Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, April 19, 2013

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMESಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ:19-03-2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಮಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಜೆ.ಪಿ ಪಕ್ಷದ ಟೆಂಗನಿಕಾಯಿ ಚಿಹ್ನೆ ಮತ್ತು ಆ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರ ಭಾವವಿತ್ರವಿರುವ ಬಿತ್ತಿ ಪತ್ರಗಳು ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆಯ ಸಮೀಪ ಲೈಟ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಯಾವದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆಯದೆ ಕೆ.ಜೆ.ಪಿ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ತಿಯವರು ಅಂಟಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಪ್ರೀಂಟಗಳು ಹಾಗೂ  ತಯಾರಕರ ಹೆಸರು ನಮೂದಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ  ಅಂತಾ ಶ್ರೀ, ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಿರಾದಾರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆ ಜಾಗೃತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 38/2013  ಕಲಂ,3 Karnataka open places prevention disfigurement act ಮತ್ತು 188 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ:19-04-2013 ರಂದು 12-30 ಗಂಟೆಸಮಯದಲ್ಲಿಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಮಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಮಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸೇತುವೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಮೂಲಿಮನಿ ಇವರ ಅಂಗಡಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್ ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆ ಪತ್ರ ಶ್ರೀರಾಮಲು ಹಾಗೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್ ಪಕ್ಷದ ಅಬ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಬಾಬು ಹೂನ್ನ ನಾಯಕ ಭಾವಚಿತ್ರಅಂಟಿಸುವ  ಇರುವ ಭಿತಿ ಪತ್ರ ಅಂದಾಜು ಸೈಜ್  6 8 ಇಂಚ್ ಅಂಟಿಸಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರೀತಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆಯದೆ ಭೀತಿ ಪತ್ರ ಅಂಟಿಸುವದು ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ  ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.  ಅಲ್ಲದೆ  ಪಾಂಪಪ್ಲೇಟಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀಂಟಗಳು ಮತ್ತು ತಯಾರಕರ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ನಮೂದಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ, ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಿರಾದಾರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆ ಜಾಗೃತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 39/2013 ಕಲಂ. ಕರ್ನಾಟಕ ಓಪನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪ್ರಿವೇನಶನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ ಪಿಗರಮೇಂಟ್ ಕಾಯ್ದೆ -1981 ಸಬ್ ಕಲಂ. 3 ಸಂ. 188 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¤Ãw ¸ÀA»vÉ »£ÉßïÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 17.04.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-14 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£À« £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ©.eÉ.¦. ¥ÀPÀëzÀ GªÉÄÃzÀĪÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw CAiÀÄåªÀÄä UÀAqÀ f. ®PÀëöäAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: UÀzsÁgÀ vÁ:&f¯Áè: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ £ÁªÀÄ¥ÀvÀæ ¸À°è¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÉÆA¢UÉ ªÉÄgÀªÀtÂÃUÉ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÀºÀ²Ã® PÀAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀªÀÄä ¥ÀPÀëzÀ zÀédUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸À®Ä ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£À« gÀªÀjAzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ¥ÀgÀªÀ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉà vÀªÀÄä PÀAiÀÄðPÀvÀðjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40-50 zÀédUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CªÀgÀÄ zÀédUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÀ¼À°è »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ªÀiÁzÀj ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ MAHESHASSISTANT DIRECTORE HARTICULTURE MANVI.MAHESH ASSISTANTDIRECTORE HARTICULTURE MANVI. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/2013 PÀ®A: 171 (ºÉZï)188 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁRÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢;17/4/2013 ¨É¼ÉUÉÎ 10-30 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzÁå£À 3-30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀiÁ£Àå Dgï.M. & vÀºÀ²¯ÁÝgï ªÀÄvÀÄÛ £ÉÆÃqÀ¯ï D¦ü¸Àgï CªÀgÀ ªÀiËTvÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð §¸ï ¤¯ÁÝt¢AzÀ J.¦.JA.¹. ªÀgÉV£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAV¸ÀĪÀ ªÁºÀ£À ªÉÄÃ¯É ¤UÁ ªÀ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀĸÀÆa¸ÀĪÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÁªÀÄ ¥ÀvÀæ ¸À°èPÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÀqÉzÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ZÀÄ£ÁªÀuÁ ªÀiÁzÀj ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁr AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉÃ1] KA-36, 9032 AUTO PASSENGER ( CONGRESS PARTY FLAGE 2] KA-36, A- 1786 TATA EAC KJP FLAG ¨ÁªÀÅlªÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ sri, Veerasingh Nayak Flying squad teem 56 - Deodruga conctency gÀªÀgÀĤÃrzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 130/2013 PÀ®A: 188.171 (ºÉZï) L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 18.04.2013 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÄgÀÄ vÁ®ÆPÀ eÉUÀgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁgɪÀÄä FPÉAiÀÄÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ¦.L. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀ¤AzÀ Njf£À¯ï ZÁ¬Ä¸ï r¯ÉÃPÀì «¹Ì 180 JA.J¯ï.£À vÀ¯Á 54 ¨ÁnèUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ: 2,393.28/-d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ «±ÉõÀ ¥Éưøï oÁuÉ C§PÁj eÁj & ¯Álj ¤µÉÃzsÀ «¨sÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 47/2013PÀ®A: 32,34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 18.04.2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÀ® 6.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀÆPÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ CAd£ÉÃAiÀÄå zÉêÀ¸ÁÜ£À ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 47 ªÀµÀð eÁw: F½UÉÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀÆPÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà C£ÀzsÀPÀÈvÀªÁV ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä §AqÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸À.L. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aîzÀ°è 330 JA.J¯ï.£À QAUï ¦ÃµÀgï ¸ÁÖçAUï ¦æ«ÄAiÀÄA ©AiÀÄgï nãï 04 EzÀÄÝ 49/- gÀÆ. gÀAvÉ MlÄÖ 196 gÀÆ: ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ nÃ£ï ¼À£ÀÄß 180 JA.J¯ï.£À N¯ïØ vÀªÀgÀ£ï «¹Ì ¥ËZï 05 EzÀÄÝ ¥ÀæwAiÉÆAzÀPÉÌ 51.64 ¥ÉÊ¸É CAvÉ MlÄÖ 258.02 ¥ÉÊ¸É CAvÉ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¥ËZÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 650 JA.J¯ï.£ÀQAUï ¦µÀgï ¸ÁÖçAUï ©AiÀÄgï ¨Ál° 04 EzÀÄÝ 90/- gÀÆ. gÀAvÉ MlÄÖ 360/- gÀÆ.¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ gÀnÖ£À ¨ÁPÀì£À°è 10 Njf£À¯ï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ 44.32/- ¥ÉÊ¸É gÀAvÉ MlÄÖ 443.02 ¥ÉÊ¸É ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¨ÁqÀ®UÀ¼À£ÀÄß »ÃUÉ MlÄÖ 1257.20 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 200/- gÀÆ. d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁ£ÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 133/2013 PÀ®A: 32 34 PÉ.E DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 28.03.2012 jAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è UÀAqÀ dA§AiÀÄå CvÉÛ ªÀĺÁzÉë ªÀÄvÀÄÛ vÁvÁ UÀÀqÀØA ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀÄ ¥ÀzÀݪÀÄä½UÉ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ C®èzÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 18.04.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀzÀݪÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 47/2013 PÀ®A: 498 (J) 504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 17-04-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÉÆÃqÀ®§AqÁ PÁæ¸ï¢AzÀ D£ÀéjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ gÉÆÃqÀ®§AqÁ §½UÁgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ²æà ¥ÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ªÀ:21 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:qÉæöʪÀgï ¸Á:ªÀAzÀ°ºÉÆøÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ £ÁUÀgÀvÀߪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA:PÉJ-36 J¯ï-3624 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀÆr ºÀnÖ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV C°èAzÀ ªÁ¥À¸ï D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁU,À PÁæ±Àgï UÁr £ÀA:PÉJ-36 JªÀiï-2977 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ (ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸À UÉÆwÛ®è) vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £ÁUÀgÀvÀߪÀÄä FPÉAiÀÄÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢üÃzÁjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå¤UÉ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀÄ agÁAd£ÀAiÀÄå¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 92/13 PÀ®A. 279, 337, 338 , 304(J) L.¦.¹ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

¢£ÁAPÀ: 05.05.2013 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ »£É߯ÉAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1] PÀ®A:107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 03 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß 14 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.CrAiÀÄ°è MlÄÖ 01 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß 01 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.04.2013 gÀAzÀÄ 144 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 24,900/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-04-2013


div align="justify">
This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-04-2013

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/2013, PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-04-2013 gÀAzÀÄ PÀıÀ£ÀÆgÀ - ¤qÉÆÃzÁ gÉÆÃqÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀ ¥ÉÆzÁÝgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¸À«ÄÃ¥À ¨ÉÆgÀªÉ¯ï ºÁåAqÀ ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/eÉ-5947 £ÉÃzÀgÀ ¸ÀªÁgÀ DgÉÆæ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ªÀÄ£ÀävÀ¥Áà ¸Á: ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ PÀıÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ gÉÆÃr£À §®§¢UÉ £Àqɹ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤qÉÆÃzÁ PÀqɬÄAzÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÁxÀ @ £ÁUÀuÁÚ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ZÁAqÉñÀégÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ¤qÉÆÃzÁ UÁæªÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-9/J¸ï-7017 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ DgÉÆæAiÀÄÄ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ®PÀëöät vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ ¸ÀÄgÀAUÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÉÃgï, ¸Á: ¤qÉÆÃzÁ EvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2013, PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-04-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƺÀäzï ªÉÄÊ£ÉÆâݣï vÀAzÉ C§ÄÝ® SÁzÀgÀ ¹ÃdgÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, G: ¯Áj £ÀA. J¦-29/nJ-5272 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ §mÉÖUÀ¼À UÀmÁ£À ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA§¬Ä PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ £ÀA. 9 gÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÁ¼ÀªÀÄqÀV UÁæªÀÄ zÁn «£ÁAiÀÄPÀgÁªÀ ªÀĺÁgÁd gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ 18-04-2013 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ JzÀj¤AzÀ ¯Áj £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-13/Dgï-2702 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉƦ C¤Ã® vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ @ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ OgÁzÉ ¸Á: ZÉQÌ¥ÀÆgÀªÁr (JªÀiï.J¸ï) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ gÉÆÃr£À §®UÀqÉ gÁAUï ¸ÉÊrUÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊUÉ ªÀÄÄAUÉÊUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®PÁ® vÉÆÃqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀPÁ® QgÀħgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JgÀqÀÄ PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ ªÉÄîÄQ£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ZÀ¥ÀàmÉ DVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀPÁ® ¥ÁzÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 03/2013, PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀªÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀgÁd ©gÁzÁgÀ ¸Á: ºÀ½îSÉqÀ(PÉ) EªÀgÀ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj eÉʲæà EªÀ¼ÀÄ aPÀÌA¢¤AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV §Ä¢Ý ªÀÄAzsÀ¼ÁVzÀÄÝ EªÀ¼ÀÄ vÀ£ÀßµÀ×PÉÌ vÁ£Éà EgÀÄwÛzÀݼÀÄ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 14-04-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄPÀAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ MªÉÄä¯Éà agÁqÀĪÀ ±À§Ý PÉý §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆuÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj eÉʲæà EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÝjAzÀ eÉʲæà EPÉAiÀÄ ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖzÀÝjAzÀ CªÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹, C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà eÉʲæà EPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 18-04-2013 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, DPÉAiÀÄ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀzÉà ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17, 18-04-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà UÀAUÁ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: zÀħ®UÀÄAr (©) EªÀgÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£É PÀAmÉ¥Áà gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ¼ÀV ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀ ¨ÁV®Ä Q°AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ, ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ PÀ©âtzÀ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°èzÀÝ 8 vÉƯÁ ¨É½î C.Q 5600/- gÀÆ, 12 vÉÆ¯É §AUÁgÀ C.Q 2,43,750/- gÀÆ, ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 71,000/- gÀÆ, »UÉ MlÄÖ 3,20,350/- gÀÆ ºÀt PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2013, PÀ®A 498(J), 313, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-  
¦üAiÀiÁ𢠮°vÁ UÀAqÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ JAPÉÆêÁ¯É ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ EªÀjUÉ 2011 £Éà ¸Á°£À°è DgÉÆæ eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ JAPÉÆêÁ¯É ¸Á: PÀ¥À¯Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀ eÉÆvÉ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ, CA¢¤AzÀ EA¢£ÀªÀgÀUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀAqÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ, 2) ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ JAPÉÆêÁ¯É, 3) ¥Á§ðvÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ JAPÉÆêÁ¯É, 4) PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ JAPÉÆêÁ¯É, 5) ®vÁ UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ JAPÉÆêÁ¯É, 6) UÉÆÃgÀR ¨Áa¥À¼Éî, 7) zÀvÁÛ UÉÆÃgÀR ¨Áa¥À¼Éî, J®ègÀÄ ¸Á: PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ, 8) CA©PÁ UÀAqÀ ¥ÀAqÀj ¸Á: PÀ£ÀPÀmÁÖ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ CA©PÁ UÀAqÀ ¥ÀAqÀj EªÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrgÀÄvÁÛ¼É ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ ¸À® ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ UÀ©üðtÂAiÀiÁzÁUÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr UÀ¨sÀð¥ÁvÀ ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛgÉ, »ÃUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ®UÀߪÁzÁV¤AzÀ E°èAiÀÄ ªÀgÀUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀĪÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À ¸ÀºÁAiÀĪÁt PÉÃAzÀæPÉÌ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-04-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀw¬ÄAzÀ JªÀiï.Dgï.AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦.J¸ï.L. zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ eÁAw UÁæªÀÄzÀ UÉÆÃ¥Á® ªÀÄÄzÀÄPÁ EªÀgÀ ZÀºÁ ºÉÆmÉ® ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉîªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É UÉÆÃ¥Á® EªÀ£À ºÉÆmÉ® ºÀwÛgÀ zÀÆgÀzÀ°è fÃ¥À ¤°è¹ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃl® ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ PÁ±ÉÃ¥Áà ªÀÄÄzÀPÁ, 2) ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ FgÀ¥Áà PÉÆý, 3) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gÀhÄgÉ¥Áà zsÀ£ÀUÀgÀ, 4) UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà «ÃgɱÉÃmÉÖ, 5) vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà zsÀ£ÀUÀgÀ, 6) ªÉÊfãÁxÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÉÄÃvÉæ, J®ègÀÆ ¸Á: eÁAw, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ ¥ÀgÉî JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É MªÉÄä¯É ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, »rzÀÄ, CªÀgÀÄ dÆeÁlPÉÌ §½¹zÀ MlÄÖ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ 940/- gÀÆ, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦ÛªÀiÁr, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀªÀÄäzÀ CdgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ¸À°ÃªÀÄ ¸ÀįɥÉÃlªÁ¯É ¸Á: alUÀÄ¥Áà EªÀgÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ¢AzÀ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ DjÃ¥sÀ EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è n.«.J¸ï ¸ÀÆ¥Àgï JPÀì¯ï ªÉÄÃ¯É alUÀÄ¥Áà PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨ÉãÀaAZÉÆý UÁæªÀÄ zÁn 1 QÃ.«Ä CAvÀgÀzÀ°è ºÉÆzÁUÀ DgÉÆæ 1) ¸ÉÊAiÀÄzÀ DjÃ¥sÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/PÉ-4072 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ 2) ¤AUÀ¥Áà vÀAzÉ ZÀ£À§¸À¥Áà PÉÆÃj ¸Á: ¨ÉãÀaAZÉÆý EvÀ£ÀÄ PÀÆqÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ M§âgÉÆ£ÀߧâgÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, DjÃ¥sÀ£À §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ¥ÁzÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¤AUÀ¥Àà£À JqÀ PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, JqÀ vÀ¯ÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ zsÉÆé ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: £Áå®PÀ¯ï (J¦) EªÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl PÀqɬÄAzÀ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ £ÀgÀ¹AºÀ gÀhÄ£Áð JzÀÄj£À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £ÀgÀ¹AºÀ gÀhÄ£Áð PÀqɬÄAzÀ M§â C¥ÀjaÃvÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àqɹ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àqɹ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಅಜಯ ತಂದೆ ಜಗನ ರಾಠೋಡ ಸಾ:ಮಡ್ಡಿ ಶಹಾಬಾದರವರು ದಿನಾಂಕ:18/04/2013 ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 00.45 ಎಎಂಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಅಶೋಕ ರಾಠೋಡ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಭಂಕೂರ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಟಂ ಟಂ ನಂ.ಕೆಎ-33/4397 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಶಹಾಬಾದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1.15 ಎಎಂಕ್ಕೆ ಜಗಜೀವನರಾಮ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ  ಟಂ ಟಂ ಚಾಲಕನು ಅತೀವೇಗ & ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬ್ರೇಕ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಟಂ ಟಂ ರೋಡಿನ ಎಡಗಡೆ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಎಡಗೈಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಿವಕುಮಾರನಿಗೆ ಎಡಗೈ ಮತ್ತು ಎಡಗಾಲಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ತರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಟಂ ಟಂ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 64/2013 ಕಲಂ:279,337,338 ಐಪಿಸಿ ಸಂ:187 ಐಎಮ್‌ವಿ ಆಕ್ಟ್‌     ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:18-04-13 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ  ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಅಫಜಲಪೂರ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತ್ಟಿರುವ ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. ಚೆಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕಡೆಯಿಂದ  ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಇನೋವಾ ಕಾರ ನಂಬರ ಎಮ್ಎಚ್-13 /ಎಝಡ್-7011 ನೇದರ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಕಾರಿನ ಹಿಂಭಾಗದ ಡಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ  ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸೈಕಲ ಚಿನ್ಹೆವುಳ್ಳ ಸ್ಟಿಕರಗಳು ಮೂರು ಬಂಡಲಗಳಿದ್ದು, ಕರಪತ್ರದ  ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಭಾವಚಿತ್ರವಿದ್ದು, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ  ಗೋವಿಂದ ವ್ಹಿ.ಭಟ್ಟ್ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದು  ಇರುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಿಕರಗಳ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಕರ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಕರ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ, ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆ  ನಮೂದಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಟಕ್ಕಳಕಿ  ಸಾ:ಹಾವನೂರ ತಾ: ಆಫಜಲಪೂರ ರವರು ಚುನಾವಣೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆಯದೇ ಮುದ್ರಣೆ ಮಾಡಿ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರ ತೊಡಗಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚುನಾವಣೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆಯದೆ ಸ್ಟೀಕರಗಳು ಸಾಗಿಸಿ ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂ ಘನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಶ್ರೀಡಾ:ಡಿ.ಎಂ. ಮಣ್ಣೂರು ಪ್ಲಾಯಿಂಗ್ ಸ್ವ್ಕಾಡ  ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. ಮಾದರಿ ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಅಧಿಕಾರಿ 44- ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ದ ಆಧಿಕಾರಿಯವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:203/2013 ಕಲಂ, 188 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 127 (ಎ) 133 ಆರ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.