Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, May 29, 2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 29/05/2010
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2010 PÀ®A 279, 338 304(J) L¦¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«.DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/05/10 gÀAzÀÄ 1410 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ¨Á¼ÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 21ªÀµÀð, eÁ : ªÀÄgÁoÁ. G: C¦à CmÉÆ ZÁ®PÀ ¸Á ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgÀ EªÀjUÉ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀÄ¢Þ w½zÀ vÀPÀët WÀl£Á¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ UÁAiÀļÀÄ ®PÀëöät gÁªÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ:55 eÁ :ªÀÄgÁoÀ ¸Á ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgÀ EªÀjUÉ ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ DUÀ vÀAzÉUÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ ºÉýzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÁÝUÀ GªÀÄäUÁð PÀqɬÄAzÀ §AUÁè PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆæ gÁªÀÄzÀÄ ¸Á PÀ£ÀÆð® (J¦) PÁgÀ £ÀA J¦-21, PÀÆå-5454 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉUÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉUÉ ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÀqÉ ªÉÄ®Q£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ GªÀÄUÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ GªÀÄUÁð ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 10/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 28/05/2010gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ PÀ®ªÀÄAvÀt ªÀAiÀÄ: 35ªÀµÀð eÁ: ¥ÀAUÁAiÀÄvï ¸Á ¸ÀAUÉÆüÀV(eÉ) vÁ D¼ÀAzÀ f UÀÄ®âUÁð EªÀÀgÀÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ §¸ÀuÁÚ PÀ®ªÀÄAvÀt ªÀAiÀÄ: 42ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvï ¸Á: ¸ÀAUÉÆüÀV (eÉ) vÁ: D¼ÀAzÀ f UÀÄ®âUÁð EªÀjUÉ UÀAqÀ¤UÉ £Á®ÄÌ ªÀµÀðzÀ »AzÉ MAzÀÄ ¸À® ºÀÈzÀAiÀÄUÁvÀªÁVzÀÄÝ, DªÁV¤AzÀ G¥ÀZÁgÀzÀ°èzÀÄÝ, ºÀÈzÀAiÀÄ vÉÆAzÀgɬÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ :28/05/2010 gÀAzÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ, ºÀÈzÀAiÀÄ WÁvÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï 04/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-¢£ÁAPÀ 28/5/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÉêÀt ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà RqÀUÀ° ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð eÁ: CA©UÁgÀ G: n¥ÀàgÀ qÉæöʪÀgÀ ¸Á ²ªÀtV vÁ f ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ gÁªÀÄ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà RqÀUÀ° ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: CA©UÁgÀ ¸Á ²ªÀtV vÁ f ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÁ®½î qÁå«Ä£À°è n¥Ààgï qÉæöʪÀgÀ CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 27/05/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1300 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÁ®½î qÁå«Ä£À £À¢AiÀÄ ¤Ãj£À°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ¤Ãj£À gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ ¹QÌPÉÆAqÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄgÀtºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ;-
¢£ÁAPÀ 28-05-2010 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¸ÉÊ¥sÀ¯ï vÀAzÉ ±ÀªÀIJÃgÀ C° 38 ªÀµÀð, §AUÁgÀzÀ PÉ®¸À ¸Á: PÀ®PÀvÁÛ ¸ÀzÀå £ÀÆgÀSÁ£À vÁ°ÃªÀiï, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ CAUÀrUÉ ¸ÀAvÉÆõÀ §AUÁgÀzÀ CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ DgÉÆæ ®PÀëöät vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, G: §AUÁgÀzÀ PÉ®¸À ¸Á UÀÄ®§UÁð ¸ÀzÀå ¥sÁlPÀUÀ°è ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §AUÁgÀzÀ CAUÀrUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ ©½ PÀAPÀgï(ºÀ¼Àî) PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÁÝUÀ, £Á£ÀÄ MAzÀÄ ºÀ¼ÀîPÉÌ 20/-gÀÆ DUÀÄvÀÛzÉ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ ªÀiÁwV E½zÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ËPÀgÀ¤UÉ PÁ°¤AzÀ UÀÄ¥ÀÛ eÁUÀzÀ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀĪÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. E£ÀÄß E§âgÀÄ PÉʪÀÄĶ֪ÀiÁr ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ PÀtÂÚUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀHj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2010 PÀ®A 504,324 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. & 3(1) (JPïì) J¸ï¹/J¸ïn JPïÖ 1989 :-
¢£ÁAPÀ 29/05/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 0030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ¸ÀAUÀªÀÄ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð eÁ: J¸À.¹. ºÉÆïÉAiÀÄ ¸Á ªÀiÁqÀUÀƼÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 28/05/10 gÀAzÀÄ gÁwæ vÀ£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀgÀ eÉÆÃvÉ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è EzÁÝUÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ À «±Áé£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ªÀiÁ° ¥Ánî E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ªÀiÁqÀUÀƼÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 0930 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «±Àé£ÁxÀ ªÀiÁ° ¥Ánî EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ ªÀiÁwUÉ E½zÀÄ CªÁZÀåªÁV eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr £ÀªÀÄä °AUÁAiÀÄvÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÁ ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉÆÃqɬÄj J£ÀÆßvÁ PÉÆqÀ¯É¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ¨Á§ÄgÁªÀ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2010 PÀ®A 341. 323. 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-05-10 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ«ÄÃeÁ© UÀAqÀ ªÀĺÉäÃzÀ E¸Áä¬Ä¯ï PÀ¯Áåt ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á ºÀ½îSÉÃqÀ(©) EªÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C§ÄÝ¯ï ºÀ¦üÃd vÀAzÉ UÀįÁªÀiï £À©Ã PÀ¯Áåt ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£À J®ègÀÆ ¸Á ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä £ÉAl¸ÀÛ£À AiÀiÁPÉ ªÀÄÄj¢¢Ý CAvÁ ¨É£Àß°è PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 164/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/05/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ dªÀiÁzÀgÀ eÁ: PÀ§â®UÉgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß »gÉÆà ºÉÆAqÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA-PÉJ-32/J¸ï 1895 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÄr¹PÉÆÃAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¢AzÀ ¹AzÀ£ÀPÉÃgÁPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹AzÀ£ÀPÉgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ wgÀÄV¸ÀÄPÉÆüÀÄîwgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ ªÉÄð£À »ÃrvÀ vÀ¦à ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬ÄAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆÃAlPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §® ªÉÆüÀPÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ §® ¥ÁzÀPÉÌ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀÄ.« :-
¢£ÁAPÀ 28/05/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà ªÁ° ªÀAiÀÄ: 34ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á ¨sÀAUÀÆgÀ EªÀgÀÄ 1630 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ DmÉÆà jPÁë £ÀA. PÉJ-39 / 6591 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ E¤ßvÀgÀÄ PÀÄAvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨Á®ªÀÄä ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ®AiÀĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£À »rvÀ vÀ¦à MªÀÄä¯É gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ E¤ßvÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(¨Á) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2010 PÀ®A 324, 504, eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ: 50 ¸Á zÁ§PÁ vÁ OgÁzÀ EªÀgÀÄ ªÀÄUÀ UÉÆëAzÀ EvÀ¤UÉ «oÉÆèÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁºÁzÀÄ E§âgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÉÆÃr dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃV K£ÁVzÉ CAvÀ PÉýzÁUÀ DgÉÆæ «oÉÆèÁ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ ¹AzsÉ ºÁUÀÄ E£ÀÄß M§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á zÁ§PÁ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ UÉÆëAzÀ EvÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DªÁUÀ DªÁUÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ CA¢zÀÄÝ ªÀiÁºÁzÀÄ EvÀ£ÀÄ C¯Éè ©AzÀ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2010 PÀ®A 309 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-05-2010 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà ¸Á dA§V EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆÃzÀgÀgÀ £ÀqÀÄªÉ EzÀÝ vÀPÀgÁgÀÄ §UÉ ºÀj¹PÉƼÀî®Ä oÁuÉUÉ ºÉÆÃV gÁf ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÉÛêÉ. ¢£ÁAPÀ 27-045-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ CtÚvÀªÀÄäA¢AiÀÄgÀ £ÀqÀÄªÉ DzÀ vÀPÀgÁgÀÄ §UÉÎ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ¥Àæ¨sÀÄ QæñÀÑ£À gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ªÉÄà JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄʸÀÆnÖPÉÆArgÀÄvÁÛ£É DvÀ£ÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ: 13.04.2010 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà £ÁUÉÆð 19 ªÀµÀð, ¸Á: ElVUÁæªÀÄ vÁ: zÉêÀzÀÄUÀðEªÀ£ÀÄ, ElV UÁæªÀÄzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ PÀȵÀÚ £À¢AiÀÄ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀ°®è. ¢£ÁAPÀ:14.04.2010 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀȵÀÚ£À¢AiÀÄ ¤Ãj£À°è CzsÀðzÉúÀ zÀqÀzÀ°è CzsÀð zÉúÀ©¢ÝgÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è ªÉÄʪÉÄÃ¯É C®è°è ZÀªÀÄð QwÛzÀAvÉ ¨ÉƨÉâAiÀiÁVgÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ¥Àæ¨sÀÄ«£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVzÀÄÝ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:14.04.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:28.05.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV, vÀ£Àß ¥ÀÄvÀæ ¢£ÁAPÀ:13.04.2010 gÀAzÀÄ £À¢¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄj°AUÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà §ÆzÀÆgÀÄ, ¥ÀgÀ¥ÀàAiÀÄå vÁ¬Ä ¸ÀÄzsÀªÀÄä & zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á§Ä £ÁUÀgÁ¼À EªÀgÀÄ £À¢AiÀÄ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄj°AUÀ£À JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É "UÀAUÁ" ºÉ¸Àj£À ºÀZÉѨÉÆlÄÖ ºÁQ¹PÉÆArzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ JzÉ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁPÉ ºÁQ¹PÉÆAr¢Ý CAvÁ «ZÁj¹zÁUÀ ¤£Àß vÀAV "UÀAUÁ"¼À£ÀÄß ¦æÃw¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ EzÀ£ÀÄß «gÉÆâü¹zÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ¥Àæ¨sÀĪÀ£ÀÄß PÉƯɪÀiÁr £À¢AiÀÄ zÀqÀzÀ°è J¸É¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtªÉAzÀÄ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.


 

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄvÁ®ÆPÀ ªÀĹ̥ÀlÖtzÀ¤ªÁ¹, zÉêÀgÀqÉØ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À¥Àà CZÀÑ¥Àà£ÀªÀgï 30 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ °ªÀgï ªÀÄvÀÄÛ ±ÀÄUÀgï vÉÆAzÀgɬÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ ¨É¼ÀUÁ«AiÀÄ PÉ.J¯ï.J. D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ¸Àé®à UÀÄtªÀÄÄR£ÁVzÀÄÝ, DzÀgÀÆ D §UÉÎ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV §¼À®ÄvÀÛ ªÀÄzsÀå ¸ÉêÀ£É ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁVzÀÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 21.05.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¨ÁåAPïUÉ zÀÄqÀÄØPÀlÖ®Ä ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ FªÀgÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §A¢gÀĪÀÅ¢®è. ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¤Ã° UÉgÉAiÀÄļÀî ©½AiÀÄ ¥sÀÄ¯ï §Ä±Àlð, ¤Ã°§tÚzÀ ZËPÀr ®ÄAV ©½AiÀÄ vÉÆý£À §¤AiÀÄ£ï zsÀj¹zÀÄÝ,5 Cr 7 EAZÀÄJvÀÛgÀ, vɼÀî£É ªÉÄÊPÀlÄÖ, ¸ÁzsÁPÉA¥ÀħtÚ, GzÀݪÀÄÄR, CUÀ®ªÁzÀºÀuÉ, ºÀuÉAiÀÄ JqÀUÀqÉ MAzÀÄ ¸ÀtÚ ªÁ¼À EgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ §¸ÀªÀgÁd ¸Á:ªÀÄ¹Ì PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:28.05.2010 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸ÀªÀgÁd ªÁ°äÃQ ¸Á: UÀÄqÀÆgÀÄ & §¸ÀªÀgÁd ¸Á:PÀgÀqÀPÀ¯ï EªÀgÀÄ £ÁUÀgÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ PÀ®Äè PÁéjAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¸Éqï£À°èzÀÝ PÉÃ¥ï ªÉÊAiÀÄgï ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃPÀgï ¨ÁPïì vÀAzÀÄ ªÉÊAiÀÄgï eÉÆÃr¹ PÉÃ¥ï£ÀÄß PÉ®¸ÀUÁgÀgÀ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆlÖgÉ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ ¸ÀºÁ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀÄÄgÁgï 29 ªÀµÀð, UÉÆ®ègÀ PÁéjAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: PÀqÉPÉÆ¥Àà, vÁ:PÀĵÀÖV EªÀ£À PÉÊAiÀÄ°è PÉÆlÄÖ ¤Ãj£À°è J¸ÉzÀÄ ©qÀÄ CAvÁ ºÉüÀÄvÀÛ §¸ÀªÀgÁd UÀÄqÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÉÄÃPÀgï ¨ÁPïì£À §l£ï MwÛ ¨Áè¸ïÖ ªÀiÁrzÁUÀ ±ÀgÀt¥Àà£À §®UÉʪÀÄÄAUÉÊ ºÀ¸ÀÛ ¸ÀA¥ÀÆtð QwÛºÉÆÃV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ¤AUÀAiÀÄå¤UÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÀgÀt¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:28.05.2010 gÀAzÀÄ 01.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ «dAiÀÄgÉrØ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÉrØ ªÉÄÃn ¸Á: ªÀqÀÆègÀÄ EªÀ£ÀÄ E£ÉÆßêÁPÁgÀĸÀASÉå:PÉJ.36,JA.2893 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß E®PÀ¯ï-ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀ PÁgÀÄ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ±Á¯É ºÀwÛgÀ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ PÁj£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà & ªÀÄAdļÀ EªÀjUÉ M¼À¥ÉlÄÖ & ¨sÁjUÁAiÀÄ UÀ¼ÁVzÀÄÝ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ °AUÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ ¥Ánïï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:28.05.2010 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ZÀAzÀæ¥Àà ¸Á:§¸Á¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ¯Áj ¸ÀASÉå:PÉJ.36,8270 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ UÉÆgÉèÁ¼À PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ «Ä¤ªÁå£ï ¸ÀA:PÉJ.35,J.3684 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÁå£ï ZÁ®PÀ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà 28 ªÀµÀð, ¸Á: UÉÆgɨÁ¼À EªÀ¤UÉ §®UÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ §Ä¯ï £ÀgÀ¸À¥Àà ¸Á:UÉÆgɨÁ¼À EªÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ vÀgÀÄazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ gÀªÉÄñÀ UÉÆgÉèÁ¼À PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:28.05.2010 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ, PÀȵÀÚ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà, gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà, PÀgÉ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, £ÁUÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà, FgÀªÀÄä vÀAzÉ FgÀtÚ J®ègÀÆ ¸Á: ¹gÀªÁgÀ EªÀgÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¥ÁªÀðw vÀAzÉ PÉ.±ÀgÀt¥Àà SÁd£ÀUËqÀ ¸Á: ¹gÀªÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ®UÀß ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ªÀÄÄ¢æ¹®è ªÉAzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, ¥ÁªÀðw & ªÉÃzÀªÁ¸À vÀAzÉ PÉ.±ÀgÀt¥Àà SÁd£ÀUËqÀ EªÀjUÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀ ¥ÁªÀðwAiÀÄ vÁ¬ÄUÉ ¹ÃgÉ »rzɼÉzÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÁªÀðw PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:28.05.2010 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÃzÀªÁ¸À vÀAzÉ PÉ.±ÀgÀt¥Àà, PÉ.±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ SÁd£ÀUËqÀ, ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ PÉ.±ÀgÀt¥Àà, ¥ÁªÀðw vÀAzÉ PÉ.±ÀgÀt¥Àà & ±À²gÉÃSÁ vÀAzÉ PÉ.±ÀgÀt¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: ¹gÀªÁgÀ EªÀgÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ FgÀªÀÄä UÀAqÀ PÁ±À¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ®UÀߥÀwæPÉAiÀÄ°è ºÉ¸ÀgÀÄ vÀ¥ÁàV ªÀÄÄzÀætUÉÆAqÀ «µÀAiÀÄzÀ°è CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¹ÃgÉ »rzɼÉzÁr PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà 28 ªÀµÀð ¸Á:¹gÀªÁgÀ EªÀjUÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ FgÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:27.05.2010 gÀAzÀÄ 21.30UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸À¢¸Á§ vÀAzÉ ¸À§Ó°¸Á§ 55ªÀµÀð, ¸Á:¨ÁUÀ®ªÁqÀ, ºÁ:ªÀ:dĪÀiÁä ªÀĹâºÀwÛgÀ ¥ÉÆÃvÁß¼ï EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÀ£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀiÁ®©¸Á§ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§, ¨sÁµÁ vÀAzÉ ªÀiÁ§°¸Á§, ºÀ¸Éãï vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§ & UÀįÁA¸Á§ vÀAzÉ §¤ßÃgï¸Á§ J®ègÀÆ ¸Á: ¥ÉÆÃvÁß¼À EªÀgÀÄ §¸À¢¸Á§£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁVgÀĪÀÅ¢®è ¤£Àß D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ PÉÆqÀĪÀAvÉ MvÁ۬ĹzÀÄÝ, §¸À¢¸Á§ ¤gÁPÀj¹zÀÝPÉÌ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸À¢¸Á§ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄvÁ®ÆPÀ ºÀqÀUÀ°vÁAqÁ¤ªÁ¹, ¸ÀUÀgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄƱÀ¥Àà gÁoÉÆÃqï 55 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ 15-20 ¢£ÀUÀ½AzÀ 2-3 ¢£À©lÄÖ dégÀ §gÀÄwÛzÀÄÝ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À°è vÉÆÃj¹zÁUÀÆå PÀrªÉÄAiÀiÁUÀzÉ 5-6 ¢£ÀUÀ½AzÀ ºÉaÑUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁVzÀÝPÉÌ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄzsÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è ¢£ÁAPÀ:27.05.2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® Qæ«Ä£Á±ÀPÀ«µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯É CªÀ£À£ÀÄß D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ:28.05.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥ÀÄvÀæ CA§tÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:25.05.2010 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÀAUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà 35 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ £É®ÄèUÀzÉÝAiÀÄ°è gÁ² ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ PÀÆqÀ¯É CªÀ£À£ÀÄß «ªÀiïì D¸ÀàvÉæ §¼ÁîjAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ:28.05.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ ¢£ÁAPÀ:29.05.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉ :²æà £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¨Á½ ¸Á: ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ F±ÀégÀ ªÀÄvÀÄÛ CwÛUÉAiÀiÁzÀ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ 32 Dgï 4918 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §¼À§nÖ UÁæªÀÄzÀ°è gÀ« EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ±ÁAw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ¢AzÀ §¼À§nÖ UÁæªÀÄPÉÌ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj £ÀA: 218 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀ¸À£Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄä CtÚ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÀqɸÀÄvÁÛ MªÀÄä¯Éà ¨ÉÃPïæ ºÁQzÀÝjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ CwÛUÉAiÀiÁzÀ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ GlÖ ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉgÀUÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »A¢£À UÁ°AiÀÄ°è ¹QÌzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà «gÀtÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Àà PÉÆrè ¸Á: UÉÆÃzÀÄvÁ¬Ä £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ C¤®PÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ ©ÃzÀgÀzÀ ¤ªÁ¹ ²ªÀgÁd ¨ÉlÖzÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÉæêÀiÁ J£ÀÄߪÀgÀ eÉÆvÉ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ 5-6 wAUÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆ¸É C£ÀÆå£ÀåªÁVzÀÄÝ FUÀ 5 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄUÀ ¸ÉÆ¸É E§âgÀ°è ºÉÆAzÁtÂPÉAiÀiÁUÀzÉà ¸ÉÆ¸É ¥ÉæêÀiÁ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ C£ÉÃPÀ ¸Áj PÀgÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ¨ÁgÀzÉà ¸ÀªÀiÁdzÀ »jAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRAqÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 12-05-2010 gÀAzÀÄ PÀgÁgÀÄ ¥ÀvÀæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ PÉÆlÖ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ªÉʪÁ»PÀ ¸ÀA§AzsÀ PÀrzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 28-05-2010 gÀAzÀÄ ²ªÀgÁd, ¨Á§Ä, NA¥ÀæPÁ±À, ºÉÆ£Àß±ÉlÖ¥Àà, dUÀzÉë EvÀgÉ 4-5 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ 8 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÀÆqÀÄ JAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ ¨É¤ßUÉ MzÀÄÝÝ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ 8 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤ªÉÄäîègÀ£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

gÉÆÃeÁ oÁuÉ :²æà SÁeÁ ªÀĺÀäzÀ ¸Á:«Ä®èvÀ £ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉÃUÉ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ RªÀÄgÀ PÁ¯ÉÆäUÉ ¥sÀAPÀë£ï ¸À®ÄªÁV §AzÁUÀ ªÀÄUÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ¨ÉzÀj¹zÁUÀ ªÀiÁªÀ C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄUÀ ªÀĺÀäzÀ ¹¢ÝQ E§âgÀÄ PÀÆr JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqɪÀiÁr £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ K£ÁzÀgÀÄ CAzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£É PÀlÄÖªÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¹¹ gÉÆÃqÀ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

gÉÆÃeÁ oÁuÉ :ªÀ®AiÀÄ DAiÀÄÄPÀÛPÀgÁzÀ ªÉÆìÄÃd ºÀĸÉÃ£ï ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¹§âA¢ eÉÆvÉ ¸ÀܼÀ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÁqÀð £ÀA.5 RªÀÄgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è §AzÁUÀ ¸Á©ÃgÀ CªÀÄgÀ §mÉÖ CAUÀr ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ¥Á°PÉAiÀÄ ¹.¹ gÀ¸ÉÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 37 «ÄÃlgï GzÀÝ 3.75 «ÄÃlgï CUÀ® ¸ÀA¥ÀÆtð gÀ¸ÉÛ £Á±À¥Àqɹ ¤ªÉñÀ£À PÀlÄÖªÀ ¸À®ÄªÁV 3 ®PÀë 75 ¸Á«gÀ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.