Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, March 30, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 30-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-03-2009


AiÀÄĪÀwAiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ AiÀÄĪÀPÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/09 PÀ®A 354 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/03/09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ.AiÀÄAPÀªÀiÁä vÀAzÉ «oÀׯï CªÀÅn ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀ ¨Á«UÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £À£ÀߣÀÄß ªÀÄ®UÀÄ ¤£ÀUÉ PÀÆrAiÀÄ®Ä ¤ÃgÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÁÝ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁÝUÀ vÀ¦à¹ PÉÆAqÀÄ »AzÉ »AzÉ ¸ÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ »AzÉ EzÀÝ ¨Á«AiÀÄ £É£À¥ÀÄ ºÁj eÉÆð ºÉÆÃV ¨Á«AiÀÄ°è ©zÁÝUÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà WÉÆÃUÁÎ EªÀ£ÀÄ ºÀUÀÎzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¨Á«AiÀÄ°è E½zÀÄ ªÉÄïÉPÉÌ J¼ÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C£À¢üÃPÀÈvÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/09 PÀ®A 32, 34 C§PÁj PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 29/03/2009 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÀ¼ÉA§gÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ £ÁUÀ±ÉÃnÖ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¨Áwä ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À E®èzÉ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAxÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÉ JA§ÄªÀªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÀåQÛ¬ÄAzÀ 10. °Ãlgï PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 300/- gÀÆ. AiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§Ä¢Ý ¨sÀæªÀÄuÉUÉÆAqÀÄ «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ ªÀÄ»¼É
d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 25/03/2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ±ÉƨsÁ UÀAqÀ ªÀÄgÉ¥Áà ¸Á: a®èVðgÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁt vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Áà EªÀ¼ÀÄ CgÉ ºÀÄZÀѼÁV §Ä¢Ý ¨sÀæªÉÄUÀnÖzÀÄÝ CªÀ½UÉ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄgÉ¥Áà EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ CªÀ½UÉ PÉ®¸ÀPÉÌ KPÉ ºÉÆÃV¯Áè CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀ¼ÀÄ §Ä¢Ý ¨sÀæªÉÄAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀ QæÃ«Ä £ÁµÀPÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹zÀÄÝ CªÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

±Á¯Á PÉÆÃuÉ PÀnÖzÀ §UÉÎ ¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæ PɽzÀÝPÉÌ : JgÀqÀÄ ¥Á¼ÀAiÀÄzÀªÀjAzÀ dUÀ¼À UÁAiÀÄzÀ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

1) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/09 PÀ®A 323, 324, 504, 506, 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 28-03-2009 gÀAzÀÄ EªÀiÁªÀĨÁzÀ ºÀ½îAiÀÄ°è DgÉÆæ ªÀi˯Á£Á vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå EvÀ£ÀÄ EªÀiÁªÀiÁ¨ÁzÀ ºÀ½î GzÀÄð ±Á¯ÉAiÀÄ J¸ï.r.JA.¹ ¸ÀzÀ¸Àå¤zÀÄÝ GzÀÄð ±Á¯ÉUÉ PÉÆÃuÉ PÀlÖ®Ä UÀÄwÛUÉ vÉUÀzÀÄPÉÆArzÀÄÝ E£ÀÄß PÀlÖqÀ ¥ÀÆtðªÁUÀzÉà EgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ±Á¯ÉAiÀÄ ²PÀëQ w½¹zÀAvÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀªÀıÉƢݣï vÀAzÉ ±À¥sÉÆâݣï gÀPÁë¼ÀªÁ¯É ¸Á: EªÀiÁªÀĨÁzÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ¤jÃPÀëuÉUÉ §AzÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ PÀlÖqÀzÀ §UÉÎ PÉüÀ¨ÉÃPÉAzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¤ªÉãÀÄ PÉüÀÄwÛj ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ DgÉÆæ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ¯Á®ªÀĺÀäzï EªÀ£ÀÄ EzÀPÉÌ ¥ÉÆæÃvÀ껹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¢: 29-03-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/09 PÀ®A 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 28-03-2009 gÀAzÀÄ EªÀiÁªÀĨÁzÀ ºÀ½î GzÀÄð ±Á¯ÉAiÀÄ PÀlÖqÀPÁÌV ºÀt ªÀÄAdÆgÁVzÀÄÝ J¸ï.r.JA.¹ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ F §UÉÎ ZÀZÉð ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀªÀıÉƢݣï vÀAzÉ ±À¥sÉÆâݣï gÀPÁë¼ÀªÁ¯É 2] vÁeÉƢݣï vÀAzÉ ±À¥sÉÆâݣï gÀPÁë¼ÀªÁ¯, ºÀĸÉãï vÀAzÉ ªÀi˯Á£Á¸Á§ gÀPÁë¼ÀªÁ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀÆìzÀ° vÀAzÉ ªÀi˯Á£Á¸Á§ gÀPÁë¼ÀªÁ¯É J®ègÀÆ ¸Á EªÀiÁªÀĨÁzÀ ºÀ½î gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ CªÀgÉÆA¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ CAV »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzï UÀ¥sÀÆgÀ«ÄAiÀiÁå gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÀDR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


DmÉÆà jPÁë fÃ¥À ªÀÄzsÀå rQÌ : ªÀÄƪÀjUÉ UÁAiÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀ ¥ÀgÁj
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 29/03/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. CT¯Á© UÀAqÀ ªÀĺÀäzï AiÀÄĸÀÄ¥sï «ÄAiÀiÁå ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä¤UÉ ºÉtÄÚ £ÉÆÃqÀ®Ä qÀ¥ÀÆàgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ DmÉÆà jPÁë £ÀA PÉ-38/2842 £ÉÃzÀÝgÀ°è ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ fÃ¥À £ÀA JA.ºÉZï-01/JA-4999 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®PÁ¥ÀÆgÀ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DmÉÆà jPÁëPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ f¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ fÃ¥À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


gÁåµÀ£À CAUÀrAiÀĪÀ£ÉÆA¢V£À vÀPÀgÁgÀ£ÀÄß PÉýzÀÝPÉÌ : PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ªÀåQÛAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/03/2009 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ¥ÀæyégÁd vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ-35 ªÀµÀð eÁw-PÀÄgÀħÄgÀ ¸Á-ªÉÆgÀA© gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ªÉÆÃgÀA© UÁæªÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ-29/3/09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆævÀ ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ zsÀÆ®¥Áà EvÀ£ÀÄ gÉñÀ£À vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä gÉñÀ£À CAUÀrUÉ §A¢zÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÉñÀ£À CAUÀrAiÀÄ ªÀiÁ°PÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è gÉñÀ£À vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîîªÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¸ÀĪÀÄä£É KPÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ J®ègÀÄ »ÃUÉAiÉÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆæüvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ PÉüÀĪÀªÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Raichur District Reported Crimes2 PÀqÉ C£À¢üPÀÈvÀ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl zÁ½, E§âgÀ §AzsÀ£À:

¢£ÁAPÀ:29.03.2009gÀAzÀÄ 1845UÀAmÉUÉ »ÃgÁ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ CgÉÆæ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ®ZÀªÀÄAiÀÄå£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦J¸ïL. ²æà ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ PÁA§¼ÉgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ 180 JAJ¯ï£À 52 Njd£À¯ï ZÁAiÀÄïì «¹Ì, 180 JAJ¯ï£À 6 Njd£À¯ï ZÁAiÀÄïì gÀªÀiï, 180 JAJ¯ï£À 9 N¯ïØ ªÀÄAPï gÀªÀiï, 180 JAJ¯ï£À 07 AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì ºÁUÀÄ 330 JAJ¯ï£À 4 n£ï £ÁPËmï ©AiÀÄgï J¯Áè ¸ÉÃj C.Q.gÀÆ.3050/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.77/09 PÀ®A 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¢£ÁAPÀ:29.03.2009gÀAzÀÄ 1730UÀAmÉUÉ »gÉÃPÉÆmÉßÃPÀ¯ï UÁææªÀÄzÀ°è CgÉÆæ PÉñÀªÀªÀÄÆwð vÀAzÉ AiÀÄAPÉÆçtÚ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦J¸ïL. ²æà JA.eÉ.zÀAiÀiÁ£ÀAzÀgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ 180 JAJ¯ï£À 42 Njd£À¯ï ZÁAiÀÄïì r®Pïì «¹Ì ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.135/-£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.92/09 PÀ®A 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁlPÁÌV ªÀÄzÀå ¸ÁUÀuÉ, CgÉÆæ §AzsÀ£À:

¢£ÁAPÀ:29.03.2009gÀAzÀÄ 1145UÀAmÉUÉ C£Àéj PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ CgÉÆæ ºÀĸÉãÀ ¸Á§ vÀAzÉ ºÀ¸À£À¸Á§£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¦J¸ïL. ²æà ªÀiÁgÀÄw UÀļÁîjgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ 180 JAJ¯ï£À 48 ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ.2,160/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.54/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


2PÀqÉ E¹àÃmï zÁ½: 11 d£ÀgÀ §AzsÀ£À

¢£ÁAPÀ:29.03.2009gÀAzÀÄ 1530UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁææªÀÄzÀ PÁPÁ£ÀUÀgÀzÀ ZÉÊvÀ£Àå PÀA¥ÀÆålgïì »A¢£À §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è CgÉÆævÀgÁzÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ VjAiÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 04 d£ÀgÀÄ CAzÀgÀ-§ºÀgï E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¦J¸ïL. ²æà AiÀıÀªÀAvï ºÉZï ©¸À£À½îgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.580/- ºÁUÀÄ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.30/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¢£ÁAPÀ:29.03.2009gÀAzÀÄ 1630UÀAmÉUÉ PÀ«vÁ¼ÀzÀ «ÃgÉñÀ qÁ¨Á ºÀwÛgÀ CgÉÆævÀgÁzÀ ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ£À¥Àà ¢¤ß ºÁUÀÄ EvÀgÉà 5 d£ÀgÀÄ CAzÀgÀ-§ºÀgï E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¦J¸ïL. ²æà ªÀiÁgÀÄw UÀļÁîjgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.4,325/- ºÁUÀÄ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.55/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


: ¯Áj rQÌ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:28.03.2009 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà ±ÀAPÀgÀ¥ÀàgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CgÉÆæ n¥Ààgï ¯Áj £ÀA.PÉJ 36/5699£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ CgÉÆæAiÀÄÄ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß aQvÉì PÉÆr¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý £ÀA¢ C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA:29/2009 PÀ®A:279,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JA.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®Q C¥ÀºÀgÀt:

¦AiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw zÀÄgÀÄUÀªÀÄägÀªÀgÀ 16 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ 9£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è NzÀÄwÛzÀÄÝ FPÉAiÉÆA¢UÉ ¦AiÀiÁð¢ü ¢£ÁAPÀ:27.03.2009gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ªÉĺÀ§Æ§ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ¤Ãj£À mÁåAPï ºÀwÛgÀ §»zÉÃðµÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ CgÉÆæ ¸ÀÄPÁ®¥ÉÃmÉAiÀÄ £ÁUÀgÁeï vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà PÀA¨ÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV ªÀÄ£ÀªÉÇ°¹ C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®QAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀºÀj¹gÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.60/09 PÀ®A 366(J)L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt:

gÉÆÃeÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:¢£ÁAPÀ:29-03-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ PÉ.©.J£ï. zÀUÁðzÀ SÁeÁ §eÁgÀ£À°èAiÀÄ D¸ÀàvÉæ »AzÀÄUÀqÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀ ²æÃC§ÄÝ® gÀeÁPÀ ¦.J¸ï.L.(PÁ.¸ÀÄ.) gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr CAzÀgÀ-¨ÁºÀgï C£ÀÄߪÀ zÉʪÀ°Ã¯ÉAiÀÄ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ 1.gÁzsÉñÁªÀiï vÀAzÉ gÀÆ¥ÀZÀAzÀ ªÀªÀiÁð, 2. ¸ÉÊAiÀÄzÀ eÁºÉÃzÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸À¬ÄÃzÀ, 3.ªÀĺÀäzÀ C§Äâ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§¸Á¨, 4. ªÀĺÀäzÀ f¯Á¤ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ AiÀÄƸÀÄ¥sï, 5. d«ÄÃgÀ±Á vÀAzÉ ²¯ÁgÀ±Á gÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ vÉÆqÀV¹zÀÝ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ 525-00 gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

ªÁr ¥Éưøï oÁuÉ:¢£ÁAPÀ 29-03-2009 gÀAzÀÄ 1.30 ¦.,JAzÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁªÀÇgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ¸Á||¨ÁqÀªÀ£Á¼À gÀªÀgÀÄ ±ÀºÁ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¯Áj £ÀA MH12/CT8055 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¤°è¸À®Ä PÉÊ ªÀiÁrzÁUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ£À ªÉÄðAzÀ ¯ÁjAiÀÄ §®UàqÉAiÀÄ »A¢£À mÉÊgÀÄ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°A¸À ªÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀgÀPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ:

²æà f.J¸ï. GqÀV ¥ÉưøÀ E£Àì¥ÉPÀÖgï £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ: 28/03/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ oÁuÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ PÀ£ÀPÀVj gÀ¸ÉÛAiÀÄ D±ÀéªÉÄÃzÀ ºÉÆÃmÉ¯ï »AzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉ¢gÀĪÀÅzÁV RavÀªÁzÀ ¨Áwä zÉÆgÉwzÀÄÝ, zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀAvÉ ºÉZï.¹.153. ¹¦¹ 223, 324, 327, 23, 84. J.¦.¹. 68 ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ PÀ£ÀPÀVj D±ÀéªÉÄÃzÀ ºÉÆÃmÉ¯ï »AzÉ ºÉÆÃUÀ¯ÁV C°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï ºÁ¹UÉ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï K¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ (1)SÁzÁgÀ¨sÁµÁ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§, ªÀAiÀÄ-33 ªÀµÀð, eÁw-ªÀÄĹèA, G-CQÌ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: E¯Á» PÁ¯ÉÆä UÀAUÁªÀw (2) NAPÁgÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ ªÀAiÀÄ- 48 ªÀµÀð,eÁw- °AUÁAiÀÄvÀ, G- UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á: zÉêÁAUÀ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw. (3) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå, ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð, eÁw-dAUÀªÀÄgÀÄ, G-UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¸Á:¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw.(4) AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¸Á§ vÀAzÉ C«ÄãÀ¸Á§, ªÀAiÀÄ- 38 ªÀµÀð, eÁw- ªÀÄĹèA, G- ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀiÁ°PÀ ¸Á; °AUÀgÁd PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw.(5)C£ÀégÀ¥ÁµÁ vÀAzÉ ºÉÊzÀgï¸Á¨ï, ªÀAiÀÄ- 32 ªÀµÀð, eÁw- ªÀÄĹèA, G- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÄgÀ UÀAUÁªÀw.(6) ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ®PÀëëöäAiÀÄå ±ÉnÖ, ªÀAiÀÄ- 45 ªÀµÀð, eÁw- ªÉʱÀågÀÄ, G- QgÁt CAUÀr ¸Á: «ÃQèªÀiÁPÉðl PÀA¦è vÁ; ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ. (7)§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®¥Àà, LªÀ½î, ªÀAiÀÄ- 32 ªÀµÀð, eÁw- °AUÁAiÀÄvÀ G- mÁæ£Àì¥ÉÆÃlðzÀ°è UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á: °AUÀgÁd PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 90.000-00, 5 ªÉÆèÉʯï, 52 E¸ÉàÃmï K¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï ºÁ¹UÉAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2009 PÀ®A 109 ¹.Cgï.¦.¹.:

²æÃ. ºÉZï.©. £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L.(C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß 57/2009 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ¦.¹. 228, 332, 20, 56 EªÀgÉÆA¢UÉ £ÀUÀgÀzÀ°è UÀ¸ÀÄÛ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ: 29-03-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0430 UÀAmÉUÉ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ²æÃgÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀ »AzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ZÀZÀð ºÀwÛgÀ §gÀ¯ÁV E°è E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¤AvÀÄPÉÆArzÀÄÝ, £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr vÀªÀÄä EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁaPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁV ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀÄ£ÀB. ¥ÀÄ£ÀB. «ZÁj¸À¯ÁV PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ªÀiÁ§Ä¸Á§ @ ªÀiÁ§Ä vÀAzÉ SÁ¹A¸Á§, ªÀAiÀÄ-25 ªÀµÀð, eÁw- ªÀÄĹèA, G-UËAr PÉ®¸À ¸Á: 3 £Éà ªÁqÀð ZÀ¥ÀàgÀzÀºÀ½î PÀA¦è vÁ: ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ f: §¼Áîj 2) ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀÄ-21 ªÀµÀð, eÁw- £ÁAiÀÄPÀ, G- ¯ÁjZÁ®PÀ, ¸Á: ªÀqÀQ vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ EgÀÄ«PÉ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä C¸ÀªÀÄxÀðgÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C°è EgÀĪÀÅzÀgÀ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.