Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, July 19, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಸಂಜಯ ತಂದೆ ನಂದಕುಮಾರ ಉಖಂಡೆ  ಸಾ|| ವಿದ್ಯಾನಗರ  ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ದಿನಾಂಕ 18/07/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲದ ಕೊಂಡಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಕೊಂಡಿ ಬಿಳದೇ ಇರುವುದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೇ ಬಾಗಿಲು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ದಿನಾಂಕ:19/07/2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡಲಾಗಿ  1,1/2 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ, 7 ಮಾಸಿ ಬಂಗಾರದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿಯದ್ದು, 4 ಮಾಸಿ ಬಂಗಾರದ ಕೀವಿ ಓಲೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿಯದ್ದು, ನಗದು ಹಣ 1500=00 ರೂ.ಗಳು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 24,500/- ರೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಬಂಗಾರ & ನಗದು ಹಣ ಕಳುವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟ ದೇವರ ಗಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣ  ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಮನೆ ಬಾಗಿಲ ತೆರೆದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:57/2012 ಕಲಂ. 457,380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಯು.ಡಿ.ಅರ್. ಪ್ರಕರಣ:
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಗುಂಡಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಚೌಡಾಪೂರ  ಸಾ || ಕೃಷ್ಣಾ ನಗರ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾವು ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗದೇ ಇರುವದರಿಂದ ನನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಬಸವರಾಜ ಇತನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಧ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದು ನಾನು ಇದ್ದು ಎನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯಿಂದ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಅರ್. ನಂ:9/12 ಕಲಂ 174 (ಸಿ)  ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಯು.ಡಿ.ಅರ್. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes


                                 ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

                  ¨ÉlzÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ £ÁAiÀÄÌ FvÀ£ÀÄ  ¢£ÁAPÀ: 04.07.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß §eÁeï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À«UÉ §AzÀÄ  ªÀiÁ£À« §¸ï ¸ÁÖöåAqÀÝ°è zÀ°è ¤°è¹ PÁåAn£ï zÀ°è ZÀºÀ PÀÄrzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ C°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®èªÁzÀÄzÀÝjAzÀ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. D CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 18.07.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 122/2012 PÀ®A: 379 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
             ¢£ÁAPÀ 18-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤AUÀ¥Àà, PÀÄgÀħgÀ, mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ-36-n©-6472 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á-vÀÄAmÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ±ÀAPÀæªÀÄä @ ºÀ£ÀĪÀÄAvɪÀÄä UÀAqÀ zÉÆqÀØ vÁAiÀÄ¥Àà, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, ªÀAiÀiÁ-46 ªÀµÀð, G-ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á-PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄ  FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ©zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀVzÀÝ DPÉAiÀÄ  UÀAqÀ£À JqÀUÁ°£À vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É mÁæöåPÀÖgï ºÁAiÀÄÄÝ JqÀUÁ°£À vÉÆqÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĪÀiÁðAUÀPÉÌ ¥ÉlÄÖ vÀUÀÄ° ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ mÁæöåPÀÖgï §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ¥ÀÆwð ©zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄð£À ¹ªÉÄAmï ¥ÀvÁæ¸ï ºÁUÀÆ UÉÆÃqÉ ©zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ J¯Áè ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZɯÁ覰èAiÀiÁV ©¢ÝªÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 38/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                 ²æà £ÁUÀgÁd vÀAzÉ: FgÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ, 25ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, qÉæöʪÀgï PÉ®¸À ¸Á: w®Pï Nt zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£À  vÀªÀÄä£ÁzÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ: FgÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ, 19ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: w®PïNt zÉêÀzÀÄUÀÀð. FvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ zÉêÀzÀÄUÀÀðzÀ ±À©âÃgï EªÀgÀ mÁåPÀÖgï£À°è PÀ®ÄèUÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqïªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÉÆAqÀA§½ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è£À AiÀiÁgÀzÉÆà ºÉÆ®PÉÌ ºÁPÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁUÀgÁd¤UÉ  DvÀ£À zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀAUÀ¥Àà£ÀÄ ¥sÉÆ£ï ªÀiÁr w½¹zÀÄÝ, EAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉÆAqÀA§½ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀĺÁzÉêÀ¥ÀàUËqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ±À©âÃgï£À mÁåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ, mÁåPÀÖgï£ÀÄß vÀUÀÄÎ ¢£ÉßAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉ CwªÉÃUÀªÁV £ÀqɹzÀÝjAzÀ EAf£ï ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÝ AiÀÄ®è¥Àà£ÀÄ ¥ÀÄnzÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É mÁåPÀÖgï UÁ°AiÀÄÄ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄÄ dfÓ gÀPÀÛªÀiÁA¸ÀªÀÅ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ AiÀÄ®è¥Àà£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀܼÀ¢AzÀ mÁåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA.109/2012 PÀ®A. 279,304(J), L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                   ¢£ÁAPÀ: 18.07.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ ¸Á: ªÀÄ®èAiÀÄå PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 36 PÀÆå 6913 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ¹Ì PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ ªÀÄ¹Ì PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸ÀégÁd PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgï  ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ°UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ DvÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 210/2012 PÀ®A: 279,338 L.¦.¹. ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
         ¢£ÁAPÀ: 18-07-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀzÀÄUÀÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ PÁA¥ËAqÀ ºÉÆgÀUÀqÀAiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è qÁ: J¸ï.R°Ã¯ï CºÀªÀÄzï vÀAzÉ: C§Äݯï PÀjêÀiï, 36ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, G: ªÉÊzsÀågÀÄ ¸Á: zÉêÀzÀÄUÀÀð ºÁ.ªÀ. d»ÃgÁ¨Ázï ªÀÄ£É. £ÀA.4493 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.  gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA. PÉ.J.36 JªÀiï.1328 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ, zÉêÀzÀÄUÁð £ÀUÀgÀzÀ 1) C§ÄÝ¯ï ¸À°ÃªÀiï vÀAzÉ: C§Äݯï PÀjêÀiï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè ºÁUÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£É ( D¹Û ) «µÀAiÀÄzÀ°è GAmÁzÀ ªÉÊ£À¹ì¤AzÀ qÁ: J¸ï. R°Ã¯ï gÀªÀjUÉ  PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ §AzÀÄ gÁr¤AzÀ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ vÀ¦à¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉà PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ªÉÄîÌAqÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ zÀÄRB¥ÁvÀUÉƹzÀÝ®èzÉ ªÁºÀ£ÀPÉÌ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ dRAUÉƽ¹ ®ÄPÁì£ÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 110/2012, PÀ®A.143,147,148,307,324,504,427, ¸À»vÀ 149 L¦¹£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

              CªÀÄgÀUÀÄAqÀ vÀAzÉ G¥ÀàtÚ UËqÀgÀÄ 26 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á-Hn ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAfêÀ¥Àà UËqÀgÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-Hn E§âjUÀÆ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18/07/2012 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ Hn UÁæªÀÄzÀ°è CªÀÄgÀUÀÄAqÀ£ÀÄ  UÀ®UÀ PÁæ¸ÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ²ªÀgÁd£ÀÄ DvÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀĤ°è¹ ¨ÉÊzÀÄ PɼÀUÉ ºÁQ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  68/2012 PÀ®A-341.323.504.506 L¦¹ gÀ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
               ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAfêÀ¥Àà UËqÀgÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-Hn ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄgÀUÀÄAqÀ vÀAzÉ G¥ÀàtÚ UËqÀgÀÄ 26 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-Hn E§âjUÀÆ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18/7/12 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ Hn UÁæªÀÄzÀ°è ²ªÀgÁd£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ¨ÉÊPï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¨ÉÊPï »AzÉ ºÁQ,zÀÆgÀzÀ°è ¨ÉÊPÀ ¤°è¹.²ªÀgÁd¤UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ HgÀUÉ ¤£ÀßzÀÄ §ºÀ¼ÁVzÉ JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ« ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ vÀÄnUÉ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 67/12 PÀ®A-341.323.504.506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
UÀĪÀiÁ¤ ¸ÀéwÛ£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¢£ÁAPÀ: 19-07-2012 gÀAzÀÄ vÁªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¦.¹. 540 . 49 gÀªÀgÀÄ PÀÆr UÁæªÀÄ ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ï £ÁUÉñÀ EªÀgÀ ¸ÀħæªÀÄtåA mÉæÃqÀgïì ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ M§â ªÀåQÛ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÝ£ÀÄ CªÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ©lÄÖ NqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¨É£ÀßwÛ »rzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÉñÀégÀgÁªï, 21 ªÀµÀð, PÁ¥ÀÄ, PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: PÉ. ºÀAa£Á¼À PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. CAvÁ ºÉý UÁrAiÀÄ zÁSÁ¯ÁwUÀ¼À §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀvÀézÀ §UÉÎ «ZÁgÀ ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»w PÉÆnÖgÀĪÀ¢®è CzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÀÄ¥Àgï ¸Éà÷èAqÀgï PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ £ÀA§gÀ EgÀĪÀ¢®è. ZÀ¹ì £ÀA. 07EJ¹E05965 EAd£ï £ÀA. 07EJ¹E05810 C.Q.gÀÆ. 20,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀÄjvÀÄ ªÀgÀ¢ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L.  ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 211/2012 PÀ®A.41 (1) (r) gÉ/« 102 ¹.Cgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.07.2012 gÀAzÀÄ 162 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 32600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-07-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 19-07-2012

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 09/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ zÀÄAiÉÆÃðzÀ£À vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¥Áà ªÀÄzÀ£ÀPÀgï ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á: »gÀ£ÁUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CrUÉ ªÀiÁrPÉÆüÀî¨ÉPÉAzÀÄ ¸ÉÆÖêÀ ºÀaÑ CrUÉ ªÀiÁrPÉÆüÀÄîwÛzÁÝUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÉÆÖêÀ §µÁÖV MªÀÄä¯Éà zÀÄAiÉÆÃzsÀð£À¤UÉ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° CªÀ£À JzÉ, ºÉÆmÉÖ, PÉÊPÁ®ÄUÀ¼ÀÄ, vÉÆÃqÉUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀÄnÖzÀªÀÅ EzÀjAzÁV zsÀÄAiÉÆÃðzÀ£À EvÀ£ÀÄ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ vÀ£Àß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¤ÃgÀÄ ºÁQPÉÆArzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¥Áà ªÀÄzÀ£ÀPÀgï ¸Á: »gÀ£ÁUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ Nr d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÉÊzsÀå¢üÃPÁjgÀªÀgÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀÄ®§UÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 30-06-2012 gÀAzÀÄ zÀÄAiÉÆÃzsÀð£À gÀªÀjUÉ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÀæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 17-07-2012 gÀAzÀÄ zÀÄAiÉÆÃðzsÀ£À EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 08/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/06/2012 gÀAzÀÄ OgÁzÀ (©) vÁ®ÆQ£À £ÁUÀÆgÀ (©) UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAqÀj£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁUÀÆgÀ (©) EªÀgÀ vÁ¬Ä £ÀgÀ¸Á¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 85 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ ¯ÉÊl ºÉÆÃzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ aªÀÄt ºÀZÀÄѪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV aªÀÄtÂAiÀÄ ¨ÉAQ £ÀgÀ¸Á¨Á¬ÄAiÀÄ ¹ÃgÉUÉ vÀUÀ° £ÀAvÀgÀ ªÉÄÊUÉ vÀUÀ° ªÉÄʸÀÄnÖzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 07/07/2012 gÀAzÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ G¸Áä¤AiÀiÁ D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ±ÉjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ G¸Áä¤AiÀiÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 11/07/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ fÃvÉAzÀæ gÉrØ vÀAzÉ ¸Á¬ÄgÉrØ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: ¥ÉÆÃZÀA¥À°è ªÀÄAqÀ¯ï PÀ£ÀߪÀÄÄPÀ¯Á UÁæªÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ (J.¦), ¸ÀzÀå: DtzÀÆgÀ EvÀ£À ªÉÊ£À ±Á¥ÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ©üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¸Á: ²ªÀ¥ÀÆgÀ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À¢AzÀ rQÌAiÀiÁV vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÀÄÄjzÀAvÉ ºÁUÀÆ C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ©¢zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ PÉÆüÁgÀ (PÉ) ºÀwÛgÀ ©üêÀÄuÁÚ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÃzÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄoÀ ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: gÁªÀÄ¥ÀÆgï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ EªÀj§âgÀÆ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è CªÀgÀ PÁgÀ £ÀA§gÀ JªÀiï.ºÉZï-13/J¹-3375 £ÉÃzÀgÀ°è ±À¤ ªÀĺÁvÀäPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉƤßPÉÃj PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj PÁj£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: UÀgÀÄ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj PÁgÀ ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ EvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 95/2012 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ & 328 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ n.Cgï.gÁWÀªÉÃAzÀæ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gɪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ ©ÃzÀgÀ d»gÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÉA¢ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA. JA.JZï-02/eÉJ-8901 £ÉÃzÀPÉÌ ¤°è¹ CzÀgÀ°èzÀÝ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÉA¢AiÀÄ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀA¨sÀÄ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁAUÀgÀªÁr, ¸Á: ¢Ã£À zÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ PÀÆr ¸ÉA¢ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ MlÄÖ 10 °ÃlgÀ ¸ÉA¢ C.Q. 100/- ºÁUÀÆ MAzÀÄ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ C.Q. 1,00,000=00 gÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 105/2012 PÀ®A 427, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ UÉÆÃgÀR£ÁxÀ vÀAzÉ ¸Á¬Ä§uÁÚ ªÁPÉÆÃqÉ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, eÁw: eÉÆö, ¸Á- eÉÆöUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ¨sÁUÁ¢ü d£ÀgÁzÀ DgÉÆægÀÄ 1) ¨Á¯Áf vÀAzÉ §Ä¢ÝªÀAvÀ ªÁPÉÆÃqÉ, 2) qÉÆÃuÉÚ vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ ªÁPÉÆÃqÉ, 3) ¯Á¯Áå vÀAzÉ §Ä¢ÝªÀAvÀ ªÁPÉÆÃqÉ, 4) ªÉAPÀl vÀAzÉ §Ä¢ÝªÀAvÀ ªÁPÉÆÃqÉ J®ègÀÆ ¸Á: eÉÆöUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÉ®ègÀÆ »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÀAmÉ ºÁUÀÄ CªÀ ªÀÄAiÀiÁðzÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ EªÀjUÉ ¸ÀªÀiÁd¢AzÀ PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁd¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ EnÖgÀÄvÁÛgÉ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 17-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ CA¨ÁzÁ¸ï ªÁPÉÆÃqÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è £ÁUÀgÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ«gÀÄ ªÀÄ£É JzÀÄgÀÄ PÀĽwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä d£ÀjUÉ ¸ÀªÀiÁd¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ EqÀ®Ä ¤£ÀßzÉà PÉʪÁqÀ EzÉ CAvÁ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ §®UÀqÉ, PÀnÖUɬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ & UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ CA¨ÁzÁ¸À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ UÁf£À ¨Ál°¬ÄAzÀ CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ, PÀ°è¤AzÀ §®PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÁè¹UÉ PÀ®Äè ºÉÆqÉzÀÄ UÁdÄ MqÉzÀÄ £ÀµÀÖ ªÀÅAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME


ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ಬಾಬು ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯಾ ಬಾಗೋಡಿ ಸಾ|| ನಾಸರ್ ಜಂಗ ಏರಿಯಾ ಚಿತ್ತಾಪೂರರವರು   ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಭೀಮು ಇತನು ದಿನಾಂಕ: 18-07-2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-30 ಗಂಟೆ ಏಕಿ ಮಾಡಲು ಹೋದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯ ಭಾಗೋಡಿ ಮತ್ತು ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ ಕರದಳ್ಳಿ ಇಬ್ಬರೂ ಹಣ ಕೂಡುವ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧ ತಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರು ಅದನ್ನು ಕಂಡು ನನ್ನ ಮಗ ಭೀಮು ಇತನು ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ಭೀಮು ತಂಧೆ ಶಿವಪ್ಪ ಕರದಳ್ಳಿ,  ಈರಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಂಕಪ್ಪ ಆಂದೋಲಾಈಸು ತಂಧೆ ಈರಪ್ಪ ಆಂದೋಲಾಯಂಕಟಿ ತಂಧೆ ಈರಪ್ಪ ಇಂಗಳಗಿಸಣ್ಣ ನಾಗಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯಾ ಬಶಿರಾಬಾದ,  ಈಸು ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯಾ ಇಂಗಳಗಿ,  ರಾಜು ತಂಧೆ ಸಾಬಯ್ಯಾ ಕರದಳ್ಳಿರಾಜು ತಂಧೆ ಈರಪ್ಪ ಆಂದೋಲಾ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ ಕರದಳ್ಳಿ ಸಾ|| ಎಲ್ಲರೂ ನಾಸರಜಂಗ ಏರಿಯಾ ಚಿತ್ತಾಫೂರ ರವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕೈ ಮುಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸಹ ಅಲ್ಲಿಗೇ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಭೀಮು ಇತನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದನ್ನು , ಆತನನ್ನು  ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದಾಗ ವೈಧ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 69/2012 ಕಲಂ 147, 148, 323, 324, 504, 302 ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.