Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, January 27, 2010

Bidar District Daily Crime Update 27/01/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27/01/2010
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/10 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ B 26/01/2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¯Áj £ÀA J.¦M.-36 JPÀë-3855 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÁªÀ ºÉʧvÀ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀµÀð eÁ B °AUÁAiÀÄvÀ G B ¥sÀ¹ð ªÁå¥ÁgÀ ¸Á B ¯ÉÃPÀÑgÀ PÁ¯ÉÆä UÀuÉñÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ªÁå¥ÁgÀ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ¬ÄAzÀ vÀAzÀ ¥sÀ¹ðUÀ¼ÀÄ ¨sÁ°Ì RAqÉæUÀ°èAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÀrAiÀÄ »AzÉ ¸ÀzÀj ¥sÀ¹ð ¯ÉÆÃqÀ E½¹ SÁ°AiÀiÁzÀ ¯Áj vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Áj Qè£ÀgÀ PɼÀV½zÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄAzÀUÀqÉ EzÀÝ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀÆgÀAiÀiÁå vÀAzÉ JA. ¸ÉÊ®A ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¯Áj £ÀA B J.¦.-36 JPÀë-3855 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á B ªÀÄÄZÀÑgÀ¯Á vÁ: ºÀ¸À£À ¥Àæw f¯É: ªÀgÀAUÀ® (J.¦.) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¯Áj ªÀÄÄA¢£À PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀªÀ Qè£ÀgÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄÆZÉÑgÁªÀÄ®Ä ¸À®¥Á ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð ¸Á: ®Qëöä¥ÀÆgÀ (J.¦) FvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤°è¹zÁUÀ C°èAiÉÄ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ J®ègÀÄ ºÉÆÃV ¯Áj Qè£ÀgÀ£ÀÄß J©â¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ£À §®UÀqÉ ¨sÀÄd¢AzÀ §®PÁ® vÉÆqÉAiÀĪÀgÉUÉ ¯ÁjAiÀÄ mÉÊAiÀÄgÀ ºÉÆÃVzÀjAzÀ J®Ä§ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀAvÉ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊ ªÀÄ¯É C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1700 UÀAmÉ DVvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ QèãÀgÀ gÀªÉÄñÀ EvÀ¤UÉ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁqÀ®V ¯Áj Qè£ÀgÀ gÀªÉÄñÀ UÀÄt ªÀÄÄRªÁUÀzÉ ¸ÀzÀj ¯Áj rQ̬ÄAzÀ DzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è 1905 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 16/10 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 26/01/10 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉ ¢AzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃnÖ ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ RÄzÀÄݸÀÄ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ®¸ÀÌgÉ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð GB fÃ¥À £ÀA. JªÀÄ.gÀhÄqÀ.gÀhÄqÀ.-5166 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÁB ¤uÁð EªÀgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 25/01/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß ªÀÄ£ÁßKSÉýî¬ÄAzÀ ¤uÁð UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¤uÁ𠲪ÁgÀzÀ°è ±ÀAPÉæ¥ÁàUÀÄgÀÄ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ CdUÀgÀ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ¸ÁB ¤uÁð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À £ÀA. PÉJ-39 JªÀÄ-217 £ÉÃzÀÄÝ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ fÃ¥ÀUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vɯÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ §®PÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ fÃ¥À£À°è EzÀÝ ¤Ã®ªÀÄä PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ EªÀjUÀÄ ¸ÀºÀ ¥ÉÃmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 18/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 26/01/2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀAzÀUÀƼÀ ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É alUÀÄ¥Àà PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ DmÉÆÃjPÀë £ÀA. PÉJ-39/2130 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ §¸Àt ªÉÃgÁ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁw PÀ§â®UÉÃgÀ ¸ÁB ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ PÀĽvÀÄ alUÀÄ¥Àà PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀj¤AzÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ ¹ÃgÁd vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ C¨ÉÃzÀ C° DmÉÆà jÃPÀë £ÀA. PÉJ-39/3095 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÁB ªÀÄ£ÁßJSÉýî FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà jPÀëªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ DmÉÆà jPÀëPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß E§âjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ DgÉÆæ vÀ£Àß DmÉÆà jÃPÀë ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 17/2010 324, 323, 504 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/01/2010 gÀAzÀÄ 0800UÀ UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ªÀĺÉñÀUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁåw PÀÄgÀħ ¸ÁB ªÀiÁqÀUÀƼÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ EvÀ£ÀÄ K gÀAr ªÀÄUÀ£ÀUÉ, ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É ¤£Àß ªÀÄUÀ dUÀ£ÁßxÀ EvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆArzÁÝ£É ºÀt PÀÆqÀÄ CAvÁ CAV »rzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®è £À£Àß ªÀÄUÀ §AzÀ £ÀAvÀgÀ PÀÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÁUÀ PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ C°èAiÉÄ ¤AvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ KPÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ C°èAiÉÄ ©zÀÝ PÀj PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ ¥sÀPÀ½AiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ CAvÁ PÉÆmÁÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:01.06.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ EA¢gÁ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀÄĤ¸Áé«Ä vÀAzÉ zsÀªÀÄð¥Àà 40 ªÀµÀð, ¥ÉÃAlgï ¸ÀzsÀå gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹AiÀÄÄ, 9£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è «zsÀå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ 14 ªÀµÀðzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ zÉÊ»PÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ºÉÆA¢zÀÝjAzÀ CªÀ¼ÀÄ 7 wAUÀ¼ÀÄ UÀ©üÃðtÂAiÀiÁVgÀĪÀ §UÉÎ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ½AzÀ w½zÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¨Á®QAiÀÄÄ, ¢£ÁAPÀ:27.01.2010 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆAqÀÄ ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀiÁ»w PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ²æà n.Dgï.¸ÀÄgÉñÀ ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn¤Ãr, ¨Á®QAiÀÄ£ÀÄß «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr, vÀ¤PÁ¢üPÁjUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 26.01.2010 gÀAzÀÄ 20.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà £Á¯Áégï ºÀnÖ a£ÀßzÀ UÀt £ËPÀgÀ, ¸Á: C£ÀéjUÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA:PÉJ.27, PÉ.2387 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀnÖUÁæªÀÄ¢AzÀ C£ÀéjPÀqÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ PÀgÉ¥Àà PÁå¢UÉÃgÁ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå: PÉJ.17,«.9898 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß C£Àéj¬ÄAzÀ ºÀnÖUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀnÖ-C£Àéj gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, E§âgÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ºÀnÖUÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ E§âgÀÆ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀÄ£ÀUÀƽ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖoÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ªÀĸÀgÀPÀ¯ïUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ¥À£ÀߪÀÄä vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà «zsÁåyð¤AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:25.01.2010 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĸÀgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ §zÀÄ«£À°è ¨É¼É¢gÀĪÀ ¸ÀĨÁ§¯ï VqÀzÀ vÀ¥Àà®Ä QüÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ ±ÁAvÀgÉrØ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ£ÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ §zÀÄ«£À°ègÀĪÀ VqÀzÀ vÀ¥Àà®Ä QüÀ¨ÉÃrj CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¥À£ÀߪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À vÁ¬ÄUÉ PÉʬÄAzÀ & PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥À£ÀߪÀÄä ¢£ÁAPÀ:26.01.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà ªÀiÁgÀÄw.J¸ï.UÀļÁîj ¦J¸ïL ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøïoÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:26.01.2010 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ D²ºÁ¼À vÁAqÁzÀ UÀÄqÀØzÀ zÀÄUÁðzÉë eÁvÉææAiÀÄ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ®PÀëöät vÀAzÉ vÁªÀgÉ¥Àà ¥ÀÆeÁj PÉJ¸ïDgïn¹ ZÁ®PÀ ¹gÀUÀÄ¥Àà r¥ÉÆÃ, §¼Áîj «¨sÁUÀ, ¸Á: D²ºÁ¼À vÁAqÁ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:37,560/- ªÀiË®åzÀ ««zsÀ §UÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ vÀ¤SÁ PÁ®PÉÌ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß SÁeÁ¸Á§ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï EªÀgÀ°è vÀAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ w½zÀħA¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ºÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉ¸ÀASÉå: 42gÀ ZÉÊ£ï 105gÀ°è ¢£ÁAPÀ:26.01.2010 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CAzÁdÄ 25 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ vÉð §A¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ gÁªÀÄtÚ ªÀPÀð E£ïì¥ÉPÀÖgï £ÀA-1 G¥À-PÁ®ÄªÉ vÀÄ«ðºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn¤Ãr, ±ÀªÀ ¥Àj²Ã®£É £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀ£À «¼Á¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀtzÀ ¤dªÁzÀ PÁgÀt w½AiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, UÉÆëAzÀgÁd vÀAzÉ ¸Á§tÚ 34 ªÀµÀð, EªÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRªÁV®èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:25.01.2010 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀnÖ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ VqÀPÉÌ £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ²ªÁ£ÀAzÀ ºÀnÖ a£ÀßzÀ UÀt £ËPÀgÀ ¢£ÁAPÀ:26.01.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ PÀgÀrUÀÄqÀØUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà EªÀgÀ PÀgÀrUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÀwÛAiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀAUÀ滹 EnÖzÀÝ ºÀwÛUÉ ¢£ÁAPÀ:26.01.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQvÀUÀÄ° C.Q.gÀÆ:1,10,000/- ¨É¯ÉAiÀÄ ºÀwÛ ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À rQÌ ªÀåQÛ ¸ÁªÀÅ :-

¸ÉÃqÀA oÁuÉ: C§ÄÝ® PÀjÃA vÀAzÉ SÁeÁ «ÄAiÀiÁå EªÀ£ÀÄ PÀÄrvÀzÀ ZÀmÉÌ÷Ì CAnPÉÆAqÀÄ ¢£Á®Ä PÀÄrzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 26-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀ¢zÁÝUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß E£ÉÆߧ⠪ÀÄUÀ PÀÆr ºÀÄqÀÄPÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄÆäj£À ¸ÉÃqÀA gÀ¸ÉAiÀÄ PÉÆqÁè UÉÃl ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjZÀvÀ ªÁºÀ£À rQ̺ÉÆÃqÉzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¨ÉºÀĸÀ DV ©¢ÝzÀÄÝ £Á£ÀÄ ºÉÆÃV CªÀ£À£ÀÄß D¸ÀÖvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ SÁeÁ «ÄAiÀiÁå vÀAzÉ C§ÄÝ® PÀjÃA ¸Á§ ªÀÄįÁè ¸Á: PÉÆqÁè UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÃqÀA oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉ: ²æà gÁZÀ¥Áà vÀAzÉ ¤AUÀAiÀÄå G¦à£À ¸Á: ºÉÆ£ÀßQgÀtV EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-01-2010 gÀAzÀÄ »ÃgÉÆà ºÉÆÃqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ 32 J¸ï, 6081 £ÉÃzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÄÝ CzÉà ¢£À gÁwæ 11.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆäj£À ¸Á§uÁÚ vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Áà vÀwÛ FvÀ£ÀÄ §AzÀªÀ£Éà £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ: ²æà ²æÃzsÀgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ «¨sÀÆw, ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA:9-934/9 ¸ÀĨsÁ±À£ÀUÀgÀ, ±ÀºÁ§eÁgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ 24-01-2010 PÉ.©.J£ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ ªÀiÁtÂPÀ ¥ÀAZÁ¼À£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀUÀgÀzÀ PÉÃAzÀæ UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ mÉÃPï §ÄgÁ£À zÀUÁð gÉÆÃr£À°è JzÀÄj¤AzÀ E§âgÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ §mÉÖ PÀnÖPÉÆAqÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀªÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ« ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ£ÀÄß ZÁPÀÄ«¤AzÀ ZÀÄaÑ CAf¹ d§gÀzÀ¹Û¤AzÀ CªÀgÀ PÉÆgÀ¼À°è EzÀÝ 11 UÁæA §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ÀÄ ºÁUÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ 5 UÁæA ºÀgÀ½£À ¸ÀÄvÀÄÛAUÀgÀ »ÃUÉ MlÄÖ 22,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀiÁ®£À£ÀÄß CAf¹ d§gÀzÀ¹Û¤AzÀ QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt:

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉ:¢ 25-01-10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ®QëöäPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀħâtÚ ¨sÀlÖ eÉÆò ¸Á||qÉÆtÆÚgÀ vÁ||C¼ÀAzÀ, f||UÀÄ®§UÁð, ºÁ||ªÀ||zÉë£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð FvÀ¤UÉ DgÉÆæ ®QëöäPÁAvÀ vÀAzÉ ©üêÀıÁå ºÁ¢ªÀĤ ¸Á||¨ÉÆgÁ¨Á¬Ä £ÀUÀgÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð FvÀ£ÀÄ ªÉÊ£À±Á¦£À PËAlgÀ JzÀÄjUÉ §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ ºÁUÀÄ vÀ£Àß ¸ÀºÀ GzÉÆåÃVUÀ½UÉ ºÉzÀj¹ PËAlgï qÁæ£À°èlÖ gÀ§âgÀ¢AzÀ §AqÀ¯ï ºÁQzÀ 1500/-gÀÆ¥Á¬ÄAzÀ 2000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀªÀgÉUÉ £ÀUÀzÀÄ ºÀt zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ªÀUÉÊgÉ PÀA¥ÀÆålgÀ£À°è mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/10 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 26-01-10 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ §Ar ºÀ¯Áð¥ÀÄgÀ-²ªÀ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÉÄ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄQÛAiÀiÁgÀ CºÀäzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ §¹Ãgï ¸Á: ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ªÀÄÄfç CºÀäzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÀĸÉãÀ ¸Á: ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀUÉ ªÁ¥À¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ DgÉÆæ ZÁ®PÀ ªÀÄÄf§ CºÀäzÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J 37 PÀÆå- 1285 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ CqÁØ¢rØAiÀiÁV £Àqɹ CqÀØ §AzÀ ºÀA¢UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢ E§âgÀÄ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. «oÀ® ¸ÉÆãÁgÀ ºÉZï.¹. 112 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/10 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26.01.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 4.00 UÀAmÉUÉ Q£Áß¼ÀzÀ ¹»¤Ãj£À ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ dÆeÁlzÀ°è÷vÉÆqÀVgÀĪÀ §UÉÎ ¨sÁwäà §A¢zÀÝjAzÀ gÀ«ÃAzÀæ PÀĪÀiÁgÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA§gÀ PÉ.J. 37 f. 205 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄzÁå£Àí 2.45 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ 4-30 UÀAmÉUÉ vÀ®Ä¦ ªÀiÁ»w ¥ÀæPÁgÀ ¹»¤Ãj£À ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgï-¨ÁºÀgï CAvÁ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄvÁÛ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝgÀÄ. EzÀ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÀoÁvï zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀjUÉ EzÀÝ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀĪÀAvÉ JZÀÑjPÉ ¤Ãr CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß PÉýzÀÄÝ C®èzÉà CªÀjAzÀ gÀÆ 3200=00 ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. 6 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, 1. ¯ÉÃ¥ÀtÚ ¨sÀAqÁj 2. zÉêÀ¥Àà 3. ±ÀAPÀæ¥Àà £ÉÃPÁgÀ 4. ¹zÀÝ¥Àà vÀÄUÀzÀ½î 5. «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà §½ÃUÁgÀ 6. UÁ¼É¥Àà £ÀgÉÃUÀ¯ï J®ègÀÆ ¸Á: Q£Áß¼À.