Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, July 6, 2014

Raichur District Reported Crimes


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
               ::eÁ£ÉÃPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß  ¨sÉâ¹zÀ ¥ÉưøÀgÀÄ::

¢£ÁAPÀ 13-06-14 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£À« vÁ®ÆQ£À eÁ£ÉÃPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è qÁ: ©.Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgï gÀªÀgÀ ¨sÁªÀavÀæPÉÌ  ZÀ¥Àà° ºÁgÀ ºÁQ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¨É¼ÀQUÉ [¨Éâ¹zÀÄÝ] vÀA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆæ ±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ : 25 ªÀµÀð, ¸Á. eÁ£ÉÃPÀ¯ï FvÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ : 06.07.2014 gÀAzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¹gÀÄvÁÛgÉ.
F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ±Áé£ÀzÀ¼ÀzÀ PÁAiÀÄðZÀgÀuÉAiÀÄÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁVzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ «ZÁgÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀ£Àß vÀ¥Àà£ÀÄß M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ ±Áé£ÀzÀ¼ÀPÉÌ ºÁUÀÆ ¥Éưøï C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ¥Àæ±ÀA²¹ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ JA.J£ï. £ÁUÀgÁd gÀªÀgÀÄ §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß WÉÆö¹gÀÄvÁÛgÉ..

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

            ದಿನಾಂಕ: 06.07.2014 ರಂದು  00-30 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಯಿಂದ  ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು  ತನ್ನ ಲೋಡ್ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಆಗ್ಗೆ  ಇದೇ ವೇಳೆಗೆ 7ನೇ ಮೈಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ   ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದುಸದರಿ ಎರಡು  ಲಾರಿಗಳನ್ನು  ನಾನು ಹಾಗು ಹೆಚ್.ಸಿ. 216  ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿತ್ತಾ  ಇರುವಾಗ್ಗೆ ಗಾಳಿ ಮಾರೆಮ್ಮ ದೇವಿ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ  ಎರಡೂ ಲಾರಿ ಚಾಲಕರುಗಳು  ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ  ತಮ್ಮ ಲಾರಿಗಳನ್ನು ನಡೆಯಿಸಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮುಕಾಮುಕಿಯಾಗಿ  ಟಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಲಾರಿಗಳು  ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಲುಗಡೆಯಾಗಿ  ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರವಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಹಾಗು ಹೆಚ್.ಸಿ. 216  ಇಬ್ಬರೂ  ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಅದರ ನಂ. ಎಂ.ಹೆಚ್.09, ಎಲ್.2025  ಅಂತಾ ಇದ್ದು  ಮತ್ತು 7ನೇ ಮೈಲ್ ಕ್ರಾಸಿ ಕಡೆಯಿಂದ  ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿ ನಂಕೆ.. 17, ಸಿ.1188  ಅಂತಾ  ಇದ್ದು  ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಾಹನಗಳ ಪೈಕಿ ಲಾರಿ ನಂ. ಎಂ.ಹೆಚ್. 09, ಎಲ್. 2025  ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಚಾಲಕನು ಕುಳಿತಲ್ಲಿಯೇ  ಡ್ರೈವರ್  ಸೀಟಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಈತನಿಗೆ ಎಡಗಾಲಿನ ತೋಡಯಿಂದ ಪಾದದವರೆಗೆ ಸೀಳಿದ ಬಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯ ಎಡಗೈ ಮುಂಗೈಗೆ ರಕ್ತ ಗಾಯ, ತಲೆಯ ಮುಂದಲೆಗೆ ಬಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಕ್ಲೀನರ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಇನ್ನೋಬ್ಬನಿಗೆ ಎಡತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯವಾಗಿ ತಲೆ ಸೀಳಿದಂತೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ,ಮುಖಕ್ಕೆ ತೆರೆಚಿದ ಗಾಯಗಳು ,ಎಡಗಾಲು ಮೂಳೆ ಮುರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕ್ಲೀನರ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಆಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದಂತೆ  ಮೇಲ್ಕಂಡ ಲಾರಿ ನಂ.ಎಂ.ಎಚ.09 ಎಲ.2025 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಶಬ್ಬೀರ ತಂದೆ ಅನ್ಬೂಸಾಬ :35 ಸಾ:ಕುಂಬರಗಲ್ಲಿ ಗುಡೂರು ತಾ:ಹುನಗುಂದ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನರನಾಗಿ ಆನಂದ ತಂದೆ ಕಳಕಪ್ಪ ಗಡಾರ :23 ಜಾತಿ:ಹಿಂದು ಸಾ:ಗುಡೂರು ರವರುಗಳಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾ   ಲಾರಿ ನಂ.ಕೆ..17 ಸಿ.1188 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ  ತುರಬ ಅಲಿ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್  ಸಲಿಂ :25 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ:ಮುಸ್ಲಿಂ :ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ ಸಾ:ಅರಬ ಮೊಹಲ್ಲಾ ರಾಯಚೂರು ಈತನಿಗೆ ತಲೆಯ ಮುಂದೆಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯವಾಗಿ ತಲೆಯು ಸೀಳಿ ಹೊಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಖ ,ತಲೆ, ಜಜ್ಜಿಂದಾಗಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದ ಎರಡು ಕೈಗಳು ಕಟ್ಟಾದ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯ ಗಳು ,ಎಡಗಾಲು ಮುರಿದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು , ಜೀವಂತಿದ್ದು ಶಬ್ಬೀರನನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸದರಿ ಚಾಲಕ  ಶಬ್ಬೀರನು ಸಹ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
         ಸದರಿ ಘಟನೆಯು ಇಬ್ಬರೂ ಚಾಲಕರೂಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಘಟನೆ ಜರುಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನಿನ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಗುನ್ನೆ ನಂ.197/2014 ಕಲಂ 279,304() .ಪಿ.ಸಿ,CrAiÀÄ°è ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ..
              ¢£ÁAPÀ: 06.07.2014 gÀAzÀÄ  ಫಿರ್ಯಾದಿ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ-45 eÁw-PÀ¨ÉâÃgÀ G-¥sÀAiÀÄ£Á£ïì ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| ¦AZÀtÂ¥ÀÄgÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ತನ್ನ ಅಳಿಯ ಹಾಗೂ ಆತನ ಗೆಳೆಯ ಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಬಾಲಿಂಗಸೂಗೂರುದಿಂದ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಕಡೆಗೆ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ  ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ನಮೂದಿತ G¸Áä£ï  PÁgÀ £ÀA PÉ.J-33/JªÀiï-5242 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á|| °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ  FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೈಕಲಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ರಾಹುಲನಿಗೆ ಎಡಗಾಲು ಮುರಿದು ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸೋರುತ್ತಿದ್ದು ಮಾತಾನಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಯೋಗೇಶನಿಗೆ ಎಡಗಾಲು ಮುರಿದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ºÉÆÃVzÁÝgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 204/14 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹     CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw qÁPÀªÀÄä UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Àà, 32ªÀµÀð, ®ªÀiÁt ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ¥ÀÆ£Á£ÁAiÀÄÌ vÁAqÁ ( ¸Á¹éUÉÃgÀ )  FPÉAiÀÄ  UÀAqÀ£À ªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ MAzÉ vÁAqÀªÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÀÄ zÀÄrAiÀÄ®Ä ¥ÀÆ£ÁPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ PÀÆqÁ vÁ£ÀÄ ¥ÀÆ£ÁPÉÌ §gÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀÄÝ DPÉAiÀÄ£ÀÄß DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV ªÁ¸ÀªÁVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ EgÀÄ CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ §A¢zÀÝgÀÄ. ¢£ÁAPÀ 04-07-14 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¥ÀÆ£Á¢AzÀ §A¢zÀÝ vÀ£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß  PÀgÉAiÀĮĠ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ, C°èUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ `` ¯Éà a£Á° ¸ÀÆ¼É £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÀ£ÀPÀ ±ÉÃAl CjAiÀiÁPÀ §A¢¯É ¨ÉÆøÀÄr CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ PÀÆzÀ®£ÀÄß UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ UÀÄ¢Ý, PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr C¥ÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹zÀÄÝ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, `` F ®AUÁ ¸ÀƼÉUÉ E°èAiÉÄà PÉÆ°è ºÁQ ©qÉÆÃt CAvÁ  fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ‘’ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 118/2014 PÀ®A.  143,147,354,323,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.       
C¥ÀºÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ :60 ವರ್ಷ,ಜಾತಿ:ನಾಯಕ, :ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ:ಮಲಿಯಾಬಾದ ಹಾ::ಕೊರ್ವಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮ ತಾ:ಜಿ:ರಾಯಚೂರು.FvÀ£À  ಮಗಳಾದ ಮಾರೆಮ್ಮ :25 ವರ್ಷ ಈಕೆಯ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಆರೋಪಿ ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ರಾಮಪ್ಪ :32 ಜಾ:ಕಬ್ಬೇರ ಸಾ:ಕೊರ್ವಿಹಾಳ ಈತನು ಮಾರೆಮ್ಮಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾ ಆಕೆಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಆಕೆಯ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ದವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 24-06-2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಹ್ನ 12.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಾರೆಮ್ಮಳು ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಹಾದೇವನೊಂದಿಗೆ ರಾಜಪ್ಪಗೌಡನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಮೇಹಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿತನು ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ಬಂದವನೆ ಮಾರೆಮ್ಮಳ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಏಳೆದುಕೊಂಡು  ಹೋಗುತ್ತಾ ಮಹಾದೇವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡರ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ಅವಾಚ್ಯ ಬೈದಾಡಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಮಾರೆಮ್ಮಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಘಟನೆಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ.2 ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ರಾಮಪ್ಪ :35 ವರ್ಷ,ಜಾತಿ:ಕಬ್ಬೇರ, :ಸಾ:ಕೊರ್ವಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮ.FvÀ£À ಪ್ರಚೋದನೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದಿನಾಂಕ 05-07-2014 ರಂದು PÉÆlÖ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 196/2014 PÀ®A 366,504,506,109 ಸಹಿತ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ 22-06-2014 ರಂದು 1-30 ಪಿ.ಎಂ.ಸುಮಾರು ಫಿರ್ಯಾದಿ PÉ.¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ PÉ. gÁªÀÄtÚ 65ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB §Æ¢ªÁ¼ÀPÁåA¥À FvÀನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹೊಲವಾದ ಸಾಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೆ ನಂ. 108 ನೆದ್ದರಲ್ಲಿ ತಾನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಭತ್ತದ ಸಸಿ ಹಾಕಲು ಹೊಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1) JA.C¥ÁàgÁªÀ vÀAzÉ CªÀÄä£Àß 73ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À  ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÀÆr  ಸದ್ರಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಹೊಲದ ಬದುವಿಗೆ ಇದ್ದ,  ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದು,  ಹಾಜರಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆತನ ತಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಮಗ ಕೂಡಿ ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅವರಿಗೆ  ಲೇ ಲಂಗಾ ಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ  ನಾವು ಈ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅಂದು ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೈ, ಕೈ ಗೆ ಹೊಡೆದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ  ಸಂಖ್ಯೆ. 196/14 ನೆದ್ದರ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 157/2014 PÀ®A. 447,446,427,504, 323, 324, 506 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è   ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲ್ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
    ¢£ÁAPÀ 10-04-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ £ÀA  1) UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà,28 ªÀµÀð,FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw, gÉÃSÁ UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Àà, 23 ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: gÉÆÃt f: UÀzÀUÀ. ºÁ:ªÀ: CªÀÄgÁ¥ÀÄgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ£ÀÄß ElV ²æà ©üêÀiÁA©üPÀ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ü ¥Á®PÀgÀÄ DgÉÆæ £ÀA 1 FvÀ¤UÉ 50 ¸Á«gÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV C°èAiÉÄ vÀ£Àß UÀAqÀ CvÉÛ ªÀiÁªÀ EªÀgÉÆA¢UÉ EzÀÄÝ FUÉÎ 1 ªÀµÀð¢AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ½UÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÄß 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ CªÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ CªÀÄgÁ¥ÀÄgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 11-06-2014 gÀAzÀÄ 11-00 J.JA ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1) UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà,28 ªÀµÀð,2) ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ UÀÄAqÀ¥Àà,60 ªÀµÀð,3) ®Qëöäà UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Àà,52ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á: ElV UÁæªÀÄ vÁ: gÉÆÃt f: UÀzÀUÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  PÉÆrPÉÆAqÀÄ CªÀÄgÁ¥ÀÄgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ DPÉUÉ J®ègÀÆ ¸ÉÃj PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ªÀgÀzÀQëu vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¢zÀÝgÉ PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EzÀÝ ªÀiÁ£Àå ¦æ£À¹¥À¯ï eÉ.JA J¥sï.¹ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀASÉå 178/14 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 156/2014 PÀ®A. 323,504,506 498 (J) L¦¹ 3 & 4 r.¦ AiÀiÁåPïÖ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
        
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 06.07.2014 gÀAzÀÄ 40 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  6300/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛ