Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, February 22, 2014

RAICHUR DISTRICT REPORTED CRIMES

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ. 21-02-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 16-30 UÀAmÉUÉ CgÀPÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è£À ¨ÉlÖzÀ ºÀwÛgÀzÀ ©Ã¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ  PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¹ámï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ, eÉ.PÀgÀÄuÉñÀUËqÀ ¦.L.r.¹.L.© WÀlPÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ £ÀA. 01 ) ªÉAPÀlgÁªÀ vÀAzÉ: ©üÃPÀë¯ï, eÁw: PÀªÀiÁä, 51ªÀµÀð, ¸Á: eÁUÀlUÀ¯ï  £ÉÃzÀݪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÀ±À¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀtzÀ°èzÀÝ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1700 gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß, 2 ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆãïUÀ¼ÀÄ C.Q. 1000/- ºÁUÀÄ 5 ªÉÆÃlgï ¨ÉÊPïUÀ¼ÀÄ C.Q. 1,05,000 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹ámï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  30/2014. PÀ®A. 87 PÉ.¦ DåPïÖ.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
               ¢£ÁAPÀ. 21-02-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-45 UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ D£ÀAzÀ mÁQÃ¸ï ºÀwÛgÀzÀ°è£À  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÆøÀzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ ¹¦L zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ zÁ½ 1) SÁeÁ ºÀĸÉãï vÀAzÉ: ±ÉÃRºÀĸÉãï, 29ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ¸Á: C§ÄªÉÆúÀ¯Áè zÉêÀzÀÄUÀð.  2) ªÀÄj°AUÀ ¸Á: UËgÀA¥ÉÃmï   gÀªÀgÀ£ÀÄß  ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ, 650 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ CASÉå¸ÀASÉåUÀ¼À ªÀÄlPÁ aÃn, ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß «ZÁj¹zÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ §gÉzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀUÀ¼À aÃn ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄlPÁ §ÄQÌAiÀiÁzÀ ªÀÄj°AUÀ ¸Á: UËgÀA¥ÉÃmï FvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ  EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  31/2014. PÀ®A. 87 PÉ.¦ DåPïÖ. & PÀ®A: 420 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                  ¢£ÁAPÀ: 21-02-2014 gÀAzÀÄ 04-40 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ FgÀtÚ vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸À¥Àà, 35 ªÀµÀð, PÀ¨ÉâÃgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ºÀAa£Á¼À PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  ºÀAa£Á¼À PÁåA¦£À ¸ÀħæªÀÄtåA mÉæÃqÀgïì CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉà 1 gÀÆ. 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀgÀÄ §gɬĹzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §AzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¤ªÀÄä £ÀA§gï §A¢®è CAvÁ ºÀt PÉÆqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À£ÀÄß r.J¸ï.¦.ªÀÄvÀÄÛ ¹.¦.L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦.J¸ï.L. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 530/- UÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß, ªÀÄvÀÄÛ 500 gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ MAzÀÄ £ÉÆQÃAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ¯ï ªÉÆãï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ dÆeÁlzÀ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 36/2014 PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           ¢£ÁAPÀ 19-02-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¦ügÀå¢ «ÄAiÀiÁSÁ£À vÀAzÉ £À¢ªÀiïSÁ£ï ªÀÄįÁè ªÀAiÀiÁ-35 eÁw-ªÀÄĹèA G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| UÀÄAvÀUÉÆüÀ   ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ  PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.00 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ vÀ£Àß vÀAV ªÀiÁ©Ã  FPÉAiÀÄÄ EgÀ°¯Áè DUÀ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¨sÀA¢PÀjUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀªÁV «ZÁj¸À¯ÁV C°èAiÀÄÄ EgÀzÀ PÁgÀt EAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2.30 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÁQëzsÁgÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj FvÀ¤UÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr FUÀ £Á£ÀÄ ªÀiÁ©ÃAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è EnÖzÉÝ£É ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ£ÀÄ ¸ÉAmÁ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ  CAvÁ ¨ÉÊzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¦ügÁå¢UÉ w½¹zÀÄÝ  F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ DgÉÆævÀ£À vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ «ZÁj¸ÀzÁUÀ £ÁªÉà ¤ªÀÄä vÀAVAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄ CAvÁ ºÉýgÀÄvÉÛªÉ. ¤ªÉãÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛj  ªÀiÁrPÉÆ ºÉÆÃVj CAvÁ ºÉýzÀÄÝ PÁgÀt DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀAVAiÀÄ£ÀÄß §®vÁÌgÀ¢AzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÝ®èzÉà DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ EzÀPÉÌ ¥ÀæZÉÆâ¹zÀ CªÀgÀ vÀAzÉvÁ¬ÄAiÀÄ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦ügÀå¢ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 76/14 PÀ®A 448, 504,, 366(J), 109 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå  ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              :¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ»ªÀÄÆzÁ UÀAqÀ CºÀäzÀįÁè , ªÀAiÀÄ:23ªÀ, ¸Á:¹gÀÄUÀÄ¥Áà , ºÁ.ªÀ:n¥ÀÄà¸ÀįÁÛ£ï ¸ÀPÀð¯ï §r¨ÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FPÉAiÀÄÄ DgÉÆæ £ÀA.1 CºÀäzÀįÁè vÀAzÉ  ªÀĺÀäzï ºÀĸÉãï JªÀiï.r.ºÉZï ªÀAiÀÄ:30ªÀ,FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 12-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt, 50,000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆnÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ 9 wAUÀ¼ÀÄ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ ¸À®ÄªÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QjQj ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ , ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀ©üðt EzÀÄÝ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ ºÉjUÉ ¸À®ÄªÁV §AzÀ ªÉÄÃ¯É FUÉÎ 01 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À°è ºÉjUÉAiÀiÁV UÀAqÀÄ ªÀÄUÀĪÁVzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀzÉà E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ 1,00,000/- gÀÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉüÀÄvÁÛ E°èAiÀĪÀgÉUÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀzÉà vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀįÉèà ©nÖzÀÝ®èzÉà ¢£ÁAPÀ: 16-08-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §r¨ÉÃ¸ï £À°è vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAzÀgÉ E¯Éèà ¸ÉÃj¢Ý CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ 1,00,000/-gÀÆ vÀAzÀgÉ ¸Àj E¯Áè CAzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA.322/2013 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2014 PÀ®A 498(J), 448, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ºÁUÀÆ 3 & 4 ªÀ.¤ PÁAiÉÄÝ gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ 21-02-2014 ರಂದು 11-00 .ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಸಿಂಧನೂರು-ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಬಿ.ಎಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ ಎದುರಿಗೆ ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಪಂಪಾಪತಿ ತಂದೆ ಬಸ್ಸಪ್ಪ  ವಯ: 24 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಮಾದಿಗ, : ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಕೆ. ಹಂಚಿನಾಳ ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು FvÀನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-36 ಇಸಿ-8306 ನೇದ್ದನ್ನು ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕುರಿತು ಹೊರಟಾಗ ಆರೋಪತ£ÁzÀ ಸಣ್ಣೇಪ್ಪ ತಂದೆ ದುರುಗಪ್ಪ ಸಾ: ಕೆ. ಹಂಚಿನಾಳ್ ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು ಹಾವ: ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಂಧನೂರು. FvÀ£ÀÄ, ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕೈಯಿಂದ ಮುಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ ಮೈ ಕೈ ಗೆ ಗುದ್ದಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು , ಸೈಕಲ್ ಚೈನಿನಿಂದ ಕೈಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆದು , ಸೈಕಲ್ ಮೋಟಾರನ ಎರಡು ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಸಹಾ ಹೊಡೆದು, ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ . ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲಿಂದಾ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ  ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 59/2014 , ಕಲಂ . 341, 504, 323, 324, 427, 506 .ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

            gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 22.02.2014 gÀAzÀÄ  102 ¥ÀæÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    16,100/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-02-2014


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 22-02-2014

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 03/2014, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ ªÉÄÃvÉæ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÀ, ¸Á: PÀ¥Áè¥ÀÆgï(J), EªÀjUÉ ¸ÀªÉÃð £ÀA. 38 gÀ°è 1 JPÀÌgÉ 10 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ CªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀ©â£À ¨É¼ÀAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¹zÀÄÝ ºÉÆ®zÀ°è£À ¨É¼ÉUÁV ºÁUÀÆ fêÀ£ÀPÁÌV SÁ¸ÀV ¸Á®ªÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, F ªÀµÀð vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è£À PÀ©â£À ¨É¼ÉÉUÁV ¸ÁPÀµÀÄÖ SÁ¸ÀV ¸Á®ªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ DzÀgÉ PÀ©â£À ¨É¼ÉAiÀÄÄ ºÁ¼ÁV PÉÊ PÉÆnÖzÀÄÝ ºÁUÀÆ PÀ©âUÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¨É¯É ¹UÀzÀ PÁgÀt AiÀiÁªÁUÀ®Ä vÁ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ ¸Á®ªÀÅ ºÉÃUÉ wj¸À° CAvÁ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 20, 21-02-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀå gÁwæAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ®UÀĪÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ vÀUÀqÀzÀ PÀnÖUÉAiÀÄ zÀAmÉUÉ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀĵÁàªÀw UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ªÉÄÃvÉæ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÀ, ¸Á: PÀ¥Áè¥ÀÆgï(J) gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/2014, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-02-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀgÀÄtPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñï, ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: ªÀÄ°èPÁdÄð£ï ©gÁzÁgï gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUÉ, ªÀiÁzsÀªÀ £ÀUÀgÀ, £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgï gÀªÀgÀÄ J¸ï.©.¥Ánïï qÉAl¯ï PÁ¯ÉÃd¤AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£Àß C¥ÁZÉ Dgï.n.Dgï-160 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-51/EºÉZï-3914 £ÉÃzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ ©ÃUÀ ºÁQ gÀÆ«ÄUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ  20-02-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8-00 UÀAmÉUÉ gÀƫĤAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀgÀÄ ¤°è¹zÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ ZÁ¹ ºÁUÀÆ EAf£À£ÀÄß ©lÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 24,184/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ EvÀgÉ ©r¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-02-2014 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀÄÄ¢æ¹ ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2014, PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 23-01-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀl vÀAzÉ ºÀj±ÀÑAzÀæ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: gÁªÀÄf vÁAqÁ ºÀ¹ìÃPÉÃgÁ, gÀªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¨sÀUÀªÀAvÀ vÀAzÉ ºÀj±ÀÑAzÀæ eÁzsÀªÀ EªÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ OgÁzÀ © ¥ÀlÖtPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ¨ÁgÀzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß £ÉAlgÀ°è, ¸ÉßûvÀgÀ°è, J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¨sÀUÀªÀAvÀ EªÀ£ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-02-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2014, PÀ®A 285 L¦¹ 98 Pɦ DåPïÖ :- 
¢£ÁAPÀ 21-02-2014 gÀAzÀÄ ºÀ¼É ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ JzÀÄjUÉ MAzÀÄ CAUÀrAiÀÄ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ D¬Ä¯ï ¸ÀAUÀ滹lÖ §UÉÎ n.Dgï gÁWÀªÉÃAzÀæ ¦J¸ïL (PÁ.¸ÀÆ) £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj CAUÀrAiÀÄ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀAUÀ滹lÖ  ªÁºÀ£À §¼ÀPÉAiÀÄ D¬Ä® ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉmÉÆæïï 1) ¸ÀªÉÇð 4n J¸ï.J.E20 qÀ§Æèöå40, 1 °Ãlj£À 16 ¥Áè¹ÖPï ¹¯ïØ qÀ©âUÀ¼ÀÄ C.Q 4,048/- gÀÆ, 2) ¯Á¯ï WÉÆÃqÁ D¬Ä¯ï 1 °Ãlj£À 7 ¥Áè¹ÖPï ¹¯ïØ qÀ©âUÀ¼ÀÄ C.Q 1,246/- gÀÆ, 3) ¯Á¯ï WÉÆÃqÁ EAf£ï D¬Ä¯ï 0.5 °Ãlj£À 6 ¥Áè¹ÖPï ¹¯ïØ qÀ©âUÀ¼ÀÄ C.Q 588/- gÀÆ, 4) ¸ÀªÉÇð 2n ¸ÀĦæêÀiï 0.5 °Ãlj£À 6 ¥Áè¹ÖPï ¹¯ïØ qÀ©âUÀ¼ÀÄ C.Q 750/- gÀÆ, 5) ¸ÀªÉÇð ¨ÉæÃPï ¥sÀÆèöåqï D¬Ä¯ï 0.5 °Ãlj£À 18 ¥Áè¹ÖPï ¹¯ïØ qÀ©âUÀ¼ÀÄ C.Q 2700/- gÀÆ, 6) ¸ÀªÉÇð ¸ÀÆ¥Àgï 20qÀ§Æèöå 40JªÀiï.f 0.5 °Ãlj£À 06 ¥Áè¹ÖPï ¹¯ïØ qÀ©âUÀ¼ÀÄ C.Q 720/- gÀÆ, 7) 1 °Ãlj£À ¥Áè¹ÖPï qÀ©âAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæ¯ï vÀÄA©zÀÄÝ MlÄÖ 7 ¥Áè¹ÖPï qÀ©âUÀ¼ÀÄ C.Q 560/- gÀÆ, 8) 0.5 °Ãlj£À ¥Áè¹ÖPï qÀ©âAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæ¯ï vÀÄA©zÀÄÝ MlÄÖ 14 ¥Áè¹ÖPï qÀ©âUÀ¼ÀÄ C.Q 560/-gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ C.Q 11,172/- gÀÆ. ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û, DgÉÆævÀgÁzÀ 1) JA.r U˸ï vÀAzÉ JA.r C°ÃªÀiï ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á: ¥À£Áì¯ï vÁ°ÃªÀiï, ©ÃzÀgÀ, 2) JA.r ºÀ©Ã¨ï vÀAzÉ JA.r gÀ²Ãzï ¸Á: ªÀĤÃAiÀiÁgÀ vÁ°ÃªÀiï ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÉÄÃgÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/2014, PÀ®A 420, 328 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
ದಿನಾಂಕ 21-02-2014 ರಂದು ಭಾಲ್ಕಿ ಪಾಪವ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಆಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಣ ಪಡೆದು 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೆವೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ಮೊಸ ಮಾಡಿ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಬರೆದು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆAದು eÉÆåÃw°ðAUÀ ¦L ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ gÀªÀjUÉ ಬಾತ್ಮಿ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦L gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವgÉÆqÀ£É  ಭಾಲ್ಕಿ ಉಮೇಶ ಲಾಡ್ಜ ಹಿಂzÀÄಗಡೆ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಭಾಲ್ಕಿ ಪಾಪವ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ಶಾಂತಕುಮಾರ ತಂದೆ ವೀರಶೆಟ್ಟೆಪ್ಪಾ ಕೋಟೆ ಸಾ: ಸಾಯಿ ನಗರ,2) ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಸಂಪಂಗೆ ಸಾ: ಪಾಪವ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ EªÀj§âgÀÄ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೆವೆAದು ಕೂಗುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿgÀĪÁUÀ CªÀgÀ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿzÁUÀ M§â£ÀÄ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ನೀಲಿ ಗುಳಿಗೆಗಳು ಬಿಸಾಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, E£ÉÆߧâ DgÉÆæUÉ »rzÁUÀ DvÀ£ÀÄ ಮತ್ತು ಬರಿಸುವ ಗುಳಿಗೆಗಳು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದರಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಶಾಂತಕುಮಾರ  ಈತನು  ತನ್ನ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಗುಳಿಗೆಗಳು ಹಾಜರ ಪಡಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಆತನ ಹತ್ತಿರ 590/- ರೂ ಎರಡು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ, ಒಂದು ಬಾಲಪೆನ್ನ, ಒಂದು ಮೊಬೈಲ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2014, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21-02-2014 gÀAzÀÄ vÀÄPÁgÁªÀÄ JJ¸ïL §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ KgÀAqÀV UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É KgÀAqÀV UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝt¢AzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è KgÀAqÀV UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀzÀ ¸ÀAdÄ ¸ÀdÓ£À±ÉnÖ EªÀ£À ºÉÆmɯï JzÀÄjUÉ ªÀÄÄqÀ© §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÉÆÃqÀ §¢AiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀAdÄ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ¸ÀdÓ£À±ÉnÖ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, 2) §®©üêÀÄ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ PÉÆgÀªÁ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, E§âgÀÆ ¸Á: AiÀÄgÀAqÀV EªÀj§âgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ©½ UÉƧâgÀ aî ElÄÖPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°èAzÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀzÀj ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ ºÉÆA¢zÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EzÉÃAiÉÄÃ? CAvÀ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸Áé¢üãÀzÀ°èPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj UÉƧâgÀ aîzÀ°è£À ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 1) 90 JªÀiï.J¯ï. £À MlÄÖ 165 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q 3960/- gÀÆ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2014, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22-02-2014 gÀAzÀÄ KgÀAqÀVAiÀÄ §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀzÀ°è E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ vÀÄPÁgÁªÀÄ JJ¸ïL §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀlÄ §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ªÀÄÄqÀ© gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀzÀzÀ°è ªÀÄÄqÀ© §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÉÆÃr£À ¥ÀƪÀ𠧢AiÀÄ°è MAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÀ«AzÀæ vÀAzÉ «gÀ¨sÀzÀæ¥Áà ¹gÀUÁ¥ÀÄgÉ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, 2) UÉÆ«AzÀ vÀAzÉ C¥ÀàuÁÚ gÀ£ÀߪÀįÉè, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, E§âgÀÆ ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ EªÀj§âgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ©½ UÉƧâgÀ aî ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÁlð£ï ¨ÁPÀì ElÄÖPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°èAzÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ CzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ JJ¸ïL gÀªÀÅ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ E§âgÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°è ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°ègÀĪÁUÀ¯Éà PÀAqÀÄ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ EzÀÝ aÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ PÁlð£ï ¨ÁPÀì C¯Éèà ©lÄÖ NqÀ®Ä ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀgÀ£ÀÄß ¨É£ÀßnÖ CªÀj§âgÀ°è£À M§â£À£ÀÄß »zÁUÀ E£ÉÆߧâ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ PÀvÀÛ®°è NtÂAiÀÄ°è Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj UÉƧâgÀ aî ªÀÄvÀÄÛ PÁlð£ï ¨ÁPÀì vÉgÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀÅUÀ¼À°è «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ DUÀ CªÀ£À£ÀÄß ¸ÀzÀj ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ ºÉÆA¢zÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EzÉÃAiÉÄÃ? CAvÀ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Nr ºÉÆÃzÀ UÉÆëAzÀ E§âgÀÆ PÀÆr ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸Áé¢üãÀzÀ°èPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ£ÀÄ DUÀ ¸ÀzÀj PÁlð£ï ¨ÁPÀì ªÀÄvÀÄÛ UÉƧâgÀ aîzÀ°è£À ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä PÁlð£ï ¨ÁPïì£À°è 1) 90 JªÀiï.J¯ï. £À 96 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ. ªÀÄvÀÄÛ UÉƧâgÀ aîzÀ°è 2) 90 JªÀiï.J¯ï. £À 74 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ. »ÃUÉ MlÄÖ 90 JªÀiï.J¯ï. £À 170 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q 4080/- gÀÆ EzÀݪÀÅ DUÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2014, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21-02-2014 gÀAzÀÄ ²gÀUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ J¸ï.eÉ.¨sÉÆøÀV ¦J¸ïL ªÀÄAoÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ²gÀUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ©üêÀĵÁ vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: ¥Àj²µÀÖ (J¸ï ¹), ¸Á: ²gÀUÀÆgÀ, ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¹zÀÝgÁªÀÄ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ²gÀUÀÆgÀ EªÀj§âgÀÄ  ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆUÀĪÀ ºÀuÁ¢ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ MAzÀÄ ©½ ¥Áè¹ÖPÀ ©½ UÉÆçgÀ aîzÀ° 59 «¹Ì 90JªÀiï J¯ïà ¥Áè¹ÖPÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ, 14 Nn «¹Ì 180 JªÀiï J¯ï G¼ÀîzÀÄÝ »ÃUÉ J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ 2267/- gÀµÀÄÖ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ PÀ¼À¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢A¸À ¯ÉʸÀ£Àì EPÉAiÀiÁ CAvÁ PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ PÀ¼À¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¯ÉʸÀ£Àì EgÀĪÀÅ¢¯Áè £Á£ÀÄ C£Á¢üPÀÈvÁÛªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ£É CAvÁ w½¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

Gulbarga Dist Reported Crimes


ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ
''ಲಿಂಗ ಸಂವೇದನಾ ಶೀಲತೆ'' ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಭವನ ಗುಲಬರ್ಗಾ
                       

        ದಿನಾಂಕ 19/02/2014 ರಂದು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಭವನದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ''ಲಿಂಗ ಸಂವೇದನಾ ಶೀಲತೆ'' ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು  ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ವರಿಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ ಸಿಂಗ್ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ರವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಪ್ರೋಜೇಕ್ಟ ಟೀಮಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜ.ಕೆ. ರವರು, ಅವರ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಪರಿಣಿತ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ,ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡುಗಳ ಭೇದಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಾನ ಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ, ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಅನ್ವಯ ಪರಿಹಾರ, ರಕ್ಷಣೆ, ಮತ್ತು ಆಪಾದಿತರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ,ಗಂಡಹೆಂಡರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಜಗಳಗಳ ಪರಿಹಾರ ಕುರಿತು ಕೊರ್ಟ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ, ಮೋರೆ ಹೋಗುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡುವಂತೆ  ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ಐಪಿಸಿ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೊಂಡ ಕಲಂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೊಂಡ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಈ ಕಾಯರ್ಾಗಾರ  ದಿನಾಂಕ 19/02/2014 ರಿಂದ 21/02/2014 ರ ವರೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.      
ಅಫಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ:    ದಿನಾಂಕ 21-02-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಮುಗಳಿ ಸಾ: ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ   ಗುಲಬರ್ಗಾ  ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯ ಸುರ್ಯಕಾಂತ ಇಬ್ಬರೊ ಬಂಜಾರ ಕ್ರಾಸ ಸಮೀಪವಿರುವ ಜವಾಹರ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಕ್ಕೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆಎ-32 ವಾಯಿ-1976ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ರಾಮಮಂದಿರ ಕ್ರಾಸ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ನಗರ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಟಿಪ್ಪರ ನಂಬರ ಎಮ್.ಹೆಚ್-12 ಡಿಜೆ-5845 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಟಿಪ್ಪರ ಚಲಾಯಿಸಿ ಭಾರಿಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಟಿಪ್ಪರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಆತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣಗಳು:
ಫರಹತಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ: 21-2-2014 ರಂದು ಫೀರೋಜಾಬಾದ  ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೈವಲಿಲೆಯ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಭಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಜಾಲಿಂದರ ಸಿಹೆಚ್‌‌ಸಿ 195 ಫರಹತಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರು ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಫೀರೋಜಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ಮುಂದಿನ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಕುಳಿತು ಜನರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ದೈವಲೀಲೆಯ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಂಬರಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಮಟಕಾ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಸರು ವೀರಣ್ಣಾ ತಂದೆ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಾ ಮಾಮನಿ ಸಾ: ಫೀರೋಜಾಬಾದ  ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಆತನಿಗೆ ಚೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಆತನ ಹತ್ತಿರ 1) ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ, 2) ಒಂದು ಬಾಲ್‌ ಪೆನ್‌ 3) ಮಟಕಾ ಅಂಕಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರ ನಗದು ಹಣ 1760/- 4) ಒಂದು ಮೊಬೈಯಲ್ ಫೊನ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸದರಿಯವನ ಮೇಲೆ ಫರಹತಾಬಾದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಅಫಜಲಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ 22-02-2014 ರಂದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೊಗಿ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಗೆಲ್ಲರಿ ಅಂತಾ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮನವೂಲಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು, ಅವರಿಗೆ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೂಗಿ ಎ.ಎಸ್.ಐ ಅಫಜಲಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರು ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಅವರಿಗೆ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಮಟಕಾ ಬರೆದು ಕೋಳ್ಳುವದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ರೇವಪ್ಪ ಕಂಬಾರ ಸಾ: ಅಫಜಲಪೂರ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಆತನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ 2100/- ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಹಣ ಹಾಗೂ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದ ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ನ ವಶ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನ ವಿರುದ್ದ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಸುಲಿಗೆಕೋರರ ಬಂಧನ:

ವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ 03-02-2014 ರಂದು ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ತಂದೆ ಹಸನಸಾಬ ಹೊಸೂರ ಇವರು ಎಸ್.ಬಿ.ಎಹಚ್ ಬ್ಯಾಂಕ ವಾಡಿಯಿಂದ 6,50000/- ರೂ ಡ್ರಾಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾರೋ ಇಬ್ಬರು ಆಪರಿಚಿತರು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಬಂದು 6,50,000/- ರೂಪಾಯಿ ಇರುವ ಹಣದ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ ಬಗ್ಗೆ ವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು . ದಿನಾಂಕ 03-02-2014 ರಂದು 6,50,000/- ರೂ ಸುಲಿಗೆಯಾದ ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಅನುಸರಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಚಹರೆ ಅವರ ಧರಿಸಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬೈಕಿನ ನಂ ಎಮ್.ಎಚ್-24 ಸುಳಿವಿನ ಮೇಲೆ ಶಹಾಬಾದ ಡಿವೈಎಸಪಿ ರವರು 3 ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ  ಯಾದಗೀರಿ, ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಚಿತ್ತಾಪೂರ, ಸೇಡಂ, ತಾಂಡೂರ ಕಡೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಜಾಲ ಬಿಸಿ ಗುಲಬರ್ಗಾಧ ಸ್ಟೇಷನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಪಿ.ಐ ಚಿತ್ತಾಪೂರ , ಪಿ,ಎಸ್,ಐ ವಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದಾಳಿಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ಬಾಬು @ ಗೂಗಲ್ ಬಾಬು ತಂ. ಮೋರಿಷ್ ಸಾ: ಕಪರಾಳ ತಿಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಜಿ: ನೆಲ್ಲೂರ 2) ವಿಕ್ಟರ್ ತಂ. ರಾಮ ಬಾಬು ಸಾ: ಕಪರಾಳ ತಿಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಜಿ: ನೆಲ್ಲೂರ  ಇವರನ್ನು ದಸ್ತಗೀರ ಮಾಡಿದ್ದು  ಅವರಿಂದ ರೂ  6,42,000/-ರೂ ನಗದು ಹಣ ಮತ್ತು ಬೈಕನ್ನು  ವಶಕ್ಕೆ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವಿಚಾರಣೆ ನಂತರ ಸದರಿಯವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಸಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು .
        ಕಪ್ಪರಾಳ ತಿಪ್ಪಾ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿಯ ಮುಗ್ದ ಜನರ ಹಣವನ್ನು ದೋಚಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಬೇದಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ತೆಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದ ಈ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಗ್ಯಾಂಗನ್ನು ಹಿಡಿಯುವವಲ್ಲಿ ವಾಡಿ ಠಾಣೆಯ ಅಧೀಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾಗಳು ವಾಡಿ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು  ಶ್ಲಾಘೀಸಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘೀಸಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು:
ಅಫಜಲಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ 21-02-2014 ರಂದು ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂ. ಮಾಳಪ್ಪ ಸಾ: ಗೌರ (ಕೆ) ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಶರಣಮ್ಮ ಹಾಗು ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ ಕವಿತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭೀಮಣ್ಣ ಹೊಸಮನಿ ಎಲ್ಲರು ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಕುಳತಿದ್ದೇವು. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ರಮೇಶ ರೂಗಿ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ರಮೇಶನು ವಿನಾ: ಕಾರಣ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬಯ್ಯುತ್ತಾ ಬಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದ್ದು ರಮೇಶನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಸಹ ನನಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಾಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶವ ಪತ್ತೆ  
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ|| 20/02/14 ರಂದು ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಗೋಪಾಲರಾವ ಗದಲೆಗಾಂವ ಸಾ|| ಆರ್.ಎಸ್. ಕಾಲೋನಿ, ಟಿ.ವಿ. ಸ್ಟೇಶನ ಹತ್ತಿರ , ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಇಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 04-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ಮನುಷ್ಯ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಅಂದಾಡುವುದು ಕೇಳಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 40-45 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಈತನು ಬಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತ ಬಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ ಯಾವುದೆ ಒಂದೊ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಅಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಕಾರಣ  ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು.
ಮೃತ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಹರಾ ಪಟ್ಟಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ.
 ವಯಸ್ಸುಅಂದಾಜು 40 ರಿಂದ 45 ವರ್ಷ, ಎತ್ತರ-  5.5 ಫೀಟ್ , ಕಪ್ಪು ಮಿಸ್ರಿತ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು, ಸಾದಾಕೆಂಪು ಗೋದಿ ಬಣ್ಣ, ದುಂಡು  ಮುಖ, ಸಾದಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟು ಹೊಂದಿದ್ದು ಮೈಮೇಲೆ ಶರ್ಟ & ಪ್ಯಾಂಟು ಧರಿಸಿದ್ದು.  ಸದರಿ ಅಪರಿಒಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಬಂದಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೋಣೆಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.