Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, December 17, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 17-12-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 17-12-2010
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 162/2010 PÀ®A 379, L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 16/12/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¸ÉÊUÁAªÉ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÉÆÃmÁgï ªÉÄÃPÁ¤PÀ ¸Á: ¨ÉîÆgÀ vÁ: §.PÀ¯Áåt EvÀ£À ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è £ÁUÀªÀA² PÁA¥ÉèPÀìzÀ°è ¨sÀªÁ¤ EAf£ÉÃjAUÀ ªÀPÀìð ºÉ¸Àj£À CAUÀrAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 19-20/11/2010 gÀ gÁwæ 0230 UÀAmÉ ªÀgÉUÉ PÉ®¸À ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÉæãÀUÀ½UÉ C¼ÀªÀr¸ÀĪÀ 10,000/- gÀÆ. ¨É¯ÉAiÀÄ 2 UÉÃgïUÀ¼À£ÀÄß CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ªÀÄgÉvÀÄ ±ÀlÖgÀ ªÀÄÄaÑ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄgÀ½ ¢£ÁAPÀ 20/11/2010 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ CAUÀrUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä 2 UÉÃgïUÀ¼ÀÄ EgÀ°¯Áè AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 33/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 16-12-2010 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÁA¢ü vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ºÉƸÀ½î ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹. ªÀiÁ¢ÃUÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: §£Àß½î vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¥À«vÀæ @ ¥Àæ«Ãt ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ ªÀÄÆZÉðgÉÆÃUÀ (¥sÉææ) ¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ zÁQë vÉÆÃlzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¥sÉÃ¦æ ¨ÉÃ£É §AzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ zÁæQë ªÀiÁ°PÀ §AzÀÄ ¨ÉÊzÁUÀ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄzsÁå£À 1330 UÀAmÉUÉ Ä ªÀÄ®VzÀ PÉÆÃuÉAiÀįÉèà ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢Ý¯Áè JAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 18/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 15/12/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁeÉÃAzÀæ PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á : ªÀÄÄQð FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁVgÀw vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 10 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄQð UÁæªÀÄ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QæëģÁ±ÀPÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹gÀÄvÁÛ¼É aQvÉì PÀÄjvÀÄ GzÀVÃgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 14/12/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1230 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ GzÀVÃgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA.00/10 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ±ÀªÀzÀ ªÀĺÁdgÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ ±ÀªÀ ¥ÀjPÉëAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 245/2010 PÀ®A 323. 504. 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 16-12-2010 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉçƧ ¸Á§ vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 59 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ EªÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ºÀ¸À£À¸Á§ PÁgÀ¥ÉAlgï 2) ªÀi˯Á£Á vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï E§âgÀÆ ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀtzÀ «µÀAiÀĪÁV CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 169/2010 PÀ®A 323, 341, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 16/12/10 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ dªÀiÁ® vÀAzÉ ¨Á§Ä RÄgÉò ªÀAiÀÄ: 22 ¸Á: ªÀÄĸÉÛöÊzï¥ÀÄgÁ ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ¥À±ÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃd JzÀÄjUÉ ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ ªÀÄÄR vÉƼÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¸Àé®à ¤ÃgÀÄ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ SÉʸÀgï vÀAzÉ C§ÄÝ® £À© ¸Á: £É®ªÁ¼À UÁæªÀÄ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀÑAiÀÄ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 348/2010 PÀ®A 435, 436, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 16-12-2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁ®£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÀgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ : 50 ªÀµÀð eÁ: ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: PÀĪÀiÁgÀ aAZÉÆý D±ÀæAiÀÄ PÁ®Æ¤ EªÀgÀÄ PÀµÀÖ ¥ÀlÄÖ 10 KPÀgÉ ºÉÆ® Rjâ ªÀiÁr C®èzÉà ¨ÉÃgÉ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ¥Á¯Á ªÀiÁqÀÄvÁÛ »ÃUÉ £Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ PÀĪÀiÁgÀ aAZÉÆý D±ÀæAiÀÄ PÁ®Æ¤zÀ°è ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ªÀÄ£É eÁUÀ ¥ÀqÉzÀÄ UÀÄr¸À®Ä ªÀÄ£É ºÁUÀÆ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ EqÀĪÀ PÉÆnÖUÉ PÀnÖPÉÆAqÀÄ EzÁÝUÀ CzÉà PÁ¯ÉÆä DgÉÆæ gÁeÉÃ¥Áà vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¹AzsÉ eÁ: J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁ ¸Á: PÀĪÀiÁgÀ aAZÉÆý D±ÀæAiÀÄ PÁ®Æ¤ EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä Nt¬ÄAzÀ ªÀÄ£É SÁ° ªÀiÁr ºÉÆÃVj CAvÁ AiÀiÁªÁUÀ®Æ ºÉüÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 15/12/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 0830 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½A§ §AiÀÄÄÝ PÉÆnÖUÉ bÀ¥ÀàgÀPÉÌ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄ£É §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ºÁUÀÄ MPÀÌ®vÀ£À ¸ÁªÀiÁ£ÁUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ C,Q 45,000/- gÀÆ UÀ¼ÀļÀî ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 193/2010 PÀ®A 324, 504, 506 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 15/12/2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ«vÁ UÀAqÀ ²æÃ¥Àw ªÀÄgÁp ªÀAiÀÄ: 25 ¸Á: PÀAzÀUÀƼÀ EPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ DgÉÆæ avÀæªÀiÁä UÀAqÀ ¯Á®¥Áà ¨ÁeÉ£ÉÆÃgÀ ¸Á: PÀAzÀUÀƼÀ EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£À vÉÆÃgÀrUÉ, ¸ÀA¸ÁgÀPÉÌ ºÁUÀÄ JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ PÁågÀ¼À ºÀaÑ G©âzÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 170/2010 PÀ®A 379 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 15/12/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð,eÁw,°AUÁAiÀÄvÀ G/ JA.©.©.J¸ï qÁPÀÖgÀ ¸Á: §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ PÀ©â£À ºÉÆîPÉÌ ºÁQzÀ ¥ÀA¥ï ¸ÉÃl£ÀÄß gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2010 PÀ®A 317 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 16-12-10 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄgÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà SÁ£À¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÉÊjAUï PÉ®¸À ¸Á: ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ UÉÃl ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ jAUï gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÁQAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÉgɬÄAzÀ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ C°è MAzÀÄ ªÀÄUÀÄ C¼ÀĪÀzÀÄ PÉý §A¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj ªÀÄUÀÄ«£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃr C°è AiÀiÁgÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀÄ PÁt¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁ𢠸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦. DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 17/12/2010 gÀAzÀÄ 0230 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀĸÀÌ® UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV UÁæªÀÄzÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÉÆÃqÀ®Ä PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÁQ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà ©gÁzÀgÀ E£ÀÄß 8 d£À J®ègÀÄ ºÀt & E¹àmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ Nr ºÉÆÃzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MlÄÖ 2325/- gÀÆUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ PÉ.¦.¹ PÁ¯ÉÆä ¤ªÁ¹, CAiÀÄå¦àªÀgÀ 19 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæAiÀÄÄ PÁ¯ÉÃeï£À°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉ PÁ¯ÉÆä ¤ªÁ¹, ±ÁAvÀªÀÄä£À ¥ÀÄvÀæ £ÀgÀ¸À¥Àà£ÉÆA¢UÉ ¸À®ÄUɬÄAzÀ EgÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr, CªÀ¤UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀjUÀÆ ºÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉ §gÀzÀAvÉ JZÀÑjPÉ PÉÆqÀ¯ÁVvÀÄÛ, PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð ¦AiÀÄĹ ¢éwÃAiÀÄ ªÀµÀðzÀ°è £À¥Á¸ï DVgÀĪÀ 19 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæAiÀÄĪÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀݪÀ¼ÀÄ, ¢£ÁAPÀ:14.12.2010 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CªÀ¼À vÁ¬Ä QjAiÀÄ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ±Á¯É¬ÄAzÀ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ vÁ£ÀÄ zsÀj¹zÀÝ £ÉÊn ©aѺÁQ, ZÀÄrzÁgÀ zsÀj¹, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀĺÀt:65,000/-, ªÀÄÆgÀÄ vÉÆ° §AUÁgÀ ºÁUÀÆ gÀÆ:25,000/- ¨É¯ÉAiÀÄ MAzÀÄ ¥ÉÆõÀÖ ¨ÁAqï£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ £ÀgÀ¸À¥Àà£ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ vÁ¬Ä, ¢£ÁAPÀ:16.12.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ PÉ.¦.¹ PÁ¯ÉÆä ¤ªÁ¹, £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå 32 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ, «zsÁåªÀAvÀ¤zÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉ PÉ®¸ÀzÉÆgÉAiÀÄzÀÝjAzÀ ¤gÀzÉÆåÃV JA§ PÉÆgÀV¤AzÀ ¢£ÁAPÀ:14.12.2010 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ F ªÀgÉUÉ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©½±Àlð ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¥ÁåAmï zsÀj¹zÀÄÝ PÀ£ÀßqÀ, »A¢, vÉ®UÀÄ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÄÝ, JuÉÚUÉA¥ÀħtÚ, PÀÆzÀ®Ä, zÀ¥Àà ªÉÄÊPÀlÄÖ, 5 Cr 6 CAUÀÄ® JvÀÛgÀzÀªÀ¤zÀÄÝ, FªÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ AiÀÄĪÀPÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ gÀAUÀ¥Àà ±ÀQÛ£ÀUÀgÀgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:16.12.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ gÉʯÉ餯ÁÝtzÀ ¥ÀPÀÌzÀ ¤ªÁ¹, ±À¨Á£Á ¨Á£ÀÄ UÀAqÀ ±ÉÃR DjÃ¥sï ¸Á:UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ 8 ªÀµÀðzÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¸À°ÃªÀĨÁ§Ä ¢£ÁAPÀ:14.11.2010 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥Àw ±ÉÃR DjÃ¥sï EªÀ£ÉÆA¢UÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §¸ï¤¯ÁÝtPÉÌ ºÉÆÃVzÁÝUÀ vÀ¦à¹PÉÆArzÀÄÝ, ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉAeï PÀ®gï dĨÁâ, PÀj §tÚzÀ ¥ÁåAmï zsÀj¹zÀÄÝ »A¢ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÄÝ, PÉA¥ÀħtÚ, PÉA¥ÀÄ PÀÆzÀ®Ä, vɼÀî£É ªÉÄÊPÀlÄÖ, zÀÄAqÀĪÀÄÄR, 3 Cr 2 CAUÀÄ® JvÀÛgÀzÀªÀ¤zÀÄÝ, FªÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ¨Á®PÀ£À ¸ÀºÀzÉÆÃj ±À§£Á ¨Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:16.12.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ªÀÄgÁoÀ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ºÉÆ£ÀߥÀà vÀAzÉ zÉÆqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ a®PÀgÁV 33 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ªÀAzÀ° UÁæªÀÄzÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ£ÀÄß 7-8 wAUÀ¼À »AzÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀzÉ, DUÁUÀ ¥ÀwßAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:03.12.2010 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀwßAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÀȺÀt ¢£ÁAPÀ:16.12.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

    °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ºÀnÖPÁåA¥ï f.Dgï.PÁ¯ÉÆä §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, gÁZÀAiÀÄå vÀAzÉ CªÀÄgÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀÄÄAzÉ ¢£ÁAPÀ:12:11:2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ C.Q.gÀÆ:20,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ J¯ïJAJ¯ï ¦üæÃqÀA ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉ.36, J¯ï.J¯ï.932 £ÉÃzÀÝPÉÌ Qð ºÁQ ¤°è¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 13.11.2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06.00 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16.12.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ¨ÉÊ®UÀÄqÀØ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ UÀgÀÄqÀ¥Àà fãÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ, ¨ÉÊ®UÀÄqÀØ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß d«Ää£À°è UÁAeÁ VqÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¹ CzÀgÀ vÀ¥ÀணÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ:16.12.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÉÆgÉvÀ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄðAzÀ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æà GzÀAiÀÄgÀ« ¦J¸ïL ªÀÄ¹Ì oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ gÁªÀÄtÚ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¥ÀwßAiÀÄÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀĪÀ 4 PÉ.f UÁAeÁªÀ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ²æà ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀAiÀÄå J¸ï.»gÉêÀÄoÀ ¦J¸ïL vÀÄ«ðºÁ¼ï ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:16.12.2010 gÀAzÀÄ 11.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀgÀqÀa®Ä«Ä UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ CªÀéªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄÄzÀPÀ£ÀUËqÀ £ÁAiÀÄPÀ 65 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ C.Q.gÀÆ:2400/- ªÀiË®åzÀ 180 JAJ¯ï£À 48 NgÀf£À¯ï ZÁAiÀiïì ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀ£ÀAvÀgÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀÄÄvÀÛtÚ vÀAzÉ ®PÀëöät £ÁAiÀÄPÀ 40 ªÀµÀð, ¸Á:PÀgÀqÀa®Ä«Ä vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:2400/- ªÀiË®åzÀ 180 JAJ¯ï£À 48 NgÀf£À¯ï ZÁAiÀiïì ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ :²æà zÉëAzÀæ vÀAzÉ CrªÉ¥Àà AiÀÄ®UÀÄAn ¸Á: £ÀrºÁ¼À vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ f: AiÀiÁzÀVÃgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀªÀÄä gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ©¼ÀªÁgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÀrºÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²ªÀ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è lAlA £ÀA PÉJ-33-7582 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ £ÁUÀªÀiÁä gÀªÀgÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ, PÉÆ¯É ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt :

¸ÀįÉÃ¥ÉÃl oÁuÉ : ²æà ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Àà UÀqÀØA ¸Á || £ÀgÀ£Á¼À vÁ|| aAZÉÆý gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ zÀvÀÛªÀiÁä EªÀ½UÉ PÀÄ¥À£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C½AiÀÄ §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄ vÀªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ zÉÊ»PÀªÁV ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr zÀvÀÛªÀiÁä EªÀ½UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÉÄʪÉÄ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀįÉÃ¥ÉÃl oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁvzÉ.

PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :qÁ|| ªÀĺÀ§Æ§ ±ÀA±ÉÆâÝãÀ ¥Ánî UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ d£ÀvÁ §eÁgÀ ¥ÀPÀÌzÀ £ÀA¢¤ ºÁ°£À ¥Á®ðgÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¤°è¹zÀ vÀ£Àß n.«í.J¸ï ¸ÁÖgÀ ¹n ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA: JªÀiï.ºÉZï 13 J.E 6198 ` 25,000/- ªÀiË®åzÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt:

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw ¤ªÀÄð¯Á.¦. zÀÆqÁè ¸Á|| J£ï.«. ¯ÉÃOl «oÀ®£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉÆÃgÀªÀiÁ UÀAqÀ ®QëöäÃPÁAvÀ PÀÄ®PÀtÂð gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ «oÀ®£ÀUÀgÀ ¢AzÀ RĨÁ ¥ÁèlzÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ²æêÀÄw ¤ªÀÄð¯Á PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ 50 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ ` 1,00,000/- ªÀiË®åzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀgÀÄ QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖñÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.