Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, January 17, 2010

Raichur District Reported Crimes

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ªÀÄ®ÝPÀ¯ï UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ gÁªÀÄzÀÄUÀð 35 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ 12 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ ¸Á:©.UÀuÉÃPÀ¯ï UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÁUÀªÀÄä¼À£ÀÄß ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ 3-4 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è PÀÄrvÀzÀ CªÀÄ°£À°è «£Á:PÁgÀt ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16.01.2010 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, ªÉÆù£ïSÁ£ï EªÀgÀ 19 ªÀµÀðzÀ ¥ÀwßAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 13.01.2010 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ d»ÃgÁ¨Ázï §qÁªÀuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ PÀA¥ÀÆålgïUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ FªÀgÉUÀÆ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. FªÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÉ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®è. CªÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¢£À¢AzÀ CªÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ PÁªÀıÉnÖ & UËvÀªÀÄ §ÄlÄÖ EªÀj§âgÀÆ PÁt¸ÀÄwÛ®è CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ UÀȺÀtÂAiÀÄ vÁ¬Ä ¸Á©ÃgÁ¨ÉÃUÀA gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:16.01.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:16.01.2010 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà zÀA§r ¸Á: ªÀÄÄzÀUÀ¯ï EªÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï¸ÀASÉå:PÉJ.36,6077 £ÉÃzÀÝgÀ mÁæ°AiÀÄ°è G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §¤ßUÉÆÃ¼ï ºÀ¼Àî¢AzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÀqÉUɧgÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝ jAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀ mÁæPÀÖgï ¥À°ÖAiÀiÁV vÀVΣÀ°è ©¢ÝzÀÝjAzÀ mÁæPÀÖgï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà d°è 25 ªÀµÀð, ¸Á: ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï EªÀ¤UÉ ¨sÁjM¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÀVΣÀ°è ¤AwzÀÝ 5 ªÀµÀðzÀ ¨Á®PÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¨sÀdAwæ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É G¸ÀÄPÀÄ©zÀÄÝ ¨Á®PÀ¤UÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯É ªÀÄÄzÀUÀ¯ï D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÁV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CªÀÄgÉñÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÉÊzsÁå¢PÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ CªÀÄgÉñÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ zÉÆgÉvÀ zÀÆgÀªÁt ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:16.01.2010 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ²ªÀgÁeï vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ¸Á: eÁ®ºÀ½î EªÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï¸ÀASÉå:PÉJ.36,nJ.1693, mÁæ°¸ÀASÉå:PÉJ.36,1694 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Hn-eÁ®ºÀ½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ PÀªÀÄ䮢¤ß PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DmÉÆÃjPÁë ¸ÀASÉå:PÉJ.36,4865 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV, DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà 60 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 12 d£ÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ DmÉÆà ZÁ®PÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á: ªÀÄÄAqÀgÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:16.01.2010 gÀAzÀÄ 21.30UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¸Á: §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ mÁmÁ ¸À¥sÁj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÉÊzÁæ¨Ázï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ©.n.®°vÁ£ÁAiÀÄPÀ vÀgÀ¨ÉÃw PÉÃAzÀæzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ®Æ£Á¸ÀASÉå: PÉJ,36,E.5914 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ®Æ£Á ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ®Æ£Á ZÁ®PÀ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ »ÃgÁ¯Á¯ï 39 ªÀµÀð, ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ UÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÁgÁAiÀÄt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:16.01.2010 gÀAzÀÄ23.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DmÉÆÃjPÁë ¸ÀA:JªÀiïºÉZï.02,9237 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À ¤ªÁ¸ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ¤AvÀÄ PÉÆArzÀÝ ºÀĸÉãÀªÀÄä UÀAqÀ ¢:§¸À¥Àà 65 ªÀµÀð, ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ½UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀĸÉãÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:16.01.2010 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÀÆqïì mÁA.mÁA DmÉÆÃjPÁë ¸ÀA:PÉJ.36, 7509 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ £ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀÄ-ªÀÄÄzÀÝ®UÀÄA¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀ DmÉÆà ªÁåPÀgï£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝ jAzÀ DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ®Qëöäà UÀAqÀ UÉÆëAzÀ¥Àà 46 ªÀµÀð, CAUÀ£ÀªÁr ²PÀëQ ¸Á: £ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀÄ EªÀ½UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ®Qëöäà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï£À 1) 2005-06 jAzÀ 2008-09 gÀªÀgÉUÉ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁVzÀÝ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀا¸À¥Àà ªÀiÁåUÉÃj ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 7 d£ÀgÀÄ (PÁAiÀÄðzÀ²ð & CzsÀåPÀëgÀÄ) UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvïUÉ ««zsÀ ªÀ¸Àw AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À CrAiÀÄ°è ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ºÀt ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÀÝ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀzÀ¢AzÀ DzÉò¸À®àlÖ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸ÀzÉ CªÀgÀÄUÀ½UÉ ªÀ»¹PÉÆqÀ¯ÁzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀPÉÌ, ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ½UÉ ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ M¼À ¸ÀAZÀ£ÀÄß ªÀiÁr, ªÀAZÀ£É UÉÊzÀÄ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶ׹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ ¯Á¨sÀPÁÌV MlÄÖ gÀÆ:13,06,525/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¨Á§ÄgÁªï vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªï PÀÄ®PÀtÂð PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvï °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï£À 1) 2005-06 jAzÀ 2007-08 gÀªÀgÉUÉ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁVzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà & 2) 2005-06 & 2006-07 gÀªÀgÉUÉ CzÀåPÀëgÁVzÀÝ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà UÀÄvÉÛzÁgÀ, 3) 2006-07 & 2007-08 gÀªÀgÉUÉ CzsÀåPÀëgÁVzÀÝ ®PÀëöät vÀAzÉ §¸À¥Àà UÀÄAlgÁ¼ï ¸Á: ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀÄ, 4) 2007-08 & 2008-09 gÀªÀgÉUÉ CzsÀåPÀëgÁVzÀÝ ¸ÀUÀgÀªÀé ZÀ£ÀߥÀà ZÀ®ÄªÁ¢ ¸Á:PÀĦàUÀÄqÀØ, 5) 2008-2009 CªÀ¢üAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ð ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà CAUÀr ªÀÄvÀÄÛ 6) UÀÄAqÀ¥Àà UÀÄgÀħ¸À¥Àà ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ð gÀªÀgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvïUÉ ««zsÀ ªÀ¸Àw AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À CrAiÀÄ°è ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ºÀt ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÀÝ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀzÀ¢AzÀ DzÉò¸À®àlÖ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸ÀzÉ CªÀgÀÄUÀ½UÉ ªÀ»¹PÉÆqÀ¯ÁzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀPÉÌ, ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ½UÉ ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ M¼À ¸ÀAZÀ£ÀÄß ªÀiÁr, ªÀAZÀ£É UÉÊzÀÄ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶ׹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ ¯Á¨sÀPÁÌV MlÄÖ gÀÆ:25,72,775/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¨Á§ÄgÁªï vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªï PÀÄ®PÀtÂð PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvï °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ D£ÉºÉƸÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï£À 1) 2005-06£Éà ¸Á°£À PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁVzÀÝ £ÀfÃgï¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§ & 2) 2005-06 £ÉøÁ°£À°è CzÀåPÀëgÁVzÀÝ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà dÆ®UÀÄqÀØ (ªÀÄÈvÀ), 3) 2005-06 jAzÀ 2007-08 gÀªÀgÉUÉ CzsÀåPÀëgÁVzÀÝ ²ªÀ§¸ÀªÀÄä UÀAqÀ w¥ÀàtÚ ¨sÀ«ªÀĤ, 4) 2006-07 jAzÀ 2008-09 gÀªÀgÉUÉ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁVzÀÝ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ 5) 2007-08 & 2008-09 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁVzÀÝ ¸ÉÊAiÀÄzïU˸ï vÀAzÉ JªÀiï.SÁ¢æ D£ÉºÉƸÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvïUÉ ««zsÀ ªÀ¸Àw AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À CrAiÀÄ°è ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ºÀt ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÀÝ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀzÀ¢AzÀ DzÉò¸À®àlÖ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸ÀzÉ CªÀgÀÄUÀ½UÉ ªÀ»¹PÉÆqÀ¯ÁzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀPÉÌ, ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ½UÉ ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ M¼À ¸ÀAZÀ£ÀÄß ªÀiÁr, ªÀAZÀ£É UÉÊzÀÄ zÁR¯Áw UÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶ׹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ¯Á¨sÀPÁÌV MlÄÖgÀÆ:08,79,675/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¨Á§ÄgÁªï vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªï PÀÄ®PÀtÂð PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvï °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ G¥ÁàgÀ£ÀA¢ºÁ¼À UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï£À 1)2005-06jAzÀ 2008-09 £Éà ¸Á°£À PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁVzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà G¥ÁàgÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀåPÀëgÁVzÀÝ ºÀÄ°UɪÀÄä CªÀÄgÀ¥Àà UÉÆÃgï ¸Á:PÀ£ÁߥÀÆgÀĺÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà gÁªÀÄf £ÁAiÀÄPÀ PÀÄ®PÀtÂð ¸Á: D²ºÁ¼À vÁAqÁ EªÀgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvïUÉ ««zsÀ ªÀ¸Àw AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À CrAiÀÄ°è ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ºÀt ©qÀÄUÀqÉ AiÀiÁVzÀÝ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀzÀ¢AzÀ DzÉò¸À®àlÖ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸ÀzÉ CªÀgÀÄUÀ½UÉ ªÀ»¹PÉÆqÀ¯ÁzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀPÉÌ, ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ½UÉ ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ M¼À ¸ÀAZÀ£ÀÄß ªÀiÁr, ªÀAZÀ£É UÉÊzÀÄ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶ׹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ ¯Á¨sÀPÁÌV ªÀÄAdÆgÁzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¨Á§ÄgÁªï vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªï PÀÄ®PÀtÂð PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvï °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà f.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¦J¸ïL ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃtoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16.01.2010 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §ÆvÀ®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ 1) w¥ÀàtÚ vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ, 2) PÀȵÀÖ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ, 3) ±ÀgÀ§AiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå, 4) zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: §ÆvÀ®¢¤ß ªÀÄvÀÄÛ 5) zÀƪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄUÁæªÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ & £ÀUÀzÀÄ ºÀt:850/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà n.FgÀtß ¦J¸ïL EqÀ¥À£ÀÆgÀÄoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16.01.2010 gÀAzÀÄ 16.40 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ °AUÀ£ÀSÁ£ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è PÉÆý ¥ÀAzsÀå dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 1) £À®è¥Àà vÀAzÉ ®ZÀªÀÄAiÀÄå & 2) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, 2 ºÀÄAdUÀ¼ÀÄ & £ÀUÀzÀÄ ºÀt:250/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-01-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-01-2010

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 366 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15, 16/01/2010 gÀAzÀÄ C¤vÁ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CvÉÛ ªÀiÁªÀ J®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ J1 gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀĵÀÚ¥Áà PÉƽ, J2 C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀĵÀÚ¥Áà PÉƽ E§âgÀÆ ¸Á: PÀgÀAf [PÉ] EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C¤vÁ EªÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß J©â¹ ªÀģɬÄAzÀ CªÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÀªÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ®UÉÆAqÀ UÉÆAqÁ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁåw zsÀ£ÀUÀgÀ ¸Á: PÀgÀAf [PÉ] UÁæªÀÄ EªÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ 16/01/2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ CªÀgÀ vÀAzÉ £ÁUÀUÉÆAqÁ vÁ¬Ä CAdªÁé EªÀj§âgÀÆ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À vÀAzÉ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÆvÀÛ°£À ºÀ½îUÀ¼À°è ºÉÆV ºÀÄqÀÄPÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17/01/2010 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆj ¤ÃrzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/10 PÀ®A 324, 504, 498(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀĸÀÛ£À© UÀAqÀ PÀ°ªÉƢݣÀ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: «Äî PÁ¯ÉÆä G¸Áä£Á¨ÁzÀ (JA.J¸À.) ¸ÀzsÀå d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 11 ªÀµÀðªÁVzÀÄÝ, 2 ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¢£Á®Ä ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß vÁ¬Ä, ¨sÁªÀUÉ w½¹zÀÄÝ EzÀÄÝ, E§âgÀÄ G¸Áä£Á¨ÁzÀPÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀgÀÄ QgÀPÀļÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ©ÃqÀ°®è QgÀPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ 6 wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ w½¹zÁUÀ vÀ£Àß vÁ¬Ä §AzÀÄ ¨sÁ°ÌUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ.¢£ÁAPÀ : 15/01/10 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°ÌAiÀÄ°èzÁUÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ UÀAqÀ PÀ°ªÉƢݣÀ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ±ÀªÀıÉÆâݣÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð ,CvÉÛ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¹QAzÁ© UÀAqÀ ±ÀªÀıÉƢݣÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð, ¨sÁªÀ J¸ÁªÉÆâݣÀ vÀAzÉ ±ÀªÀıÉÆâݣÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ £ÁzÀ¤ ¨Éé ¥sÀjzsÀ UÀAqÀ E¸Áä¬Ä® ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀðJ®ègÀÄ ¸Á: G¸Áä£Á¨ÁzÀ (JA.J¸À.) EªÀgÀÄUÀ¼É®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ PÀĽvÀÄ J gÀAr ¤Ã£ÀÄ §AzÀÄ 6 wAUÀ¼Á¬ÄvÀÄ E°è J£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛ£É CAvÁ CAzÁUÀ CvÉÛ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀ §rUÉ ¬ÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/10 PÀ®A 143, 147, 323, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (i), (x) SC/ST (PA) Act 1989:-
¦üAiÀiÁ𢠲æà vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ §ÄqÉ¥Áà eÁw MqÀØgÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð, G fÃ¥À ZÁ®PÀ ¸Á §UÀzÀ¯ï ¸ÀzÀå ¸Á¬Ä PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ MAzÀÄ PÀÆædgÀ fÃ¥À £ÀA. PÉ. J. 38 JªÀiï 1345 £ÉÃzÀ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀĪÀgÉ wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ gÁªÀıÀnÖ ªÀÄAUÀ®V EªÀ£ÀÄ 12,300/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® CAvÀ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 15-1-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉýgÀÄvÁÛ£É. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 16-01-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¹zÀÝ¥Àà£À C½AiÀÄ£ÁzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ EªÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ°è CA¨sÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð® ºÀwÛgÀ ¹QÌgÀĪÀzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀt PÉÆqÀĪÁUÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ EgÀĪÀzÀjAzÀ ªÀÄgÀ½ vÀÀ£Àß ºÀt PÉýzÁUÀ CµÉÖÃPÉ CªÀ¸ÀgÀ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý ¤£Àß ºÀt PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ. CzÉ ¢£À ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 : 15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀÀ£Àß fÃ¥À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwzÁÝUï ¸Á¬Ä PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è »nÖ£À VgÀtÂAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¹zÀÝ¥Áà DvÀ£À C½AiÀÄ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ªÀÄUÀ «gÉÃAzÀæ, AiÀÄĸÀÄ¥sÀ, gÁdÄ ºÁUÀÆ CªÀÄgÀ ¸Á J®ègÀÆ PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ fÃ¥À £ÉÆÃr ¤°è¸À®Ä ¸À£Éß ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ fÃ¥À ¤°è¹zÁUÀ ¹zÀÝ¥Áà EvÀ£ÀÄ K MqÀØ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤£ÀUÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G½zÀªÀgÉ®ègÀÆ MAzÉ ¸ÀªÀÄ£É PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ PÁ®ÄUÀ½AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ°è, §®PÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ°UÉ, ¨ÉäߣÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¹zÀà¥Á ºÁUÀÄ CªÀ£À eÉÆvÉUÉ EzÀݪÀgÉ®ègÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ eÁwAiÀĪÀjzÀÄÝ AiÀÄĹ¥sÀ EªÀ£ÀÄ ªÀÄĹèA eÁwAiÀĪÀ£ÀÄ EgÀÄvÁÛ£É J®ègÀÆ GZÀÑ eÁwAiÀĪÀgÁV PɼÀ eÁwAiÀĪÀ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁvzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/10 PÀ®A 324, 504 L¦¹ ;-
¢£ÁAPÀ 16-01-2010 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¥Àæ«Ãt PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ªÀAiÀÄ 19 ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀU¬ÄªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ DgÉÆæ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ªÉÄʯÁgÉ ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁªÀjUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 3/10 PÀ®A 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-01-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á: PËoÁ(©) EªÀgÀÄ vÀªÀÄÆägÀÄ ºÉÆÃl®£À°è ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ ªÀiÁ»w ¹QÌzÉ£ÉAzÀgÉ HjUÉ ºÀwÛ EzÀÝ ªÀiÁAeÁæ £À¢AiÀÄ°è PËoÁ ¥sÀÆ°£À ºÀwÛgÀ M§â ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 70 jAzÀ 75 ªÀAiÀĹì£À ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PËoÁ ¥sÀÆ°£À ªÉÄðAzÀ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ DvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArzÁÝ¼É CªÀ¼ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ¯Áè CAvÁ w½zÀÄ §AzÀ vÀPÀët ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ©ÃªÀÄuÁÚ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä PËoÁ ¥sÀÆ°£À ºÀwÛgÀ PËoÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÀwÛgÀĪÀ zÀrUÉ ¤Ãj£À°è MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ±ÀªÀ ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 15-01-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PËoÁ ¥sÀÆ°£À ªÉÄðAzÀ £À¢AiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÁݼÉ. AiÀiÁªÀ PÁgÀtPÁÌV DvÀäºÀvÉå ªÀiÁr¸ÀPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É UÉÆvÁÛV¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 2/10 PÀ®A 143, 341, 504, 506, 109 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/01/2010 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §PÁÌ gÉrØ vÀAzÉ ¥ÉAmÁgÉrØ AiÀiÁZÁ ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð eÁåw gÉrØ G: J¯ï.L.¹ JeÉAmï ¸Á: ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ(©) gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw D£ÁgÀÆUÀå¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÊzsÁå¢PÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄzÀ SÁ¸ÀV ªÉÊzsÁågÁzÀ ²æà zsÀ£ÀgÁd ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÉ gÀªÀjUÉ ¢£Á®Ä ªÀÄÄAeÁ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® JAlÄ ¢ªÀ¸À EAdPÀë£ï ªÀÄvÀÄÛ UÀĽUÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀAvÉ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PɽPÉÆAqÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¢£Á®Ä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ EAdPÀë£ï UÀĽUÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ.¢£ÁAPÀ 15/1/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà EvÀ£ÀÄ SÁ¸ÀV ªÉêzsÁåjUÉ ¤£ÀUÉ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ eÉÆÃvÉ D£ÉÊwÛPÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ EzÉ JAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄß SÁ¸ÀV ªÉÊzsÀågÀÄ ¦ÃAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 16/01/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ EvÀ¤UÉ PÉüÀ®Ä £Á£ÀÄ K£ÀÄ ºÉýgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄß £ÀAvÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è£À ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ°è PÀgÉvÀAzÀÄ PÉýzÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ EvÀ£À vÀAzÉAiÀÄÄ PÀëªÉÄà PÉýzÀPÉÌ ©nÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ OgÁzÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ J1. ¸ÀAdÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà G¥ÁàgÀ ¸ÁªÀĸÀ̯ï, J2.®PÀëöät vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà G¥ÁàgÀ ¸Á ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄ, J3.¢UÀA§gÀ vÀAzÉ ®PÀëöät G¥ÁàgÀ ¸Á ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄ, J4 ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ£À CPÀÌ£À UÀAqÀ(¨sÁªÀ)¸ÁªÀqÀUÁAªÀ (J¦), J5. ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ zsÀ£ÀÆßgÉ ¸Á ªÀĸÀÌ® J6. «ÃgÀ ±ÉnÖ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ¸Á ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼É®ègÀÄ ¸ÉÃj UÀÄA¥ÀÄ PÀlÖPÉÆAqÀÄ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ D¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ¤UÉ ºÀÆgÀUÉ J¼É¬Äj DvÀ AiÀiÁPÉ ¥ÀæªÀiÁt ªÀiÁr¹zÁÝ£É CªÀ¤UÉ ©qÀ¨ÉÃr, J£ÀÄßvÁÛ J ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ£É ºÀÆgÀUÉ ¨Á JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, ¤£ÀUÉ HgÀ°è EgÀ®Ä©qÀĪÀÅ¢®è ºÀÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛªÉ. CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/01/2010 gÀAzÀÄ 1210 UÀAmÉUÉ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄ zÁn zÉÆqÀØ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÉÆ«AzÀ¥Áà ¥ÀÄuÉ, ¸Á ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÁr vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÁUÀÄ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ E§âgÀÄ gÁeÉñÀégÀ¢AzÀ vÀªÀÄä HgÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀªÁrUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ¥ÀgÀ±ÀÆgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ £ÀA-PÉJ-39-n-734 ¸Á gÁeÉñÀégÀ vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®mÉÆAPÀPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ mÉÆAPÀPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¨É¤ß£À°è ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/10 PÀ®A. 107 ¹.Dgï.¦.¹:.

C¼ÀªÀAr UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA: 737 £ÉÃzÀÝgÀ 7 JPÀgÉ 18 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è SÁ¢ UÁæªÉÆÃzÉÆåÃUÀ, ¥Éǰøï oÁuÉ, §¸ï ¸ÁÖAqï ¸À®ÄªÁV zÁ£ÀªÁV PÉÆlÄÖ, G½zÀ d«ÄãÀÄ 3 JPÀgÉ 38 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è, ªÁ¢AiÀiÁzÀ ªÉAPÀlVjAiÀÄ¥Àà vÀA¢ ¥ÀgÀ¥Àà, £ÁUÀgÀºÀ½î, ¸Á: C¼ÀªÀAr EªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ°è 1 JPÀgÉ 39 UÀÄAmÉ, ºÁUÀÆ FgÀªÀé UÀAqÀ ºÉêÀÄtÚ ElV, ¸Á: C¼ÀªÀAr EªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ°è 1 JPÀgÉ 39 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÉAPÀlVjAiÀÄ¥Àà ¥ÉÇÃwAiÀiÁVzÀÄÝ, FUÀ EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀ£ÀeÁPÀëªÀÄä G¸ÀÄÛªÁj £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ ¸ÀA¥ÀÇtð ªÀiÁ®PÀgÀÄ EªÀgÉà EgÀÄvÁÛgÉ.

    ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÁzÀ gÀAUÁgÉrØ vÀA¢ ªÉAPÁgÉrØ ºÁån ºÁUÀÆ EvÀgÀ 43 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: C¼ÀªÀAr EªÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀ£ÀeÁPÀëªÀÄä ºÁUÀÆ FgÀªÀé EªÀjUÉ ¸ÀzÀgÀ d«ÄãÀzÀ°è £ÀªÀÄäzÀÆ ¥Á®Ä EzÉ CAvÀ ªÀiÁ£Àå ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ¢Ã±ÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ°è ¹«¯ï zÁªÉ £ÀqÉzÀÄ ªÁ¢UÀ¼À ¥ÀgÀªÁV DzÉñÀªÁVzÀÄÝ, C®èzÉà ªÁ¢UÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ªÉÄîä£À« ¸ÀºÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ªÁ¢UÀ¼À ¥ÀgÀªÁV DzÉñÀªÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ F §UÉÎ ªÁ¢UÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è SÁAiÀÄA vÁQâ PÉÆÃj zÁªÉ ºÀÆrzÀÄÝ, F §UÉÎ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ SÁAiÀÄA vÁQâ DzÉñÀªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀÆ, ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ ªÁ¢UÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀzÀgÀ d«Ää£À°è £ÁªÀÅ §t«, »vÀÛ® ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ, EzÀjAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ w½zÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ, ¸ÀzÀj ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÁ¢UÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁr, ¸ÁªÀðd¤PÀ D¹Û ¥Á¹Û, ¥Áæt ºÁ¤ GAlÄ ªÀiÁr, UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAwAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ºÀzÀUÉr¸ÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ RavÀªÁV PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ. PÁgÀt ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀÄjvÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À AiÀiÁ¢:.


 

1.    gÀAUÁgÉrØ vÀA¢ AiÀÄAPÁgÉrØ, ºÁån, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

2.    ºÉêÀÄgÉrØ vÀA¢ wªÀiÁägÉqÀØ¥Àà, vÀªÀ¢, ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

3.    ±ÉõÀ¥Àà vÀA¢ VjAiÀÄ¥Àà, vÀªÀ¢, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

4.    ¹zÀÝ£ÀUËqÀ vÀA¢ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ, ¥Ánïï, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

5.    ¥ÀzÀݪÀÄä UÀAqÀ ¥sÀQÃgÀ gÉrØ, vÀªÀ¢, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

6.    §¸ÀªÀgÉrØ vÀA¢ ªÉAPÀgÉrØ, vÀªÀ¢, ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

7.    §¸ÀtÚ vÀA¢ «ÃgÀ¥Àà, ©¸À£À½î, ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

8.    «gÀÄ¥ÀtÚ vÀA¢ UÀÄqÀzÀ¥Àà, ºÀAa£Á¼À, ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.è    

9.    wªÀiÁägÉrØ vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄgÉrØ, £ÁUÀgÀºÀ½î, ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

10.    ªÉAPÀgÉrØ vÀA¢ ¹zÀÝ¥Àà, PÀ®ÄÎr, ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

11.    ¹zÀÝtÚ vÀA¢ ©üêÀÄgÉrØ, PÁvÀgÀQ, ªÀAiÀÄ: 68 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

12.    ºÀ£ÀªÀÄgÉrØ vÀA¢ AiÀÄ®è¥Àà, PÁvÀgÀQ, ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

13.    ºÉêÀÄgÉrØ vÀA¢ ©üêÀÄgÉrØ, PÁvÀgÀQ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

14.    ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀA¢ ªÀÄj §¸À¥Àà, PÀQðºÀ½î, ªÀAiÀÄ: ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

15.    ¸ÀtÚ PÉñÀ¥Àà vÀA¢ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á§, ¦AeÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 76 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

16.    C°¸Á§ vÀA¢ ¦ÃgÀ¸Á§, ¦AeÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

17.    ªÀÄ®è¥Àà vÀA¢ gÁªÀÄ¥Àà, ¸ÀÄtUÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

18.    ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀA¢ °AUÀ¥Àà, ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

19.    zÉÆqÀتÀÄ®è¥Àà vÀA¢ ¸ÀtÚ AiÀÄ®è¥Àà, ¸ÀÄtUÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

20.    ¨ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ¥sÀQÃgÀgÉrØ, ¤AUÁgÉrØ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

21.    ²ªÀgÉrØ vÀA¢ £ÁUÀ¥Àà, PÁvÀgÀQ, ªÀAiÀÄ: 41 ªÀ±Àð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

22.    UÉÆÃuÉ¥Àà vÀA¢ ªÀÄÄ¥ÀàtÚ, ºÀAzÁæ¼À, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

23.    AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¸Á§ vÀA¢ PÁ±À¥Àà, ¦AeÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀ±Àð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

24.    UÀÄqÀzÀ¥Àà vÀA¢ UËgÀ¥Àà, PÉƦà, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

25.    ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀA¢ §¸À¥Àà, ªÀÄrªÁ¼À, ªÀAiÀÄ: 49 ªÀ±Àð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

26.    ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà vÀA¢ ¤AUÀ¥Àà, vÀ¼ÀPÀ¯ï, ªÀAiÀÄ: 56 ªÀ±Àð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

27.    UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà, PÉƦà, ªÀAiÀÄ: 64 ªÀ±Àð, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

28.    ²ªÀ¥Àà vÀA¢ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà, ªÀÄrªÁ¼À, ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

29.    ¦ÃgÀ¸Á§ vÀA¢ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¸Á§, ¦AeÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

30.    §¸À¥Àà vÀA¢ ©üêÀÄ¥Àà, ¸ÀÄtUÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀ±Àð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

31.    ªÀÄjvÉAUÀªÀé UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà, PÀQðºÀ½î, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀ±Àð, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

32.    C®è¥Àà vÀA¢ ºÀÄ¸É£ï ¸Á§, ¦AeÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

33.    £ÁUÀ¥Àà vÀA¢ ¥sÀQÃgÀ¥Àà, ªÀÄrªÁ¼À, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

34.    zÉêÉÃAzÀæ¥Àà vÀA¢ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà, PÀªÀiÁägÀ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

35.    ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà vÀA¢ ¥sÀQÃgÀ¥Àà, ¸ÀÄtUÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

36.    £ÁUÀ¥Àà vÀA¢ ¥sÀQÃgÀ¥Àà, ¸ÀÄtUÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

37.    ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀA¢ ¦ÃgÀ¸Á§, £ÀzÁ¥sÀ, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

38.    SÁeÁ¸Á§ vÀA¢ ¥sÀQÃgÀ¸Á§, £ÀzÁ¥sÀ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

39.    zÉÆqÀØ PÁ±À¥Àà vÀA¢ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á§, ¦AeÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

40.    £ÁgÁAiÀÄt vÀA¢ ¸ÀAUÀtÚ, EªÀÄär, ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

41.    ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀA¢ ¸ÀAUÀ¥Àà, ¸ÀÄtUÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr,    

42.    ¸ÀÄgÉñÀUËqÀ vÀA¢ CAzÁ£ÀUËqÀ, ¥Ánïï, ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

43.    ºÀ£ÀªÀÄgÉrØ vÀA¢ gÁªÀÄgÉrØ, ºÀ½îPÉÃj, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀ±Àð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr    

44.    VjgÁd vÀA¢ §¸ÀªÀgÉrØ, ºÀ½îPÉÃj, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr,    


 

2] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/10 PÀ®A. 107 ¹.Dgï.¦.¹:.

C¼ÀªÀAr UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA: 737 £ÉÃzÀÝgÀ 7 JPÀgÉ 18 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è SÁ¢ UÁæªÉÆÃzÉÆåÃUÀ, ¥Éǰøï oÁuÉ, §¸ï ¸ÁÖAqï ¸À®ÄªÁV zÁ£ÀªÁV PÉÆlÄÖ, G½zÀ d«ÄãÀÄ 3 JPÀgÉ 38 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è, ªÉAPÀlVjAiÀÄ¥Àà vÀA¢ ¥ÀgÀ¥Àà, £ÁUÀgÀºÀ½î, ¸Á: C¼ÀªÀAr EªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ°è 1 JPÀgÉ 39 UÀÄAmÉ, ºÁUÀÆ ¥ÀæwªÁ¢AiÀiÁzÀ FgÀªÀé UÀAqÀ ºÉêÀÄtÚ ElV, ¸Á: C¼ÀªÀAr EªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ°è 1 JPÀgÉ 39 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ°è ¥ÀºÀt EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÉAPÀlVjAiÀÄ¥Àà ¥ÉÇÃwAiÀiÁVzÀÄÝ, FUÀ EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¥ÀæwªÁ¢AiÀiÁzÀ ªÀ£ÀeÁPÀëªÀÄä G¸ÀÄÛªÁj £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ ¸ÀA¥ÀÇtð ªÀiÁ®PÀgÀÄ EªÀgÉà EgÀÄvÁÛgÉ.

    ªÁ¢UÀ¼ÁzÀ gÀAUÁgÉrØ vÀA¢ ªÉAPÁgÉrØ ºÁån ºÁUÀÆ EvÀgÀ 43 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: C¼ÀªÀAr EªÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀ£ÀeÁPÀëªÀÄä ºÁUÀÆ FgÀªÀé EªÀjUÉ ¸ÀzÀgÀ d«ÄãÀzÀ°è £ÀªÀÄäzÀÆ ¥Á®Ä EzÉ CAvÀ ªÀiÁ£Àå ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ¢Ã±ÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ°è M.J¸ï. £ÀA: 55/05 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ zÁªÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj zÁªÉ ¢£ÁAPÀ: 04-04-2008 gÀAzÀÄ ªÀeÁ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀeÁ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÁ¢UÀ¼ÀÄ ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ°è Dgï. J. £ÀA: 15/08 ¥ÀæPÁgÀ ªÉÄîä£À« ¸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ªÉÄîä£À«AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 02-09-09 gÀAzÀÄ ªÀeÁ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ¢Ã±ÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ°è SÁAiÀÄA vÁQâ PÉÆÃj M.J¸ï. £ÀA: 01/08 gÀ ¥ÀæPÁgÀ zÁªÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ zÁªÉAiÀÄÄ «ZÁgÀuÉ £ÀqÉzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17-07-2009 gÀAzÀÄ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À ¥ÀgÀªÁV SÁAiÀÄA vÁQâ DzÉñÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÁUÀÆå PÀÆqÁ ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÁzÀ ªÀ£ÀeÁPÀëªÀĪÀÄä ºÁUÀÆ FgÀªÀé EªÀgÀÄ ªÁ¢UÀ¼ÁzÀ gÀAUÁgÉrØ vÀA¢ ªÉAPÁgÉrØ ºÁån EªÀgÀ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀªÉð £ÀA: 737 gÀ d«Ää£À §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ, £Á£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-01-10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ C¼ÀªÀAr UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃV, ¸ÀÆPÀëöäªÁV UÀªÀĤ¸ÀÄvÀÛ, ¨ÁwäÃzÁgÀjAzÀ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹zÀÄÝ, C®èzÉ £Á£ÀÆ ¸ÀºÀ UÁæªÀÄzÀ°è «ZÁj¹zÀÄÝ w½zÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ, ¸ÀzÀgÀ ªÁ¢UÀ¼ÁzÀ gÀAUÁgÉrØ vÀA¢ ªÉAPÁgÉrØ ºÁån ºÁUÀÆ EvÀgÀ 39 d£ÀgÀÄ EªÀgÉÆA¢UÉ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÁzÀ ¸ÀzÀgÀ ªÀ£ÀeÁPÀëªÀÄä ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¸ÀzÀgÀ d«Ää£À ¸ÀA§AzÀ zÉéõÀ ¸Á¢ü¸ÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÁ¢UÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁr, ¸ÁªÀðd¤PÀ D¹Û ¥Á¹Û, ¥Áæt ºÁ¤ GAlÄ ªÀiÁr, UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAwAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ºÀzÀUÉr¸ÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ RavÀªÁV PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ. PÁgÀt ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¼ÀªÀAr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/10 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À AiÀiÁ¢.

1. UÉÆëAzÀgÉrØ vÀA¢ ªÉAPÀlVjAiÀÄ¥Àà, £ÁUÀgÀºÀ½î, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr. 2. ²æêÀÄw ªÀ£ÀeÁPÀëªÀÄä UÀAqÀ ªÉAPÀlVjAiÀÄ¥Àà, £ÁUÀgÀºÀ½î, ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð, ¸Á: C¼ÀªÀAr. 3.    FgÀªÀÄä UÀAqÀ ºÉêÀÄtÚ, ElV, ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr. 4.    ±ÁAvÀVjAiÀÄ¥Àà vÀA¢ ªÉAPÀlVjAiÀÄ¥Àà, £ÁUÀgÀºÀ½î, ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr. 5.ºÀ£ÀªÀÄgÉrØ vÀA¢ ªÉAPÀlVjAiÀÄ¥Àà, £ÁUÀgÀºÀ½î, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: C¼ÀªÀAr. 6.    ¥ÀgÀ¥ÀàvÀA¢ ªÉAPÀlVj AiÀÄ¥Àà, £ÁUÀgÀºÀ½î, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.     7.    ªÉAPÀgÉrØ vÀA¢ ªÉAPÀlVjAiÀÄ¥Àà, £ÁUÀgÀºÀ½î, ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr. 8.    UÀƼÀ¥Àà vÀA¢ µÀtÄäR¥Àà, PË¢, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr. 9.    ªÉAPÀgÉrØ vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄgÉrØ, UÀ¢ÝPÉÃj, ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.     10.    ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà, qÀA§æ½î, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    11.    C±ÉÆÃPÀ vÀA¢ ºÉêÀÄtÚ, PÀªÀ®ÆgÀÄ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.