Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, November 9, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-11-2016

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-11-2016
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgï UÀÄ£Éß £ÀA. 227/2016, PÀ®A 302 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ PÉʯÁ±À vÀAzÉ UÀt¥Àw ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¹zÉÝñÀégÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì, ¸ÀzÀå: ªÁeÉð ªÀiÁ¼ÀªÁr ¥ÀÄ£Á (ªÀĺÁgÁµÀÖç) gÀªÀgÀÄ ¥ÀÄuÉAiÀÄ°è ºÉÆÃmÉ® PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀÄuÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 18 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, vÀªÀÄä DPÁ±À FvÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÀAzsÁågÁt ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ d»ÃgÁ¨ÁzÀ£À°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛ£É, DvÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ºÉAqÀwUÉAiÉÆA¢UÉ DUÁUÀ dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃqÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀ°¯Áè, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 07-11-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀªÀÄä DPÁ±À FvÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÀAzsÁågÁt EªÀ¼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀAzsÁågÁtÂAiÀÄ vÀªÀÄä DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ²æ±ÉÊ® ¸Á: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ §AzÀÄ £À£Àß CPÀ̼ÉÆA¢UÉ KPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CAzÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÝ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀnÖUÉAiÀÄ WÉÆÃnß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DPÁ±À EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆÃqÉ¢zÀÝjAzÀ DPÁ±À EvÀ£ÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV DPÁ±À vÀAzÉ UÀt¥Àw ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: d»ÃgÁ¨ÁzÀ (vÉ®AUÁt), ¸ÀzÀå: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ DPÁ±À EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ gÀªÉÄñÀ FvÀ ¹lÄÖ »rzÀÄ F PÀÈvÀå J¸ÀVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/2016, PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-11-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ GªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹(ºÉÆ°AiÀiÁ), ¸Á: Gd¼ÀA§, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ¨Á¼ÀÄ vÀAzÉ ²ªÁf ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀÄvÀÄÛ DwõÀ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä ¥À¯ïìgÀ §eÁd ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. JA.ºÉZï-12/r.Dgï-7520 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAzÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£Àß½î ¨ÁqÀðgÀ ºÀwÛgÀ ¸Àé®à PÉ®¸À«zÉ ºÉÆÃV §gÉÆÃuÁ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¨Á¼ÀÄ EvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ Gd¼ÀA§ ºÉÆ£Àß½î gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÀAUÀgÁªÀ ¸ÀAvÀgÁªÀÄ eÁzsÀªÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ºÉÆ£Àß½î PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ §Ä¯ÉÃl ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-25/E.J¸ï-1296 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ZÀPÁgÉ ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §Ä¯ÉÃl ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ 3 d£ÀgÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, §Ä¯ÉÃl ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ CªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄß, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®Ä ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¨Á¼ÀÄ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ°UÉ, ªÉÄʪÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DwõÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä §®UÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ®Ä ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ ºÁUÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæAiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, C¯Éèà EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£À gÀAUÀgÁªÀ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄÆäjUÉ PÀgÉ ªÀiÁr w½¹zÀÝjAzÀ Hj£À «±ÀéA§gÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ, §ÄzÀÝgÁªÀ vÀAzÉ zÀvÀÄÛ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA², gÉêÀw UÀAqÀ vÁvÉgÁªÀ PÁA§¼É, CA§Ä¨Á¬Ä UÀAqÀ zÀvÀÄÛ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀÄvÀÄÛ PÀªÀiÁ¼Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÁf ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² EªÀgÉ®ègÀÆ MAzÀÄ fÃ¥À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¼ÀÄUÉ, DwõÀUÉ fÃ¥À£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄAoÁ¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ ¨Á¼ÀÄ£À vÀ¯ÉUÉ DzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¢AzÀ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è ¨Á¼ÀÄ vÀAzÉ ²ªÁf ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: Gd¼ÀA§ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀÄð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 294/2016, PÀ®A 287 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-11-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀÄÄUÀ½ ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀÄqÀV, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 404 £ÉÃzÀgÀ°è ¸ÉÆÃAiÀiÁ ©vÀÛ£É ªÀiÁr ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼É¢gÀĪÀ ¸ÉÆÃAiÀiÁ ¨É¼ÉAiÀÄ PÀmÁªÀÅ ªÀiÁr gÁ² ªÀiÁqÀ®Ä ¨sÀt«Ä ºÁQzÀÄÝ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¸ÉÆÃAiÀiÁ gÁ² ªÀiÁqÀ®Ä gÁ² ªÀIJä£À CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ NAPÁgÀ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ gÁ² ªÀiÁqÀĪÀ ªÀĹãÀ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ NAPÁgÀ gÀªÀjAzÀ gÁ² ªÀĹãÀ ¨ÁrUɬÄAzÀ ªÀiÁvÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ 09-10-2016 gÀAzÀÄ NAPÁgÀ EvÀ£ÀÄ gÁ² ªÀĹãÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ ºÉÆ®zÀ°è ¦üAiÀiÁð¢, UÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw, E£ÉÆßçâ¼ÀÄ PÀÆ° PÁ«ÄðPÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÁ² ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ NAPÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà FvÀ£ÀÄ gÁ² ªÀĹä£À°è ¸ÉÆÃAiÀiÁ ¨É¼ÉAiÀÄ PÁqÀ ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ vÀ£Àß ªÀĹä£À°è ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ JqÀUÉÊ ºÁQzÀÝjAzÀ gÁ² ªÀĹä£À°è JqÀUÉÊ ºÉÆVzÀÝjAzÀ JqÀUÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ªÀĹãÀ §AzÀ ªÀiÁr NAPÁgÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì PÉÆr¹, ªÉÊzÁå¢üÃPÁj gÀªÀgÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ vÀÄvÁðV PÀ®§ÄVð ªÁvÀì®å D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁR®¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2016 PÀ®A 279,337,338 L¦¹  ¸ÀAUÀqÀ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ:- ¢£ÁAPÀ: 08-11-2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä ºÁUÀÆ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ F±ÀégÀªÀÄä E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ ¥ÉÃ¥ÀgÀ Dj¹PÉÆAqÀÄ «Ää «zsÁ£À ¸ËzÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV ¥ÉÃ¥ÀgÀ ¥Áè¹ÖPÀUÀ¼À£ÀÄß Dj¹PÉÆAqÀÄ ¥Áè¹ÖÃPÀ aîUÀ¼À£ÀÄß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVgÀ-avÁÛ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ Dgï.« PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ,J-33 PÀÆå -5436 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®QëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£É F±ÀégÀªÀÄä EªÀ½UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ §UÉÎ ¦AiÀiÁ𢠸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2016 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ:07-11-2016 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ vÀªÀÄä E§âgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆV JvÀÄÛUÀ½UÉ ªÉÄêÀ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ-§zÉÝ¥À°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄ¼É §gÀĪÁUÀ ªÀÄÄA¢¤AzÀ §zÉÝ¥À°è PÀqɬÄAzÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-33AiÀÄÄ-2312 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¥ÀæPÁ±À EvÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀªÀÄä ¤UÉ rQÌ¥Àr¹zÀ ¥C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ vÀªÀÄä¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉƦvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzÀ

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/2016 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 44(1) KARNATAKA MINOR MINERAL CONSISTENT RULE-1994:- ¢£ÁAPÀ 08/11/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-45 J.JA.zÀ UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ AiÀiÁzÀVgÀ UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è §gÀĪÀ PÉÆ»®ÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ AiÀiÁzÀVgÀ PÀqÉUÉ MAzÀÄ mÁæöåPïÖgï£À ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝ, ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁd zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPïÖgï£À°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 10 J.JA.PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ mÁæöåPïÖgÀ EAf£ï £ÀA.S325.1G37497 mÁæöåPïÖgï EAf£ï ZÉ¹ì £ÀA.MEA908A5DF2045594 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ mÁæöå°UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀA§gï EgÀĪÀÅ¢®è.. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ, mÁæöåPïÖgÀ ºÁUÀÆ CzÀgÀ°è£À ªÀÄgÀ¼ÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/2016 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 44(1) KARNATAKA MINOR MINERAL CONSISTENT RULE-1994:- ¢£ÁAPÀ 08/11/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-45 J.JA.zÀ UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ AiÀiÁzÀVgÀ UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è §gÀĪÀ NgÀÄAZÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ AiÀiÁzÀVgÀ PÀqÉUÉ MAzÀÄ mÁæöåPïÖgï£À ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝ, ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁd zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPïÖgï£À°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 12-15 ¦.JA.PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ mÁæöåPïÖgÀ EAf£ï £ÀA.PÉJ-33.nJ-26556 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ mÁæöå°UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀA§gï EgÀĪÀÅ¢®è.. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ, mÁæöåPïÖgÀ ºÁUÀÆ CzÀgÀ°è£À ªÀÄgÀ¼ÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  

PÉÆÃqÉÃPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2016 PÀ®A:87 PÉ ¦ DPÀÖ:- ¢£ÁAPÀ:08.11.2016 gÀAzÀÄ 21:00 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÁªÀÅ ¥ÀÆgÉʹzÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÄ eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ºÁd¥Àr¹zÀÝgÀ  ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀB 08/11/2016 gÀAzÀÄ 14:45 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä §A¢zÉÝãÉAzÀgÉÃ, PÀPÉÌÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ¤AUÁ¥ÀÆgÀ ºÀwÛgÀzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀtUËqÀ ²ªÀ¥ÀÆf gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄAd¯Á¥ÀÆgÀ ªÉÄÃdgï PÁ®ÄªÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj PÉÆýUÀ¼À£ÀÄß dUÀ¼ÀPÉÌ ºÀaÑ CªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀÆ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀiÁzÀ ºÉZï¹-100 §¸À£ÀUËqÀ, ¦¹-319 «±Àé£ÁxÀ, ¦¹-302 UÀÄgÀÄ£ÁxÀ, ¦¹-248 ªÉAPÀlgÀªÀÄt, ¦¹-174 ¸ÀĨsÁ±ÀÑAzÀæ, ¦¹-132 ªÉAPÀmÉñÀ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ ²æäªÁ¸À¥ÀÆgÀ ¦PÉÃnAUïzÀ°è EzÀÝ J.¦.¹-96 ¹zÀÝ¥Àà, J.¦¹-77 CA¨ÉæõÀUËqÀ, J¦¹-130 gÁªÀÄtÚ, J¦¹-90 ¥Àæ«Ãt gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¨sÁwäà §AzÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV 16.00 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ 1) ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ PÀPÉÌÃj ªÀAiÀÄ:60, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁ:PÀÄgÀħgÀ, ¸Á:PÀPÉÌÃgÁ, 2) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ £ÀAzÀ¥Àà PÁgÀ®PÀÄAn ªÀAiÀÄ:48 G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁ:PÀÄgÀħgÀ, ¸Á:dĪÀÄägÀzÉÆrØ PÀPÉÌÃgÁ, 3) §¸À¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà eÉÆÃUÀgÀ ªÀAiÀÄ:30, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁ:PÀÄgÀħgÀ ¸Á:PÀPÉÌÃgÁ AiÀÄÄPɦ PÁåA¥ï, 4) ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀÄÄzÀUÉÆÃl ªÀAiÀÄ:28, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁ:»AzÀÆ ¨ÉÃqÀgÀ, ¸Á:UÉÆ®¥À°è vÁ:°AUÀ¸ÀÆgÀÄ, 5) ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà ªÉÄïÁgÀ ªÀAiÀÄ:32 G:MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ:¨ÉÃqÀgÀ, ¸Á:ªÉÄïÁgÀzÉÆrØ PÀPÉÌgÁ, 6) ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà UÀÄjPÁgÀ ªÀAiÀÄ:23, G:ZÁ®PÀ, G:¨ÉÃqÀgÀ, ¸Á:¥ÉÊzÉÆrØ vÁ:°AUÀ¸ÀÆgÀÄ,7) wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ £ÀAzÀ¥Àà UÉÆëAzÀgÀ ªÀ:24, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁ:¨ÉÃqÀgÀ, ¸Á:AiÀÄÄPɦ PÁåA¥ï PÀPÉÌÃgÁ, 8) ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd vÀ¼Àî½îAiÀÄgÀ ªÀAiÀÄ:42 G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁ:¨ÉÃqÀgÀ, ¸Á:vÀ¼Àî½îAiÀÄgÀ zÉÆrØ PÀPÉÌÃgÁ EªÀjUÉ »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÁ MlÄÖ 1350-00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, ºÁUÀÄ 8 ºÀÄAdUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ JgÀqÀÄ ¥ÀAzÀåªÀ£ÀÄß DqÀĪÀ PÁ°UÉ ZÁPÀÄ PÀnÖzÀ PÉÆýUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÄ ««zsÀ PÀA¥À¤AiÀÄ 19 ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 8 d£À DgÉÆævÀjUÉ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ M¦à¹zÀÄÝ, F §UÉÎ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ  PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä ¸ÀÆa¹zÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀgÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæzÀ ¸ÁgÁA±À  ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 84/2016 PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

KALABURAGI DISTRICT REPORTED CRIMES

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ:07.11.2016 ರಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಕಲಕುಟಗಿ ಸಾ: ಜೀವಣಗಿ ತಾ:ಜಿ: ಕಲಬುರಗಿ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತಾನು ತನ್ನ ಗಂಡ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀವಣಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಕಿರಾಣ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಿಣಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ದಿನಾಂಕ 07-11-2016 ರಂದು ನನ್ನ ಗಂಡ ಎದ್ದು ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ 5:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೆನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬ್ಯೂಯಾರ ಕಡೆಗೆ ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ 6:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣ ಒಳದೊಡ್ಡಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ 5:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಗುತ್ತಪ್ಪ ಸಾಲಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಯಾರೊ ಚಿರಾಡುವ ಸಪ್ಪಳ ಕೇಳಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಯಾರೊ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನ ಸಂಗಡ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಜಗಳದ ಸಪ್ಪಳ ಕೇಳಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಗುತ್ತಪ ಸಹ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಆಗ ನಾನು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಪ್ಪ ಇಬ್ಬರು ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನ ಹತ್ತಿರ ಹೊಗಿ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನಿಗೆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವಷ್ಠರಲ್ಲಿ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನ ಸಂಗಡ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಚಾಕು ತೆಗೆದು ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನಿಗೆ ಚಾಕುದಿಂದ ಎಡಭಾಗದ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಜೋರಾಗಿ ಚುಚ್ಚಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಪ್ಪನಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಾಕು ದಿಂದ ನನಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಬಂದಿದ್ದು ಆಗ ನನಗೆ ಸಹ ಚಾಕು ನನ್ನ ಹಣೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿ ಸಣ್ಣ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ . ನಂತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಎನ್ನುವಷ್ಠರಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನು ಅಲ್ಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ನಾನು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ನನ್ನ ಗಂಡ ನರಳಾಡುತ್ತಾ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಎಡಭಾಗದ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಎಡಗೈ ಮುಂಗೈ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಉಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ಕಲೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಕಮಲಾಪೂರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೇಗೆ ತರುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು.  ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಚಾಕುದಿಂದ ಎದೆಗೆ ಚೂಚ್ಚಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಜೂಜುಕೋರರ ಬಂಧನ:
ಮಹಾಗಾಂವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ- 07-11-2016  ರಂದು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಜಿ. ಹೂಗಾರ ಪಿಎಸ್ಐ ಮಹಾಗಾಂವ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ರವರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ  ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಗೂರ ತಾಂಡಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳೆಯ ಶಾಲೆ ಎದುರುಗಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರೂ ಗುಂಪಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇಸ್ಪಿಟ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಂಚರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ 1)ಅಶೋಕ ಪಿಸಿ. 2) ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಪಿಸಿ. 3) ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಪಿಸಿ. 4) ಭೀಮಾಶಂಕರ ಪಿಸಿ, ವರರೊಂದಿಗೆ, ನಾಗೂರ ತಾಂಡಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಎದುರುಗಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರೂ ಗುಂಪಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇಸ್ಪಿಟ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ 1) ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಸಾಲಿ, 2) ಸುರೇಶ ತಂದೆ ರೇಖು ರಾಠೋಡ, 3) ಮೋಹನ ತಂದೆ ದಶರಥ ಪವಾರ, 4) ರಾಜು ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ ಚವ್ಹಾಣ, 5) ಜೈರಾಮ ತಂದೆ ಕಿಶನ ಚವ್ಹಾಣ, 6) ವೆಂಕಟ ತಂದೆ ರೇಖು ಚವ್ಹಾಣ, 7) ಮನೋಹರ ತಂದೆ ಗುರಣ್ಣಾ ರಾಠೋಡ, 8) ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಪವಾರ, 9)ಮಿಥುನ ತಂದೆ ಬಾಬು ರಾಠೋಡ, 10) ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗಿರಿಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಹೆರೂರ, 11)ದೇವಿಂದ್ರ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬೀರನೂರ ಇವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ 52 ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣ 6,111/- ರೂ ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಾಗಾವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ:

ಯಡ್ರಾಮಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ 08-11-2016 ರಂದು ಶ್ರೀ ನಿಂಗಣ್ಣ ತಂದೆ ಖ್ಯಾತಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಸಾ: ಅರಳಗುಂಡಗಿ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪಂಚ ಲೋಹದ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದು. ದಿನಾಲು ತಾನು ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಬಾಗಿಲ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೊಗುತ್ತೇನೆ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವು ಜನರು ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು. ಎಂದಿನಂತೆ ದಿನಾಂಕ 08-11-2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06;00 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಕೀಲಿ ಮುರಿದಿದ್ದು ಓಳಗೆ ನೋಡಲಾಗಿ ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲಾ. ಆಗ ಅಲ್ಲೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ 1) ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ದಾದಾಗೋಳ, 2) ಶೀವಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ಕುಕ್ಕನೂರ, 3) ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ತಮ್ಮಾಗೋಳ, 4) ಸುನೀಲ ತಂದೆ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಬಳೂರಗಿ ರವರಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಳುವಾದ 1) ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪಂಚ ಲೋಹದ ಮೂರ್ತಿ ಅಂದಾಜ 5 ಕೆ.ಜಿ ಇದ್ದು, ಅದರ ಅದಾಜ ಕಿಮ್ಮತ್ತ 50,000/- ರೂ, 2) ಖ್ಯಾತಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪಂಚ ಲೋಹದ ಮೂರ್ತಿ ಅಂದಾಜ 4 ಕೆ.ಜಿ ಇದ್ದು, ಅದರ ಅದಾಜ ಕಿಮ್ಮತ್ತ 40,000/- ರೂ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 90,000/- ರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ದೇವರ ಪಂಚ ಲೋಹದ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ದಿನಾಂಕ 07-11-2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11;30 ಪಿ.ಎಂ ದಿಂದ ದಿನಾಂಕ 08-11-2016 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 04;00 ಗಂಟೆ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು. ಕಳುವಾದ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂಧ ಯಡ್ರಾಮಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.