Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, January 23, 2011

BIDAR DISRICT DAILY CRIME UPDATE :- 23/01/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-01-2011
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 16/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/01/2010 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ eÉÊ ¨sÀªÁ¤ zsÁ¨ÁzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA feÉ-16/JeÉ-8604 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ gÁªÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥ÀAiÀiÁå JA, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀiÁä, ¸Á: UÀÄdgÁvÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß GªÀÄUÁð PÀqɬÄAzÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ¸ÉÊrUÉ EzÀÝ MAzÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆævÀ¤UÉ ºÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀwUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÁ²ªÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÀªÀ¼É ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: PÉƽ, ¸Á: PÁ¸ÀgÀ ¨Á®PÀÄAzÀ, ¸ÀzÀå : ºÀ½î §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-1-2011 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀÄ£Àß½î gÉÆÃqïUÉ EgÀĪÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ZÀ£ÀߥÁà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÉÄÃvÉæ, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀÆUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄA¨ÉÊ ªÀÄlPÁ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä, EzÀÄ £À¹©Ã£À Dl EzÉ CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀĪÀAvÀ C zÀįÁj ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ zÁ½ £ÀqɬĹ DvÀ¤AzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1400=00 gÀÆ, 2) ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, 3) MAzÀÄ ¨Á®¥É£ï, 4) MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀÄ ªÉƨÉʯï C.Q.600 EªÀÅUÀ¼ÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 02/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-1-2011 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmɬÄAzÀ 0600 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÁå CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Àà §gÀUÀ°, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀªÁqÁ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥ÀìUÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ªÀÄÈvÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ±ÉÆèsÁªÀw UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ §gÀUÀ°, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀªÁqÁ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 15/2011 PÀ®A 143, 147, 323, 324, 504, eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/01/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ªÀiÁ£À¹AUÀ eÁzsÀªÀ, ºÁUÀÆ E£ÀÄß 7 d£À J®ègÀÆ ¸Á: WÁl ¨ÉÆÃgÀ¼À vÁAqÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ UÀÄgÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ ©üêÀĹAUÀ Z˪Áít ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á; D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀjUÉ ¸ÀAVÃvÁ EªÀ¼ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¤Ã£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ElÄÖPÉÆAr¢Ý CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ KPÉ «£Á PÁgÀt CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ¼ÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÉÆüÀPÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨É£Àß°è PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ aÃgÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ §AzÀÄ ©r¹PÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ CªÀjUÀÆ PÀÆqÁ DgÉÆævÀ¼ÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 16/2011 PÀ®A 323, 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/01/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀÄgÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ ©üêÀĹAUÀ Z˪Áít, 2) ©üêÀĹAUÀ vÀAzÉ gÀÆ¥À¹AUÀ Z˪Áít, 3) £ÀlgÁd vÀAzÉ ©üêÀĹAUÀ Z˪Áít J®ègÀÆ, ¸Á; D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, 4) PÀÄ¥ÉazÀæ vÀAzÉ ºÉÆ£Áß £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: PÉ.JZï.©. PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ°è DgÉÆævÀ¼ÁzÀ UÀÄgÀĨÁ¬Ä EPÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ªÀiÁ£À¹AUÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ 43 ªÀµÀð, ¸Á: WÁl ¨ÉÆÃgÀ¼À vÁAqÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ElÄÖPÉÆArzÀݼÀÄ »ÃVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÆ ªÉÆÃzÀ®Ä MAzÀÄ ¸À® »ÃUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀįÁè CAvÁ DgÉÆævÀ½UÉ w½¹gÀÄvÁÛ¼É. ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ¥ÀÆ£ÁzÀ°è EAf¤ÃAiÀÄgÀ EzÀÄÝ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¥ÀÆ£Á¢AzÀ E°è £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ AiÀiÁzÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ CªÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV PÉüÀ®Ä ¤£Àß UÀAqÀ£À «µÀAiÀÄ £À£ÀUÉà UÉÆwÛgÀÄvÁÛ? CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 17/2011 PÀ®A 87, PÉ.¦. DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22/01/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀA¢Ã±ÀégÀ ©. PÀÄA¨ÁgÀ ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt wæÃ¥ÀÄgÁAvÀzÀ°è£À vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀÄ®è¥Áà gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀlÖqÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV E¹àÃl CAzÀgÀ AiÀiÁ §ºÁgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀiÁ¼ÀUÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£À J®ègÀÆ ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1160/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 15/2011 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄgÉrØ vÀAzÉ ¸ÀAUÁgÉrØ OgÁzÀPÀgï ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: PÀ£ÀPÀmÁÖ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉƬĢlÖ vÉÆUÀj ºÉÆgÉUÀ¼ÀÄ R¼ÀzÀ°è ºÁQ §qÉAiÀÄÄwÛzÁÝ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀiÁtÂPÀgÉrØ vÀAzÉ w¥ÁàgÉrØ gÀAeÉÆüÀPÀgï ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á: PÀ£ÀPÀmÁÖ EªÀgÉ®ègÀÆ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ºÁzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CzÀPÉÌ vÀqÉzÀÄ vÉÆUÀj PÉƬÄÝzÀ ºÉÆgÉUÀ¼ÀÄ ©¢ÝªÉ CzÀgÀ ªÉÄðAzÀ mÁæPÀÖgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛ¢Ý ¤£ÀUÉ w½AiÀÄĪÀÅ¢®èªÉãÀÄ CAvÁ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 05/2011 PÀ®A 447, 448, 506(©) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÉêÉAzÀæPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CdÄð£ÀgÁªÀ zÀfð ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 1-5-158, zÀfð UÀ°è, ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ »jAiÀÄgÀ D¹Û EzÀÄÝ CzÀPÉÌ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ±ÉÃR ºÁf vÀAzÉ C§Äݯï gÀeÁPï, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 1-5-159, zÀfð UÀ°è ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÉÆßçâ EªÀgÀ ªÀÄ£É EzÀÄÝ, EªÀgÀ ªÀÄzÀå ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÉAiÀÄUÉÆøÀÌgÀ ªÀiÁ£Àå ¹.eÉ.JA £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ªÁådå £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ªÁådå ¸ÀA.MJ¸ï.2/2011 CzÀ£ÀÄß E£ÀÄß «¯ÉªÁj DUÀzÉà EzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÉÆÃlðzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÁådåªÀ£ÀÄß ªÁ¥À¸À vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄî CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 03/2011 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/01/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¤qÉÆÃzÁ EvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÁå¥Áj ªÀÄuÁÚ£À vÀAzÉ £ÀfÃgÀ ¥sÀQÃgÀ ¸Á: oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ FvÀ£À ºÀwÛgÀ 1/2 PÉf ªÉÄt¹Ã£ÀPÁ¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 10/- gÀÆ. PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀt PÉÆqÀĪÁUÀ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä PÉÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀt PÉÆnÖzÀÄÝ DgÉÆæUÉ £É£À¥ÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀĸÁÛ£À C° FvÀ£À ºÉÆÃmɯï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÀfÃgÀ vÀAzÉ gÀ¸ÀÆ®¸Á§ ¥sÀQÃgÀ, 2) ªÀÄuÁÚ£À vÀAzÉ £ÀfÃgÀ ¥sÀQÃgÀ, 3) ±ÀQïï vÀAzÉ £ÀfÃgÀ ¥sÀQÃgÀ J®ègÀÆ ¸Á: oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤£ÀÄ ªÉÄt¹Ã£ÀPÁ¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 10/- gÀÆ. PÉÆqÀzÉ ºÁUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ J®ègÀÆ PÉʬÄAzÀ JzÉ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ªÀÄĶתÀiÁr ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÁAwAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 05/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-¢£ÁAPÀ 22-01-2011 gÀAzÀÄ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ CªÀÄgÉñÀégÀ PÁ¯ÉÃd JzÀÄgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj ²ªÀiÁ vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸ÀÄgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á// PÉ.E.© PÁ¯ÉÆä OgÁzÀ (©) EvÀ£ÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀåPÀ¯ï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÁ®¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ vÀgÀavÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ ªÉÆÃtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:22.01.2011 gÀAzÀÄ 23.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀĸÉãï¸Á§ vÀAzÉ ¯Á®¸Á§ ¸Á:QgÀtV, vÁ:f: UÀÄ®§UÁð EªÀ£ÀÄ, mÁåAPÀgï¸ÀASÉå:PÉJ.32, ©.2388 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÀĹ̥ÀlÖtzÀ ºÀ¼ÀîzÀ ¸ÉÃvÀÄªÉ ºÀwÛgÀ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ mÁåAPÀgï ZÁ®PÀ & QèãÀgï ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÀªÀ£ÁxÀ D¼ÀAV 25 ªÀµÀð, ¸Á:PÀtªÀĸÀ, vÁ:D¼ÀAzÀ EªÀj§âjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ QèãÀgï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀĹÌoÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:22.01.2011 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÉÆÃgÀAUÉÆà ªÀÄAqÀ¯ï vÀAzÉ ²ªÀ¥ÁzÀ ªÀÄAqÀ¯ï ¸Á:Dgï.ºÉZï.PÁ¯ÉÆä-3, EªÀ£ÀÄ, ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36, J¸ï.370 £ÉÃzÀÝgÀ »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è CzÉ PÁåA¥ï£À EAzÀæfvï ©¸Áé¸ï vÀAzÉ ©PÁ¸ï©¸Áé¸ï & ©¸Àé vÀAzÉ ¢gÉÃ£ï ©¸Áé¸ï EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ PÁåA¥ï£À PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ PÀ°èUÀ½UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ EAzÀæfvï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:22.01.2011 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ mÁæPÀÖgï ¸ÀASÉå:PÉJ.36,nºÉZï.3860 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-CqÀ«¨Á« gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ mÁæ°AiÀÄ°è PÀĽvÀÄ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà eÁzsÀªï 19 ªÀµÀð, ¸Á:PɸÀgÀnÖvÁAqÁ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀiË£Éñï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:22.01.2011 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ lªÀiï-lªÀiï D¥ÉÃUÀÆqïìDmÉÆà ¸ÀASÉå: PÉJ.36,7340£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ, ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-E®PÀ¯ïgÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36,«.5335 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ £ÁUÀgÁeï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ©¯ÉèÃgï 29 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ UÀAUÁAzsÀgÀ vÀAzÉ ªÀiË£ÉñÀ PÀnÖªÀĤ 28 ªÀµÀð ¸Á:ªÉAPÀlgÁAiÀÄ£À ¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï EªÀj§âjUÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÀAUÁzsÀgÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ gÀ« PÀnÖªÀĤ, PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:22.01.2011 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÀļÀîAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ PÉÆäAn ºÀĸÉãÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ §eÁj vÀAzÉ PÉÆäAn ºÀĸÉãÀ¥Àà ¸Á: UÀÄAd½î EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ©üêÉÄñÀ vÀAzÉ zÀļÀîAiÀÄå£À ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ §AzÀÄ D¹Û¨sÁUÀzÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ©üêÉÄñÀ£À vÁ¬ÄUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä§AzÀ ©üêÉÄñÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ©üêÉÄñÀ£À CfÓUÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ©üêÉÄñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ºÉêÀÄ£Á¼ï UÁæªÀĤªÁ¹, ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå 35 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ «¥ÀjÃvÀ ªÀÄzsÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ ZÀlzÀªÀ£ÀÄ EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:21.01.2011 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ªÀÄzsÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr, ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁ®ÄeÁj £É®zÀªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ£À£ÀÄß UÀ§ÆâgÀÄ ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß zÀÄgÀÄUÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¦qÀ§Æèöår PÁåA¥ï£À°ègÀĪÀ ºÉUÀqÉ ¥sÁªÀÄðPÁæ¸ï ºÀwÛgÀ PÀ®ÆègÀÄ F±À¥Àà ¸ÁºÀÄPÁgÀ EªÀgÀ ªÀĽUÉAiÀÄ°ègÀĪÀ UÀÄgÀÄ CmÉÆêÉÆèÉʯïì CAUÀrAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ:22.01.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 03.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV «zsÀÄåvï ±Ámï¸ÀPÀÆåðmï¤AzÀ ¨ÉAQ vÀUÀÄ°, CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ C.Q.gÀÆ:10-15 ®PÀë ªÀiË®åzÀ CmÉÆêÉƨÉʯïìUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ, PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀAiÀÄå vÀAzÉ zÉÆqÀØ §¸ÀAiÀÄå ¸Á°ªÀÄoÀ UÀÄgÀÄ CmÉÆà ªÉƨÉʯïì ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ «zsÀÄåvï C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.