Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, February 6, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 06-02-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06-02-2013

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-02-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉçƧSÁ£À vÀAzÉ U˸ÀSÁ£À ¥ÀoÁt, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, ¸Á: §Ä£ÀPÀgï PÁ¯ÉÆä, wæ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ zÀ¸ÀÛVÃgÀ SÁ£À, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: §Ä£ÀPÀgï PÁ¯ÉÆä, wæ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁ°PÀgÀ ºÀwÛgÀ ¨ÁrUɬÄAzÀ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/3218 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ PÀqÉUÉ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£À PÀAmÉÆæî ªÀiÁqÀzÉà «Ä¤ «zsÁ£À ¸ËzsÀzÀ JzÀÄjUÀqÉ gÉÆÃr£À ¸ÀtÚ ¥ÉÆ°UÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ zÀ¸ÀÛVÃgÀ EvÀ¤UÉ PɼÀUÀqÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ° ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ zÀ¸ÀÛVÃgÀ EwUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¥Ánïï SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÀµÀÖgÀ°è zÁjAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.     

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-    
¢£ÁAPÀ 05-02-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ wÃ¥ÉàñÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÉÆæÃdgÀ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-39/JA-643 £ÉÃzÀgÀ°è §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¸Á: PÉÆ£À ªÉÄüÀPÀÄAzÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß f¥À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ fÃ¥À gÉÆÃqÀ §¢AiÀÄ°è£À ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ £ÀqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, ªÉƼÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛ UÀAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj fÃ¥À£À°èzÀÝ ZÁAzÀ ¥Á±Àå EvÀ¤UÀ §¯ÉUÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ªÉƼÀPÁ® ªÉÄïÉ, ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ CdAiÀÄ FvÀ¤UÉ JqÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §§®Ä FvÀ¤UÉ JqÀUÉÊ ªÉÄïÉ, ²æäªÁ¸À FvÀ¤UÉ JqÀUÉÊ ªÉÄïÉ, ¥ÀAPÀd FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É J®èjUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2013, PÀ®A 341, 307, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-02-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ ºÁ¯É¥ÀÄUÉð ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ºÁ¯É¥ÀÄUÉð EªÀgÀÄ vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ºÁ¯É¥ÀÄUÉð EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¨sÁ°Ì ZÀªÀr ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¢°Ã¥À CtzÀÆgÉ DgÉÆæ ®wÃ¥sÀ vÀAzÉ ¸ÀvÁÛgÀ«ÄAiÀiÁå ªÀÄįÁèªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¨ÁUÀªÁ£À UÀ°è ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ dUÀ¼À DqÀÄwÛzÁUÀ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ E£ÁªÀÄzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀiÁ±ÀƪÀÄ ¥Á±Á PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì FvÀ£ÀÄ PÀÆqÁ ¤AwgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CtÚ ZÀAzÀæPÁAvÀ EvÀ£À£ÀÄ CªÀjUÉ £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ dUÀ¼ÀªÁqÀ¨ÉÃrj JAzÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß £ÀÆQzÁUÀ DgÉÆæ E¸Áä¬Ä® FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ vÀÄ C¯Áè±Á PÉ ¨sÁ¬Ä PÉÆ qÀPÀ®vÁ ºÉÊ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆÃV vÀ£Àß CtÚ¤UÉ JPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý JAzÀÄ PÉýzÁUÀ ¤Ã£ÀÄ JPÉ £ÀqÀÄªÉ §gÀÄwÛ JAzÀÄ ¨ÉÊzÁUÀ DgÉÆæ ®wÃ¥sÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÁUÀ DgÉÆæ E¸Áä¬Ä® FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉÆAPÀzÀ°èzÀÝ dA¨É ºÉÆgÀUÉ vÉUÉzÀÄ dA¨É¬ÄAzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è w«AiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ MªÉÄä¯É dA¨É »rzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ºÉ§âgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ §AzÀgÉ fAzÁ ©qÀĪÀ¢®èªÉAzÀÄ ºÉzÀj¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀd 05-02-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2013, PÀ®A 98 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 05-02-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À.Dgï.AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦.J¸À.L (PÁ¸ÀÄ) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀjUÉ ©ÃzÀgÀ¤AzÀ £ÁAzÉÃqÀUÉ Dgï.JA.r UÀÄmÁÌ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV £ÁAzÉÃqÀ ¤ªÁ¹UÀ¼ÀÄ PÉ.J¸À.DgÀ.n.¹ §¹ì£À°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¥ÀAZÀgÀÄ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¸Àì ¤¯ÁÝtPÉÌ ºÉÆÃV §¸À £ÀA. PÉJ-38/J¥sï-709 £ÉÃzÀgÀ°è ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä §¹ì£À°è §¸À ZÁ®PÀ£À »A¢£À ¹Ãn£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄÆgÀÄ ¨ÁåUÀUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉvÀªÀÅ ¸ÀzÀj ¨ÁåUÀUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ 1) v˹åsÀ CºÉªÀÄzï vÀAzÉ ±ÉÃR ªÀĺÀäzÀ ±ÉÃPÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: §PÀðvÀ¥ÀÄgï ªÁV gÉÆÃqï £ÁAzÉÃqÀ (JA.ºÉZï), 2) ªÀĺÀäzÀ EªÀiÁæ£ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ EPÁâ¯ï ªÀĺÀäzÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: PÉÆÃeÉÆ PÁ¯ÉÆä £ÁAzÉÃqï EªÀj§âgÀÆ ©ÃzÀgÀ£À°è 60,000/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ DgÀ.JA.r UÀÄmÁÌ ¥ÁPÉÃlUÀ¼À£ÀÄß Rjâ ªÀiÁr ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ°è UÀÄmÁÌ ªÀiÁgÁl ¤±ÉÃzsÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ PÁ¼À ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä £ÁAzÉÃqïUÉ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀzÉ C¢üÃPÀÈvÀ zÁR¯Áw E®èzÉà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj ¨ÁåUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2013, PÀ®A 273, 328 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-02-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À.Dgï.AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦.J¸À.L (PÁ¸ÀÄ)  ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀjUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ d¯ÉÝ, ±ÁªÀÄ ªÀqÀØgÀ, CqÉÃ¥Áà «dAiÀÄ ªÀĺÁAvÉñÀégÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÆ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¨sÁ°Ì-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ §gÀĪÀ ªÀiÁvÉæUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ J£ï. «í. gÀWÀÆgÁªÀÄ ¸ÁºÁAiÀÄPÀ OµÀzsÀ ¤AiÀÄAvÀæPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ °TvÀªÁV w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀPÀët J£ï. «í. gÀWÀÆgÁªÀÄ ¸ÁºÁAiÀÄPÀ OµÀzsÀ ¤AiÀÄAvÀæPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ, OµÀzsÀ ¥Àj«PÀëPÀgÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ. PÉ gÀªÀgÀ eÉÆvÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ SÁ¸ÀV PÀÆædgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è vÀªÀÄä eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ªÀÄ»¼Á ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉ ¸ÀÄeÁvÁ gÀªÀgÀ£ÀÄß C®èzÉ JgÀqÀÄ d£À ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß eÉÆÃvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀPÉÌ vÉgÀ½ ¨ÁwäzÁgÀgÀ ¸ÁºÁAiÀÄ¢AzÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀ ¤AvÀÄ «Që¸À¯ÁV PÁ¯ÉÃdÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ UÀĽUÉUÀ¼À£ÀÄß Rj¢ ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ 3 d£À DgÉÆævÀgÀÄ EArPÁ PÁgÀ £ÀA. JA.ºÉZï-43/J-5783 £ÉÃzÀgÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ 40/- gÀÆ¥Á¬ÄUÉ MAzÀÄ UÀĽUÉAiÀÄAvÉ ªÀiÁgÀĪÀzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV PÁ¯ÉÃdÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, CzÀgÀ°è ªÀiÁgÀĪÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ°è DgÉÆæ ¸ÀAfªÀ EvÀ£ÀÄ ¹QÌgÀÄvÁÛ£É DvÀ£À eÉçÄUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥ÁµÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV eÉé£À°è ¤Ã° §tÚzÀ ¥Áè¹ÖPÀ UÀĽUÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀj¸ÀĪÀ ¥ËqÀgÀ ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj UÀĽUÉUÀ¼ÀÄ Kt¸À¯ÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 55 UÀĽUÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀĽUÉ ªÀiÁgÁl¢AzÀ §AzÀ ºÀt 300/- gÀÆ EgÀÄvÀÛªÉ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß ZÉPï ªÀiÁrzÁUÀ PÁj£À »A¢£À ¹n£À ªÉÄÃ¯É 60 UÀĽUÉUÀ¼ÀÄ ¹QÌgÀÄvÀÛªÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ºÀwÛgÀ zÉÆÃgÉvÀ 115 ªÀÄvÀÄÛ §gɸÀĪÀ UÀĽUÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
                                                        
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-02-2013 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ PÁ½ UÀ°èAiÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄjãÀ ¸À¯ÁÛ£Á UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ gÀ¸ÀÆ® ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: £Á®¨Á£À UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ CºÀäzÀ¨ÉÃUÀA ªÀÄvÀÄÛ ºÀ°ÃªÀiÁ©Ã EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è jÃAiÀÄgÀ DmÉÆ £ÀA. PÉJ-39/1904 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆë£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ±À©âÃgÀ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ ªÀĤAiÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, ¸Á: UÁfÃ¥ÀÆgÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀzÀ PÀqɬÄAzÀ PÁ½ UÀ°èAiÀÄ PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁWÀªÉÃAzsÀæ PÀÄ®PÀtÂð EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀZÁÑ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤°è¹zÀ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-05/n.Dgï.J-5061 £ÉÃzÀPÉÌ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁVvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ JqÀUÀqÉ ¨sÀÄdzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV J®§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÀÆ ¸ÀºÀ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.23/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 05-02-2013 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA², ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁ: ¸ÀªÀÄUÁgÀ, ¸Á: ºÀ®§UÁð, vÁ: ¨sÁ°Ì ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁPÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÉÆõÀ 3 d£ÀgÀÆ ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄzÀ ¨ÉÆêÀÄäUÉÆAqÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ¢AzÁ ©ÃzÀgÀ-¨sÁ°Ì gÉÆÃqÀzÁn ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¥ÀArvÀ, ¸Á: PÉÆüÁgÀ (PÉ) ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉ.J-38/PÉ-6804 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj qÀQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §®UÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ JqÀPÀtÂÚ£À PÉüÀUÉ JqÀ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É JqÀUÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.10/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05/02/2013 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd¥Áà vÀAzÉ zsÀªÀÄð¥Áà CªÀvÀqÉ, ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁ: J¸ï¹ ªÀiÁ¢UÀ, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: §¼ÀvÀ(PÉ) UÁæªÀÄ, vÁ: OgÁzÀ (©) EvÀ£ÀÄ ªÀÈzÁå¥Àå ªÉÃvÀ£À §gÀÄwÛ®èªÁzÀÝjAzÀ F §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ºÁUÀÄ ªÀAiÀĹì£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ PÉ®¸ÀzÀ ¸À®ÄªÁV £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀAUÀªÀÄ-¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Áà, ¸Á: KPÀ¯ÁgÀ, vÁ: OgÁzÀ (©) fÃ¥À ZÁ®PÀ £ÀA. PÉ.J-38/JªÀiï-519 EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CweÉÆÃgÁV ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ°£À ºÉ¨ÉânÖUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JqÀUÁ°UÉ ¥ÉmÁÖV ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.20/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 4-2-2013 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ CdÄð£À ºÀ®UÉ£ÉÆÃgÀ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, G: ªÉÄùæ PÉ®¸À, eÁ: QæñÀÑ£À, ¸Á: PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄ E£ÀvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¢°¥À vÀAzÉ ²ªÀgÁd £À«Ã£ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÁåªÀÄĪÉî ªÀÄvÀÄÛ PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä UÀAqÀ UÀt¥Àw gÀªÀgÉ®è gÉÆÃr£À ºÀwÛgÀ ¤AvÁÛUÀ ¢Ã¥ÀPÀ vÀAzÉ zsÀ±ÀgÀxÀ ºÀ¯ÉUÉ£ÉÆÃgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ±Á¯É ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ DgÉÆæ ¥À¯ïìgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¢Ã¥ÀPÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ DvÀ¤UÉ §®PÁ°£À ªÉÆüÀPÁ°£À PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. JqÀPÁ® ¥ÁzÀPÉÌ aPÀÌUÁAiÀÄ C®èzÉ vÀ¯É Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀtÚUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ ¥À¯ïìgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ rQÌ ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.25/2013, UÀÄ£Éß £ÀA. 498(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 05/02/2013 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæªÀiÁä UÀAqÀ ¸ÀªÀÄÈvÀgÁªÀ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, eÁ: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ºÀÄ¥À¼Á EªÀgÀ UÀAqÀ£ÀzÀ DgÉÆæ ¸ÀªÀÄÈvÀgÁªÀ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ ¸Á: ºÀÄ¥À¼Á J®ègÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ D¹ÛAiÀÄ ºÀAaPÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.13/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 05-02-2013 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉĺÀ§Æ§ vÀAzÉ C§Äݯï gÀeÁPÀ «ÄAiÀiÁ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, G: V¯ÁªÀ PÉ®¸À, ¸Á: a¢æ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉArAiÀiÁzÀ £À¹æªÀÄ ¨ÉÃUÀA ªÀÄvÀÄÛ bÉÆÃlÄ© EªÀgÀ eÉÆÃvÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA.PÉJ-38/eÉ-7964 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É a¢æ¢AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ PÀÆædgÀ fÃ¥À £ÀA.PÉJ-25/J£ï-4280 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ïUÉ qÀQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj qÀQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ vÀ£Àß PÀÆædgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.17/2013, PÀ®A 32, 34 PÉ.E. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 05-02-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀÌ¥Áà © CVß ¦.J¸ï.L. (C.«) ºÁUÀÆ ¹¦¹- 1657 ªÉÊf£ÁxÀ, ¹¦¹-1720 FgÀuÁÚ, ¹¦¹-1469 §æºÁä£ÀAzÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀÄqÀV EA¢gÁ£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä MAzÀÄ PÉÆuÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ MAzÀÄ PÁlð£ÀzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀĽwgÀĪÀzÀ£ÀÄß RaÃvÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ C°è ¤AwgÀĪÀ UÁæªÀÄzÀ M§â ªÀåQÛAiÀiÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ ªÉÄÃvÉæ EvÀ¤AzÀ Nr ºÉÆÃzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ PÉüÀ®Ä CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ¯Á®¥Àà ºÀ®§Vð ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð, eÁw QæñÀÑ£ï ¸Á: ºÀÄqÀV EA¢gÁ£ÀUÀgÀ 2) ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¨sÉÊgÀ£À½î ªÀAiÀÄ 33 ªÀµÀð eÁw QæñÀÑ£ï ¸Á: ºÀÄqÀV EA¢gÁ£ÀUÀgÀ CAvÀ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¸ÀzÀj PÁl£ÀzÀ°è ZÉPïÌ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV 180 JA.J¯ï. ªÀżÀî MlÄÖ 28 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál®UÀ½zÀÄÝ CA. Q. 1204/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ NrºÉÆÃzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w


 

¢£ÁAPÀ 05-02-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ C¼Àî¥Àà, 25 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: GzÁâ¼À E.eÉ. vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ f¯Áè: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ GzÁâ¼À E.eÉ. UÁæªÀÄzÀ°è UÀAUÀ¥Àà ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ¢AzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà PÁgÀlV, 28ªÀµÀð, PÀ¨ÉâÃgÀ, ¸Á:GzÁâ¼À E.eÉ.2) ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ, 23 ªÀµÀð, PÀ¨ÉâÃgÀ, ¸Á:GzÁâ¼À E.eÉ. EªÀgÀÄ KPÁ KQ §AzÀÄ »A¢£À ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ ¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤AzÀÄ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼ÁVzÉ ¸ÀzÀå M§â£Éà ¹QÌ¢ÝAiÀiÁ, ¤£ÀߣÀÄß fêÀAvÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ CAzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ZÀ£ÀߥÀà FvÀ£ÀÄ PÉʪÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ªÀÄÄRPÉÌ UÀÄ¢Ý PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ªÉÆtPÉʬÄAzÀ §®ªÁV UÀÄ¢ÝgÀÄvÁÛ£É. ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ §®UÀqÉ ªÀÄÄAvÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü vÀªÀÄä¤UÉ ¸ÀºÀ eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä¤UÉ PÉÆ®ÄèvÉÛêÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA & PÀ®A 34/2013 PÀ®A. 504,324,323,506, gÉ/« 34 L¦¹ &3 (I) (X) J¸ï.¹/J¸ï.n. ¦.J. DåPïÖ 1989. £ÀzÉÝÃgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w

¢£ÁAPÀ 05-02-2013 gÀAzÀÄ ¨É½ÃUÉÎ 12.45 UÀAmÉUÉ ªÀĹÌAiÀÄ ºÀ¼ÀîzÀ zÀAqÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ C«ÄÃgÀ C° @ gÀ¦üà vÀAzÉ UÀ¥ÀÆgÀ¸Á§ ªÀÄĹèA 34 ªÀµÀð ªÉÆèÉÊ® ¸À«ð¸ï ºÁUÀÆ EvÀgÉà 10 d£ÀgÀÄ ¸Á|| J®ègÀÄ ªÀĹÌ. . EªÀgÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ J£ÀÄߪÀ E¹àmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ²æà ®QëöäãÁgÁAiÀÄt ¹.¦.L gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è UÀÄgÀÄgÁd PÀnÖªÀĤ ¦.J¸ï.L ªÀÄ¹Ì gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ 6 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3420/- ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä DzÉò¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 18/13 PÀ®A 87 PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


 


 

    UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w  :-

    ¢£ÁAPÀ 05.02.2013 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¨ÉÃgÀÆ£ÀQ¯ÁèzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JA.r. CAiÀÄÆå§SÁ£À ¸Á§ vÀAzÉ JA.r. E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á§ ªÀAiÀÄ : 40 ªÀµÀð,¸Á: ¨ÉÃgÀÆ£ÀQ¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ DgÉÆæ JA.r. µÀºÁ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¨ÉÃgÀÆ£ÀQ¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ .gÀªÀgÀ ªÀÄzÀå ¤Ãj£À ¥ÉÊ¥À ¸ÀA§AzsÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨sÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆqɧqɪÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2013 PÀ®A 323,341,355,504,506 zÀ»AiÀÄ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

    ¢£ÁAPÀ 05.02.2013 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¨ÉÃgÀÆ£ÀQ¯ÁèzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƺÀäzï eÁ¥sÀgï vÀAzÉ ªÉƺÀäzï µÀºÁ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á; ¨ÉÃgÉÊ£ÀQ¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ DgÉÆæ JA.r. CAiÀÄÆå§SÁ£À ¸Á§ vÀAzÉ JA.r. E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á§ ªÀAiÀÄ : 40 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉÃgÀÆ£ÀQ¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ .gÀªÀgÀ ªÀÄzÀå ¤Ãj£À ¥ÉÊ¥À ¸ÀA§AzsÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨sÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆqɧqɪÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£ÉßAiÀÄ ¥Àæw UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2013 PÀ®A 323,341,504,506 zÀ»AiÀÄ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

EvÀgÉ L¦¹ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¢£ÁAPÀ: 05-02-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ ºÀgÀ« ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¦üAiÀÄ𢠺À£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ gÁeÉÆý 30 ªÀµÀð eÁw:ZɮĪÁ¢ G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÀgÀ« ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁ1)±ÀgÀt¥ÀàvÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà 32 ªÀµÀð G:ªÉÄõÀ£ï PÉ®¸À2) £ÁUÀ¥ÀàvÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà 28 ªÀµÀð G:ªÉÄõÀ£ï PÉ®¸À 3) §qÉØ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 30 ªÀµÀð G:ªÉÄõÀ£ï PÉ®¸À 4) ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÄAqÀAiÀÄå 50 ªÀµÀð G;PÀÆ°PÉ®¸À 5) ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå 40 ªÀµÀð G:»nÖ£À Vjt PÉ®¸À J¯ÁègÀÆ eÁw ZɮĪÁ¢ ¸Á: ºÀgÀ« EªÀgÀ ªÀÄzÀå gÀÄzÀæ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ¸ÀgÀ¢ ¥ÀæPÁgÀ PÀÄt vÉUÉAiÀÄĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼ÀªÁV DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆlÀzÉÆA¢UÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 25/2013 PÀ®AB143.147.323.355.504.506.gÉ/« 149 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀUÀ¼À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

    ¢£ÁAPÀ 05.02.2013gÀAzÀÄ 21.10 UÀAmÉUÉ £ÀUÀgÀzÀ ºÀ¼É qÀAiÀÄmï PÁ¯ÉÃeï gÉÆÃqÀ JzÀgÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁð¢ GgÀÄPÀÄAzÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀÄ:47 ªÀµÀð,¸Á: Dgï.n.¦.J¸ï. ±ÀQÛ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¸ÀÄUÀgÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¸Á: zÉêÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ. DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃl ªÉÄà vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ C¯PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ PÀ°èUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EzÉ. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38.2013 PÀ®A 279.338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ


 

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀtzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¢£ÁAPÀ 05.02.2013 gÀAzÀÄ 05.30 UÀAmÉUÉ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÀÄqÁ ( ªÀÄÈvÀ) FvÀ¤UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉÆArzÀÄÝ C°è¯Éè vÉÆj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀ°®è. FvÀ£ÀÄ «¥ÀjÃvÀ PÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÄÝ PÀÄrzÁUÀ ºÉÆÃmÉÖ£ÉÆë¤AzÀ §¼À° ¸ÀAPÀl¥ÀqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. EzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ 05-02-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ HlªÀiÁqÀ¯ÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw CAzÀgÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÀÄ «gÀÄ¥ÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÀÄqÁ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ E§âgÀÆ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¥ÀgÀ¸À¥Àà£ÀÄ ©zÀÄÝ MzÁÝqÀÄwÛzÁÝUÀ «ZÁj¹zÁUÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ PÀÄrzÀÄ ©nÖzÉÝ£É CAvÁ ºÉýzÁUÀ vÀPÀët ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ aQÃvÉì ¥À®PÀjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 06-02-13 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ EzÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ¥ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 05/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 04-02-2013 gÀAzÀÄ 08-00 J,JªÀiï £ÁUÀgÁd vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 16 eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: agÀvÁß¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ (ªÀÄÈvÀ) FvÀ¤UÉ aPÀÌzÀ¤AzÀ®Æ ¦mïì PÁ¬Ä¯É EzÀÄÝ, CªÀ¤UÉ DgÉÆÃUÀå ¸ÀjEgÀ°¯Áè. J°èUÀÆ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀ¯ÁgÀzÀ ¸ÀÜwAiÀÄ°èzÀÄÝzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀߣÀÄß vÀ£Àß vÁ¬Ä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ°¯Áè CAvÁ ªÀÄ£À¹UÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DvÀäºÀvÉåUÁV E° ¥ÁµÁt ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CªÀ£À aQvÉìUÁV vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ aQvÉì PÉÆr¹gÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 05-02-2013 gÀAzÀÄ 4-30 ¦.JAPÉÌ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«¯ÁèªÉAzÀÄ ªÀgÀ¢ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA. 03/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 06.02.2013 gÀAzÀÄ 122 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 22,900-/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ:04-02-2013 ರಂದು ನನ್ನ ಮಗನಾಧ ಪ್ರತಾಪಕುಮಾರ ರಾಜು ವಯಸ್ಸು 22 ವರ್ಷ ಇತನು ಎಂ.ಎಸ. ರಾಮಯ್ಯ ಇಂಜಿನಿರಿಂಗ ಕಾಲೇಜದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರದಲ್ಲಿ  ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ 5 ನೇ ಸೇಮಿಸ್ಟರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಾಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, 5ನೇ ಸೇಮ ನಲ್ಲಿ 7  ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುತಿರ್ಣವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ:05/02/2013 ರಂದು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವನು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯಸ್ಥರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದರು ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೂ ಅತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಪಶುಪತಿ  ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಾ ಬೀಮನ್  ಸಾ:ಪ್ಲಾಟ ನಂ: 134 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಲಯ ಸಿಐಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 20/2013 ಕಲಂ, ಹುಡಗ ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕಾಣೆಯಾದ ಹುಡಗ ವಿವರ: ಹೆಸರು: ಪ್ರತಾಪಕುಮಾರ ರಾಜು ಇತನ ವಯಾ|| 22 ,ಸಾದಾಗಪ್ಪು ಮೈಬಣ್ಣ, ತೆಳ್ಳನೆ ಮೈಕಟ್ಟು,ದುಂಡು ಮುಖ, ನಿಟ್ಟಾದ ಮೂಗು, ಕಪ್ಪು ಕೂದಲು, ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹಲ್ಲಿನ ಸಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಜಿನ್ಸ ಪ್ಯಾಂಟನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಟೀಶರ್ಟ ಧರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ ಭಾಷೆ ಬಲ್ಲವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇತನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ: 08472/263617 ಅಥವಾ 9480803545, ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ನಂ:08472-263604 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. 
ಅತೀಥಿ ಶಿಕ್ಷಕನಿಂದ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಆಕ್ರಮ ತಡೆ :  
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:04-02-2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1=00  ಗಂಟೆಗೆ ರವಿ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಾರಾಮ ಕುಡಕೆ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸಾ:ಕಿಣ್ಣಿ ಅಬ್ಬಾಸ ಇತನು  ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಲಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಮನೆಗೆ ಬಂದು, ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ನನ್ನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹರಾಜು ಮಾಡಿದ್ದಿ ನೀನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹ್ಯಾಂಗ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿ ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿನಿ. ನಿನಗೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಕಡಿತ್ತೀನಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ಬಗಳಿಂದ ಬೈದು ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ನಂದಿತಾ  (ಹೆಸರು  ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ) ಅನ್ನುವ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 13/13 ಕಲಂ:341,504,506  ಐ.ಪಿ.ಸಿ.ರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ:05/02/2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದವರಾದ ದತ್ತಪ್ಪ ಕೊಚಿ ಇತನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕಿತ್ತಿ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಯಾಕೆ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಿ ಅಂತಾ  ಕೇಳಿದಾಗ ದತ್ತಪ್ಪ,,ಹವಳಪ್ಪ,ಬೋಗಪ್ಪ ,ಸಂಜುಕುಮಾರ,ಭೀಮಪ್ಪ,ಕಲಾವತಿ,,ಗುರುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭೋಗಪ್ಪ  ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನೀನು ಏನು ಕೇಳುತ್ತಿ ನಿನಗೆ ಸೋಕ್ಕು ಬಹಳ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ನನ್ನ ಮಗ ರಾಜಶೇಖರನಿಗೂ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಹೊಡೆ-ಬಡೆ ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಶ್ರೀಮತಿ.ಶರಣಮ್ಮ ಗಂಡ ದುಂಡಪ್ಪ ಕೊಚಿ ಸಾ|| ಝಳಕಿ (ಕೆ) ರವಳು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ.ನಂ:14/2013 ಕಲಂ: 143,147,323,324,354,341,504,506 ಸಂಗಡ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.