Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, January 7, 2012

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:


 

¢£ÁAPÀ 30/12/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ-CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ J¯ïL¹ D¦üù£À ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ JqÀUÀqÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36/J¯ï-7838 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ¤°è¹PÉÆAqÀÄ ¤AvÁUÉÎ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ £ÀA.PÉJ-25/6234 £ÉÃzÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛC®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝzÀjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÉÃAiÉÄ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EvÁå¢ü ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2012 PÀ®A 279 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JA.«.PÁAiÉÄÝ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛ

¢£ÁAPÀ 06/01/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiAPÁ® 6-40 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ gÉʯÉéà ¸ÉÖõÀ£ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¦æÃAiÀÄ ºÉÆÃl® ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À JqÀ§¢AiÀÄ°è ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÉÎ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÉJ¸ïCgïn¹ §¸Àì £ÀA.PÉJ-36/J¥sï-702 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝzÀjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ CAvÁ EvÁå¢ü ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 06/2012 PÀ®A 279 338 L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    
¸Á¸À®ªÀÄj PÁåA¥ÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ 07-01-2012 gÀAzÀÄ 11-00 J.JA.PÉÌ ªÀiÁ£Àå ¦æ¤ì¥À¯ï eÉ.JA.J¥sï.¹. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀASÉå 09/2012 ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 04-01-2012 gÀAzÀÄ ¸Á¸À®ªÀÄj PÁåA¦£À°è ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ £À¯Áè gÁeÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀgÀAiÀÄå, 30 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¸Á¸À®ªÀÄj PÁåA¥À vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §Æ¯ÉÆgÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-03-nDgï-33336 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹ CzÀgÀ°è £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 45,000/-UÀ¼ÀÄ EnÖzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ 30 ªÀµÀð, ¸Á: PÉƪÀÇgÀÄ vÁ: f: £É®ÆègÀÄ (J¦) ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ¸ÀzÀj §Æ¯ÉÆgÉÆà ªÁºÀ£À CzÀgÀ°èzÀÝ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/2012 PÀ®A. 379, 420 L¦¹¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 


 

. 05-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 06-01-12 gÀ ¨É¼ÀV£À 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀÆ«£À¨Á« UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÛtÚ UÀrAiÀÄ¥Àà£ÀªÀgï, ªÀ:24, °AUÁAiÀÄvÀ, ±Á¯Á ²PÀëPÀ ¸Á: ªÀÄÄvÀÆÛgÀÄ. vÁ: dªÀÄRAr f: ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÁ ºÁ/ªÀ ºÀÆ«£À¨Á« FvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ C¹ÛgÀvÉ G¼ÀîªÀ¤zÀÄÝ AiÀiÁgÉÆA¢UÉ ¨ÉgÀAiÀÄzÉà MAnAiÀiÁV EgÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀzÀ£À£ÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 05-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 06-01-12 gÀ ¨É¼ÀV£À 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÁ£ÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ ªÉÄïÁѪÀuÉAiÀÄ dAwUÉ ºÀUÀ΢AzÀ PÀÄwÛVUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ CvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ªÀÄ¹Ì AiÀÄÄ.,r.Cgï. ¸ÀA. .1/2012 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.01.2012 gÀAzÀÄ 90 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 23,400/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛz


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Gulbarga Dist Reported Crimes


ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ.ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬೂಪುರ, ಸಾ ಗಾಜೀಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 03/12/2011 ರಂದು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹೀರೊ ಹೊಂಡಾ ಸಿ.ಡಿ 100 ನಂ: ಕೆಎ 32 ಹೆಚ್ 3069 ನೇದ್ದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಆವಾಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಪತ್ತೆ ಆಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 04/2012 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ:
ಚೌಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಕಿರಣಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮೊಹನದಾಸ ಕಾಳೆ ಸಾ: ಬಾಪುನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ಸುಮಾರು 15 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಯುನಿವರಿಸಿಯಲ್ ಜಿಮ್ ದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾನಗರದ ಹುಡುಗನ ಸಂಗಡ ತಕರಾರು ಆಗಿದ್ದು ಆಗ ಬಸವನಗರದ ಚನ್ನು ಇತನು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಹೇಳಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದನು. ದಿನಾಂಕ: 06.01.2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾನು ಮತ್ತು ಸುನೀಲ ಪಾಟೀಲ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಸವನಗರದ ಅಮರ, ಚನ್ನು, ಬಸವರಾಜ, ಪ್ರದೀಪ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬಂದವರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಲವಾರದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 05/2012 ಕಲಂ 307 ಸಂ. 34 L¦¹ ಮತ್ತು 3(1)(10) ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ಕಾಯ್ದೆ 1989 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 07-01-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 07-01-2012

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 01/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 447,506 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 06/01/2012 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧AqÉ¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà RAqÁ¼É ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G ªÀQîgÀÄ ¸Á ¤qÉèÁ£À ¸ÀzÀå ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwÛAiÀiÁzÀ PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä gÀªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è Rjâ¹zÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA-7/2 £ÉÃzÀgÀ°è DgÉÆæ ±ÉÃgÀ¥ÉÆâݣÀ vÀAzÉ §zÉð ©ÃgÁzÀgÀ ¸Á ¤qÉèÁ£À E£ÀÆß 12 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ, PÀwÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÃ¥À£Àì UÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÉÆAzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £À;A 04/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 06-01-2012 gÀAzÀÄ 1975 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà E¥Àà½î ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ DmÉÆà £ÀA PÉ J 39 – 7203 £ÉzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨ÉãÀaAZÉƽ ²ªÁgÀzÀ°è 1700 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ªÀĺÀªÀÄäzÀ C°A µÁ ¸Á: ºÀÄqÀV DmÉÆà £ÀA PÉ.J 39/7203 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÉÆÃr£À §®UÀqÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ E¤ßvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî®VzÉ.

§.PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 02/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 06/01/2012 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀdgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ vÀÄvÁgÉ ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À eÁw J¸ï.¹.(ºÉƯÉAiÀÄ) ¸Á wæÃ¥ÀÄgÁAvÀ EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ vÀÄvÁgÉ ªÀAiÀÄ 52 ªÀµÀð G: ¥ÉAlgÀÀ eÁw J¸ï.¹.(ºÉƯÉAiÀÄ) ¸Á wæÃ¥ÀÄgÁAvÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¸Àé®à ªÀiÁ£À¹PÀ ¸ÀzsÀÈqÀ E¢ÝgÀĪÀÅ¢¯Áè CªÀgÀÄ wæÃ¥ÀÄgÁAvÀ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ FdÄ §gÀzÀ PÁgÀt ¤Ãj£À°è G¹gÀÄUÀnÖ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 03/2012 PÀ®A 420, 468, 471 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 06/01/2012 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ §¸À¥Áà ªÀÄ®ªÀé£ÉÆÃgÀ eÁ J¸ï.n.UÉÆAqÀ ¸Á amÁÖªÁr UÁæªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ©ÃzÀgÀ vÁ®ÆQ£À UÀÆ£Àß½ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA 8/1 ªÀÄvÀÄÛ 9 £ÉÃzÀgÀ°èAiÀÄ 47 JPÀgÉ 09 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢jUÉ d«Ää£À §UÉÎ K£ÀÄ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 11-07-2007 gÀAzÀÄ £ÀPÀ° zÁR¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß ¸Àȶֹ, CzÀÄ £ÉÊdªÁzÀÄzÉAzÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ G¥À£ÉÆAzÀt PÀbÉÃjAiÀÄ°è §¼À¹ £ÀªÀÄUÉ ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ£ÁðlPÀ UÀȺÀ ªÀÄAqÀ½AiÀĪÀjUÉ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁr £ÉÆAzÀt ªÀiÁrPÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 03/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 06-01-2012 gÀAzÀÄ 1940 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ PÁªÀÄuÁÚ R¥À¯É ¸Á: ¨Á宺À½î EªÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 03-01-2012 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ¨Á宺À½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ PÁªÀÄuÁß vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw R¥À¯É ªÀAiÀÄ:55 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħ ¸Á ¨Á宺À½î EªÀgÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£É §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ PÀÆædgÀ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-37-JA. 3464 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀgÀÆ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರರಕರಣ:
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ ತಂದೆ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ, ಸಾ ಅಫಜಲಪೂರ ಹಾವ ಶಕೀಲ ಅನ್ಸಾರಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 06/01/2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲೇಜ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಮಹಾ ಶೋರೂಮ ಎದುರುಗಡೆ ಗಿನೇಶ @ ಗಿನಿಕ @ ಚಿಂಟು ಪೊಲೀಸ ಕ್ವಾಟರ್ಸ, ಭೀಮಾಶಂಕರ ಸಂಗಡ 10 ಜನರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಗಾಡಿ ಹಾಯಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಜಗಳ ಮಾಡಿದಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪರಸಿ ತುಕಡಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಕೈಗೆ ಟೊಂಕಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 03/2012 ಕಲಂ: 143, 147, 148, 341, 323, 324, 504, 506 ಸಂಗಡ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.