Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, July 8, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 08/07/2010

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ¥ÀmÉî vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÀÄ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¨ÁeÉÆüÀUÁ EvÀ£À CwÛUÉ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ªÀĸÁÛ£À ¥ÀmÉî vÀAzÉ gÉÆñÀ£À ¥ÀmÉî ¸Á: ¨ÁeÉÆüÀUÁ EvÀ£ÀÄ ¤Ãj£À ¸ÀA§AzsÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CwÛUÉAiÀÄ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ w½zÀ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CfÓ ºÉÆÃV PÉüÀ®Ä DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CfÓUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 142/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-06-10 gÀAzÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ DgÉÆæ §Ä¯ÉÃgÉÆà fÃ¥ï £ÀA ¹f-17/r-1322 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄqÀPÀA eÉÆÃUÁ vÀAzÉ ªÀÄqÀPÀA PÉÆøÁ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆAmÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ J£ï.JZï 9 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É gÉÆÃqï ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¤Ã®Vj ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ M¼ÀUÉ PÀĽvÀªÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄ£ÀßA £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀÄ£Àß«ÃgÀ ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆAmÁ, f¯Áè: zÀAvɪÁqÁ, gÁdå: bÀwÛ¸ÀUÀqÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 143/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-06-10 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¥ÀæeÁ §¸ï £ÀA PÉJ-22/©-6399 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ J£ï.JZï 9 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÀÄä¯É ¤°è¹zÀjAzÀ CªÀ£À »AzÉ CwêÉÃUÀªÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ E£ÉÆßçâ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/4383 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà §ÄgÀPÉ ¸Á: ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀ ¥ÀæeÁ §¹ìUÉ £ÉÆÃqÀzÉ MªÉÄäÃ¯É rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ N¼ÀUÉ PÀĽvÀ ¥ÁgÀªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ¨Á«zÉÆrØ ¸Á: ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ EPÉUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ ZÁAzÀ¥Á±Á vÀAzÉ zÁzÁ«ÄAiÀiÁå ZÁ®ªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 52/2010 PÀ®A 87 Pɦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 07/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ SÁeÁ ºÀĸÉãÀ ¦.J¸ï.L RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ RlPÀ aAZÉÆý UÁæªÀÄzÀ J¸ï.¹ NtÂAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ SÁeÁ«ÄÃAiÀiÁ vÀAzÉ ºÀ«ÄÃzÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á: RlPÀ aAZÉÆý UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÄrPÉÆAqÀÄ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÉëêÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ 1030/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²Ã¯Á UÀAqÀ ²æÃzsÀgÀ ¹AVgÉrØ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ªÉÄÃyªÉÄüÀPÀÄAzÁ ªÁr EPÉAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ ²æÃzsÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀĨÁâgÁªÀ ¹AVgÉrØ ¸Á: ¨ÉUÀA ¥ÉÃl EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV EzÀĪÀgÉUÉ ªÀÄPÀ̼ÁVgÀĪÀÅ¢®è DzÀÝjAzÀ DgÉÆæ ²æÃzsÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĨÁâgÁªÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 2 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ¨Á®AV f¯Áè «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ (J.¦) EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À eÉÆvÉ DUÁUÀ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ ªÀiÁw£À ¸À®ÄªÁV vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ªÉÄÃyêÉÄüÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ EAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ¢ðvÀ¼À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ²æÃzsÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄïÉ, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïÉ, ¨É£Àß°è, vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ G½zÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 71/2010 PÀ®A 504, 506, 355 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/07/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀAvÀgÁªÀ ¥Án® vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¥Án® ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è G¸ÀÄPÀÄ ºÁPÀ¯ÁVzÉ D G¸ÀÄQ£À°è DgÉÆæ ¸ÀħuÁÚ vÀAzÉ ©üêÀıÁå qsÁ° ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EvÀ£À DPÀ¼ÀÄ §AzÀÄ G¸ÀÄPÀ£ÀÄß PÉzÀÄgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DPÀ½UÉ ºÀ¼Àî¢AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀjAzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ £À£Àß DPÀ½UÉ KPÉ ºÉÆqɢݢ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 202/2010 PÀ®A 447, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/07/2010 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀgÀ DAiÀiÁð eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À vÀAzÉ ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ d«Ää£À°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà ªÀÄvÀÄÛ 2] gÉêÀt¥Áà E§âgÀÄ ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀj§âgÀÆ Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, §qÉUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä §A¢gÀÄvÁÛgÉ EzÀjAzÀ £À£Àß fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 112/2010 PÀ®A 147, 148, 323, 324, 504, 506 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀA¨sÀÄ°AUÀ vÀAzÉ «oÀ×® ¸ÀAUÀuÉÆÚÃgÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: ªÀÄÄvÀÛAV EvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÀÄÈvÀ ªÉÆüÀPÉÃj EªÀgÀÄ §AzÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÁQë PÉÆqÀ®Ä ºÉÃUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ £ÉÆÃrÛ« CAvÁ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥sÀæ¨sÀÄ vÀAzÉ gÁZÀ¥Àà ¸ÀAUÀuÉÆÚÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 6 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄvÀÛAV EªÀgÉ®ègÀÆ CªÀÄÈvÀ ªÉÆüÀPÉÃj CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ «oÀ×® ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ¸ÀÄAzÀgÀªÀiÁä, aPÀÌ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ aPÀ̪ÀÄä C¤ÃvÁ EªÀgÉ®èjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ £ÁªÀÅ AiÀiÁgÀÄ CAvÀ vÉÆÃj¸ÀÄvÉÛªÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ 30.06.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 0700 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 07.07.2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7.30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ w¥ÀàgÀqÉØ¥Àà 19 ªÀµÀð,°AUÁAiÀÄvï .¦Vä JdAmï ¸Á: ¥ÀUÀqÀ¢¤ß PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ££ÀÄß AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÀÄgÀÄzÉÝñÀPÁÌV J°èAiÉÆà PÉÆ¯É ªÀiÁr DvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 35 AiÀÄÄ-5053 £ÉÃzÀÝgÉÆA¢UÉ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ PÀ¸À¨Á °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ UÀÄqÀØzÀ ºÀwÛgÀ ºÁQ , DvÀ£À ¥ÁåAmï ªÀÄvÀÄÛ ±Àlð vÉUÉzÀÄ ±ÀªÀ UÀÄgÀÄvÀÄ ¹UÀzÀAvÉ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQ ¸ÀÄnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ wªÀÄägÀqÉØ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 07.07.2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ªÀlUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ²æêÀÄw ¸ÀgÉÆÃeÁ UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ, ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ à EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üÃPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉà ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ²æà ªÀÄ°èPÁÀdÄð£À qÀ¦à£À ¦.J¸ï L PÀ«vÁ¼À ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr, C.Q,gÀÆ 2676/- ¨É¯ÉAiÀÄ Njd£À¯ï «¹Ì ªÀÄvÀÄÛ N¯ïØ vÁªÀ£Àð ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 457/-UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ .DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 07.07.2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ºÉÆPÁæt UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æà ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀÆUÀtÚ£ÀÄ vÀªÀÄÆägÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ©Ã¼ÁgÀ §¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr,CªÁZÀå ±§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ²æà ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    

    ¢£ÁAPÀ 02.07.2010 gÀAzÀÄ 2400 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æêÀÄw ¸ÀtÚ ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, 45 ªÀµÀð, ªÀqÀØgÀ ¸Á: ¤ÃgÀªÀiÁ£À« FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ UÁf£À ¨Ál°AiÀÄ ¢Ã¥ÀªÀÅ FPÉAiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É CPÀ¹äPÀªÁV ©zÀÄÝ ªÉÄÊ J¯Áè ¸ÀÄnÖzÀÝjAzÀ, f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ°è ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 07.07.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 0945 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æêÀÄw ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 07.07.2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ §¼ÁUÁ£ÀÆgÀÄ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ¨Á§tÚ vÀAzÉ PÁ¹ÃA¸Á§ ºÁUÀÆ E¤ßçâgÀÄ ¸Á: §¼ÁUÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÉÃj E¸ÉàÃmï eÁeÁlzÀ°è vÉÆrVzÁÝUÀ ²æà dºÀgÀÄ¢ÝÃ£ï ¦.J¸ï.L §¼ÁUÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÃj zÁ½ ªÀiÁr E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ:6950/- ºÁUÀÄ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ §¼ÁUÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 06.07.2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ E.eÉ ºÉƸÀ½î ºÀwÛgÀ SÁ¸V PÉ.E,© lªÀgï ¯ÉÊ£ï ¸ÀÆ¥ÀgÀªÉʸÀgï £ÁUÉñÀ vÀAzÉ awÛAiÀiÁ ¸Á; ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁåA¥ï EªÀgÀÄ ¸À¥sÀƯïlÄqÀÄ vÀAzÉ ¸Á¬Ä¨Á lÄqÀÄ ¸Á: ±ÉÆÃzsÀ¥ÀÄgÀ ( ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼À) ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ PÀÆ°PÁgÀgÉÆA¢UÉ PÉ.E.© lªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄgÀÄQëvÀªÁV PɼÀV¤AzÀ ªÉÄîPÉÌ JvÀÛ®Ä ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀzÉà C®PÀëvÀ£À¢AzÀ AiÀiÁAUÀègÀUÀ½UÉ ºÀUÀÎ PÀnÖ ªÉÄÃ¯É J¼ÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁAUÀègÀ ¥ÀnÖAiÀÄÄ PɼÀUÉ ¤AwzÀÝ ¸À¥sÀƯïlÄqÀÄ vÀAzÉ ¸Á¬Ä¨Á lÄqÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ ,¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 07.07.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0300 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÀªÀįï gÁdªÀA² EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.                

                    

    ¢£ÁAPÀ 07.07.2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï E®PÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄÄzÀUÀ°è£À ²æà f.r .UÀÄAqÀ¥Àà EªÀgÀ PÀnÖUÉAiÀÄ CqÉØAiÀÄ ºÀwÛgÀ ®R©ÃgÀ¹AUï vÀAzÉ ªÉÆúÀ£À¹AUï FvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA§gÀ JªÀiï ºÉZï.43/E.6871 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ E®PÀ®è PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¥ÁzÁZÁj ²æà gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà ¸Á: ªÀÄlÆÖgÀÄ FvÀ£À §®UÁ® ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ . F §UÉÎ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà gÁªÀÄtÚ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ07.07.2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀAPÀæAiÀÄå vÀAzÉ ºÀÄZÀÑAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: dªÀ¼ÀUÉÃgÁ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ²æà CªÀÄgÉñ vÀAzÉ °AUÁgÀqÉØ¥Àà ¸Á:dªÀ¼ÀUÉÃgÁ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ MqÀÄØ ºÁQzÀÝgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è DvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄBSÁ¥ÁvÀ UÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æà CªÀÄgÉñÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ §¼ÁUÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 06.07.2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÁ®Ýyð UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà FvÀ£ÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ²æà §¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀäAvÀ FvÀ¤UÉ UÀÄr¸À®Ä ºÁQzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr,PÉʬÄAzÀ ,PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄBSÁ¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà §¸À¥Àà£À CwÛUÉAiÀÄ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ §¸À¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¢£ÁAPÀ: 6/07/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 ¦JªÀiï PÉÌ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ fêÀ¯Á® gÁoÉÆÃqÀ ªÀ: 27 ªÀµÀð ¸Á: ¨sÀAPÀÆgÀ ªÁqÁ EªÀgÀÄ lA.lA. £ÀA: PÉ.J33/2988 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ¨sÀAPÀÆgÀ PÁæ¸À¢AzÀ ¨sÀAPÀÆgÀ ªÁqÁ vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CdUÀgÀ ±ÉÃoÀ EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÀwÛÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ mÁåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J32/n-2794/95 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ¯Áè. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁåPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lA.lA. PÉÌ rQÌ ºÉÆqÉ¢ÝzÀÝjAzÀ ¦gÁå¢UÉ £ÀqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj mÁåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁåPÀÖgÀ£ÀÄß ¤°è¹zÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦AiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ¥ÁnÃ¯ï ªÀ|| 47 ªÀµÀð, G|| ªÀQî ªÀÈwÛ, ¸Á|| ¥ÀqÀ¸ÁªÀ½, ºÁ||ªÀ|| J¯ï.L.f £ÀA 7, 2£Éà ºÀAvÀ PÉ.ºÉZï.© PÁ¯ÉÆä MPÀÌ®UÉÃgÁ vÁd¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð. EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-07-2010 gÀAzÀÄ C¼ÀAzÀ vÁ®ÆèQ£À ¥ÀqÀ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £À£Àß 0.32 BOOR RIVOLVER, MACHINE TOOL PROTO TYPE FACTORY AMBANATH
421502. C|| Q|| 68,622/-gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ jªÁ®égÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èlÄÖ §gÀ®Ä C¼ÀAzÀ £ÁPÁ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀPÉÌ ªÀÄzÁåºÀß CAzÁdÄ 12-10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AzÁUÀ C°è ¤AwzÀÝ §¸ï £ÀA PÉJ-32/J¥sï-1516 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀwÛ ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÉ£ÀÄ. £Á£ÀÄ PÀĽvÀ ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É ®UÉÃeï EqÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £À£Àß jªÁ®égÀ ºÁUÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ±ÉÆèsÁ EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ PÀȶ¥Á¸À§ÄPï J®èªÀÇ EzÀÝ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï ¨ÁåUÀ ®UÉÃeï EqÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÄÃ¯É EmÉÖ£ÀÄ. ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄ ©lÄÖ £À£Àß ¨ÁåUï £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ C°è PÁt¸À°¯Áè. ¸ÀzÀj £À£Àß jªÁ®égÀ ºÁUÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ PÀȶ ¥Á¸À§ÄPïUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CzÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀUÉÊgÉ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 62/2010 PÀ®A 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¸ÉÃqÀA
¥Éưøï oÁuÉ
¢£ÁAPÀ 04-07-10 gÀAzÀÄ 1-30 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ü GªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ UÉÆ¥Á® eÉÆò ¸Á|| ªÀÄÄzÀ£ÀÆgÀ ºÁ.ªÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ UÀAUÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ü ¤rzÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 03-07-10 gÀAzÀÄ 1-15 ¦JªÀiï.¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä CPÀÌ£À UÀAqÀ£ÁzÀ ¢UÀA§gÁªÀ EªÀgÀÄ ¸ÉÃqÀA¢AzÀ £À£ÀUÉ ¥sÉÆãÀªÀiÁr ¤ªÀÄä CPÀÌ bÁAiÀiÁ EªÀjUÉ EAzÀÄ ±Á¯É ªÀÄÄV¹ PÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J.32.«.3459 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £Á£ÀÄ ZÀAzÁ¥ÀÆgÀ ±Á¯É¬ÄAzÀ ¸ÉÃqÀAPÉÌ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è CAzÀgÉ PÁZÀªÁgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ §lUÉÃgÁ (©) UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÉAPÀl gÀrØ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄzsÁå£À 1 UÀAmÉUÉ ¤ªÀÄä CPÀÌ bÁAiÀiÁ EªÀgÀÄ dA¦£À°è PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÉÆÃA¢ ¨ÉúÀıÀ DVgÀÄvÁÛ¼É EªÀ½UÉ £ÁtÄ ¸ÉÃqÀA D¸ÀàvÉAiÀÄ°è vÉÆÃj¹ PÉÆAqÀÄ UÀÄ®§UÁ𠧸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀÄwÛzÉ£É ¤Ã£ÀÄ C°èUÉ ¨Á JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ DUÀ £ÁtÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄ®§UÁ𠧸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä CPÀÌ bÁAiÀiÁ EªÀ½UÉ ªÀiÁvÁ£Ár¸À®Ä ªÀiÁvÀ£ÁqÀ°è® ¨ÉúÀıÀ EzÀݼÀÄ £ÀªÀÄä CPÀÌ£À UÀAqÀ ¢UÀA§gÁªÀ EªÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV EªÀgÀÄ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ªÀÄ¼É ªÉÆÃqÀ DVzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä CPÀÌ bÁAiÀiÁ EªÀ½UÉ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É »AzÀÄ UÀqÉ PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzsÁå£À 1 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ¼É ªÉÆÃqÀ DVzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è ¤ªÀÄä CPÀÌ EªÀ¼ÀÄ dA¦£À°è PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁjUÁAiÀÄ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ E°è §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁðzÀ°è £ÀªÀÄä CPÀÌ bÁAiÀiÁ EªÀ½UÉ G¥ÀZÀj¹ §ºÀ¼À ¹ÃjAiÀĸï EzÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉƯÁ¥ÀÆgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸À®ºÉ ¤ÃrzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä CPÀÌ bÁAiÀiÁ EªÀ½UÉ ¤Ã£Éß gÁwæ ªÉÃ¼É UÀAUÁ D¸ÀàÀàvÉæ ¸ÉƯÁ¥ÀÆgÀzÀ°èæ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÃqÀA oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 143/2010 PÀ®A 279.337.338 L.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-07-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À 12 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü GªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ UÉÆ¥Á® eÉÆò ¸Á|| ªÀÄÄzÀ£ÀÆgÀ ºÁ.ªÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ¥ÀÄgÀªÀt ºÉýPÉ ¤ÃrzÉ£ÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä CPÀÌ bÁAiÀiÁ UÀAqÀ ¢UÀA§gÁªÀ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-07-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÉƯÁ¥ÀÆgÀzÀ UÀAUÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀÄgÀªÀt ºÉýPÉ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀÄ ¸ÉÃqÀA ¥ÉÆð¸À oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 143/10 PÀ®A 279.337.338 L.¦.¹ PÉù£À°è PÀ®A 304(J) L.¦.¹ C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî®Ä «£ÀAw

£ÀgÉÆÃuÁ ¥Éưøï oÁuÉ
¢£ÁAPÀ 7/7/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ¯ï ±ÀÄPÀgÀ vÀA/ SÁ¹ªÀÄ C°Ã RÄgÉʹ ¸Á/ D¼ÀAzÀ EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢/ 6/7/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ £À¹gÉÆâݣï vÀA/ ªÀÄÄPÁÛgÀCºÀäzï RÄgÉʹ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀd¯ÉÆâݣï vÀA/ C§Äݯï UÀ¤ @ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀÄå RÄgÉʹ ¸Á/ D¼ÀAzÀ EªÀgÀÄ D¼ÀAzÀ¢AzÀ ªÉÆÃlgÁ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J. 04 E.n. 8261 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ®§UÁðPÉÌ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛªÉ CAvÁ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 11 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà ¥sÉÆ£À ªÀiÁr w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ PÀqÀUÀAa zÁn 1 Q¯ÉÆëÄÃlgÀ CAvÀgÀzÀ°è E§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£À rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J. 04 E.n. 8261 CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ UÁ§jAiÀiÁV £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÉ CAvÁ w½zÀÄ £Á£ÀÄ £ÀÆgÉÆâݣÀ RÄgÉʹ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÆ PÀÆr PÀqÀUÀAa ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ £À¸ÀgÉÆâݣÀ RÄgÉʹ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀd¯ÉÆâݣï RÄgÉʹ EªÀgÉ E¢ÝzÀÄÝ PÀAqÀÄ £À¹gÉÆâݣÀ¤UÉ ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ°ègÀĪÀ PÀgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiËA¸À ºÉÆÃgÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¥sÀd¯ÉÆâݣÀ¤UÉ ºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ¨sÁUÀzÀ vÀ¯ÉUÉ dfÓ ªÀiËA¸À ºÉÆÃgÀUÉ §A¢zÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢vÀÄÛ. ªÀUÉÊgÉ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 120/10 PÀ®A: 279.304(J) L¦¹ ¸ÀA: 187 L.JªÀiï.E.AiÀÄåPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ ²ªÀ¥Àà ªÀÄAzÉêÁ® CªÀ£À CtÚ-vÀªÀÄäQAiÀĪÀgÀÄ MvÀÄÛªÀj ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:06-7-10 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä MvÀÄÛªÀj ªÀiÁrzÀ ºÉÆ® DgÉÆævÀgÀÄ, UÀ¼É ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÉÖà DqÀðgÀ EzÉ ºÉÆ® ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ¨ÉÃqÀ CAzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¨ÉÆøÀr ªÀÄPÀ̼Éà ¤ªÀÄUÁåPÀ ºÉÆî §gÀvÁzÀ CAvÀ ¨ÉÊzÁUÀ £Á£ÀÄ UÀ¼É ¸ÁUÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀj CAvÁ UÀ¼ÉzÀ ªÀÄÄAzÉ CqÀØ ©¼À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ EvÁå¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ .UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƼÁîVzÉ CAvÀ ªÀiÁ£ÀågÀ°è «£ÀAw CzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07/07/10 gÀAzÀÄ 12:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.§¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ ºÉZï.¹ 454 §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁðzÀ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 04/07/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 07/07/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12:30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ|| 38, ¸Á|| ¸ÀÄAzÀgÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð, 2)®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ eÉmÉÖ¥Àà, ªÀAiÀÄ|| 33, ¸Á|| ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä 34 wAUÀ¼À ªÉÃvÀ£À ¥ÁªÀwUÁV CªÀÄgÀt G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ PÀĽwÛzÀÄÝ, G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ PÀĽvÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹zÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ gÀPÀÛzÀ MvÀÛqÀ PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ PÀÆqÀ¯É G¥ÀZÁgÀPÁÌV f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ §gÀ®Ä w½¹zÁUÀ ¤gÁPÀj¹ CªÀÄgÀt G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ. gÀPÀÛzÀ MvÀÛqÀ PÀrªÉÄAiÀiÁzÁUÀ ¸ÁªÀÅ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀÄvÀÛzÉ JA§ «µÀAiÀÄ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ DvÀä ºÀvÉåUÉ AiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ. EzÀPÉÌ ªÀiÁf PÁ«ÄðPÀ ¸ÀaªÀgÁzÀ J¸ï.PÉ PÁAvÁ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢AiÀiÁV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÝjAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:167/2010 PÀ®A: 309, 109 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
¢£ÁAPÀ: 06/07/10 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ.L£À¥sÀ GªÉÄÃgÀ vÀAzÉ E°AiÀiÁ¸À CºÀäzÀ ±ÉÃR, ¸Á|| ¥Áèl £ÀA: 30, £ÀÆå ¨ÁåAPï PÁ¯ÉÆä ©¯Á¯Á¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 20/06/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® »gÉÆúÉÆAqÁ ¸ÉàAqÀgï £ÀA JªÀÄ.ºÉZï 13 gÀhÄqï 6946 C||Q|| gÀÆ.25,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß QAUï PÁA¥ÉèPïì PÉ.©.J£ï D¸ÀàvÉæ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹ §mÉÖ Rjâ¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ¤°è¹zÀ eÁUÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÁºÀ£À E¢ÝgÀĪÀ¢®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀĪÀgÀÄ CAvÁ EvÁå¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:166/10. PÀ®A: 379 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÉÆÃeÁ ¥Éưøï oÁuÉ
¢£ÁAPÀ:07/07/2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÀAzÀPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ ®QëöäãÁgÁAiÀÄt £ÁUÀ¨sÀÄdAUÉ ¸Á:²ªÁf£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ:07-07-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 4-30 UÀAmÉUÉ £À£ÀUÉ w½zÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ, AiÀiÁgÉÆà M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£À ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ¯ÁºÉÆÃn ¥ÉmÉÆî §APï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ §rUÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄÆwðAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄðgÀĪÀ ¨É½îAiÀÄ QjÃlPÉÌ ¨ÉAQ ºÀaÑ ªÀÄÆwð «PÁgÀ ªÀiÁr PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀĪÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ gÁwæUÀ¹Û£À ¥ÉưøÀgÀÄ £ÉÆÃr CªÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½zÀÄ, £Á£ÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÀÄÝ, D ªÀåQÛAiÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÀÄÝ, CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ "ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå ªÀqÀØgÀ, ¸Á: ªÀÄAUÀ®V vÁ:ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ f¯Áè:©ÃzÀgÀ'' CAvÁ w½¬ÄvÀÄ, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß læ¹Ö£À ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ w½¹gÀÄvÉÛãÉ, ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄð£À ¨É½îAiÀÄ QjÃlPÉÌ ¨ÉAQ ºÀaÑ, PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀzÀ®èzÉÃ, MAzÀÄ »vÁÛ¼ÉAiÀÄ ¨Áj¸ÀĪÀ UÀAmÉ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀÄÝ, CªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr MAzÀÄ »vÁÛ¼ÉAiÀÄ UÀAmÉAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¯ÁVzÉ.RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ®§UÁð «±ÉõÀ vÀ¤SÁzÀ¼ÀzÀ ¥ÉưøÀ C¢PÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢d£ÀgÀÄ  zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆAZÀÄ ºÁQzÀÝ zÀgÉÆÃqÉPÉÆÃgÀgÀ vÀAqÀªÀ£ÀÄß  §A¢¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ®PÀë ªÀiË®åzÀ PÀ¼ÀÄ«UÉ ºÉÆÃzÀ ªÁºÀ£À ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¹gÀÄvÁÛgÉ.

UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉ F ¢£À CAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ; 7/7/10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ D¼ÀAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ©üêÀĽî PÁæ¸À ºÀwÛgÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ ±À¸ÀÛç ¸ÀfÓvÀgÁV zÀgÉÆÃqÉUÉ ºÉÆAZÀÄ ºÁQzÀÝ vÀAqÀªÀ£ÀÄß «ÄAa£À zÁ½ £Àqɹ ªÀÄƪÀgÀÄ zÀgÉÆÃqÉPÉÆÃgÀgÀ£ÀÄß §A¢¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ G½zÀ 3 d£À zÀgÉÆÃqÉPÉÆÃgÀgÀÄ PÀvÀÛ®è°è ¥sÀgÁj DVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ¥sÀgÁjAiÀiÁzÀ DgÉÆævÀgÀ ±ÉÆÃzsÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. zÀ¸ÀÛVjAiÀiÁzÀ DgÉÆægÁzÀ 1. AiÀıÀéAvÀ vÀA/ ²æÃ¥Àw ¨ÉlÖeÉêÀVð ¸Á: vÁd¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ 2. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀA/ ZÀAzÀæ±Áå ªÀÄzÀ£ÀPÀgï ¸Á: vÁd ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ 3. «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀA/ ZÀAzÀæPÁAvÀ PÁA§¼Éà ¸Á: ²æäªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV £ÉÃzÀݪÀgÀÄ EzÀÄÝ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ PÀÈvÀåPÉÌ §¼À¹zÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£À dA¨É, SÁgÀzÀ ¥ÀÄr, £ÀÆ°£À ºÀUÀÎ ºÁUÀÆ ªÀÄÄRPÉÌ PÀlÄÖªÀ ªÀ¸ÀÛç ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt d¦Û ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVgÀÄvÀÛzÀ. vÀ¤SÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, UÀÄ®§UÁð ªÀUÉÊgÉ PÀqÉ mÁæöåPïÖgÀ ºÁUÀÆ ««zsÀ PÀA¥À¤AiÀÄ 5 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ. DgÉÆævÀgÀ vÁ¨É¬ÄAzÀ MAzÀÄ ``¥ÀªÀgï mÁæöåPï'' PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPïÖgÀ 5 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® MAzÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£À ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ, ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛç ªÀUÉÊgÉ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 10 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj zÀ¸ÀÛVjAiÀiÁzÀ DgÉÆævÀ gÀÄ F »AzÉAiÀÄÄ ¸ÀºÀ C£ÉÃPÀ PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨ÁVAiÀiÁVgÀĪÀ §UÉÎ vÀ¤SÉ PÁ®PÉÌ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ UÀÄ®âUÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.ªÀiÁ£Àå ²æà ©, J, ¥ÀzÀä£ÀAiÀÄ£À J¸ï¦ ¸ÁºÉçgÀÄ UÀÄ®§UÁð, ªÀiÁ£Àå ²æà ©, «, AiÀÄ®è¥Àà ºÉZÀÄѪÀj J¸ï¦ ¸ÁºÉçgÀÄ UÀÄ®§UÁð ºÁUÀÆ ªÀiÁ£Àå²æà ©, JªÀiï, ºÀÆUÁgÀ rJ¸ï¦ UÁæ«ÄÃt G¥À «¨sÁUÀ UÀÄ®§UÁð, ²æêÀÄw ªÀÄzsÀÄgÀ«ÃuÁ rJ¸ï¦ (J) G¥À «¨sÁUÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è f¯Áè «±ÉõÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ ¹¦L gÀªÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æà ©, ¦ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ, ²æà AiÀÄÄ, ©, aPÀ̪ÀÄoÀ, ²æà ®PÀëöäAiÀÄå, ²æà gÁdtÚ r¹ ºÁUÀÆ ¦J¸ïLgÀªÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁd±ÉÃRgÀ, «, ºÀ¼ÀUÉÆâü, ¥ÀArvÀ ¸ÀUÀgÀ  ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ ¥ÀArvÀ, ¸ÀĨsÁ±ÀÑAzÀæ, gÁdPÀĪÀiÁgÀ, ªÉÄÊeÉÆ¢ÝãÀ, D£ÀAzÀ, PÀAoÉ¥Àà, gÀAUÀ£ÁxÀ gÁªÀÄÄ ¥ÀªÁgÀ, £ÀdªÉÆâÝãÀ ºÁUÀÆ gÀ¦ÃPÀ ºÁUÀÆ ªÀUÉÊgÉAiÀĪÀgÀÄ «ÄAa£À PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ £ÀqɬĹ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¸À ¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ. «±ÉõÀ vÀ¤SÁ vÀAqÀzÀ PÁAiÀiÁðAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå J¸ï¦ ¸ÁºÉçgÀÄ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ªÉÄaÑ ¥Àæ±ÀA±À£É ªÀåPÀÛ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.


 

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ 07-07-2010 gÀAzÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ²æà ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ »A¨sÁUÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä 7 DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¹QÌ ©zÀÝ DgÉÆævÀjAzÀ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 7,885=00 gÀÆ. £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 34/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡.

ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ. 07-07-10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ¼À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ EAzÀgÀV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥À®PÁjAiÀiÁUÀzÀ 06-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðÃAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 35/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡.

ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ. 07-07-10 gÀAzÀÄ ¨É°UÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 06-30 jAzÀ 07-00 J.JA CªÀ¢AiÀÄ°è HgÀ ºÉÆgÀUÉ EgÀĪÀ ºÀ¼É PÉgÉAiÀÄ°è zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÊ vÉÆüÉAiÀÄ®Ä ºÉÆzÁUÀ PÁ®Ä eÁj PÉgÉAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ¤UÉ FdÄ §gÀzÀ PÁgÀt ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðÃAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/2010 PÀ®A 307, 504 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÝ ªÉÆzÀ®£Éà ºÉAqÀw dAiÀĪÀÄä ¸Á. ªÀįÁè¥ÀÄgÀ FPÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ PÀ¼ÉzÀ 6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀƽPÉÃj vÁAqÁzÀ gÉÃtÄPÀªÀÄä JA¨ÁPÉAiÀÄ£ÀÄß JgÀqÀ£Éà ºÉAqÀwAiÀÄ£ÁßV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¸Á¥ÀlÖtzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆzÀ®£Éà ºÉAqÀwAiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ ©üêÀiÁ£ÁAiÀÄÌ ¥ÀªÁgÀ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ. 06-07-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è ¨ÉnÖAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¤£ÀUÉ fAzÁ®£À°è PÉ®¸À PÉÆr¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ §¹ì£À°è UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ VtÂUÉÃjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ CªÀj§âgÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ£ÀPÁ¥ÀÄgÀ vÁAqÁ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ §æqÀÓ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄäPÀÌ£À ¨Á¼Éé ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrgÀÄ« CAvÀ ¨ÉÊzÁr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß eÉé£À°èAiÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ CªÀ£À ºÀuÉUÉ ªÀÄ®QUÉ w«zÀÄ UÁAiÀÄ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ JqÀUÁ® ¥ÁzÀ »rzÀÄ PÁ®Ä wgÀÄ« ªÀÄÄjzÀÄ ©æqÀÓ PɼÀUÀqÉ ºÀ¼ÀîPÉÌ vÀ©â CªÀ£ÀÄ ¸ÀwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 07-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¸ÀºÉÆzÀgÀ£ÁzÀ ¥Àæ«Ãt FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J-37/Dgï-3854 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ°èUÉ qÁ¨Á¢AzÀ PÁgÀlV PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ PÁgï £ÀA§gï PÉ.J-37/JA-2853 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ £ÀAvÀgÀ PÁg ¥À°Ö ºÉÆqɹzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀªÀÄä ¥Àæ«Ãt ºÁUÀÆ D PÁj£À°èzÀÝ ®APÉñÀ JA§ÄªÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ZÁ®PÀ vÁAiÀÄ¥Àà JA§ÄªÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

6] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 24/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡.

ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-07-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 03-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀnÖzÀ JªÉÄäAiÀÄÄ ©aÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆVzÀÝ£ÀÄß wgÀ«PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆzÁUÉÎ MqÀÄØzÁl®Ä ºÉÆVzÁÝUÉÎ DPÉAiÀÄ PÉÊUÉ ºÁªÀÅ PÀaÑ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DPÉAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.