Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, April 7, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ-05/04/13 gÀAzÀÄ gÁwæ 10--00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ-06/04/13 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄÄ°è ¸ÀÄ¢üÃgÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà 28ªÀµÀð,ºÀjd£À ¸Á- PÁå¢UÉÃgÀ FvÀ¤UÉ FUÉÎ 8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉüÀÄwÛzÀÄÝ DzÀgÉ ºÀt PÉÆqÀzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄ£À¹UÉ ¨ÉÃeÁgï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÁ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ²æà ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà 65ªÀµÀð,ºÀjd£À PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-PÁå¢UÉÃgÀ FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁ£É AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:. 06/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÁAvÀUËqÀ vÀAzÉ: ©üêÀÄ£ÀUËqÀ, 52ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: UÉÆÃ¥À¼Á¥ÀÆgÀ vÁ: zÉêÀzÀÄUÀÀðÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄj°AUÀªÀÄä FPÉAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ PÉÆÃtZÀ¥ÀའUÁæªÀÄPÉÌ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄrPÉÆnÖzÀÄÝ FPÉUÉ FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ DgÁªÀÄ«®èzÀÝjAzÀ UÉÆÃ¥À¼Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°èAiÉÄà ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ FPÉUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ aAvÉ ªÀÄvÀÄÛ DUÁUÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ DUÀÄwÛzÀÝjAzÀ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ PÀÆqÁ PÀqɪÉÄAiÀiÁVgÀ°®è. ¢£ÁAPÀ: 04-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §A¢zÀÝjAzÀ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉUÉ ¹A¥Àr¸À®Ä EnÖzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ e˵À¢AiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ zÉêÀzÀÄUÀÀðzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯ÁfUÁV gÁAiÀÄZÀÆj£À f¯Áè¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉØAiÀÄÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 05-04-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5-40 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 05/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀgÁeï vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà PÀAzÀUÀ¯ï, ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð, eÁ: ºÀjd£À G: ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: ¸ÀÄPÁ¯ï ¥ÉÃmï CA¨ÉÃqÀÌgï £ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À zÉÆqÀØ¥Àà£ÁzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ®APÉ¥Àà , ªÀAiÀÄ:50ªÀ, eÁ: ºÀjd£À, G: ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À, ¸Á: PÀAzÀUÀ¯ï , ºÁ.ªÀ: EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:05-04-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ J.J¦.JªÀiï.¹ ªÀÄÆgÀ£Éà UÉÃmï ºÀwÛgÀ PÀÄrzÀÄ ©zÀÄÝzÀjAzÀ G¥ÀZÁgÀ PÁ®PÉÌ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉà ¢£ÁAPÀ:06-04-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-45 UÀAmÉUÉ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 10/2013 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 05-04-13 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠱ÉÃRgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ®ªÀiÁt 27 ªÀµÀð PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á|| ªÉÄâQ£Á¼À vÁAqÁ. FvÀ£À UÀÄr¸À°£À°è ¨É½UÉÎ CqÀÄUÉ ªÀiÁr CªÀ¸ÀgÀzÀ°è ºÉƯÉAiÀÄ°è ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÉ ©lÄÖ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆVzÀÝjAzÀ UÁ½UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ºÉƯÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ®ègÀĪÀ PÀnÖUÉUÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ºÉÆwÛPÉÆAqÀÄ UÀÄr¸À°UÉ ºÀwÛ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ EzÀgÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 1 QéAl¯ï eÉÆüÀ C.Qà 2000/-, 2 QéAl¯ï ¸ÀeÉÓ 3000/-, CzÀð QéAl¯ï CQÌ 1.500/-, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 23,000/- 2 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ 60,000/-, CqÀÄUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ 5,000/- §mÉÖ§gÉ 5,000/- MAzÀÄ n.« 8000/-, ªÀÄ£ÉUÉ ºÁPÀĪÀ PÀnÖUÉAiÀÄ J¼ÉUÀ¼ÀÄ 50.000/- MlÄÖ 1,57,500/- UÀ¼ÀµÀÄ× ªÀiÁ®Ä ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£À DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ J¸ï.©.L ¨ÁåAPÀ ¥Á¸ï §ÄPï £ÀA§gÀ 32137411191 ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁåAQUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ, gÉõÀ£ï PÁqÀðUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA. 02/13 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀÄ vÀAzÉ zÁzÀtÚ ¥ÉÆ¼ï ªÀAiÀiÁ-28, eÁw- ªÀÄgÁoÀ G-PÉÆý ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| PÀlUÀgÀ Nt °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ PÁuÉAiÀiÁzÀ GªÀiÁ UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀÄ ªÀAiÀiÁ-26 eÁw- ªÀÄgÁoÀ ¸Á|| PÀlUÀgÀ Nt °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FPÉAiÉÆA¢UÉ FUÉÎ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ ¥Àæw¥sÀ®ªÁV ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ FUÉÎ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ºÀÄnÖzÀ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ FvÀ¤UÉ E£ÀÆß £ÁªÀÄPÀgÀt ªÀiÁrgÀĪÀÅ¢¯Áè CªÀ£ÀÄ ºÀÄnÖzÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄÄ MAzÀÄ jÃw ªÀÄ£À¸ÀÛ¥À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EgÀÄwÛzÀݼÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è UÀAqÀ£ÀÄ K£ÁzÀgÀÆ CAzÀgÉ ¹nÖUÉ §gÀÄwÛzÀݼÀÄ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 14-02-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄÄ E£ÀÆß ºÉ¸ÀgÀrzÀ ªÀÄUÀĪÀ£ÉÆA¢UÉ UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß CvÉÛ ªÀiÁªÀ£ÀªÀjUÉ wý¹ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¨sÀA¢PÀjUÉ «ZÁj¹zÀgÀÄ GªÀiÁ¼ÀÄ PÁtzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 05.04.2013 gÀªÀÄzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 71/13 PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁV¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É CrAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:03-04-2013 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ eÉ.r.J¸ï PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è eÉ.r.J¸ï PÁAiÀÄðPÀvÀð£ÁzÀ f¯Á¤¥ÁµÁ eÉ.r.J¸ï PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀƪÁð£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉà "£ÀªÀÄä ¥ÀPÀëzÀ C©üªÀÈ¢Ý PÉ®¸ÀUÀ¼Éà £ÁqÀUËqÀjUÉ UɮīUÉ ²æÃgÀPÉë " JA§ ²Ã¶ðPÉAiÀÄ ¥ÀæZÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁr C¥ÀgÁzsÀªÉ¸ÀVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06.04.2013 gÀAzÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2013 PÀ®A: 171 (ºÉZï) , 188 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

¢£ÁAPÀ:07-04-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦.gÀªÉÄñÀ AzÉ ¦.¹ ªÉAPÀlgÁªï eÁ; PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; M¼À§¼Áîj ºÁ.ªÀ. ¹gÀÄUÀÄ¥Áà vÁ: ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß PÁgï £ÀA PÉJ 35 n.JPïë 4334 £ÉÃzÀÝgÀ°è £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1 ®PÀëöå 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹gÀÄUÀÄ¥Áà¢AzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L Djà J¸ï.JA. ¥ÁnÃ¯ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ZÉPï ªÀiÁrzÁUÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ §UÉÎ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À¯ÁgÀzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ºÀtªÀ£ÀÄß ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ PÉÆqÀ§ºÀÄzÉA§ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 96/2013 PÀ®A. 102 ¹.Dgï.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 98 PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¢£ÁAPÀ: 05.05.2013 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ »£É߯ÉAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1] PÀ®A:107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 8 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß 38 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.CrAiÀÄ°è MlÄÖ 18 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß 18 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.04.2013 gÀAzÀÄ 141 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 38,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 07-04-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 07-04-2013

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2013, PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 06-04-2013 gÀAzÀÄ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà ªÀUÉÎ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: gÁdVÃgÁ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¥Àwß dUÀzÉë, ªÀÄUÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÆä gÀªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-28/©J-5846 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ-ªÀÄ£Àß½î gÀ¸ÉÛ ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ WÉÆÃqÀA¥À½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ CªÀgÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ ¯Áj £ÀA. JªÀiïºÉZï-12/JAiÀÄÄ-1067 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ, C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ gÀ¸ÉÛUÉ ©zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¥ÀwßAiÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¯Áj mÉÊgÀÄ ºÁAiÀÄÄÝ, ªÀÄUÀ¤UÉ vɯÉUÉ, ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ §® vÉÆqÉUÉ, JzÉUÉ wêÀæ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝjAzÀ J®ègÀÆ ©ÃzÀgÀ£À C¥ÉÃPÀì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ ºÁUÀÆ ¥Àwß dUÀzÉë E§âgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/2013, PÀ®A 376, 302 L¦¹ eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-02-2013 gÀAzÀÄ £ÁUÀ±ÉnÖ vÀAzÉ CqÉ¥Àà ºÀ¼ÀîSÉÃqÀ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: J¸ï.©.JA ¨ÁåAPï SÉÃtÂgÀAeÉÆüÀ ¦ªÀÅ£ï/CmÉAqÀgï, ¸Á: SÉÃtÂgÀAeÉÆüÀ EªÀgÀÄ ¢¤vÀåzÀAvÉ ¨ÁåAQ£À ¸ÀéZÀÑvÉ PÉÊUÉÆAqÀÄ, PÀªÀÄðZÁjUÀ¼ÀÄ §AzÀ §½PÀ ¨ÁåAQ£À PÉ®¸À ¥ÁægÀA¨sÀªÁV ¸ÀAeÉ 4 UÀAmÉUÉ J¯Áè ¨ÁåAQ£À ªÀåªÀºÁgÀ ªÀÄÄaÑzÀ §½PÀ, PÀªÀÄðZÁjUÀ¼ÀÄ ¨ÁåAQ£À ªÀåªÀºÁgÀzÀ J¯Áè zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ  ¥Àj¥ÀÆtð ªÀiÁr, ¸ÀAeÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 UÀAmÉUÉ ¨ÁåAQ£À QlQ, ¨ÁV®Ä, ±Àlgï ªÀÄÄaÑ ©ÃUÀ ºÁQzÀgÀ, CzÀgÀ ¨ÁV®Ä ªÉÄïÁâUÀzÀ°è EgÀĪÀ lÆå¨ï¯ÉÊmï ¹éZï D¥sï ªÀiÁr ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ PÀªÀÄðZÁjUÀ¼ÀÄ CªÀgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄgÀÄ PÀÆqÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 15-02-2013 gÀAzÀÄ AiÀÄxÁ ¥ÀæPÁgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¨ÁåAQ£À ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ ¸ÀéZÀÑUÉƽ¸À®Ä ªÀģɬÄAzÀ ªÀÄÄAeÁ£É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 UÀAmÉUÉ ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¨ÁåAQ£À ¨ÁV®zÀ ªÀÄÄAzÉ PÉƼÉAiÀiÁzÀ §mÉÖªÀżÀî C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼É ªÀAiÀÄ: 25 jAzÀ 30 ªÀµÀðzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ CAUÁvÀªÁV ©¢ÝzÀÄ, CªÀ¼À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É PÉƼÉAiÀiÁzÀ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ reÉÊ£ÀªÀżÀî ±Àlð, ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ NqÀ¤, JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À°è MAzÉÆAzÀÄ w½ UÀįÁ© ¥sÉʧgï d§¼É, PÉƼÉAiÀiÁzÀ UÀįÁ©/¨ÁzÁ«Ä UÉÃgɪÀżÀî ZÀÄrzÁgÀ EzÀݪÀÅ, F ZÀÄrzÁgÀ CªÀ¼À ¸ÉÆAl¢AzÀ ©aÑ vÉÆqÉAiÀĪÀgÉUÀÆ vÉgÉ¢zÀÄÝ, CªÀ¼À UÀÄ¥ÁÛAUÀ RįÁèªÁV gÀPÀÛ §A¢zÀzÀÄ, §®PÀtÂÚUÉ ¨ÁªÀÅ, UÀmÁ¬ÄUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É UÉÆïÁPÁgÀ ºÀ°è¤AzÀ PÀaÑzÀAvÉ JgÀqÀÄ UÁAiÀÄzÀ UÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ, §®PÀÄwÛUÉ Q«AiÀÄ PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è PÀAzÀÄ UÀnÖzÀ UÀÄgÀÄvÀÄ DVvÀÄÛ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À zÉúÀ ©zÀÝ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÁAwAiÀiÁV CgÀUÀ°è£À ªÉÄÃ¯É MtVvÀÄÛ, CzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ HgÀ°è J¯Áè d£ÀjUÉ PÀgÉzÁUÀ zÀÆgÀ¢AzÀ¯Éà £ÉÆÃrzÀgÀÄ, CªÀgÀ°è ¸ÀÄAzÀæªÀÄä UÀAqÀ w¥ÀàtÚ ªÀqÀØgï, zÉÆæÃ¥Àw UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ CªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-02-2013 gÀ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£É PÀqÉUÉ §AzÀÄ w£Àß®Ä C£Àß/gÉÆnÖ PÉÆqÀĪÀAvÉ ¨ÉÃrPÉÆArzÀݼÀÄ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄAzÀ §Ä¢ÝAiÀÄAvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ, CªÀ¼ÀÄ d»gÁ¨Á¢£ÀªÀ¼ÉAzÀÄ ºÉýPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É, CªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ w½¸À°®è, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr UÀÄgÀÄw¹zÀgÀÄ, ªÀÄAzÀ §Ä¢ÝAiÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ZÀÄrzÁgÀ ¸ÉÆAl¢AzÀ vÉÆqÉAiÀĪÀgÉUÉ ©aÑzÀÄÝ, CªÀ¼À ªÀÄAiÀiÁðzÉUÁV ªÀģɬÄAzÀ MAzÀÄ UÉÆÃt aî vÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÄaÑgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁå£ÉÃdgÀ gÀªÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹ CªÀgÀÄ §AzÀÄ §UÀzÀ® oÁuÉUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹ ªÀÄAzÀ §Ä¢ÝAiÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ¸ÁªÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ C¤¸ÀÄvÀÛzÉ, F §UÉÎ vÀ¤SÉ ªÀiÁr ¤eÁA±À ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀ®Ä zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/2013 PÀ®A 174 (¹) ¹Dg惡 Cr PÉøï zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÀvÁÛgÉ, PÉù£À vÀ¤SÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÉ M¼À¥Àr¹ ¸ÁQëUÀ¼À «ZÁgÀuÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ, ªÀÄÈvÀ C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À ¥ÀvÉÛUÁV ¥ÀæAiÀÄvÀß eÁjAiÀÄ°èzÉ, F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ©æêÀiï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ eÉAn ªÉÊzÀågÀÄ ¸ÉÃj ªÀÄÈvÀ C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ zÉúÀzÀ ±ÀªÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆAqÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ±ÀªÀ ¥ÀjÃPÉë ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 06-04-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢AiÀÄ°è C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀÅ “qÉxï qÀÆå lÄ °UÉZÀgï ¸ÁÖçöåAUÀįÉõÀ£ï «xï J«qÉ£ïì C¥sï ¸ÉPÀÄìªÀ¯ï C¸Á¯ïÖ” ¢AzÁV DVgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ªÉÊzÀågÀ C©ü¥ÁæAiÀÄzÀAvÉ C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼ÉUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ £Àqɹ, PÀvÀÄÛ »¸ÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ § ¸ÁUÀgÀ ¦.J¸ï.L. §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀ ªÀiËTPÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 05/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 06-04-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAfêÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¹A¦ ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ(zÀ) ªÀĺÁzÉêÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, EªÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 68 ªÀµÀð, ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ ªÁQAUïUÉ CAvÁ ¸À§â® §jÃzÀ ±Á» UÉÆÃj ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÁQAUï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÉ £ÉÆêÀÅ §AzÀÄ C°AiÉÄà PÀĹzÀÄ ©zÀÄÝ ºÀÈzÀAiÀÄ WÁvÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30-03-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀuÁÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà ªÀiÁ½ ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ªÀiÁ½, ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ £ÁUÀuÁÚ ªÀiÁ½ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ¸ÀÄtUÁgÀ gÀªÀgÀ ¸ÀªÀiÁd£À ¸Áä±Á£À EgÀĪÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ RqÀPÀªÁr¬ÄAzÀ zsÀgÀA¥ÉÃmïUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ PÀÆædgï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-39/JA-0667 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¸ÉʧuÁÚ ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: zsÀ£ÀUÀgÀ, ¸Á: RqÀPÀªÁr ªÀÄAoÁ¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, C°è£À ªÉÊzÁå¢PÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ GªÀÄUÁðzÀ «dAiÀÄ ¥Ánïï D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, C°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ aQvÉì DUÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀzÀ UÀAUÁªÀÄ¬Ä D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢ªÀAiÀÄgÀ ªÀÄUÀ ¢£ÁAPÀ 06-04-2013 ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ºÁ®½îPÀgÀ ¸Á: £ÁUÀÆgÁ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£Àß½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£Àß½î UÁæªÀÄzÀ°è DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39/5560 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£Àß½î¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ EªÀgÀ  eÉÆÃvÉAiÀÄ°è EvÀgÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ ¸ÀºÀ CmÉÆÃzÀ°è PÀĽwÛzÀÝgÀÄ, ªÀÄ£Àß½î ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄzÁè¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÀ¦üÃPï vÀAzÉ ªÀi˯Á¯Á¸Á§ ®zsÁ¥sï ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ£Àß½î EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ¥À°Ö¬ÄAzÀ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ 1) ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ §®UÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄïÉ, ªÉÆüÀPÉÊUÉ ºÁUÀÄ JqÀUÁ®Ä vÉÆÃqÉUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, 2) ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ®Qëöä¥Àà fvÀ¥Àà£ÉÆgÀ ¸Á: ªÀÄAzÀ£À½î EªÀgÀ §®UÀqÉ bÉ¥ÉàAiÀÄ°è, §®UÉÊ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ, 3) ¸ÀPÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ «oÀ¯ï ¸Á: ºÀ¼ÉA§gÀ vÁAqÁ EªÀgÀ JzÉAiÀÄ°è, ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ, 4) ªÀiÁgÀuÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄt ¸Á: ºÀ¼ÉA§gÀ vÁAqÁ EªÀgÀ JzÉAiÀÄ°è, ¨É£Àß°è UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ, 5) gÁªÀiÁ vÀAzÉ ZÀPÀæzsÀgÀ ªÉÄÃPɪÁgÀ ¸Á: WÉÆÃqÀªÁr EªÀgÀ §®UÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄïÉ, §®UÀqÉ ¨É£Àß°è ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, 6) ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ¸Á: ªÀÄ£Àß½î EªÀgÀ JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄïÉ, ªÉÆüÀPÁ®Ä PɼÀUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ®Ä ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, 7) vÀÄPÀ̪ÀÄä UÀAqÀ ¹zÁæªÀÄ ZÀl£À½î EªÀgÀ UÀmÁ¬ÄUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ¨É£Àß°è C®è°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 8) DgÉÆæAiÀÄ §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ, ¸ÉÆAlzÀ°è UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2013, PÀ®A 66, 72 Ln DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 04-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÄeÁð ¥sÉÊeï C° ¨ÉÃUï vÀAzÉ «eÁð ªÉĺɪÀÄÄäzï C° ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: £ÀÆå ¥sÉÊeï¥ÀÆgÁ PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ «ÄeÁð ªÀÄÄeÁ¥sÀgÀ C° ¨ÉÃUï EvÀ£ÀÄ ¸Ë¢ CgÉéAiÀiÁzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, EvÀ£ÀÄ L¹L¹¹ ¨ÁåAPÀ ©ÃzÀgÀ SÁvÉ £ÀA. 073801500787 £ÉÃzÀPÉÌ 70,000/- gÀÆ dªÀiÁ ªÀiÁrzÀÄÝ, J¸ïJAJ¸ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §A¢gÀÄvÀÛzÉ, vÀzÀ£ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÛ J¸ïJAJ¸ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä SÁvɬÄAzÀ ºÀt «xÀqÁæ¯ï ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ CAvÁ w½zÀÄ, ¨ÁåAQUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¹zÁUÀ gÁºÀÄ® ¸Á: PÀÄAzÁ zsÁ¨sÁzÀ ºÀwÛgÀ ¥ÀzÀªÀiï ¹AUï gÉÆÃqÀ PÀgÉÆÃ¯ï ¨ÁUï £ÀÆå zÉúÀ° ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA. 08750036747 EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄïï Lr gÁºÀÄ®oÁPÀÄgÀ¸ÁÖgï@gÉr¥sïªÉÄïï.PÁA £ÉÃzÀjAzÀºÀt «xÀqÁæ¯ï ªÀiÁrzÀ §UÉÎ w½¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-04-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ, ಅವಿನಾಶ ತಂದೆ ದಿಗಂಬರರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸಾ: ನ್ಯೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:30-03-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7-00 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸ್ಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ (ಕೇಂದ್ರ) ಎದುರುಗಡೆ ಮಾಹಾರಾಜ ಹೊಟೇಲ ಎದುರುಗಡೆ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಡಿಯೋ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಕೆಎ-32 ವಾಯ್-8166 ನೇದ್ದು  ನಿಲ್ಲಿಸಿ  ಚಹಾ ಕುಡಿದು ಬಂದು ನೋಡಲು, ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಅವಿನಾಶ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:49/2013 ಕಲಂ, 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ನೆಲೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:06/04/2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಉಮೇಶ ತಂದೆ ಕರೆಪ್ಪ ವಾರಿ, ಮತ್ತು ಆತನ ಗೆಳೆಯ ಇಮ್ರಾನ್ ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ನಾಯಿಕೊಡಿ ಇಬ್ಬರು ಸಿಂದಗಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ದೊಡಮ್ಮನಾದ ಶಾರದಭಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ:ಕೆಎ-32-ಇಬಿ-7273 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹೊರಟಿದ್ದು, ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-50 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218 ರ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಲಾಡ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೆಎ-47-2394 ನೇದ್ದರ ಟೆಂಪೊ  ಚಾಲಕನು ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದರ ಪರಿಣಾಮ ಉಮೇಶ ಇತನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಬಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ, ಇಮ್ರಾನ ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ನಾಯಿಕೋಡಿ ಇತನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಹಣೆಗೆ ಬಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಾ ಮೃತನ ಅಣ್ಣನಾದ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ತಂದೆ ಕರೆಪ್ಪ ವಾರಿ ಸಾ:ಯಡ್ರಾಮಿ  ತಾ:ಜೇವರ್ಗಿ ರವರು  ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:45/2013 ಕಲಂ.279, 338,304 (ಎ), ಸಂ 187 ಐ ಎಮ್ ವಿ  ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.