದೇ, ಹಣವಿಲ್ಲದ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟು  ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 213/2014 ಕಲಂ:403,406,418,420,422 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

                       ದಿನಾಂಕ: 29-11-2014 ರಂದು 1800 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಠಾಣೆಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪಿಸಿ – 580 ರವರು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಠಾಣೆಗೆ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನಂ. 379/2014 ನೇದ್ದನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಆರೋಪಿ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÉÆwÛ¯Áè 45 ªÀµÀð G- ªÁå¥Áj ¸Á- zÉêÀ¸ÀUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  ದಿನಾಂಕ- 06-07-2014 ರಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ರೂ. 2.00.000 ಗಳನ್ನು ಪಿರ್ಯಾದಿ ZÀAzÀ£ï PÀAqÉîªÁ® vÀAzÉ ²æÃQ±À£ï PÀAqÉîªÁ®, 40 ªÀµÀð, ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA. J¯ï-281, ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. EªÀjAzÀ  ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ತಾನು ಕೊಟ್ಟ ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಲು ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಕೇಳಲು , ಆರೋಪಿತನು ಹಣವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಒಂದು ಚೆಕ್ ನಂ- ‘’531686’’ ರೂ -2,00 000/-ದಿನಾಂಕ- 10-08-2014 ನೇದ್ದನ್ನು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಚೆಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ  ದಿನಾಂಕ- 14-08-2014 ರಂದು ಸೇಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಾಯಚೂರನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಚೆಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಕೌಂಟ ನಂ- 813/307/3008 ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಣ  ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಆರೋಪಿತನು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಹತ್ತಿರ 2,00,000/- ರೂ ಗಳನ್ನು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಕೊಡುತ್ತೆನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಮತ್ತು ಹಣ ಇಲ್ಲದ ಚೆಕ್ ನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 212/2014 ಕಲಂ: 418, 420, 422 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-                                         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.11.2014 gÀAzÀÄ  68 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10000/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.