Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, December 9, 2012

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

               ¢£ÁAPÀ 08-12-2012 gÀAzÀÄ 9-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ»Ãgï¥ÁµÀ vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§ FvÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è C¸ÀAn ¸ÁA§AiÀÄå£À ºÉÆ®zÀ ªÀÄÄA¢gÀĪÀ gÉÆÃr£À°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-34-PÀÆå-1553 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj vÁ»Ãgï¥ÁµÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À vÀ¯É¬ÄAzÀ ªÉÄzÀļÀÄ ºÉÆgÀ §AzÀÄ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 09.12.2012  gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ PÀ®A: 355/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ & 187 L.JA.«. DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 UÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀgÀªÀjUÉ  ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀUÁå£À¥Àà gÀªÀjUÉ  ºÉÆ®zÀ ¸ÀA§AzsÀ F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ dUÀ¼À«zÀÄÝ,E§âgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ UÉÆãÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀÄvÀÛªÉ. ¢£ÁAPÀ:-07/12/2012 gÀAzÀÄ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄjzÉêÀ¥Àà §rUÉÃgÀ 30 ªÀµÀð, eÁ;-ºÀjd£À, G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À.¸Á:-UÉÆãÁ¼À, vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è £É®Äè PÉÆAiÀÄÄåªÀ ªÀĶ£ï¤AzÀ £É®Äè PÉƬÄì¹zÀÄÝ, £É®Äè PÉÆAiÀÄÄåªÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ ²ªÀUÁå£À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà D£Àéj ºÁUÀÆ EvÀgÉà 6-d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁ;-ºÀjd£À,¸Á;-UÉÆãÁ¼À vÁ:-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£À ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ¸Àé®à £É®Äè ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀĶãï PÀmÁªÀÅ ªÀiÁrzÀÄÝ, F «µÀAiÀÄzÀ°è ²ªÀUÁå£À¥Àà£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08.12.2012 gÀAzÀÄ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ FvÀ£À  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¤£Éß £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è £É®Äè PÉƬÄì¢ÝAiÀiÁ CAvÁ CAzÁUÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ£ÀÄ §zÀÄ«£À°è wgÀÄUÀĪÁUÀ ¸Àé®à PÉƬÄÝzÉ CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÉüÀzÉ CªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆlzÉÆA¢UÉ ÉDvÀ£À  CtÚ¤UÉ ²ªÀUÁå£À¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EzÀjAzÀ DvÀ£À  CtÚ£À vɯÉUÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, E£ÀÆß½zÀªÀgÀÄ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw, vÁ¬Ä, vÀªÀÄä¤UÉ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÀ®A: 155/2012.PÀ®A.143,147,148,323,504,326. ¸À»vÀ 149 L¦¹  CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
           ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà 30 ªÀµÀð, eÁ;-ºÀjd£À,G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á:UÉÆãÁ¼À FvÀ£À  ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ £ÁUÀªÀÄä FPÉAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è 2-JPÀgÉ 16-UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ F d«Ää£À°è 1-JPÀgÉ d«Ää£À£ÀÄß ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjzÉêÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ  vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, E§âgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°èAiÉÄà EgÀÄvÀÛªÉ. ¢£ÁAPÀ: 07.12.2012 gÀAzÀÄ  ²ªÀ¥Àà£À  ºÉAqÀwAiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è 2-ªÀiÁgÀÄ £É®Äè ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjzÉêÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉà 7-d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ. eÁ;-ºÀjd£À,¸Á;-UÉÆãÁ¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆAiÀÄÄÝPÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ ²ªÀ¥Àà£À  ºÉAqÀwUÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀÄUÀ½UÉ  ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ:-08/12/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²ªÀ¥Àà£ÀÄ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ ¤AqÀÄPÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà DvÀ¤UÉ K£À¯Éà ²ªÁå ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß ºÉAqÀw vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è UÀzÉÝ PÉƬÄÝzÀÝgÀAvÁ PÉýzÀ¼ÀAvÀ¯Áè ¤ªÀÄUÉ HgÀÄ ©r¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÀÄÝ DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Àà FvÀ£ÀÄ DvÀ£À PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆVUÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ§A¢zÀÄÝ, dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzsÀ DvÀ£À  vÀªÀÄäA¢gÀgÁzÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà FvÀ¤UÉ DgÉÆæ ¨ÉÆÃzÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ªÀÄj¸Áé«Ä FvÀ¤UÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ qÀħâPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ¦gÁå¢ ºÉAqÀw £ÁUÀªÀÄä FPÉUÉ DgÉÆæ zÁåªÀªÀÄä, ºÉƼÉAiÀĪÀÄä, ªÀÄjAiÀĪÀÄä F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ²ªÀ¥Àà¤UÉ EªÀvÀÄÛ G½zÀÄPÉÆAr¢ÝÃj E§âgÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ vÉUÉAiÀÄÄwÛzÉݪÀÅ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 156/2012.PÀ®A.143,147,148,323,324,504,506 ¸À»vÀ 149.L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  09.12.2012 gÀAzÀÄ 65 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  11,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-12-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 09-12-2012

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 20/2012 PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈxÀ dAiÀÄAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ PÁA§¼É, ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀÄ, ¸Á: «ÄeÁð¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÀÄZÀÑ£ÁV wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 06-07-2012 gÀAzÀÄ QmÁÖ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è£À vÉÆÃlzÀ §AzÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀ ¸ÁªÀÅ ºÉÃUÉ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀgÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ PÁA§¼É, ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹.ºÉÆ°AiÀÄ, ¸Á: «ÄeÁð¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-12-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 7, 8-12-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀå gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄzsÉÆüÀ (©) UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ UÀ¨sÀð UÀÄrAiÀÄ UÉÃn£À ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV °AUÀPÉÌ PÀÆr¹zÀ 1250 UÁæA vÀÆPÀzÀ ¨É½îAiÀÄ Qjl C.Q 70,000/- £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧AqÉ¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÉÃgï, G: zÉêÀ¸ÁÏ£ÀzÀ ¥ÀÆeÁj, ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ (©) EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 101/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ªÁfÃzÀ vÀAzÉ ªÀ°Ã ªÀĺÀäzÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 1-6-9, zÀfðUÀ°è, ¸ÀzÀå: ¥À£Áì¯ï vÁ°ÃªÀiï ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ»ÃAzÀæ ¨ÉÆïÉgÉÆ ªÀiÁåPïì UÀÆqïì ©Ã½ §tÚzÀ ªÁºÀ£À £ÀA.PÉJ-38/5756 £ÉÃzÀ£ÀÄß gÁd¨ÁUÀ£À gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è d»Ãgï ¸Á¨ï gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£À ¤°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 29-11-2012 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-12-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 205/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 08-12-2012 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA. 09 gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄqÀ© PÁæ¸À ºÀwÛgÀ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-32/JA- 10910 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¦à DmÉÆ £ÀA. PÉJ-39/5818 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À C°èAiÉÄà ¤°è¹ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ C¦à DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 277/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 08-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀgÁªÀ RĶ£ÀUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/eÉ-2460 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £ÁªÀzÀUÉÃj PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, JzÀÄj¤AzÀ DmÉÆà UÀÆqÀì mÁæöå° £ÀA. PÉJ-38/2834 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß rªÁåqÀgÀ §®¨sÁUÀzÀ PÀqɬÄAzÀ gÁAUÀ ¸ÉÊqÀ¤AzÀ, DmÉÆêÀ£ÀÄß  ªÉÃUÀªÁV, ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ CPÀâgï gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 100/2012 PÀ®A 363 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄtªÀAvÀgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ¥sÁlPÀ UÀ°è ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ UËgÀªÀ ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ lÆåµÀ£ï PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-12-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀģɬÄAzÀ ¹¥sÁ ªÉÄrPÀ¯ï ¹¢Ý vÁ°ÃªÀÄ-ºÀwÛgÀ Z˨ÁgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §AzÁUÀ MAzÀÄ ¸Á̦ðAiÉÆ PÁgÀ £ÀA. J¦-09/eÉ-  £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽwzÀÝ E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ UËgÀªÀ FvÀ¤UÉ ¨Á CAvÀ PÀgÉzÀÄ PÁj£À°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ, PÀtÂÚUÉ ¥ÀnÖ PÀnÖ PÁj£À°è MAiÀÄÄÝ UÀÄ£Àß½î jAUÀ gÉÆÃr£À PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PɼÀUÉ E½¹, C¨ï vÉgÉPÉÆ WÀgÀPÉÆà £À» bÉÆÃqÀvÀÄ PÁåvÉÆ PÀgÀ¯É CAvÀ ºÉý PÁj¤AzÀ PɼÀUÉ E½¹ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-12-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 121/2012 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠱Á¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, EªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 18 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÉÆÃPÁè eÁzsÀªÀ, ªÀAiÀÄ: CAzÁdÄ 40 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: vÀqÉÆüÁ EvÀ£À eÉÆvÉ DVzÀÄÝ, E§âgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀð C£ÉÆãÀåªÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ 4-5 ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ «£ÁB PÁgÀt zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ºÉÆqÉAiÀÄĪÀåzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀð £ÉÆÃrzÀgÀÄ ¸ÀºÀ DgÉÆæAiÀÄÄ »ÃUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ©nÖgÀzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9 wAUÀ½AzÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É PÉÆAUÀ½ vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¸ÀªÁvzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ DgÉÆæAiÀÄÄ §AzÀÄ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 06-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀ ºÉÆUÀ®Ä §AzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EgÀÄ E°èUÉ §AzÀgÉ fªÀAvÀªÁV ¸ÀÄlÄÖ ©qÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-12-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 190/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 06-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄgÉqÉØ¥Àà ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ©ÃzÀgÀ ºÁgÀÆgÀUÉÃjAiÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä MAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀÄA¢gÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQUÉ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß (5) d£ÀgÀÄ, »ÃUÉ MlÄÖ 06 d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À DlªÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É MªÉÄä¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ, CªÀgÀ CAUÀ drÛ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ MlÄÖ 9060=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ 6 d£ÀgÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.