Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, February 17, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀægÀPÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ.16-02-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¦ügÁå¢ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÁåªÀÄtÚ UÉÆ®ègÀ ªÀAiÀÄ.25 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.¸ÀįÁÛ£À¥ÀÄgÀ UÉÆ®ègÀºÀnÖ ºÁ.ªÀ.PÀ®è¨sÁ« vÁ.AiÀÄ®§ÄUÁð f.PÉÆ¥Àà¼À. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CtÚ£ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ºÉ¸ÀjUÉ EgÀĪÀ 4 JPÀgÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¸ÀªÉð ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀªÉðzÁgÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉà 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á.¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ UÉÆ®ègÀºÀnÖ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà ¤ÃªÀÅ EµÀÄÖ ¢£À ¨ÉÃgÉ HgÀ°è E¢æ, FUÀ §AzÀÄ ºÉÃUÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¸ÀªÉÃð ªÀiÁr¸ÀÄwÛÃj £ÁªÀÅ £ÉÆÃqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À vÀ¯ÉUÉ, ¦ügÁå¢AiÀÄ CtÚ£À §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹, ¦ügÁå¢zÁgÀ£À vÁ¬ÄAiÀÄ §®V«UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¨ÉAqÉÆÃ¯É ºÀjzÀÄ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦ügÁå¢zÁgÀjUÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¸ÀªÉð ªÀiÁr¹zÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 17/2013 PÀ®A.341, 504, 323, 324, 506 gÉ/«.34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 14.02.2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ G¥Àè¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¥ÉÆÃvÁß¼ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÉÆrUÀqÀ EgÀĪÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ªÀÄAd¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆãÉñÀ EªÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: ¥ÉÆÃvÁß¼ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ J£À¯Éà ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É F »AzÉ £À£Àß eÉÆvÉ dUÀ¼À Cr¢ C¯Áè EªÀvÀÄÛ ¹QÌAiÀįÁè CAvÁ CAzÀÄ PÉʬÄAzÀ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉ §qÉ C¯Éèà ©¢ÝzÀÝ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 17.02.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 23/13 PÀ®A 324,504,506, L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

¢£ÁAPÀ.16-02-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁ£ÀªÀé UÀAqÀ zÁåªÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉà E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á.¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ UÉÆ®ègÀºÀnÖ ºÁ.ªÀ.PÀ®è¨sÁ« vÁ.AiÀÄ®§ÄUÁð f.PÉÆ¥Àà¼À. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢ü AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄ¥Àà UÉÆ®ègÀ 25 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ UÉÆ®ègÀºÀnÖ FvÀ£À ¥Á°UÉ G½¢gÀĪÀ 4 JPÀgÉ 29 UÀÄAmÉ ºÉÆ® ¸ÀªÉð.£ÀA.71 gÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ »jAiÀÄgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¹mÁÖV ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 18/2013 PÀ®A.447, 504, 323, 324, 506 gÉ/«.34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 14.02.2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 01.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ®äoÀ ¢AzÀ CªÀÄgÉñÀégÀ PÁåA¦UÉ ®UÀßPÉÌ ºÁ®Ä vÀgÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁ: dAUÀªÀÄ G: ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ. FvÀ£À vÀªÀÄä ¥ÀæPÁ±À ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ «ÃgÉñÀ E§âgÀÄ PÀÆr §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-36 AiÀÄÄ-8612 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÄÝ «ÃgÉñÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À« £ÀUÀgÀzÀ PÀgÀrUÀÄqÀØ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÀiÁ£À« - ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ »rzÀÄ ªÉÃUÀzÀ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J.¦.JA.¹. ªÉÆzÀ®£É UÉÃn£À ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ §AzÀÄ mÁæöåPÀÖgï mÁæ° ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛUÉ CqÀZÀuÉAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ºÁUÀÆ CzÀPÉÌ ¥ÁQðAUï ¯ÉÊmï ºÁPÀzÉà CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ¤°è¹ ºÉÆÃVzÀÄÝ «ÃgÉñÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV mÁæöåPÀÖgï mÁæ°AiÀÄ »AzÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ E§âgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÁzsÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 17.02.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 22/13 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 190 ¸À»vÀ 177 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À WÀl£É :-

¢£ÁAPÀ: 15.02.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 09.00 UÀAmÉUÉ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà 45 ªÀµÀð £ÁAiÀÄÌ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀtªÀÄÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAr ªÀÄPÀ̼ÀÄ Hl ªÀiÁr vÀªÀÄä eÉÆÃ¥Àr n£ï ¸Éqï zÀ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¨É¼ÀV£À eÁªÁ 2 UÀAmÉUÉ ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À¢AzÀ UÁ½ ªÀÄ¼É eÉÆgÁV §A¢zÀÝjAzÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁQzÀ n£ï ¸Éqï PÀnÖUÉ PÀA¨sÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ PÀĹzÀÄ ªÀÄ®VzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj UÉÆëAzÀªÀÄä FPÉAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è §®ªÁV M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ E¯Áeï PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ AiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. F WÀl£ÉAiÀÄ°è eÉÆÃ¥Àr n£ï ¸Éqï PÀĹzÀÄ ©¢zÀÝjªÀÄzÀ CAzÁdÄ 20,000/- £ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 16.02.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ ¥ÀæPÀÈw «PÉÆ¥À WÀl£É ¸ÀA: 01/2013 gÀ°è £ÉÆAzÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.02.2013 gÀAzÀÄ 54 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 8,500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-02-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-02-2013

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2013, PÀ®A 120(©) eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 25, 29 EArAiÀÄ£ï DªÀiïìð DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16-02-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ D£ÀAzÀ PÀ§Æâj ¹¦L UÁæ«Ät ªÀÈvÀÛ PÀbÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è UÀAUÁzsÀgÀ  ¹¦L ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ, zÀvÁÛvÉæAiÀiÁå ¹¦L ªÀiÁPÉÃðmï ªÀÈvÀÛ, SÁeÁ ºÀĸÉÃ£ï ¦.J¸ï.L ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ, PÀ¦Ã¯ï ¦.J¸ï.L £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ºÁUÀÄ gÀ¦üAiÉƢݣÀ J.J¸ï.L £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É, E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊ®ÆjUÉ ºÉÆÃV ªÉÄÊ®Ægï eÁªÀiÁ ªÀĹÓÃzÀ¤AzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¤AvÀÄ ªÁZï ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸Á̦ðAiÉÆà ªÁºÀ£À ¸ÀA.   PÉJ-38/JA-1879 £ÉÃzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¯ÁzsÁ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: PÉʯÁ±À£ÀUÀgÀ, ©ÃzÀgÀ, 2) ªÉĺɧƨï vÀAzÉ £Àfèï, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ¯ÁzsÁ, 3) £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgï ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: J¯Áè°AUï PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ, 4) D£ÀAzÀ vÀAzÉ gÀƨɣï a¢æ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: a¢æ ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀÆqÀĪÀÅzÀÄ, E½AiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ, zÁ½ ªÀiÁr, CªÀjAzÀ 1) PÀAnæ ¦¸ÉÆÛÃ¯ï ºÁUÀÄ CzÀgÀ JgÀqÀÄ fëvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ, 2) MAzÀÄ vÀ¯ÁégÀ ºÁUÀÄ MAzÀÄ dA¨É, 3) £ÁqÀ §AzÀÆPÀÄ (£ÁqÀ ¦¸ÉÆÛïï), 4) 32 ¨ÉÆÃj£À ªÀÄÆgÀÄ fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 5) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2500/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-02-2013 gÀAzÀÄ UÀÄdgÁvÀ¢AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¯Áj £ÀA. feÉ-13/JPïì-1517 £ÉÃzÀgÀ°è ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ UÀÄdgÁvÀ¢AzÀ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà SÉüÀUÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw:Qæ±ÀÑ£ï, ¸Á: PÀAzÀUÀƼÀ UÁæªÀÄ, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J£ïJZï 09 gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É »rvÀ vÀ¦à §®¨ÁUÀ vÀVΣÀ°è ºÉÆÃV ¤Ã®Vj ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà SÉüÀUÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, ¸Á: PÀAzÀUÀļÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 02/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-02-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÉÃSÁ UÀAqÀ ¨Á¯Áf dªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆý, ¸Á: UËgÀ EªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ gÀhÄgÉÃ¥Áà vÀAzÉ CA§uÁÚ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆý, ¸Á: ªÀÄÄqÀ© EªÀgÀÄ ¨sÀeÁªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ CzÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÆåÃUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ ¸ÉÆÖêÀzÀ UÁ½ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¨ÉAQ¬ÄzÀÝ ¸ÉÆÖêÀ C£ÀÄß DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÉÆÖêÀ ¨ÁèµÁÖV CzÀgÀ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄAiÀÄuÉÚ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ MªÉÄä¯É ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ªÉÄʪÉÄïÉ, ªÀÄÄR, JzÉ, ºÉÆmÉÖ, ¨É£ÀÄß, PÉÊPÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ CªÀjUÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹, £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ gÀhÄgÉÃ¥Áà EªÀgÀÄ     ¢£ÁAPÀ 16-02-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, EªÀgÀ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ    ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2013, PÀ®A 365, 366, 366(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-02-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ªÁ¸ÀgÀ, f¯Áè: ªÉÄÃzÀPÀ (J¦), EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÉ£ÀߥÁà vÀAzÉ ®QÑöät ªÀqÉØ ¸Á: ªÁ¸ÀgÀ f¯Áè: ªÉÄÃzÀPÀ (J¦), ¸ÀzÀå: aAvÁQ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ.UÀÄgÀªÀiÁä vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÁà EªÀ½UÉ J£ÉÆà ¸ÀļÀÄî ºÉý, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀ GzÉÝñÀ EnÖPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA J¦-10/J.J¥sï-4575 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ,       C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁr, ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, MAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ §AzsÀ£ÀzÀ°ènÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-02-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/2013, PÀ®A 143, 147, 148, 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-02-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄgÀ ¥Ánïï vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: ²æêÀÄAqÀ®, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ²æêÀÄAqÀ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ eÁÕ£À ¸ÀÄzsÁ ±Á¯É jAUï gÉÆÃr£À ºÀwÛÃgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ ªÀĪÀıÉnÖ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 7-8 d£ÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr, ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛç vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÃw MAiÀÄÄåªÀ ¸ÀA§AzsÀ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, fAgÀhiÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr, ±Àlð ºÁUÀÄ      §¤AiÀÄ£ï ºÀjzÀÄ, ¤£ÀUÉ PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-02-2013 gÀAzÀÄ °TvÀªÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16-02-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ d£ÁzÀð£À vÀAzÉ «gÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ¥ÁAZÁ¼À §rUÉ, G: PÉ.J¸ï.Dgï.n qÉæöʪÀgÀ, ¸Á: ºÀÄqÀV EªÀgÀ §¸ïì £ÀA. PÉJ-38/J¥sï-451 £ÉÃzÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ªÁAiÀÄ zÀħ®UÀÄAr §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀ©ÃgÀ¨ÁzÀ ªÁr PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß E½¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨ÉãÀaAZÉÆý PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA            PÉJ-28/7505 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄ mÁæöåPïÖgÀ £ÀA. JªÀiïAiÀÄÄL-68/4267 £ÉÃzÀPÉÌ NªÀgïmÉÃPï ªÀiÁr Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ¤zÀAzÀ mÁæöåPïÖgÀUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ mÁæöåPïÖgÀ ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj §¸ïìUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ, §¸ïì£À°èzÀ PÀAqÁPÀÖgïUÉ §® PÉÊ ¨sÀÆdPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀiÁªÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ §¹ì£À°èzÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ EvÀgÀjUÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ದರೋಡೆ ಆದ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೌಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಗಂಡ ಜಗದೀಶ ಡಿಗ್ಗಾಂವಕರ ಸಾ|| ವಿರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ಬಡಾವಣೆ ಜಿಡಿಎ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಾದಿನಿ ಅಂಬಿಕಾ ಪಾಟೀಲ್ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ: 16-02-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಟೋ ನಂ: ಕೆಎ-32-6508 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಓಂ ನಗರದಿಂದ ಶಹಾಬಜಾರದ್ಲಿರುವ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ ಮಜೀದ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ನನ್ನ ಕೊರಳಲಿದ್ದ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ 3 ತೊಲೆ 90,000/- ರೂಪಾಯಿಗಳದ್ದು ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ರವರ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 43/2013 ಕಲಂ, 392 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಎರಡು (2) ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗಳು ಜಪ್ತಿ:
ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ವೃತ್ತದ ಸಿಪಿಐ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:16/02/2013 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5-00 ಎ.ಎಮ ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಮಂತ ಇಲ್ಲಾಳ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಎಂ.ಬಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಓಂ ನಗರ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ 3 ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು 2 ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಶಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವರು ನಮ್ಮಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಿಡಿದು ಕೂಲಂಕುಶವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವರ ಹೆಸರು ಶೇಖ್ ಇಮ್ರಾನ್ @ ಇಮ್ರಾನ್ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ಗಫಾರ ಶೇಖ್ ವಯಃ 18 ವರ್ಷ ಉಃ ಗೌಂಡಿ ಕೆಲಸ ಜಾತಿಃ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಾಃ ಬುಲಂದ ಪರ್ವೆಜ್ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ,ಕಾಳಪ್ಪ ತಂದೆ ಸುಭಾಷ ಹುಸುರ ವಯಃ23 ವರ್ಷ ಉಃ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ ಜಾತಿಃ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಾಃ ಕಾಳನೂರ ತಾಃಜಿಃ ಗುಲಬರ್ಗಾ,ಮೋಹಸೀನ ತಂದೆ ಇಮಾಮ್ ಪಟೇಲ ವಯಃ 18 ವರ್ಷ ಜಾತಿಃ ಮುಸ್ಲಿಂ ಉಃ ಗೌಂಡಿಕೆಲಸ ಸಾಃ ಬುಲಂದ ಪರ್ವೆಜ್ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ,ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಣ್ಣಾ ಅವುಂಟಗಿ ವಯಃ 24 ವರ್ಷ ಉಃ ರಘೋಜಿ ಫೈನಾನ್ಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಜಾತಿಃ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಾಃ ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿದಿದ್ದು. ಇವರ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ 2 ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗಳ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ಹೊಂದಿರುವದಿಲ್ಲ 2 ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗಳು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ರೋಜಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕಳುವು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅವರ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ Hero Honda Splender + Black Colour M/c No. KA 32 U 7285, Chassis No. MBLHA10EE89J32026, Engine No. HA10EA89J38209 H ಅಃಕಿಃ 25,000/- ರೂ. 2) Bajaj Company M/c No. KA 32 G 9065, Chassis No. MD2DDDZZZNWJ71396, Engine No. DUMBNJ27434 ಅಃಕಿಃ 25,000/- ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ  ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 25/2013 ಕಲಂ.41(ಡಿ), 102 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಹಾಗು 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಫರತಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರಿಮತಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಹುಚ್ಚನ ವ: 70 ವರ್ಷ ಸಾ||ಫರಹತಾಬಾದ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡ ದಿನಾಂಕ 15/2/2013 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಕಿಯವರಾದ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಲಕಪ್ಪಾ ಹುಚ್ಚನ ಇವಳೊಂದಿಗೆ ನಳದ ನೀರಿನ ಸಂಬಂವಾಗಿ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಜಗಳ ವಾಗಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ 10:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಉಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಯಾಕೆ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಿರಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೋಡೆದು ಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾಳೆ. ಸೋನುಬಾಯಿ ಇವಳು ಸಹ ಹೋಡೆದಿರುತ್ತಾಳೆ. ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಮಲಕಪ್ಪ ಹುಚ್ಚನ ಇತನು ನೂಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 20/2013 ಕಲಂ, 323, 324, 504, 506 ಸಂಗಡ 14 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಸಚಿನ ತಂದೆ ಸೋಮಣ್ಣ ಸಂಬಿನೂರ ವ|| 19 ವರ್ಷ, ಉ|| ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ,ಸಾ|| ವಿಜಯ ನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 16-02-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಾಗ ಪ್ರಶಾಂತ ತಂದೆ ರಜನಿಕಾಂತ, ಗಜ ತಂದೆ ರಾಜಕುಮಾರ ಬಂದು ನನಗೆ ಕರೆದು ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಮಗೇಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಅವಾಚ್ಯದಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಾ ಹೊಡೆಯ ಹತ್ತಿದರು. ನಾನು ಚೀರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನನ್ನ ಎಡಗೈ ತಿರುವಿ, ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿ 8-15 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು, ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ;17/2013 ಕಲಂ 341, 323, 504, 506 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಹಾಜಿ ಕರೀಮ ತಂದೆ ಅಲಿಸಾಬ ಸಾ:ಮಜೀದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಶಾಂತನಗರ ಭಂಕೂರ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:15/02/2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಮಹ್ಮದ ಫಿರೋಜ ಇತನು ನೀನು ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಡ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದನು, ಮಹ್ಮದ ಅಮಜದ, ಫೀರೋಜ, ಶಾಹೀನ ಗಂಡ ಅಮಜದ, ಫರಜಾನ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಮಹ್ಮದ ಫಿರೋಜ ಇವರು ಬಂದು ನೀನು ಮನೆಗೆ ಬರುವದು ಬೇಡ ಅಂತಾ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಕೈಯಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಒತ್ತಿದನು. ಆಗ  ಜಗಳ ಜಗಳದ ಸಪ್ಪಳ ಕೇಳಿ ಮಹ್ಮದ ರೀಯಾಜ, ಮಹ್ಮದ ಸಿದ್ದಿಕ ಇವರು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಮಹ್ಮದ ರಿಯಾಜನಿಗೆ ಮಹ್ಮದ,  ಮಹ್ಮದ ಸಿದ್ದಿಕ ಇವರಿಗೆ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 23/2013 ಕಲಂ:147,148,341,323,324,504,506,307 ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.