Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, December 22, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-12-2016

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 22-12-2016

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 11/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-12-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱À²PÀ¯Á UÀAqÀ ¸À£ÀÄäPÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: RAqÁ¼À, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ¸À£ÀÄäPÀAiÀiÁå vÀAzÉ ²ªÀtAiÀiÁå¸Áé«Ä gÀªÀgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ Hj£À NAPÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ vÀÄPÀÌ¥Áà gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉ ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä UÀAqÀ£ÁzÀ ¸À£ÀÄäPÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä gÀªÀgÀÄ FgÀ¥Áà qÁAUÉ gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ¸À«Ä¥À EgÀĪÀ PÀgÉAl PÀA§zÀ ªÉÊgï PÀrzÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ CzÀgÀ PÀgÉAl ºÀwÛzÀÝjAzÀ CªÀgÀ ªÀÄÄR¢AzÀ PÀÄwÛUɪÀgÉUÉ, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è, §®UÉÊUÉ, ºÉ¨ÉâgÀ½£À ªÉÄïÁãUÀzÀ°è ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVªÉ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä UÀAqÀ PÀgÉAl ºÀwÛzÀÝjAzÀ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ NAPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ FgÀ¥Áà qÁAUÉ gÀªÀgÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ lA.lA.zÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ ªÉÊzÀågÀÄ §AzÀÄ ¥ÀjQë¹ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀzÁV w½¹zÀgÀÄ, UÀAqÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÀgÉAl ºÀwÛ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¤d EgÀÄvÀÛzÉ, vÀ£Àß UÀAqÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 12/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-12-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ PÁªÀÄuÁÚ zsÀ£ÀÆßgÉ, ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: UËgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ zsÀ£ÀÆßgÉ, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: UËgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ®Qëöä¨Á¬ÄUÉ w½¹ ºÉÆÃVzÀÄÝ D ¢£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀÄ ¢£À ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°¯Áè, ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 21-12-2016 gÀAzÀÄ vÀªÀÄÆägÀ SÁzÀgÀ vÀAzÉ ©¹ä¯Áè oÁPÀÆgÀ JA§ÄªÀgÀÄ UÀÄwÛ ºÀ¼ÀîzÀ PÀqÉUÉ §»ðzɸÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀgÀPÁj ¨ÉÆÃgÀªÉ®è ¨Á«AiÀÄ PÀqɬÄAzÀ ªÁ¸À£É §gÀÄwÛgÀĪÀzÀÄ PÀAqÀÄ vÁ£ÀÄ ¨Á« PÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ ¨Á« zÀAqÉAiÀÄ°è ZÀ¥Àà° PÀAqÀÄ ¨Á«AiÀÄ ¤Ãj£À°è UÀAqÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ ±ÀªÀ PÀAqÀÄ HgÀ°è ¸ÀÄ¢Ý ºÀ©â¹zÀ£ÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ JgÀqÀÄ ¢£À¢AzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ §gÀ°¯Áè JAzÀÄ vÀ£Àß ¥Àwß ªÀÄvÀÄÛ Hj£À d£ÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¤Ãj£À ¨Á«UÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¨Á«AiÀÄ zÀAqÉ ªÉÄïÉzÀÝ ZÀ¥Àà° ªÀÄUÀ gÀªÉÄñÀ zsÀj¸ÀĪÀ ZÀ¥Àà° EzÀݪÀÅ, §½PÀ ¨Á«AiÀÄ°è EtÄQ £ÉÆÃqÀ®Ä ±ÀªÀzÀ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr gÀªÉÄñÀ ¢£Á®Ä zsÀj¸ÀĪÀ §mÉÖUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ, ¤Ãj£À ¨Á«¬ÄAzÀ d£ÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ¥ÀqÉzÀÄ ºÉÆgÀ¹UÉ ºÀUÀÎ PÀnÖ ±ÀªÀ ¨Á«AiÀÄ ¤Ãj¤AzÀ ºÉÆgÀUÉ vÉUÉzÀgÀĪÀÄ ±ÀªÀ £ÉÆÃr UÀÄwð¹ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ zsÀ£ÀÆßgÉ FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, gÀªÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀªÉÄñÀ£À ºÉAqÀw £ÀV£Á E§âgÀ ªÀÄzÀå vÀPÀgÁgÀÄ DV CªÀ£À ¥Àwß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ D£ÀAzÀªÁrAiÀÄ°è G½zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É F §UÉÎ PÉÆÃnð£À°è «ªÁzÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ F PÁgÀt¢AzÀ gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀgÀuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨Á«AiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ªÀÄUÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/2016, PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 21-12-2016 gÀAzÀÄ ¨sÀAUÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀjAiÀiÁuÁ ¥ÀAeÁ© zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¹àl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¥ÀæPÁ±À AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦.J¸À.L ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¨sÀAUÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£É ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ºÀjAiÀiÁuÁ ¥ÀAeÁ© zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ VqÀzÀ PÉüÀUÉ gÁ.ºÉ £ÀA. 09 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÉÄÃgÁd vÀAzÉ U˸ÉƢݣÀ l¥ÉàªÁ¯É, 2) ¸À«ÄAiÉÆâݣÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä® l¥ÉàªÁ¯É, 3) ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ zÉëAzÀæ GqÀĪÀÄ£À¼Éî, 4) dªÀiÁ¯ÉƢݣÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ «ÄAiÀiÁå £Ë¨ÁzÀ ºÁUÀÆ 5) ¸ÉÊAiÀÄzÀ ±Á vÀAzÉ PÀAPÀgÀ ±Á ¥sÀQÃgÀ J®ègÀÄ ¸Á: ¨sÀAUÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀĽvÀÄ E¹àl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr SÁwæ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ zÁ½ ªÀiÁr C°èAiÉÄ 5 d£ÀjUÉ »rzÀÄ dÆeÁlzÀ°è J®ègÀ ªÀÄzÀå EgÀĪÀ MlÄÖ 2320/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 322/2016, PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¯ÁízÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¸ÉÆãÀPÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, eÁw: ¸ÀªÀÄUÁgÀ, ¸Á: PÉ.ºÉZï.© PÁ¯ÉÆä J¯ï.L.f 3 ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ §©ÃvÁ EªÀ½UÉ ¨sÁ°Ì ¥ÀlÖtzÀ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ CdÄð£ÀgÁªÀ ¹AzÉ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, §©ÃvÁ EªÀ½UÉ E§âgÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ DUÁUÀ DPÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀÅzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ, ¸ÀzÀå J¥sï.r.J, J¸ï.r.J ºÁUÀÄ ¦.r.N ¥ÀjÃPÉë EzÀÄÝzÀjAzÀ §©ÃvÁ EªÀ¼ÀÄ N¢PÉƼÀî®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄvÁÛ¼É, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 20-12-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÉƪÀÄäUÀ gÉÆûvÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉ ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ vÁ¬Ä §©ÃvÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ §eÁgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E£ÀÆß ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯Éà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ gÉÆûvÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä vÁ¬ÄAiÀÄÄ 1030 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw, ªÉƪÀÄäUÀ J®ègÀÆ J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä §©vÁ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CªÀ¼À ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA. 9071954526 £ÉÃzÀPÉÌ PÀgÉ ªÀiÁrzÁUÀ ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀ ¹éÃZï D¥sï EgÀÄvÀÛzÉ, §©ÃvÁ½UÉ ©ÃzÀgÀ, ¨sÁ°Ì ªÀÄvÀÄÛ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè, §©ÃvÁ ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ JvÀÛgÀ 5 ¦üÃl, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR PÉAZÀÄ ªÉÄʧtÚ, ¤ÃmÁzÀ ªÀÄÆUÀÄ, ºÉÆA¢zÀÄÝ, ©½§tÚzÀ M¼ÀUÀqÉ ºÀƪÀÅ½î ¹ÃgÉ, MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ reÉÊ£À ¨ÉÆèøï zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É, PÀ£ÀßqÀ, »A¢, EAVèõÀ, ªÀÄgÁp ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ NzÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁvÁqÀ®Ä §gÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 199/2016, ಕಲಂ 379, 427, 511 ಐಪಿಸಿ :-
ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ಠಾಣೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೋಲಾರ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 21-12-2016 ರಂದು ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮೂರು ಸೋಲಾರ ಪ್ಲೆಟಗಳು ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಭಟ್ಟಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಗುಜರಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಂದಾಜು 80,000/- ರೂ. ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ತಿ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಪಹರೆ ಕಾರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಮೇಶ ರವರು ಎಲ್.ಎಫ್ 1366 ಬಾಬು ಜೊಶಿ ರವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಅವರವರ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಲು 1) ಆಶಾ ತಂದೆ ಏಕನಾಥ ಕಸಾಬ ವಯ: 15 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮಾಂಗರವಾಡಿ, 2) ಪೂಜಾ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಸರದ ವಯ: 14 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮಾಂಗರವಾಡಿ ಹಾಗೂ 3) ರಾಧಿಕಾ ತಂದೆ ಸಕಲಾದ ಸಂಜೆ ವಯ: 14 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮಾಂಗರವಾಡಿ, ಮೂವರು ಸಾ: ಅಲ್ಲಾ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು, ನಂತರ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗು ಫಿರ್ಯಾದಿ ರಾಮಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಲಾಲಪ್ಪಾ ಮಡಿಕೆ ವಯ: 52 ವರ್ಷ, ಉ: ಸಹಾಯಕ ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಮತ್ತು ಗಣಪತಿ ಎಫ.ಎಮ್, ಬಾಬು ಜೊಶಿ ಎಲ್.ಎಫ್ಲ್ಲರು ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಅರ್ಜಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

KALABURAGI DISTRICT REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:  ದಿನಾಂಕ: 21/12/2016 ರಂದು ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಜೆ.ಎಸ್ ಕಂ ಶಹಾಬಾದ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ದಿನಾಂಕ: 19/12/2016 ರಂದು ಶಹಾಬಾದ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಕಂಬ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಶಹಾಬಾದ ವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಗುರುನಾಥ ಪೆಟ್ರೊಲ ಪಂಪ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ವಾಹನ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆ.ಇ ಬಿ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಯ ಕಂಬ ಮತ್ತು ವೈರ ಒಟ್ಟು ಅ.ಕಿ 40,000-00 ರೂ ಕಿಮ್ಮತಿನ ಮಾಲು ಜೆ.ಎಸ್ ಕಂ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ವಾಹನದ ಚಾಲಕನು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ರೈತ ಆತ್ಮ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ:

ನರೋಣಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ.ಸುಗಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹಣಮಂತರಾಯ ಹತ್ತರಕಿ ಸಾ: ವ್ಹಿ ಕೆ ಸಲಗರ ರವರು ಫಿಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆಂಧರೆ ತನ್ನ ಪತಿ ಹಣಮಂತರಾಯ ಇವರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 17 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದ್ದು ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಬೆಳೆಸಾಲ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೈಗಡ ತಂದು ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು ಹೋದ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಬಾರದಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಳೆ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆ ಬಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತು ತೋಗರಿ ಸಜ್ಜೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ದಿನ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಕೃಷಿಯೇ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ತೀರಿಸಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಪತಿ ಹಣಮಂತರಾಯನು ದಿಕ್ಕು ತೋಚದೆ ಮನನೊಂದುಕೊಂಡು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಷಕ ಔಷದಿ ಸೇವನೆಮಾಡಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಶಋಆಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನರೋಣಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಧಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.