Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, July 27, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 27/07/2010

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 14/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-07-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ UÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁAvÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: PÀªÀÄ®¥ÀÆgÀ EPÉUÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ aQìvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ G¸ÀªÀiÁä¤AiÀÄ D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°èAzÀ ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 25-07-2010 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£À vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà gÁeÉÆüÀzÀªÀgÀÄ ªÀAiÀÄ 55 ¸Á: PÀªÀÄ®¥ÀÆgÀ, EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 07/2010 PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ªÀÄZÉÒAzÀæ ¯ÁqÀªÀAvÉ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: ¸ÀªÀÄUÁgÀ, ¸Á: zÉêÀtÂ, vÁ: zÉêÀtÂ, f¯Áè: ¯ÁvÀÆgÀ(JAºÉZï) EPÉAiÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ eÁÕ£ÉñÀéj @ ¸ÉßúÁ vÀAzÉ ªÀÄZÉÒAzÀæ ªÀAiÀÄ: 1 ªÀµÀð 3 wAUÀ¼ÀÄ EªÀ½UÉ G°Ö, ¸ÀAqÁ¸ÀÄ DVzÀÝjAzÀ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹ £ÀAvÀgÀ gÁwæ 1149 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ºÉÆÃgÀUÉ vÀAzÁUÀ eÁÕ£ÉñÀéj @ ¸ÉßúÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2010 PÀ®A 341, 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ ªÀĵÁÚf ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: ºÀlPÀgÀ ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ, EvÀ£ÀÄ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ C¤Ã® vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw zÉÆüÀUÀAqÉ ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ £À£Àß gÀhÄÆ¥Àr ªÀÄ£É EzÉ £À£ÀUÉ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ªÀÄ£É ¹UÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ºÉýzÀgÉ ¸ÀºÀ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£É ¸ÀPÁðj C¢üPÁjUÀ½UÉ vÉÆÃj¹gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ fÃAeÁ ªÀÄĶÖà ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ £É®PÉÌ PÉqÀ« §rUɬÄAzÀ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 223/2010 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà GvÁÛ¼É ªÀAiÀÄ: 51 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: aãÀPÉÃgÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À ºÉAqÀw zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄÊAiÀÄĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/eÉ-8750 6/ J¹-1184 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MAzÀÄ (DPÀ¼ÀÄ) zÀ£ÀPÉÌ rQ̪ÀiÁr ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÉqÀ«PÉÆAqÀÄ ©zÀÄÝ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ DPÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 150/2010 PÀ®A 408 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/07/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «£ÉÆÃzsÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¸Á: ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, 2) ªÀÄ£ÀªÉÆúÀ£À vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ¸ÀÄtÚUÁgÀ ¸Á: ZÀAzÁ¥ÀÆgÀ vÁ: aAZÉÆý f¯Áè UÀÄ®§UÁð (¨sÁ°Ì ¨ÁæAZÀ ªÀiÁå¤AdgÀ) EªÀj§âgÀÄ ¸ÀAWÀUÀ½UÉ £ÀPÀ° PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ vÀAiÀiÁj¹ £ÀPÀ° ¸À» ªÀiÁr ªÀÄ»¼Á ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ ¯ÉÆãÀ ¸Á® ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁrzÉÝªÉ CAvÁ ¸ÀļÀÄî zÁR¯Áw¼UÀ¼ÀÄ vÀAiÀiÁj¹ 3 ®PÀë 18 ¸ÀzÁ«gÀ gÀÆ. ¥ÀAUÀ£ÁªÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ JA. gÀªÉÄñÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà ¸Á: ©ÃzÀgÀ J¸À.PÉ.J¸À. ªÉÄÊPÉÆæà ¥sÉÊ£Á£Àì PÀA¥À¤ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2010 PÀ®A 341, 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/06/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ¨sÁUÀåªÀw UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À E£ÀÆß 3 d£À ¸Á: qÉÆAUÀgÀV EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ dAiÀIJæà UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ªÀiÁåPÉæ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: qÉÆAUÀgÀV EPÉUÉ £À¼ÀzÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄªÀ ¸ÀA§AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 120/2010 PÀ®A 341, 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/06/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ dAiÀIJæà UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ªÀiÁåPÉæ E£ÀÆß M§â¼ÀÄ ¸Á: qÉÆAUÀgÀV EPÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¨sÁUÀåªÀw UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: qÉÆAUÀgÀV, EªÀjUÉ £À¼ÀzÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄªÀ ¸ÀA¨sÀAzsÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 188/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-06-2010 ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ CªÀgÀtzÀ°è ¤°è¹zÀ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ¥Áà PÀgÀPÀ£À½îà ªÀAiÀÄ: 47, ¸Á: ªÀrØ ¸ÀzsÀå ªÀÄ£É £ÀA 6-8-36 gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Àà¯ÉèÃAqÀ £ÀA PÉJ-38/E-7770 ZÉ¹ì £ÀA§gÀ : 96E19F06072, EAf£À £ÀA§gÀ 96E17E06162C.Q 20,000/- £ÉÃzÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 114/2010 PÀ®A 20(©) J£ï.r.¦.J¸ï DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26-7-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄð¨sÁ£À ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁAUÀgÀªÁr ¸Á: ¢£ÀzÀAiÀiÁ¯ï £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ UÉÃl PÀqɬÄAzÀ UÀÄA¥Á PÀqÉUÉ §gÀĪÀ jAUï gÉÆÃr¤AzÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV UÁAeÁ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ªÀiÁ»w ¹éPÀj¹PÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀĪÀAvÀ C. zÀįÁj ¦J¸ïL (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ UÀÄA¥Á ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ jAUï gÉÆÃrUÉ PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ zÀ°vÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ ¸Áä±Á£À WÁl ºÀwÛgÀ DgÉÆæ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ £ÀqÉÀ¹ DgÉÆævÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 20 PÉ.f UÁAeÁ C.Q. 20,000=00 gÀÆ ¨É¯É G¼ÀîzÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2010 PÀ®A 302 L¦¹ :-
¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÈvÀ vÉÃdªÀiÁä@¸ÉéÃvÁ EªÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd §ÄPÁÌ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: AiÀÄgÀ§UÁ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt FvÀ£À eÉÆvÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ 1 ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ¢AzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÉÃdªÀiÁä@¸ÉéÃvÁ EªÀ½UÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀ §UÉÎ ºÉý ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ QgÀPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 26/07/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆæAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ½UÉ PÀ©âtzÀ ¸À½PɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀÄwÛUÉUÉ §mÉÖ¬ÄAzÀ ©VzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà J«Ää ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ZÀ£ÀÆßgÀ, vÁ: aAZÉÆý EvÀ£À ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 136/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/07/210 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥Ánï ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 1-1-60 ¸ÀgÉÆÃd¤ zÉë gÉÆÃqÀ ¸ÀzÁ²ªÀ¥ÉÃl, f: ªÉÄÃzÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄgÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ N«Ä¤ PÁgÀ £ÀA J¦-23/¦-0212 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀzÁ²ªÀ ¥ÉÃl¢AzÀ vÀļÀeÁ¥ÀÄgÀPÉÌ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA J¦-12/«-0802 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¥ÀÄeÁj ¸Á:£ÁUÁ EzÀ¯Á¬Ä, vÁ: aAZÉÆý EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À M«Ä¤ PÁjUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀ 6 d£ÀgÀ §AzsÀ£À :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 26-07-2010 gÀAzÀÄ UÉÆüÁ (PÉ) UÁæªÀÄzÀ ¥ÉƸïÖ D¦Ã¸À JzÀÄgÀÄUÀqÉAiÀÄ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀæ¥Áà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ UÉÆüÁ [PÉ] EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3990/- ºÁUÀÆ 2 £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤ ªÉƨÉÊ® C.Q.2000/- & 52 E¹áÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁV¸À¯ÁVzÉ.

ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

D¼ÀAzÀ oÁuÉ :²æÃ. UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ²æñÉÊ® CAUÀrPÀgï ¸Á:PÉÆAqÁé £ÀUÀgÀ ¥ÀÆ£Á ºÁ.ªÀ. D¼ÀAzÀ EªÀgÀ vÀAVAiÀÄ ºÉÆÃmɯï Dgï.n.N. ZÀPï ¥ÉƸÀÖ ºÀwÛgÀzÀ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 26-07-2010 gÀAzÀÄ ZÀAzÀÄæ @ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà ¸Á:©ÃªÀÄ£ÀUÀgÀ D¼ÀAzÀ EªÀ£ÀÄ ºÉÆmÉ®£À°è wAr wA¢zÀÄÝ CzÀgÀ ºÀt PÉýzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéñÀ¢AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ EgÁzɬÄAzÀ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÄwÛUÉ ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ D¼ÀAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®VzÉ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 08-04-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ²æêÀÄw PÀgÀÄuÁ UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ SÁ¸ÀgÀ ¸Á: ªÀiÁ±Á¼À ¸ÀAUÀqÀ PÁªÉÃj ºÁUÀÆ gÀÆ¥Á PÀÆr ¥Àæw ¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ ªÁQAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀgÀdV PÀqÉ gÉÆÃrUÉ ºÉÆÃV SÉêÀÄ°AUÀ ¥ÀÆeÁj ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÀ½ 3 d£ÀgÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ§¢¬ÄAzÀ £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ §gÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. JA JZï -13 eÉ-9807 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CwêÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è Nr¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ PÀgÀÄuÁ ºÁUÀÆ PÁªÉÃjUÉ rQÌ ¥Àr¹ C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ PÀgÀÄuÁ ªÀÄvÀÄÛ PÁªÉÃjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ PÀgÀÄuÁ EªÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 26-07-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÀnÖªÀĤ ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ¥ÀlÖtÚ EªÀgÀÄ ¥ÀlÖt UÁæªÀÄzÀ°è EgÀĪÀ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ©¹ HlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ CQÌ, vÉÆÃUÀj ¨ÉüÉ. ºÁUÀÆ ¥ÉÆÃlð mÉç® l« ºÁUÀÆ MAzÀÄ JPïìqï ¨Áålj »ÃUÉ MlÄÖ 21800/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-07-2010 jAzÀ ¢£ÁAPÀ 26-07-2010 gÀ 8 JJªÀÄzÀ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ ¸Á: ZÀAzÁ¥ÀÆgÀ ºÁ:ªÀ:UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-07-2010 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ gÉʯÉéà ¥Áèl ¥sÁgÀA £ÀA.1gÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAqÀ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ eÁqÀgÀ EvÀ£ÀÄ £À£Àß ¨É£ÀÄß ºÀwÛ §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉå¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖt ¤ªÁ¹, ¨Á§ÄzÁ¸ï vÀAzÉ «±À£ïzÁ¸ïfà gÁAPÁ EªÀgÀ 16 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄvÀæ ¥Àæ«Ãt ¦AiÀÄĹ ªÉÆzÀ®£Éà ªÀµÀðzÀ «zsÁåyð £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ±Á¯É PÀ£ÁߥÀÆgÀÄ ºÀnÖ EªÀ£ÀÄ, ¥Àæw¢£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:26.07.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 05.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ±Á¯Á ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ ²PÀëPÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ eÁVAUï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ KPÁKQAiÀiÁV PÀĹzÀÄ©¢ÝzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ ¨Á§ÄzÁ¸ï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ²æà ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀAiÀÄå¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ ¦J¸ïL vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:26.07.2010 gÀAzÀÄ 13.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ E.eÉ.§¸Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ £ÁUÀ¨sÀƵÀt vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ & £ÀUÀzÀĺÀt:2,500/- gÀÆ¥Á¬Ä UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.