Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, November 28, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-11-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28/11/2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.149/2011, PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 27/11/2011 gÀAzÀÄ 1720 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ¯Á®¥Áà gÉÆ»¯É ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, G :MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ;¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ F »AzÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 149/2011, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« JPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÁgÁd ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï ªÉÆ.¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA.JA.JZï-23/J£ï-1177 EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQ̪ÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀUÁAiÀÄUÁ¼ÁV ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉƯÁ¥ÀÆgÀ UÀAUÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ aQvÉì ªÀiÁr¹ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ E£ÀÆß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀÄ®âUÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ. £ÀA.09 gÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ 27/11/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1600 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀiÁºÁgÁd FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ DzÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ DzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.144/2011, PÀ®A 302, 201, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 27/11/2011 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¨sÀAqÀ£ÉÆÃgÀ ¸Á: UÉÆÃUÁÎ EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¨sÀAqÀ£ÉÆgÀ, ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁåw PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: UÉÆUÁÎ EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ DgÉÆæ ªÀiÁºÁzÉë UÀAqÀ ¸ÀAdÄ ¨sÀAqÀ£ÉÆgÀ, 25 ªÀµÀð, eÁw PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: UÉÆUÁÎ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zË®¥Áà ²ªÀ¥Àà£ÉÆgÀ, ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð, eÁw PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À EªÀj§âgÀ £ÀqÀÄªÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄÈvÀ ¸ÀAdÄ EvÀ¤UÉ UÉÆvÁÛVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ AiÀiÁjUÀÆ UÉÆvÁÛUÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À zÉúÀªÀÅ J°èAiÉÆà ªÀÄÄaÑnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.98/2011, PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/11/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉ¼ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ © ±ÁSÁ¢üPÁj eɸÁÌA ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ D®ÆgÀ © UÁæªÀÄzÀ ²ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è C¼ÀªÀr¹zÀ «zÀÆåvÀ ¥ÀjªÀvÀðPÀ 25 PÉ.« ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ¯ÁåªÀģɵÀ£ï C®Ä«Ä¤AiÀÄA PÁé¬Äïï JZï.n & J¯ï.n JuÉÚ ºÁUÀÄ E¤ßvÀgÀ ¥ÀjªÀvÀðPÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA.220/2011, PÀ®A 279 337 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.«í JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ : 27/11/2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀAUÀAiÀiÁå vÀAzÉ gÁªÀÄ®Ä eÁåw|| PÁqÀÄ¥Á¥À ªÀ|| 45 G|| PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì ºÁUÀÆ CªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ zÀ±ÀgÀxÀ ºÁUÀÆ gÁªÀÄ®Ä J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÁA¢ü ZËPï ºÀwÛgÀ¢A ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¯ÉÃPÀÑgÀ PÁ¯ÉÆä PÀqɬÄAzÀ M§â DgÉÆæ ¸ÀÄfQ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J/39 E-1022 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¯Éè ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ £ÀqÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.134/2011, PÀ®A 20 (©) (II) (c) J£ï.r.¦.J¸ï. JPÀÖ 1985 :-

¢£ÁAPÀ ¢£ÁAPÀ 27/11/2011 gÀAzÀÄ 14:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñï JªÀiï ¨sÁ«ªÀĤ ¦.J¸ï.L ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RaÃvÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¥ÀvÁæAQvÀ C¢üPÁjAiÀiÁzÀ ²æà £ÁUÀ£ÁßxÀ ºÀÄ®¸ÀÄgÉ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¸À»ÃvÀ ©.J¸ï.J¸ï.PÉ ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ KjAiÀiÁzÀ VqÀUÀAmÉUÀ¼À ªÀÄzÉå 11:45 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr UÁAeÁ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1. ¸ÀgÀzÁgÀ vÀAzÉ ºÁwgÁªÀÄ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð ¸Á: EgÀPÀ¥À½î vÁAqÁ vÁ: £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ 2. eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ¸Á: WÉÆÃlPÁ vÁAqÁ vÁ: ¯ÉÆúÁ 3. zÉëzÁ¸À vÀAzÉ ¨Á¯Áf ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 35 ¸Á: ZÉÆAr vÁAqÁ vÁ: ¯ÉÆúÁ 4. «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á¥ÀÄgÁªÀ ZÀªÁt ªÀAiÀÄ: 25 ¸Á: ZÉÆAr vÁAqÁ vÁ: ¯ÉÆúÁ EªÀjAzÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 1) CPÀæªÀÄ UÁAeÁ 4 PÉf 500 UÁæªÀÄ CA.Q 4500/- gÀÆ ºÁUÀÆ PÀÈvÀåPÉÌ §¼À¹zÀ 2) »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA JªÀiï.ºÉZï 09 E 9662 C. Q 15,000/- gÀÆ ºÁUÀÆ 3) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 210/- gÀÆ »ÃUÉ J¯Áè MlÄÖ 19710/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.78/2011, PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á: ºÀįÁå¼À UÁæªÀÄ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁ𢠺ÉAqÀw ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® J®ègÀÆ ºÀįÁå¼ÀPÉÌ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÆqÀ gÁwæ 7 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆzÁUÀ ºÉÆ®zÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ°èzÀÝ 2 ºÉÆÃjUÀ¼ÀÄ CA.Q 24.000/- gÀÆ ºÁUÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ºÉÆj 2 1/2 ªÀµÀðzÀÄÝ CA.Q 24.500/- gÀÆ PÁtÄwÛ¯Áè ªÁzÀÝjAzÀ gÁwæ ²ªÁgÀzÀ°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹UÀ°®è JgÀqÀÄ ºÉÆÃjUÀ¼ÀÄ CA.Q. 48.500/- AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.187/2011, PÀ®A 143, 147,353 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 27/11/2011 gÀAzÀÄ 20:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤî vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, G: ¹.¦.¹. 1564 ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀjUÉ vÀªÀÄä C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÁAiÀiAPÁ® 1600 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 2100 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ°è ¸ÀAZÁj ¤AiÀÄAvÀæt PÉ®¸PÉÌ £ÉëĹzÀÄÝ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀgÀPÁj PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ DdªÀiï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ £À¹gÉÆâݣÀ dÄUÀÄ£ÀĪÁ¯Éà fÃ¥À ZÁ®PÀ ¸ÁB PÀÄ¥sÀ®vÉÆÃqÀªÉƺÀ¯Áè ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 10-15 d£ÀgÀÄ eÉÆvÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÁå«ÄAiÀiÁå PÁå mÁæ¦üPï PÀgÀvÉ vÀĪÀiÁígÁ C«ÄãÀ¸Á¨ï §ºÀÄvï ¥sÉÊ£ï ®UÁgÉ CAvÀ C£ÀÄßvÁÛ ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀzÀAvÉ CrØ DvÀAPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.188/2011, PÀ®A 143, 147, 283, 504, 506 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/11/2011 gÀAzÀÄ 20:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁZÀAiÀiÁå vÀAzÉ µÀ£ÀÄäRAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, G: ¹.JZï.¹-756 ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀjUÉ vÀªÀÄä C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÁAiÀiAPÁ® 1600 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 2100 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀAZÁj ¤AiÀÄAvÀæt PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAr£À ¥ÀƪÀð UÉÃn£À JzÀÄjUÉ PÀvÀðªÀåPÉÌ £ÉëÄùzÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ. gÁwæ 19:45 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ §¹ÃgÀ ªÀqÀØ£ÀPÉÃgɪÁ¯É ¸Á: ºÀÄqÀV EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï ¸ÁÖöåAqÀzÀ ¥ÀƪÀð UÉÃnUÉ C¥ÁAiÀÄPÁj jÃwAiÀÄ°è CqÀتÁV ¤°è¹zÀ. ºÁUÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛUÉ CqÉ vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. CªÀ£À eÉÆÃvÉ E£ÀÄß 10 jAzÀ 15 d£ÀgÀ£ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ C°èUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ mÁæ¦üÃPï C«ÄãÀ¸Á§ §ºÀÄvÀ ¥sÉÊ£À ¯ÁUÀgÉ ªÀiÁPÁ ¨sÉÆøÀqÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ±À§Ý G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛ ºÀªÀÄ©üà PÁå PÀªÀÄ £À» JPÀ ºÀvÀ zÉR¯ÉÃw CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ, CµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁðzÀÄ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ PÉÆæÃdgÀ ªÁºÀ£À C°èAiÉÄà ©lÄÖ ºÉÆÃzÀgÀÄ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

  ¢£ÁAPÀ 26-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 11 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀįÁè¥ÀÆgÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ:45 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DAd£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ²æà UÀeÉÃAzÀæ vÀAzÉ VqÉÆØÃf ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀóð eÁ: ªÀÄgÁoÁ PÀlÄUÀgÀÄ G:ªÀiÁA¸ÀzÀ ªÁå¥Áj ¸Á: EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ,EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀnÖºÁQzÀ 7,500/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ºÉÆÃvÀĪÀÄjAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉÆAiÀÄÄÝ ªÀiÁA¸ÀªÀ£ÀÄß d£ÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr vÁªÀÅ wA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ UÀeÉÃAzÀæ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 74/2011 PÀ®A 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


AiÀıÉÆÃzÀ PÀĪÀiÁj @ gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ 24 ªÀµÀð, eÁ-PÀ¨ÉâÃgï, G-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:D±Á¥ÀÆgÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ ªÉAPÀmÉñÀ E§âgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ¦æÃw¹ »jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-06-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÉAPÀmÉñÀ¤UÉ F ªÉÆzÀ®Ä ²ªÀªÀÄä¼ÉÆA¢UÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DPÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²ªÀªÀÄä ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÉÃj MAzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, AiÀıÉÆÃzÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ «£ÁPÁgÀt ²ªÀªÀÄä¼ÀÄ AiÀıÉÆÃzÀ¼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ ¸ÀÆ¼É KPÉ E°è¢ÝÃAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛzÀݼÀÄ. ¢£ÁAPÀ 26-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 07-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀıÉÆÃzÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ²ªÀªÀÄä¼ÀÄ «£ÁPÁgÀt AiÀıÉÆÃzÀ¼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤£ÀUɵÀÄÖ ¸Áj ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ CAzÀgÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ®è ¤£ÀUÉ ªÀiÁ£À ªÀÄAiÀiÁðzÉ E®èªÉãÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß £Á£Éà ¸Á¬Ä¹©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¨ÉʬÄÝzÀÝjAzÀ AiÀıÉÆÃzÀ£É ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä vÀA¢nÖzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹ C¸Àé¸ÀܼÁV E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¨Á®APÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 211/2011. PÀ®A. 498(J), 504, 506 L¦.¹£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ


¢£ÁAPÀ 26/11/11 gÀAzÀÄ PÉ.J¸ï. «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå ¸Áé«Ä EªÀgÀ «gÀÄzsÀÞ PÀȶ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ ºÁUÀÄ vÁ®ÆPÁ zÀAqÁ¢üPÁjUÀ½UÉ, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÀÈÀæ¶ C¢üPÁjUÀ¼À ªÀ¸Àw UÀȺÀzÀ ªÉÄÃ¯É C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀlÖqÀ PÀnÖzÀÄÝ D PÀlÖqÀªÀ£ÀÄß vÉgÀªÀÅUÉƽ¸À®Ä ªÀÄ£À« ¥ÀvÀæ ¸À°è¸À¯ÁVvÀÄÛ. D «µÀAiÀÄ ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è §A¢zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¢£ÁAPÀ 27/11/11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉ.J¸ï. «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå ¸Áé«Ä FvÀ£ÀÄ vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁ¬Äw PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è £À£ÀUÉ KPÁKQ vÀqÉzÀÄ ``¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà £À£Àß «gÀÄzsÀÞªÉà zÀÆgÀÄ ¸À°è¸ÀÄwÛÃgÁ : JªÀÄzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÀÛ `` ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà ¤ªÀÄä£ÀÄß ªÀÄÄV¸ÀÄvÉÛÃ£É JAqÀÄ JzÉUÉ UÀÄ¢Ý ¤ÃªÀÅ PÉÆnÖgÀĪÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ªÁ¥Á¸ï vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è'' CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁPÀÄvÁÛ ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ºÀjzÀÄ £À£Àß°èzÀÝ ªÉƨÉÊ¯ï ºÁUÀÆ 800/- gÀÆ ¥sÁ¬ÄUÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆArzÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¤¯ÉÆÃUÀ¯ïPÀgï, 35 ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: PÉÆãÁ¥ÀÆgÀ¥ÉÃmÉ ªÀiÁ£À«gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 265/11 PÀ®A 341,504,355,323,506,392, L¦¹. & 3(1)(10) J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ -1989 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ :26-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 14.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄgÀUÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĨsÁ£ï qÁPÀÖgï EªÀgÀ zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ²æÃ.DzÉ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ ºÀÄ°UÉÃgÀ ¸Á: ºÀÄ°UÉÃgÀ zÉÆrØ UÀÄgÀUÀÄAmÁ FvÀ£À CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ gÀªÀgÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ §¸Àì¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DzÉ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà UÉÆøÀ¯ÉÃgÀ EªÀgÀÄ ºÀ¼Éà zÉéõÀ¢AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁåZÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ , ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÝ¥Àà EªÀjUÉ PÀ®Äè¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:156/2011 PÀ®A.324.504.506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ PÁAiÉÄÝ. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .


 

.


¢£ÁAPÀ;27-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉUÉ :²æà gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ gÁªï ªÀAiÀÄ;28 ªÀµÀð eÁ: PÁ¥ÀÄ G:ºÉÊVæêÁ PÀA¥À¤AiÀÄ°è ¸ÉAnæAUï PÉ®¸À ¸Á: ªÁqÀð £ÀA§gÀ 25 AiÀÄgÀæ ¥ÀUÀqÀ ©Ã¢ PÀȵÀÚ nA§gï rÃ¥ÉÆà ºÀwÛgÀ vÀtPÀÄ f¯Áè: ¥À²ÑªÀÄ UÉÆÃzÁªÀj ºÁ.ªÀ: ±ÉÃqï PÉ.¦.¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ±ÁªÀÄÄ vÀAzÉ gÁdÄ, ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ©.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ºÁUÀÆ zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ PÀj§¸ÀAiÀÄå PÀÆrPÉÆAqÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ PÉ.¦.¹ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ ªÀÄ°Ö ¸ÉÆÖÃgï ©°ØAUï PÉ®PÉÌ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ¨É½UÉÎ 11-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 Cr JvÀÛgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ±ÁªÀÄÄ vÀAzÉ gÁdÄ ªÀAiÀÄ;21 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ ¸Á: ºÀ¼É HgÀÄ J£ï.n.Dgï. ¥ÁPÀð ºÀwÛgÀ vÀtPÀÄ EªÀ£ÀÄ vÀ¯É PɼÀUÁV PɼÀUÀqÉ ©zÀÝ£ÀÄ. CzÀjAzÀ CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ, UÀzÀÝPÉÌ, JqÀUÀqÉ ¥ÀPÀÌrUÉ, §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ ¨sÁjà UÁAiÀĪÁV CªÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°®è. DUÀ PÀÆqÀ¯Éà vÁ£ÀÄ, ªÉAPÀmÉñÀ, DAd£ÉÃAiÀÄ, ¸ÀÄgÉñÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ±ÁªÀÄÄ EªÀ£À£ÀÄß vÀªÀÄä PÀA¥À¤AiÀÄ fæ£À°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉ.¦.¹ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzɪÀÅ. £ÀAvÀgÀ PÉ.¦.¹ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÊzÀågÀÄ ±ÁªÀÄÄ EªÀ£À£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹ CªÀ¤UÉ vÀÄA¨Á ¹ÃjAiÀĸï EzÉ ºÉÊzÀgÁ¨Á¢UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ CA§Æ¯É£ïì zÀ°è ±ÁªÀÄÄ EªÀ£À£ÀÄß ºÉaÑ£À E¯Áeï PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨Á¢£À PÁ«Ä£Éä D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-55 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÁjAiÀÄ°è ±ÁªÀÄÄ EªÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÁzÀ ¨sÁjà UÁAiÀÄUÀ¼À ¨ÁzsɬÄAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. vÀªÀÄä ºÉÊVæêÁ E£ï ¥sÁæ mÉPï PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÉÊmï E£ï ZÁdð ZÀPÀæªÀwð, ¥ÉÆæÃeÉPïÖ ªÀiÁå£ÉÃdgï ²æÃzsÀgÀ, ¸ÉÊmï E£ï ZÁdð C¥ÁàgÁªï ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥À¤ÀAiÀÄ PÁAmÁæPÀÖgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ±ÁªÀÄÄ EªÀ¤UÉ AiÀiÁªÀzÉà ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸À¯ÁgÀzÉÃ, ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ºÉ¯Éämï PÉÆqÀ¯ÁgÀzÉà ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÀaÑzÀÝjAzÀ ±ÁªÀÄÄ EªÀ£ÀÄ ©°ØAUï ¸ÉÖÃgï PÉù£À ªÉÄð¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ gÁªÀÄPÀȵÀÚ gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 94/2011 PÀ®A.304(J) L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 27/11/11 gÀAzÀÄ gÁwæ 1930 UÀAmÉUÉ C¯Áè ¨sÀPÀë vÀAzÉ gÀ¸ÀƯï¸Á¨ï, ªÀÄĹèA, 40 ªÀµÀð, ¸Á: ZËqÀªÀÄä£À UÀÄrAiÀÄ »AzÉ DzÁ¥ÀÆgÀ¥ÉÃmÉ ªÀiÁ£À« ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À« f®¤ ¥Á±Á EªÀgÀ ¯Áj D¦üù£À°è PÉ®¸À ªÀÄrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀiÁ£À« ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£À« ¥ÀlÖtzÀ ¥sÀgÁ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ gÉÃtÄPÁzÉë ¨Ágï ±Á¥ï ºÀwÛgÀ £ÉqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ®Qëöä¥Àw ¸Á: ¥ÀgÁ PÁ¯ÉÆä ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ªÀiÁ£À« §¸ÀªÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CvÀªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁUÀzÉ JzÀjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ C¯Áè ¨sÀPÀë ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï vÀAzÉ ®Qëöä¥ÀwUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ C¯Áè ¨sÀPÀë gÀªÀgÀÄPÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 268/2011 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ 27/11/11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0400 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆäj£À ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ FvÀ£À £Áå¨É¯É CAUÀrUÉ §AzÀAvÀºÀ ¥ÀrvÀgÀzÁgÀjUÉ ºÀAZÀĪÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ §¸À¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: gÁd®¢¤ß FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆäj£À ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå, EªÀgÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥ÀàUËqÀ FvÀ£À ¯Áj £ÀA PÉ.J.36/604 gÀ°è ¹ÃªÉÄ JuÉÚ vÀÄA©zÀ JAlÄ ¨ÁågɯïUÀ¼À£ÀÄß ºÁÀQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÀnzÀÝ£ÀÄß ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå ¢¤ß, 22 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÁ®zÁ¼À EªÀgÀÄ £ÉÆÃr ¤°è¹ CªÀ£ÀÄß ¯Áj ¸ÀªÉÄÃvÀªÁV oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ PÁgÀt D ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄVÀ¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ EzÀÝ zÀÆgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¨ÁågɯïUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 1700 UÀAmɬÄAzÀ 1830 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ d¥ÀÄÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ d¥ÀÄÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 267/11 PÀ®A 3 & 7 F.¹. PÁAiÉÄÝ. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 27/11/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉUÉ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÀrØ ¸Á:ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ FvÀ£ÀÀ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉæêÀÄ®ªÀÄä PÀÆr PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀ ªÁ¥À¸À ªÀÄ£ÉUÉ PÀnÖUÉAiÀÄ ºÉÆgÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¤ÃgÀ PÁåAnÃ£ï ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÉÆÃr£À°è M¥ÉPï C¸ÀàvÉæAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ »AzÀ¤AzÀ¸À°ÃªÀiï ¥Á±Á CmÉÆÃjPÁë £ÀA.PÉ.J.36/8155 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆÃjPÁëªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ ºÉÆgÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ CAf£ÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉæêÀÄ®ªÀÄä EªÀjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CAf£ÀªÀÄä FPÉUÉ vÀ¯ÉUÉà ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JqÀPÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ mÉÆAPÀPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ¥ÉæêÀÄ®ªÀÄä FPÉUÉ §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ PɼÀUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 170/2011 PÀ®A 279,337.338 L.¦.¹. 187 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.11.2011 gÀAzÀÄ 148 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 39,200/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:

ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ಅಪ್ಪರ ಮಡ್ಡಿ ರೇಲ್ವೆ ಗೇಟ ಹತ್ತಿರ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಗುಂಪಾಗಿ ಕುಳಿತು ಇಸ್ಫೀಟ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ಧಾರೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸಪೇಕ್ಟರ ಶಹಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆರವರು ಮತ್ತು ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎ.ಎಸ.ಐ , ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಸಿಪಿಸಿ, ಯೆಜಿಕಲ್ ಸಿಪಿಸಿ, ಅಮೀರಅಲಿ ಸಿಪಿಸಿ, ಶಿವರಾಜ ಸಿಪಿಸಿ, ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪಾ ಸಿಪಿಸಿ ರವರು ಸದರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಹೂಗಾರ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಜನರು ಸಾ:ಎಲ್ಲರೂ ಶಹಾಬಾದ ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ನಗದು ಒಟ್ಟು 610/-ರೂ ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಟೀಟ ಎಲೆಗಳು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:

ವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ 27-11-2011 ರಂದು 3 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು ಸಿಂಡಿಕೆಟ ಏರಿಯಾದ ನಾರಿಮನ ಶೇಠ ಇವರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂದಿನ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಪಿಐ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ವೃತ್ತ ರವರ ನೆತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಐ (ಕಾಸು) ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದ ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಧರೆಪ್ಪಾ ಬಿರಾದಾರ ಸಾ|| ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹಾಗು ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ, ರಾಜು, ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ, ರಮೇಶ, ನಾಗರಾಜ, ಸುನೀಲ, ಶಾನವಾಜ, ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ, ಸಲೀಂ ,ಆಫ್ರೊಜ, ಮೋತಿರಾಮ, ರಾಜು, ಖಾಸಿಂ, ಮೆಹಬೂಬ, ಸಿದ್ದರಾಮ, ಅಕ್ತರಪಾಶಾ, ಮಹಮದ ಶರಿಫ ರವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಗದು ಹಣ ಒಟ್ಟು 105023 ರೂ ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪಿಟ ಎಲೆ 2 ಚಾಪೆಗಳು ಮತ್ತು 12 ಮೊಟರ ಸೈಕಲಗಳು ಅ||ಕಿ|| ಒಟ್ಟು 225000 ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಜಪ್ತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಜೂಜಾಟದ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಲಿಕ ಖಧಿರ ತಂದೆ ಮಹಮ್ಮದ ಹುಸೇನ ಓಡಿ ಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆ ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 223/2011 ಕಲಂ 87 ಕೆ,ಪಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಮಹಿಳೆಯ ಕೊಲೆ:

ದೇವಲಗಾಣಗಾಪೂರ ಠಾಣೆ: ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಭೀಮಶ್ಯಾ ದೇವರಮನಿ ಉ: ಲಾಡ್ಜ ವ್ಯವಹಾರ ಸಾ|| ದೇವಲಗಾಣಗಾಪೂರ ರವರು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರಘುನಂದನ ಲಾಡ್ಜದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ: 26-11-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಅಶ್ವತ ಇವನು ಲಾಡ್ಜನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬನು ಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲಾಡ್ಜಿಗೆ ಬಂದು ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆವೆ, ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದು ರೂಮ ಕೊಡಲು ಕೇಳಿದರು, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲಾಡ್ಜಿನ 11 ನೇ ನಂ. ರೂಮ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆವು. ನಮ್ಮ ಲಾಡ್ಜಿಂಗದ ಎಂಟ್ರಿ ರಜಿಸ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರು, ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ದೇವಿ ಕಾಲೋನಿ ತಾರಪೈಲ್ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಅಂತಾ ಬರೆದು ತನ್ನ ಮೊ. ನಂ. 9972082210 ಅಂತಾ ಬರೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಇಬ್ಬರೂ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಹೋದ ನಂತರ ರಾಜಕುಮಾರನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ದಿನಾಂಕ:27-11-2011 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 02:30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಜಕುಮಾರನು ತಾನು ಇದ್ದ ರೂಮಿನ ಕೊಂಡಿ ಹಾಕಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೊಸ್ತರು ಇಲ್ಲೆ ಬಸ್ಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ರೂಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ವಿಶಾಲನಿಂದ ಲಾಡ್ಜಿನ ಮೇನ ಶಟರ್ ಬಾಗಿಲು ತಗೆಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೋರಗಡೆ ಹೋದವನು ಬಂದಿರಬಹುದೆಂದು ನಾವು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೆವು. ಈ ದಿನ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ ರೂಮಿನಲ್ಲಿದ್ದವರು ಯಾರು ಹೊರಗಡೆ ಬರದೆ ಇದುದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಂಶಯ ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ನೋಡಲು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಶವ ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ಅಂಗಾತವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅವಳ ಎರಡು ಕೈಗೆ ದಾರದಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಅವಳ ವಯಸ್ಸು ಅಂದಾಜು 40 ರಿಂದ 45 ವರ್ಷ ಇರಬಹುದು ರಾಜಕುಮಾರ ಇತನು ಯಾವುದೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವಳಿಗೆ ದೇವರ ದರ್ಶನದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ದೇವಲಗಾಣಗಾಪೂರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ರಾತ್ರಿ ಕತ್ತು ಹಿಚುಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ.ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 118/2011 ಕಲಂ 302 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.