Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, June 22, 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಬಂದನ :
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ವಿರೇಶ ತಂದೆ ಗುರಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಗುಳೇದ ದಳಪತಿ ಸಾ: ತೊನಸಳ್ಳಿ [ಎಸ್] ರವರು ದಿನಾಂಕ:20/06/2011 ರಂದು ತೊನಸಳ್ಳಿ [ಎಸ್] ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಣ್ಣಾ ಮುತ್ತಾ ಗುಡಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಪರಿಚಿತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಯಾವುದೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ತಲೆಗೆ, ಹಣೆಗೆ , ಬಲಕಪಾಳಕ್ಕೆ, ಬಲಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಬಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಕೊಲೆಮಾಡಿ ಮುಖದ ಮೇಲೆ , ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಸದ ಮೇಲಿಂದ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡು ಇರುತ್ತದೆ.
ಮೃತಳ ಶವವನ್ನು ಶ್ರೀ ಲಾಲ ಅಹ್ಮದ ತಂದೆ ಮಹೇಬೂಬ ಸಾಬ ಶಿರಸಗಿ ಸಾ:ಮದರಿ ತಾ:ಜೇವರ್ಗಿ ಇತನು ಗುರುತಿಸಿ ಮೃತಳು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಬಾಬನಬಿ ಗಂಡ ಅಲ್ಲಾ ಪಟೇಲ ಸಾ:ಭೋಸಗಾ ಹಾ:ವ:ಮದರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಮೃತ ಬಾಬನಬಿ ಇವಳಿಗೆ 3 ವರ್ಷದೊಳಗೆ 2 ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡಾ ತೌವರು ಮನಗೆ ಬಂದು ತೌವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೇ ಕೇಳದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ತಂದೆಯಾದ ಮಹಿಬೂಬಸಾಬ ಇತನು ನಮ್ಮ ಮನೆತನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಇವಳಿಗೆ ಮುಗಿಸಿಯೇ ಬಿಡಬೇಕು. ಅಂತಾ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೈದ್ರಾಬಾದಕ್ಕೆ ಮಗನ ಹತ್ತಿರ ಒಯ್ದು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೊನಸಳ್ಳಿ [ಎಸ್] ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಣ್ಣಾ ಮುತ್ಯಾ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ದಿನಾಂಕ:19-20/06/2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ತಲೆಗೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಬಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಮುಖವು ಗುರ್ತಿಸಲಾರದಂತೆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಇಟ್ಟು ಮುಖಕ್ಕೆ ಗುರ್ತಿಸಲಾರದಂತೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಮಹಿಬೂಬಸಾಬ ಇತನನ್ನು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 22-06-2011 ರಂದು ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸಪೇಕ್ಟರ ಮತ್ತು ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಕಟ್ಟಿ ಸಂಗಾಯಿಯ ಭೀಮಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ತಿರ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂದನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

Raichur District Reported Crimes


 

²æà J£ï ±À²PÀĪÀiÁgÀ, f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀAvÉ, JA. ¥ÁµÀ, ¹¦L.¥ÀƪÀðªÀÈvÀÛ, £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgï ¦J¸ïL.(PÁ¸ÀÄ), ²ªÀ°AUÀ¥Àà ¦J¸ïL.(C«), ªÀÄÄPÀæA¥ÁµÀ JJ¸ïL. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²æäªÁ¸À, U˸ï¥ÁµÀ, §ÆzÉ¥Àà, ±ÁåªÀÄ EªÀjzÀÝ vÀAqÀªÀÅ ¢£ÁAPÀ:21.06.2011gÀAzÀÄ CgÉÆæ C§Äݯï gÀ»ªÀiÁ£ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï E¸Áä¬Ä¯ï 26ªÀµÀð, ¸Á: vÉÆûzï ªÀĹÃzï »AzÉ J¯ï.©.J¸ï £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr FvÀ£ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀ 3 »gÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ §eÁeï JA-80, MAzÀÄ PÉÊ£ÉnPï ®Æ£Á ªÀÄvÀÄÛ 3 ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ.1,50,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ

    ¢£ÁAPÀ:12.06.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ §mÉÖ ªÁå¥Áj ¦.JA.ªÀĺÉÃAzÀæ£ï gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt J¯Áè CA.Q.gÀÆ.1,40,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ ²æà J£ï ±À²PÀĪÀiÁgÀ, f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀAvÉ ²æà JA. ¥ÁµÀ, ¹¦L.¥ÀƪÀðªÀÈvÀÛ, £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¦J¸ïL.(C«) ²æà ²ªÀ°AUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²æäªÁ¸À, U˸ï¥ÁµÀ EªÀjzÀÝ vÀAqÀªÀÅ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr CgÉÆæ PÀÄ:¯ÉÆÃPÀªÀÄä ¸Á: ¸ÀwðUÉÃgÁ, ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ FPÉAiÀÄ£ÀÄß EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:22.06.2011gÀAzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr FPɬÄAzÀ ¦.JA.ªÀĺÉÃAzÀæ£ïgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀ gÀÆ.90,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ C¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ.40,000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F vÀ¤SÁ vÀAqÀUÀ¼À°è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¹zÀ J¯Áè C¢üPÁjUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ±ÁèX¹zÁÝgÉ.


 

ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:


 

    ¤Ã®ªÀAf UÁæªÀÄzÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨ÉÃgÀqÉuÉ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ F »AzÉ EªÀgÀÄ MqÀÄØ MvÀÄÛªÀj ªÀiÁrzÀ ¸ÀA§AzsÀ «ZÁgÀ ªÀiÁrzÀÝPÁÌV DgÉÆævÀgÁzÀ ¹zÀÝtÚ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÀÄtÚ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà EªÀj§âgÀÄ ¢£ÁAPÀ:21-06-2011gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀwUÉ PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁåZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwUÉ C¥ÀªÀiÁ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:11.04.2011gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢:12.04.2011gÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ®èzÀUÀÄqÀØ PÁåA¦£À°è ¦AiÀiÁð¢ü ²æà ªÀÄmÁÖ ¨sÀzÁægÁªïgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ §eÁeï PÀA¥À¤AiÀÄ r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï PÉJ 36 «9649 ZÉ¹ì £ÀA MW2DSPAZZTWEO3235 Eng No.JMBTE 16264 C.Q.gÀÆ.35,000/- ¨É¯É§¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ:21.06.2011gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

         ¢£ÁAPÀ: 21-06-2011gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ PÉÆÃoÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ C¨Áâ¸ï C° zÉÆrØAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ DmÉÆÃjPÁëªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁgÀzÉ ¥ÀÀ°Ö ºÉÆqɹzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ ªÉAPÀmÉñÀUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ UÀA©ÃgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ²æà CªÀÄgÉñÀgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ: 21.06.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-30 UÀAmÉUÉ ºÀ¢Ý£Á¼À §Æ¢£Á¼À UÁæªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀåzÀ ©æÃeï ºÀwÛgÀ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà ©üêÀÄgÁAiÀÄgÀªÀgÀÄ vÁªÀÅ UÀÄwÛUÉ ¥ÀqÉ¢zÀÝ ±ÁªÀAvÀUÉÃgÀzÀ a£ÀߥÀà ¸ÁºÀÄPÁgÀgÀªÀgÀ °A¨É§£À¢AzÀ °A¨É ºÀtÚ£ÀÄß ºÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä vÀªÀÄä ºÉAqÀw zÉêÀªÀÄä ºÁUÀÄ ªÀÄUÀ ²ªÀgÁd 24 ªÀµÀð EªÀgÉÆA¢UÉ eÁ®ºÀ½î¬ÄAzÀ mA lA CmÉÆÃzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ
MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ CmÉÆÃzÀ°è PÀĽwÛzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ ºÉAqÀwUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ²ªÀgÁd£ÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ CmÉÆÃZÁ®PÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:19.062011gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ PÁåA¥ï£À UÁA¢ü£ÀUÀgÀzÀ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀtÚ, 31 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀgÉÆA¢UÉ ltPÀªÀįï UÁæªÀÄzÀ ¥ÀPÀÌ«gÀĪÀ PÀȵÀÚ£À¢AiÀÄ°è FeÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ±ÀªÀªÀÅ ¢:20.06.11gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ¤Ãj£À°è vÉîÄwÛzÀÄÝ FvÀ£À ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉAiÉÄAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ²æà AiÀÄ®è¥ÀàgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    AiÀiÁ¥À®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è CgÉÆæ «±Àé£ÁxÀ£ÀÄ vÀ£Àß SÁ¸Á CtÚ gÀªÉÄñÀ£ÉÆA¢UÉ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆä£À ¹ªÀiï PÁqÀð£ÀÄß ªÀÄÄjzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¤£Éß dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EzÉà «µÀAiÀÄPÁÌV ¢£ÁAPÀ:22.06.2011gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CgÉÆæAiÀÄÄ ¥ÀÄ£À: vÀ£Àß CtÚ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÝ®èzÉà PɼÀUÉ PÉqÀ« JzÉUÉ UÀÄAqÀÄPÀ°è¤AzÀ dfÓ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀĪÀ §UÉÎ EªÀgÀ vÀAzÉ ²æà gÀAUÀ¥ÀàgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:22.06.2011gÀAzÀÄ 87 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr gÀÆ¥Á¬Ä:19,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

    
 

 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-06-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»vÀ ¢£ÁAPÀ: 22-06-2011PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 08/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ «Ä£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ vÁ£Áf ²ÃAzsÉ eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ [PÉ] EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ vÁ£Áf vÀAzÉ ®Qëöät ¹AzsÉ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ¸ÀgÁ¬Ä KPÉ: PÀÄrAiÀÄÄw¢Ýj CAvÁ PɼÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwzÀÝ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ JzÉ ¨ÉÃ£É EgÀĪÀzÀjAzÀ 2 ªÀµÀðzÀ »AzÉ D¥ÀgÉõÀ£À ªÀiÁr¹zÀÄÝ EzÉ C®èzÉ ºÀgÀ¤ ¨ÉÃ£É ¸ÀºÀ EvÀÄÛ »ÃVgÀĪÁWÀ ¢£ÁAPÀ 21/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÀÆ° PÉî¸ÀPÉÌAzÀÄ ªÀiÁgÀÄw gÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ ±Á°ªÁ£À MqÀØgÀ gÀªÀgÀÄ ¥sÉÆãÀªÀiÁr ¤£Àß UÀAqÀ PÉÊPÁ®Ä wQÌ ZÀqÀ¥Àr¸ÀÄwzÁÝ£É CAvÁ w½¹zÀ vÀPÀët ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆr UÀAqÀ£ÁzÀ vÁ£Áf EvÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀPÉÌ vÀgÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉ jwAiÀÄ zÀÆgÀÄ CxÀªÁ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2011 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 14/05/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀÄzÀæªÀÄt vÀAzÉ ¸Á¼ÀAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 57 ªÀµÀð, G: ¨sÁ°Ì r¥ÉÆãÀ°è PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt, ¸Á: ºÀ®§UÁð EªÀgÀ ªÀÄUÀ ©ÃUÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÀÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹UÀ°®è CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ °TvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2011 PÀ®A 366(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/06/2011 ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉvÁ¨ï vÀAzÉ ¤eÁªÉƢݣÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸À¨Á EªÀ¼ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EªÀ¼ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè «µÀAiÀÄ w½zÀÄ vÀªÀÄä HgÀ°è «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV DgÉÆæ C¤Ã® vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÉÆý ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV w½¹ CªÀ¼À£ÀÄß d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¤w£À 2) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À E§âgÀÆ ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ, EªÀj§âgÀÆ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä DgÉÆæ C¤® EvÀ¤UÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2011 PÀ®A 498(J), 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-06-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥Àæ¨sÀÆ vÀAzÉ gÉêÀ¥Áà vÉÆÃgÀuÉ, 2) gÉêÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÀÄzÀæ¥Áà vÉÆÃgÀuÉ, 3) ¥ÉæêÀįÁ UÀAqÀ gÉêÀ¥Áà vÉÆÃgÀuÉ, 4) ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ gÉêÀ¥Áà vÉÆÃgÀuÉ, 5) ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ²æÃPÁAvÀ vÉÆÃgÀuÉ J®ègÀÄ ¸Á: AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁzÉë @ ¸ÀÄgÉÃSÁ UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÆ vÉÆÃgÀuÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ EPÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 wAUÀ½¤AzÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr PÀqÀa¬ÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ PÉÊ ªÉÄÃ¯É ZÀÄaÑ UÁAiÀÄ ¥Àqɹ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃUÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 96/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-06-2011 a¢æ UÁæªÀÄzÀ ±ÁåªÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Áà ¹AUÁgÉ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: a¢æ UÁæªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C¸ÀèASÁ£À vÀAzÉ CdªÀÄvÀSÁ£À ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: a¢æ UÁæªÀÄ ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ ¤Ãj£À ¥ÁPÉl ©¸ÁrzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀiÁ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ, C®èzÉ ¸ÀzÀj dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀiÁ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀæuÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/6/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ¥Ánî ¸Á: UÀAUÀ£À©ÃqÀ EvÀ¤UÉ DgÉÆæ £ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ ªÁqÉÃPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: UÀAUÀ£À©ÃqÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ºÉÆzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ºÀ¼É zÉéõÀ¢AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀæuÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/6/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ ªÁqÉÃPÀgÀ ¥Ánî ¸Á: UÀAUÀ£À©ÃqÀ EvÀ¤UÉ DgÉÆæ NA ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ¥Ánî ªÀÄvÀÄÛ 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: UÀAUÀ£À©ÃqÀ EªÀgÉ®ègÀÄ ºÉÆzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ºÀ¼É zÉéõÀ¢AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಮಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಆನಂದ ತಂದೆ ಖೂಬು ಚವ್ಹಾಣ ಸಾ|| ಹರಸೂರ ತಾಂಡಾ ತಾ|| ಜಿ|| ಗುಲಬರ್ಗಾ
ರವರು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಸಾಗರ ಇತನು ದಿನಾಂಕ: 22/6/2011 ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂಬಂಧ ಹರಸೂರದಿಂದ ತಾವರಗೇರಾ ಕ್ರಾಸಿಗೆ ಹೋಗುವ ರೋಡನ್ನು ದಾಟುತ್ತಿರುವಾಗ ಹರಸೂರ ತಾಂಡಾದ ಬಸ್ಸನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ರೋಡ ದಾಟುತ್ತಿರುವಾಗ ಹರಸೂರ ಕಡೆಯಿಂದ ಜೀಪ ನಂ ಕೆಎ 32 ಎಮ್‌ 1267 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ತಂದೆ ಚನ್ನಪ್ಪಾ ಮುದ್ದಾ ಇತನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಗರ ಇತನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡೆಸಿದ್ದಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಎಡಗಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೇಯ ಮೇಲೆ, ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ತರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿ ಬಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಎಡಗೈ ಮುರಿದಂತೆ ಆಗಿದ್ದು ಆತನಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ತೆಗೆ ಕರೆ ತರುವಾಗ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ :

ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ಕೇದಾರನಾಥ ತಂದೆ ಕೀಶನ ಸೋಮಾಣಿ ಸಾ|| ಮಕ್ತಂಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 02-04-2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಕೆ 3785 ಅ||ಕಿ|| 25,000-00 ನೇದ್ದು ಕಾಮತ ಹೊಟೇಲ್ ಹತ್ತಿರ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಗಂಡ ರವಿ ಹಾರೋಳಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಾ|| ಕೊಳ್ಳೂರ ರವರು ನಾನು ಕೊಳ್ಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿ ಅಂತಾ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 20-6-11 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೋದ ನಂತರ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆನೆ. ದಿನಾಂಕ 21-6-11 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 8-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಶರಣಬಸಪ್ಪಾ ಇತನು ಕೊಳ್ಳೂರದಿಂದ ಫೋನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಳುವಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ ಕೂಡಲೆ ನಾನು ಕೊಳ್ಳೂರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಕೀಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಊಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಡಿಸಿನ ಕಿಟ್, ಒಟ್ಟು ರೂ 1396 /- ಬೆಲೆ ಬಾಳುವದನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಯಡ್ರಾಮಿ ಠಾಣೆ : ಭಿಮರಾಯ ತಂದೆ ರಾವುತಪ್ಪಾ ದಿಡ್ಡಿಮನಿ ಸಾ|| ಯಡ್ರಾಮಿ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಓಣಿಯ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಮತ್ತು ಇತರರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬರುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಟಿ- 4452-53 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೆಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮಗನಾದ ರಾವುತಪ್ಪಾ ಇತನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಮಗ ರಾವುತಪ್ಪಾ ಇತನ್ನು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಹೊಂದ್ದಿದರಿಂದ ದವಾಖಾನೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.