Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, October 13, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 13/10/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 13/10/2010

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2010 PÀ®A 379 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 03-10-2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠫oÀ®gÁªÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀé£À¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀÄ; 28ªÀµÀð ¸Á ¹¹ð(J) EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀPÉÌ vÀªÀÄä »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38 PÉ.6425 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ²æà ¹¢Ý «£ÁAiÀÄPÀ ºÉÆÃl¯ï JzÀÄgÀUÀqÉ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹ ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀĪÀÅ¢®è ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-10-2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 288/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 11/10/10 gÀAzÀÄ 0345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ ªÉÊd£ÁxÀ ¥ÁAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð G: §rUÉÃvÀ£À eÁ: §rUÉÃgÀ ¸Á »¥Àà¼ÀUÁAªÀ ¸ÀzÀå zsÉÆî ¥ÉÃmï ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ E£ÀÆß 9 d£À PÀÆrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ EArPÁgÀ £ÀA J¦-09/J«-8602 £ÉÃzÀgÀ°è ºÉÊzÁæ¨Á¢AzÀ vÀļÀeÁ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀÄqÀV ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ KzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ vÀ£Àß CA§Ä¯ÉãÀì £ÀA JªÀiïJZï-17/J-7900 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁj£À ªÀÄÄA¢£À §®¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ E¤ßvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 289/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 11/10/10 gÀAzÀÄ 0845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CAfgÉrØ vÀAzÉ CAQgÉrØ JgÀ¨ÉÆÃvÀ¯Á ªÀAiÀÄ: 31ªÀµÀð G: UÉÆà JgÀ¯ÉÊ£Àì£À°è EAf¤AiÀÄgÀ eÁ: gÉrØ ¸Á vÀÄgÀ¥sÀ UÀAUÁªÀgÀA ªÀÄAqÀ® : vÁ®ÄgÀ f ¥ÀæPÁ±ÀA (J¦) ¸ÀzsÀå PÀ¯Áð ªÀÄÄA¨ÉÊ EªÀgÀ ¹é¥sÀÖ PÁgÀ £ÀA JªÀiïJºï-04/Er-9069 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ ±ÉÃR ¦ügÉÆÃd vÀAzÉ ±ÉÃPÀ £ÀÆgÉƢݣï EvÀ£À£ÀÄß PÀÄrPÉÆAqÀÄ gÁºÉ £ÀA-9gÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÄA¨ÉʬÄAzÀ ¥ÀæPÁ±ÀA PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁºÉ £ÀA-9gÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¨ÉÊ¥Á¸ï ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ ©.PÉ.eÁzsÀªÀ vÀAzÉ §æºÀäzÉêÀ ZÁ®PÀ PÀAmÉ£Àgï £ÀA J£ïJ¯ï-01/r-6266 £ÉÃzÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁj£À ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÁj£À ªÀÄÄA¨sÁUÀ dRA UÉÆÃrgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ¢¯Áè. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 290/2010 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦ JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 12/10/10 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²ªÀ¥ÀÄgÀ ¨ÉøÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÀzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ªÀĺÉÃvÁ§ ¸Á§ £ÀAzÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 25ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ºÀÄ«£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á PÀÄ¥sÀ®vÉÆÃqÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 465=00 JgÀqÀÄ ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¨Á® ¥Éãï£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 12/10/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «oÀ¯ï vÀAzÉ UÀÄAqÀÄ ªÀĺÁgÁd ªÀAiÀÄ 44 ªÀµÀð G// ¥ÀÆeÁj ¸Á// £ÁUÀÆgÁ¸À ¸ÀzÀå ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É £ÁUÀÆgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ªÀÄ£Àß½î gÀ¸ÉÛ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ £Àqɹ »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁr ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àqɹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/10 PÀ®A 324, 504, 354, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/10/10 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ §AqÉÃ¥Áà ªÀiÁ¼ÀUÉ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw J¸À.¹. ¸ÁB ¤uÁð EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 11/10/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 1900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è EzÁÝUÀ £ÀªÀÄÆägÀ ¸ÀĨsÁµÀ dĪÀÄä EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ K gÀAr , ¨sÉÆøÀr CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉÆqÀ¯É PÁ«¤AzÀ ªÉÆüÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÉÆîPÀ ºÀjzÀÄ ºÁQ ªÀÄvÀÄÛ ¤£ÀUÉ fÃªÉ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 162/10 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ºÉÆãÁᬐ ªÀAiÀÄ 47 ªÀµÀð, eÁ; °AUÁAiÀÄvÀ G// MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄÛ «±Á® ªÉÆmÉÖ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀĺÉÃAzÀæ ¯ÉÆÃUÁ£À PÁgÀ £ÀA PÉJ 38–5462 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ OgÁzÀPÉÌ PÁgÀ ZÁ®PÀ eÉʱÀAPÀgÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® §A¢gÀÄvÉÛ£É £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÁgÀ£À°è OgÁzÀ ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁUÀ OgÁzÀ ©.J¸ï.J£ï.J¯ï mÁªÀgÀ ºÀwÛgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ PÁgÀ ªÁ¥À¸À wgÀÄV¹PÉƼÀ®Ä w½¹zÀAvÉ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ »AzÀPÉÌ wgÀÄV¹PÉƼÀÄwÛzÁÝUÀ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è£À §§° VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ PÁgÀ£À »A¨sÁUÀ qÁåªÉÄÃd DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/10 PÀ®A 448, 354, 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-10-10 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ºÀ¹Ã£Á ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ CfêÀÄ, 45 ªÀµÀð, ¸Á ¹ÃAUÁgÀ ¨sÁUÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ CºÀªÀÄzÀ ¸Á ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄĸÀPÁ£À @ ±ÁºÀ£Ád ¨ÉÃUÀA EªÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ªÉÄÊ vÉgÉPÀÆ ±Á¢ PÀgɯÉÃvÀÆ ¨ÉÆïÉvÀ£Á ¦üÃgÀ ©üà vÀĪÀiÁgÀ ªÀiÁ ¨Á¥À zÀ¸ÀgÉ PÉ ¸ÁxÀ ±Á¢ PÀgÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄÝ CªÀ½UÉ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÁUÀÆ CªÀ¼À JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ, CªÀ½UÉ vÉÃgÉPÀÆ eÁ£À ¸Éà ªÀiÁgÀ qÁ®vÀÆ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ, CªÀ¼À PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr jhÄAgÀhiÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ªÀÄ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¢£ÁAPÀ 12-10-2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀjAzÀ ¨ÉøÀvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ PÀÄr¢gÀÄvÁÛ¼É EvÁå¢ CAvÁ PÉÆmÁÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 212/10 PÀ®A 324.326.504.506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-10-2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà CdÄð£ï vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà RAqÀUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð G: qÉæöʪÀgï ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ 6 wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÉÆqÀØ ªÀÄUÀ ªÀÄ°è£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄqÀ© PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÀA±ÁAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ F ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ £ÀªÀÄätÚ£À ªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ«zÉ CAvÁ ¥ÉưøïjUÉ w½¹gÀÄvÉÛªÉ. EzÀjAzÀ F §UÉÎ E§âgÀ°è ªÉÊgÀvÀé ¨É¼ÉzÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 11-10-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ CtÚ ©üêÀıÁ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£À§AzÀAvÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÄÝ. ¢£ÁAPÀ 12-10-2010 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄÆäj£À vÁdĢݣï EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ gÀ« EvÀ£ÀÄ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ ¤ªÀÄä¥Áà gÁwæ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ «£Á PÁgÀt ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É. CªÀ¤UÉ §Ä¢Ý ºÉüÀÄ CAzÁUÀ gÀ« EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ K£ÀÄ ºÉüÀÄwÛ ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ£É £Á£ÉãÀÄ ªÀiÁqÀ° CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAV »rzÀÄ £É®PÉÌ PÉqÀ« PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. dUÀ¼ÀzÀ ±À§Ý PÉý ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ CtÚ ©üêÀıÁ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄ®èªÀiÁä E§âgÀÄ §AzÀÄ ©üêÀıÁ EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ F ¸ÀļɪÀÄUÀ¤UÉ fêÀ ¸À»ÃvÀ ©qÀ¨ÉÃrj ºÉÆqɬÄj CAvÁ CAzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. dUÀ¼ÀzÀ ±À§Ý PÉý ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¹«ÄÃvÁæ¨Á¬Ä ªÀÄUÀ «oÀ×® E§âgÀÆ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ ªÀÄ®èªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ «oÀ×® EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ¼ÀÄ. ºÁUÀÆ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ ©üêÀıÁ EvÀ£ÀÄ K gÀAr ¤£ÉÃPÉ §A¢¢Ý ¤ªÀÄä®èjUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è£À §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. dUÀ¼À £ÉÆÃr ¥ÀæPÁ±À AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. PÁgÀt ºÉÆqÉzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÉƯÉUÉ AiÀÄvÀß :-

gÉÆÃeÁ oÁuÉ :²æà ªÀĺÀäzÀ ªÀÄdgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸À°ÃªÀÄ ¸Á|| ¥ÁZÁ¥ÀÆgÁ gÉÆÃeÁ[ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ¯ÁrÓPÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï CAUÀr ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ E¥sÁð£À, DdªÀÄ, d¨ÁâgÀ J®ègÀÆ ¸Á|| zÀUÁð KjAiÀiÁ gÉÆÃeÁ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ DUÁUÀ £À£Àß ªÉÆèÁ¬Ä¯ï CAUÀrUÉ §AzÀÄ jZÁdð ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀtPÉÆqÀzÉà ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAUÀrUÉ §AzÀÄ ªÉÆèÁ¬Ä¯ïUÀ½UÉ ªÀÄvÉÛ jZÀdð ªÀiÁqÀÄ CAzÁUÀ »AzÉ jZÀdð ªÀiÁrzÀ ºÀtPÉÆnÖ¯Áè ºÀt PÉÆrj CA¢zÀPÉÌ 3 d£ÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀªÀÄäA¢gÁzÀ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄAdÆgÀ, ¨Á¨Á EªÀjUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÉƯɪÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.