Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, April 24, 2009

Bidar District Daily Crime Update - 24-04-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-04-2009

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/04/2009 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. eÉʲ¯Á ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Áà JvÀÄÛÛUÀ¼ÀÄ PÉÆoÀrAiÀÄ°è PÀnÖ ºÁQ 1900 UÀAmÉUÉ HlPÉÌAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆV gÁwæ Hl ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ 2100 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ E¢ÝgÀĪÀ¢®è ¸ÀÆvÀÛ®Äè ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ zÉÆÃgÉAiÀÄ°è®è CAvÁ ¢£ÁAPÀ 23/04/2009 gÀAzÀÄ gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/09 PÀ®A 171(F) L¦¹ eÉÆvÉ 133 Dgï.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 23/04/2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §UÀzÀ® UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ 0705 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯É ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ PÀÆr ±ÉÃSÁgÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÁgÀªÀÄä UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Áà UÁgÀA¥À¼Éî EªÀgÀ ºÉÆÃl® ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¥Àj¹°¸À®Ä ¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ PÁAUÉæ¸ï (L) C¨sÁåyð ²æà zsÀªÀÄð¹AuïgÀªÀgÀ ¥ÀgÀªÁV PÁAUÉæ¸ï (L) PÁAiÀÄðPÀvÀð£ÁzÀ §PÀÌ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ±ÉjPÁgÀ ¸Á/ ±ÉSÁ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÄ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁºÁzɪÀ¥Áà PÁ°ªÀiÁgÀ ¸Á/ NPÀ½ PÁåA¥À UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj ZÀÄ£ÁªÀuÁ C¢üPÁj¬ÄAzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-32/Dgï-3074 gÀ°è ºÀt ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀt §lªÁqÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛ PÁAUÉæ¹UÉ ªÀÄvÀ PÉÆqÀ®Ä w¼ÀĪÀ½PÉ ¤ÃqÀĪÁUÀ CzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ PÀÆqÀ¯É ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ 0730 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 6000/- gÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes
UÀÄgÀÄw£À aÃn PÉýzÀÝPÉÌ ¹nÖUÉzÀÄÝ ªÀÄvÀ¥ÉnÖUÉ MqÉzÀÄ ºÁ¤, CgÉÆæ §AzsÀ£À:
¢£ÁAPÀ:23.04.2009gÀAzÀÄ 1255 UÀAmÉUÉ ªÀlUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥Áæx«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ §Ævï £ÀA. 6gÀ°è CgÉÆæ wªÀÄätÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄvÀzÁ£À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄvÀUÀmÉÖ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ UÀÄgÀÄw£À aÃn PÉýzÀÝPÉÌ ¹nÖUÉzÀÄÝ J¯ÉPÁÖç¤Pï ªÀÄvÀ¥ÉnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß JwÛ £É®PÉÌ MUÉzÀÄ MqÉzÀÄ ºÁ¤ ¥Àr¹ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ ¥Àr¹gÀĪÀ §UÉÎ ¥ÉÆæ¹rAUï C¦üøÀgï ²æà ZËgÀ¥ÀàgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.81/09 PÀ®A 353, 427 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 136(J¥sï) ¥ÀæeÁ¥Àæw¤¢ü PÁAiÉÄÝ 1951 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆAqÀÄ CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£À PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ.

PÀÄè®èPÀ PÁgÀtPÉÌ ªÀÄvÀUÀmÉÖ ªÀÄÄAzÉ dUÀ¼À ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä:
¢£ÁAPÀ:23.04.09gÀAzÀÄ ªÀÄvÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è £ÀÆUÀÄqÉÆÃt UÁæªÀÄzÀ ªÀÄvÀUÀmÉÖ £ÀA. 80gÀ ªÀÄÄAzÉ PÁAUÉæøï PÁAiÀÄðPÀvÀðgÁzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÀªÁ°, ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ, UÀļÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¸ÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ©eɦ ¥ÀPÀëzÀ ªÀÄvÀUÀmÉÖ JeÉAmïgÁzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÀªÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.98/09 PÀ®A504, 323, 324 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï rQÌ, ¥ÁzÀZÁj ªÀÈzÉÝUÉ UÁAiÀÄ:
¢£ÁAPÀ:23.04.09gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ªÀiÁZÀ£ÀÆj¤AzÀ ªÀiÁ£À«UÉ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ®Qëöä ¥ÀÆeÉUÁV §A¢zÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw ©üêÀĪÀé UÀAqÀ UÉÆëAzÀ¥Àà 70ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ §mÉÖ Rjâ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀUÀgÀzÀ jQæAiÉÄñÀ£ï PÀè¨ï ªÀÄÄA¢£À §¸ï ¤¯ÁÝt¢AzÀ º¼Éà C¸ÀàvÉæAiÀÄ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ C¥ÀjavÀ CgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ 36/5745£ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢üUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÄÝ, CgÉÆæ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ UÁr ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.125/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ºÁUÄ 187 LJA« CåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

¥ÉÆ°Ã¸ï ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè vÀÆgÁl ¥ÀæPÀgÀt

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉB ¢:24-04-09gÀAzÀÄ ²æÃ.J.f vÀqÀPÉÆÃqÀ r.J¸ï.¦ "J" G¥À-«¨sÁUÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀåzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¨É½UÉÎ 1100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀÄAzÀgÀ £ÀUÀgÀ §ÆvÀ £ÀA:103gÀ ºÀwÛgÀ UÀ¯ÁmÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄgÉUÉ vÀªÀÄä E¯ÁSÉAiÀÄ fÃ¥À£À°è C°èUÉ ºÉÆÃV r.J¸ï.¦gÀªÀgÀÄ d£ÀjUÉ w¼ÀĪÀ½PÉ ºÉý PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ. £ÀAvÀgÀ gÁwæ 1030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dUÀvï ªÀiÁAUÀgÀªÁr ¸ÀÄAzÀgÀ£ÀUÀgÀUÀ¼À°è d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ UÀÄA¥ÀÄ ¸ÉÃj dUÀ¼À DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ r.J¸ï.¦ gÀªÀgÀÄ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ ¦.L gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀÄAzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ºÉÆÃUÀ¯ÁV ¥ÉÆ¥ÀlgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ ¥Éưøï fÃ¥À £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ CªÀgÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ°è¤AzÀ rJ¸ï¦ gÀªÀgÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÁºÀ£À £ÀA:PÉJ32/f238 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ fÃ¥À£À ªÀÄÄA¢£À zÉÆqÀØ UÁè¹UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁ¤ ¥Àr¹zÀÄÝ UÁf£À ZÀÆgÀÄUÀ¼ÀÄ r.J¸ï.¦ gÀªÀjUÉ ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ ®PÀëöätgÀªÀgÀ PÀtÄÚ, PÉÊUÀ½UÉ ºÀwÛzÀ §UÉÎ fÃ¥À£ÀA:PÉJ32/f238 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ²æÃ.®PÀëöät vÀAzÉ ¨sÉÆÃdÄ gÁoÉÆÃqÀ J.¦.¹ 229 gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ:

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ: ¢£ÁAPÀ: 23/04/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 ¦JªÀiï ¸ÀƪÀiÁjUÉ ²æà ºÉÆ£ÀߥÀà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà CUÀ¸ÀgÀ. £ÁUÀjPÀ ¥ÉưøÀ ¥ÉÃzÉ §PÀÌ¯ï £ÀA 1505 C«ÄãÀUÀqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl f¯Éè gÀªÀgÀÄ ºÉƸÀ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj QjAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄvÀUÀmÉÖ £ÀA:13 £ÉÃzÀÝgÀ°è ZÀÄuÁªÀuÉ §AzÉƧ¸ÀÛ PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ¸ÀgÀwAiÀÄ°è §gÀĪÀAvÉ w½¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ VjªÀÄ®è¥Àà PÁqÀÆègÀ ¸Á:¹zÁÝ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄÄåvÁÛ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

AiÀÄqÁæ«Ä ¥ÉưøÀ oÁuÉB ¢: 23-04-09 gÀAzÀÄ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà CUÀ¸ÀgÀ ¸Á:ªÀĽî gÀªÀgÀÄ ¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤«ÄvÀå ªÀÄvÀ ºÁQ PÁgÀ £ÀA PÉJ32/J 4699 £ÉßÃzÀÝgÀ°è ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ UÁæªÀÄzÀ 1)dUÀzÉñÀ vÀA CªÀÄÈ¥Àà £ÁUÉÆAqÀ,2)§¸ÀtÚUËqÀ vÀA UÉƯÁè¼À¥ÀàUËqÀ ªÀiÁ°¥Ánî, 3)§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Àà PÀAn, 4)ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ §¸ÀtÚ PÉÆmÁ¼À, 5)¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà ¸Á¸À£ÀÆgÀgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ mÁmÁ¸ÀĪÉÆ £ÀAPÉJ32/JªÀiï5844 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ªÀÄ°èPÀdÄð£À gÀªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ,§rUɬÄAzÀ,PÀ°è¤AzÀ,ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄRB¥ÀvÀUÉƽ¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉ : ²æúÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸Á§tÚ ¸ÁºÀÄ ¸Á|| ¥À¸À¥ÀƯïgÀªÀjUÉ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÁ±À¥Àà ¸ÁºÀÄ §AzÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ªÀiÁ«£À PÁ¬ÄUÀ¼À£ÀÄß G¢¹gÀÄvÁÛgÉ KPÉ JAzÀÄ PÉüÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀtªÀÄAvÀ£ÀÄ ªÀiÁ«£À PÁ¬ÄUÀ¼À£ÀÄß DqÀÄ PÁAiÀÄĪÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ G¢j¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ gÁªÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß M£Àß ºÀtªÀÄAvÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁAqsÀzÀ ªÉÄ°AzÀ UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉB ¢:23/04/09 gÀAzÀÄ ¸ÀÄzsÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆæ G¥ÁzÀå gÀªÀgÀÄ ªÀiÁPÉðl¢AzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ dUÀvï ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ zsÀ±ÀgÀxÀ ¨Á§Ä MAn, ¸ÀĨsÁ±À ¥ÀgÀvÁ¨ÁzÀ, C±ÉÆÃPÀ zÀVð, gÉÆõÀ£À vÀAzÀ ¸ÀĨsÁ±À, ¥ÀæPÁ±À MAn, ±ÀgÀtÄ PÀqÀUÀAa, UÀÄgÀÄ£ÁxÀ PÀqÀUÀAa, ªÁ¸ÀÄ MAn, «±Á® £ÀªÀgÀAUÀ, dUÀ£ÁßxÀ ¥ÀlÖtPÀgï, gÁºÀÄ® MAn, ¹zÁæªÀÄ MAn, ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ, CdAiÀÄ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ, ªÀÄwÛvÀgÀgÀÄ ¸ÀÄzsÀªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆæ G¥ÁzsÀågÀªÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ £ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ ªÀÄvÀUÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ £ÀªÉÆäA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀªÀgÀ°è F ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÝgÀÄ »rj CªÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ R¯Á¸À ªÀiÁrj CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ J®ègÀÄ ¨ÉÊPï ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¤°è¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨ÉÊPï ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀµÀÖgÀ°è zsÀ±ÀgÀxÀ ¨Á§Ä MAn vÀ®ªÁgÀ¢AzÀ ¸ÀÄzsÀªÀÄ£À JqÀ¨sÁUÀzÀ ªÀÄUÀ먀 ¥ÀPÉÌUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ. ¤AvÀgÉ E£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀħºÀÄzÉAzÀÄ ¨ÉÊPï Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀgÉÆA¢UÉ EzÀÝ UÉÆæ G¥ÁzÀåAiÀĤUÀÆ ¸ÀºÀ zsÀ±ÀgÀxÀ ¨Á§Ä MAn vÀ®ªÁgÀ¢AzÀ JqÀPÉÊ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ. «µÀAiÀÄ w½zÀ ªÉÄÊ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀÄAzÀgÀ ¸ÀPÀl¼ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä §gÀĪÁUÀ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ PÉʬÄAzÀ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.