Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, March 10, 2009

Bidar District Daily Crime Update - 10-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10-03-2009

PÁgï ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÊPï ªÀÄzsÉå rQÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 09-03-09 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ¨Á§Ä vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð G: J¯ï.L.¹ JeÉAmï ¹¤ÃAiÀÄgï D¦ü¸Àgï ¨ÁæAZï UÀÄ®âUÁð eÁw: PÉÆgÀªÁ ¸Á: PÉƼÁgÀ (PÉ) gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆÃAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38-eÉ-9532 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ UÀÄ®âUÁð PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀ ªÁrUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ 1200 UÀAmÉUÉ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄvÁÛ §AzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ UÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄgÀPÉÌ ¨ÉÊPï rQÌ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ£À ¸ÁªÀÅ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/09 PÀ®A 279, 304 [J] L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10/03/09 gÀAzÀÄ 0845 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ Q±À£À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ eÁzsÀªÀ ¸Á: ªÉÄÃqÀ¥À½îvÁAqÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 09/03/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£É PÁgÀªÁgÀ vÁAqÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ gÁwæ 1930 UÀAmÉUÉ PÁgÀªÁgÀ vÁAqÁ¢AzÀ OgÁzÀUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ®Ä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÁÝUÀ gÁwæ 9 UÀAmÉ ¬ÄAzÀ 10 UÀAmÉ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ £ÁUÀÆgÀ [JªÀiï] ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÆÃVð ªÀÄzsÀå wgÀÄ«£À°è §AzÁUÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à MAzÀÄ §§° ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ªÀUÉÊgÉ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÁªÀÅ PÀrzÀÄ ªÀåQÛAiÉƪÀð£À ¸ÁªÀÅ

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ £ÀA 06/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀB 08-03-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ZÁAzÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ §£À¹ gÁoÉÆÃqï ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á : zsÉÆÃ¥ÀgÀªÁr gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ «µÀPÁj ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁÝUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢: 09/03/09 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Ql£ÁµÀPÀ ¸ÉêÀ£É: ¨Á®QAiÀÄ ¸ÁªÀÅ

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 04/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¤lÆÖgï (©) UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀÆeÁ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ªÉÊeÉ ªÀAiÀÄ 16 eÁw ªÀÄgÁoÁ «zÁåyð ¸Á/ ¤lÆÖgÀ (©) EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉ ¥ÀæªÀZÀ£À PÉüÀ®Ä ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ vÁ£ÀÄ §gÀĪÀzÁV ºÀl »rzÁUÀ CªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¤ªÀÄä vÁ¬Ä E®è 10 £É NzÀÄwÛ¢Ý ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀjAiÀiÁV C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄ CA¢zÀPÉÌ DªÉñÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ 08/03/09 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨ÉüÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀzsÀ PÀÄrzÀjAzÀ E¯Ád PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 09/03/090 gÀAzÀÄ 0515 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ºÀÄAr MqÉzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀªÀÅ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09/03/2009 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹zÁæªÀÄ¥Áà ©.ªÀĺÁd£À ¸Á: ©gÁzÀgÀ PÁ¯ÉÆä gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ C£ÀĨsÀªÀ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è §AzÀ ¨sÀPÁÛ¢UÀ¼ÀÄ C£ÀĨsÀªÀ ªÀÄAl¥ÀPÉÌ ¤ÃqÀĪÀ PÁtÂPÉUÉƸÀÌgÀ C°è MAzÀÄ PÀ©âtzÀ ºÀÄArAiÀÄ£ÀÄß £É®zÀ°è ¨sÀzÀæªÁV Ej¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀzÀj ºÀÄArUÉ ºÀtªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉ ºÁPÀ®Ä gÀAzÀæ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð CAzÀgÉ 2008 gÀ ¥sɧÄæªÀj wAUÀ¼À°è ¸ÀzÀj ºÀÄArUÉ EzÀÝ QðAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ºÀtªÀ£ÀÄß Kt¹zÁUÀ 40,000/- gÀÆ¥À¬ÄUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ. ¸ÀzÀj ºÀÄArAiÀÄ°èzÀÝ ºÀtªÀ£ÀÄß CAzÁdÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ vÉUÉ¢gÀĪÀ¢®è. »ÃVgÀ®Ä ¢£ÁAPÀ 7,8/03/2009 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj PÀ©âtzÀ ºÀÄArAiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÀR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÁåVAUï «µÀAiÀĪÁV «zÁåyðUÀ¼À ªÀÄzsÉå dUÀ¼À

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/09 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 504, 506,326 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/03/09 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀjAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ C°è ºÁdjzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀ«gÀAd£À EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ F »AzÉ ©ºÁgÀ gÁdå ¹Ã¤AiÀÄgÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ©ºÁgÀzÀ dƤÃAiÀÄgÀ «zÁåyðUÀ½UÉ gÁåVAUï ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ E§âgÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼À DVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 09-03-09 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹Ã¤AiÀÄgÀ «zÁåyðUÀ¼ÁzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ PÀÄ£Á® PÉñÀªÀ, gÁfêÀ, ZÀAzÀ£À, ¤vÁA¸ÀÄ, ZÀAzÀ£À¹AUï ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 16 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ dƤAiÀÄgÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è QæPÉÃl «PÉÃmï, ZÁPÀÄ, ¨É®Ö, ZÉÊ£ï »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ÃªÀÅ gÁåVAUÀ ¸À®ÄªÁV M¥ÀÄàwÛ®è CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ CªÀÄgÀ ºÁ¸ÉÖ® PÉÆÃuÉ £ÀA 21,22,23,24 M¼ÀUÉ §AzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ EgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÉÆÃmÁgÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛUÀ¼À §AzsÀ£À
alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/09 PÀ®A 379, 511 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-03-2009 gÀAzÀÄ 0255 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀgÁd vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ AiÀiÁzÀªÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 82 ¤ÃgÁªÀj d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ ºÉÆîzÀ°è ¨Á« EzÀÄÝ CzÀPÉÌ J¸À.JZÀ.¦. PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ PÀÆr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ºÉÆîzÀ°è PÀ©â£À ¨ÉÃ¼É EzÀÄÝ ¢£Á®Ä gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÁqÀÄ ºÀA¢UÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ºÉÆîzÀ°èzÀÝ PÀ©â£À ¨ÉÃ¼É £Á±À ªÀiÁqÀÄwÛÝzÀݪÀÅ. DzÀPÁgÀt ¢£ÁAPÀ 09-03-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ 1) ¥ÀAqÀj vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ AiÀiÁzÀªÀ, 2) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ °AUÁ¥Áà H¥ÁgÀ, 3) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ dªÀiÁzÀgÀ J®ègÀÄ ¸ÁB ElUÁ J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV PÀ©â£À ¨É¼É PÁAiÀÄÄvÁÛ EzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 10-03-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 0100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ºÉÆîzÀ°è ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå ¤AwzÀÄÝ £ÉÆÃr ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä E£ÉÆߧ⠪ÀÄ£ÀĵÀå ¨Á«AiÀÄ°è E½zÀÄ ¨Á«UÉ PÀÆr¹zÀÝ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ ¨ÉÆîÖUÀ¼À£ÀÄß ©ZÀÄÑwÛzÀÄÝ CªÀ£À eÉÆÃvÉAiÀÄ°èzÀÝ UɼÉAiÀÄjUÉ £ÉÆÃr ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÀÄ£ÀĵÀå NqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÁÝUÀ CªÀ¤UÉ »rzÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä 1) E¥sÁð£À vÀAzÉ E¸ÀÄ¥sÀ¸Á§ 2) ±ÁºÀ£ÀªÁd vÀAzÉ E¸ÀÄ¥sÀ±ÁºÀ E§âgÀÄ ¸ÁB zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÉÆúÀ¯Áè alUÀÄ¥Àà CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀj d£ÀgÀÄ PÀvÀÛ®°è NqÀĪÁUÀ CªÀgÀÄ £ÉîzÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ C®è°è CªÀj aPÀÌ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°èzÀÝ ¨Á«UÉ PÀÆr¸ÀzÀ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EzÉ. CAvÁ EvÁå¢ PÉÆmÁÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/09 PÀ®A 341, 323, 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09/03/09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ªÉÆUÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¦üÃAiÀiÁð¢ UËgÀªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄÈvÀ ¸Á: ªÉÆÃUÀzÁ¼À gÀªÀgÀÄ »vÀÛ®°è PÀnÖUÉ, PÀļÀÄî DAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ®°vÀªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ EªÀ¼ÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ±À§Ý¢AzÀ £ÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°è PÀļÀÄî, PÀnÖUÉ KPÉ ºÁQ¢Ý ¸ÀƼÉ. CAvÁ CªÁªÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/09 PÀ®A 341,323,324,355,504,eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 09/03/09 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ UÀt¥ÀvÉ¥Áà ¸ÀÄAmÉÖ ¸Á/ZËrUÀ°è ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ DgÉÆæ ¦Ãgï¥Á±Á ºÁUÀÄ E¤ß§âgÀ ªÀÄzÀå ºÉÆ®zÀ°èzÀ ¨ÉÃ¼É MtV ºÁ¼ÁUÀÄwÛzÉ ¨ÉÃUÀ gÁ¹ ªÀiÁqÀÄ CAvÁ PÉüÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ C¸À§åjwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄvÁÛ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå gÀªÀgÀ ºÉÆÃmÉ® ºÀwÛgÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÆAzÀPÉÌ ©qÀzÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ jhÄAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ¥ÀqɹzÀÄÝ EzÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/09 PÀ®A 323, 354, 355, 504, 447 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 09/03/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ EAzÀªÀÄä FPÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ 4 wAUÀ¼À »AzÉ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà PÀÄgÀħ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ 4 CUÀð¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ DªÉÄÃ¯É PÉÆqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 8/3/09 gÀAzÀÄ MAzÀÄ CUÀð® vÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀÄÝ F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 9/3/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj vÀÄPÁgÁªÀÄ EvÀ¤UÉ E£ÀÄß 3 CUÀð® PÉÆqÀ®Ä PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À «ÄvÀæ¼ÁzÀ vÀÄPÀ̪Áé UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Áà E§âgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ CUÀð¯ï PÉÆqÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ vÀÄPÁgÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ EAzÀªÀÄä¼À PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ £É®PÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. £ÀAvÀgÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É 2-3 ¸À® ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÉ. £ÀAvÀgÀ vÀÄPÀ̪Áé UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Áà EªÀ¼ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/03/2009 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧§ÄæªÁºÀ£À vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUïgÁªÀ ZÁAqɱÀégï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÉÆãÁ¼ÀªÁr UÁæªÀÄzÀ°è ²ªÁf vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ºÁUÀÄ CªÀ£À vÀªÀÄä E§âgÀÆ PÀÆr §AzÀÄ ±Àlð »rzÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£Àß vÀªÀÄä £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉøÀ ªÀiÁr¹zÁÝ£É ªÀÄV¹PÉƼÀî®Ä §gÀĪÀÅ¢®èªÉãÀÄ CAvÀ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É®Ö¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ UÀÄ£Éßß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/09 PÀ®A 341,504,324, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09/03/09 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà PÉÆý ¸Á: UÀÄtwxÀðªÁr gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 09/03/09 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁèUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÀĽwgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ, PÁ°¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/09 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/03/09 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À §AqÉ¥Áà PÀgÀuÉ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð ¸Á: UÀÄtwxÀðªÁr gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA. 125 ªÀÄvÀÄÛ 126 gÀ°è MlÄÖ 16 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ ºÀAaPÉ §UÉÎ CtÚ vÀªÀÄägÀ £ÀqÀÄªÉ vÀPÀgÁgÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 09/03/09 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr §AzÀÄ ºÉÆî ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£É ºÀAaPÉ ¸ÀjAiÀiÁV DV®è E£ÉÆߪÉÄä ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀÄ CAvÀ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ, PÁ°¤AzÀ, PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/09 PÀ®A 324, 354, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09/03/09 gÀAzÀÄ 2315 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw «ªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁeÉ¥Áà ¸Á; UÀrPÀıÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¨ÉÆgÀªÉ® ªÉÆÃmÁgÀ AiÀiÁPÉ ZÁ®Ä ªÀiÁr¢ CAvÀ PÉýzÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £Á£ÀÄ ZÁ®Ä ªÀiÁr¯Áè CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¸ÀĤî EvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr vÀ£Àß JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09/03/09 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ¸ÉƪÀiÁ ¸Á; UÀrPÀıÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà £ÀªÀÄä ¨ÉÆgÀªÉ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ZÁ®Ä ªÀiÁr ºÉÆVzÀÄÝ PÀAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ §Azï ªÀiÁr vÀ£Àß vÀªÀÄä£À eÉÆvÉ ¨ÉÆgÀªÉ¯ï §UÉÎ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ UÁæªÀÄzÀ ¢UÀA§gÀ ¥ÁAZÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀªÀÄä ²ªÀgÁd EvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ JqÀUÀqÉ PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/09 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10/03/09 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ±ÀQî ¥ÀmÉî vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ-31 ªÀµÀð G-UÀÄvÉÛzÁgÀ PÉ®¸À eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-NvÀV gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 9-3-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2115 UÀAmÉUÉ UÁæªÀÄzÀ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqɱÀégÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ zÁAiÀiÁ¢UÀ¼ÁzÀ 1] ªÀĸÁÛ£À ¥ÀmÉî vÀAzÉ gÀ¹ÃzÀ ¥ÀmÉî 2] gÀ¹ÃzÀ vÀAzÉ ±À©âÃgÀ 3] eÁ° ¥ÀmÉî vÀAzÉ gÁeÁ ¥ÀmÉî 4] «Ä¸Á¨ÉƢݣÀ vÀAzÉ gÀ¦üAiÉƢݣÀ 5] zÀ¸ÀÛVgÀ vÀAzÉ ±ÀªÀıÉƢݣÀ 6] jAiÀiÁd vÀAzÉ gÀÄPÉÆä¢Ý£À 7] ªÁfÃzÀ vÀAzÉ gÁeÁ ¥ÀmÉî J®ègÀƸÁ- NvÀV UÁæªÀÄ 8] OUÀqÀ ¥ÀmÉî vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ ¥ÀmÉî 9] UÉÆÃgÉ ¥ÀmÉî vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ ¥ÀmÉî 10] ªÀi˯Á vÀAzÉ gÀÄPÉÆä¢Ý£À 11] «ÄgÁd vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§ J®ègÀÆ ¸Á-¸ÉÆãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £À£ÀUÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¤£ÀUÉ PÉÆ®Äè ºÁPÀÄvÉÛªÉ. CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀĸÁÛ£À ¥ÀmÉî vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ ¥ÀmÉî ©r¸À®Ä §AzÀgÉ CªÀjUÉ ¸ÀzÀj d£ÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/09 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10/03/09 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ eÁ¤ ¥ÀmÉî vÀAzÉ gÁeÁ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ-38ªÀµÀð G-MPÀÌ®vÀ£À eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-NvÀV gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 9-3-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÁºÁ PÀÆrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃmÉî PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ UÁæªÀÄzÀ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqɱÀégÀ ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ zÁAiÀiÁ¢UÀ¼ÁzÀ 1] ºÀ©Ã§C° vÀAzÉ ªÀÄ£ÀÆìgÀ C° 2] ±ÉÃgÀC° vÀAzÉ ªÀÄ£ÀÆìgÀ C° 3] ±ÀQî ¥ÀmÉî vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ¥ÀmÉî 4] ªÀĺÀªÀÄäzÀ ¥ÀmÉî vÀAzÉ ªÀÄ£ÀÆìgÀ ¥ÀmÉî 5] R°Ã® ¥ÀmÉîvÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ¥ÀmÉî ªÀQî 6] ªÀĺÀªÀÄäzÀ C° vÀAzÉ ªÀÄ£ÀÆìgÀ C° ªÀQî 7] ªÀĺÀªÀÄäzÀ¥ÀmÉî vÀAzÉ ªÀĺɧƧ ¥ÀmÉî J®ègÀÆ ¸Á- NvÀV UÁæªÀÄ 8] ªÀĸÁÛ£À ¥ÀmÉî vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ ¥ÀmÉî 9]¸ÀįÉêÀiÁ£À vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ ¥ÀmÉî 10] ºÉÊzÀgÀ C° vÀAzÉ ¸ÀįÉêÀiÁ£À 11] ¨Á§Ä ¥ÀmÉî vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ ¥ÀmÉî J®ègÀÆ ¸Á- ¸ÉÆãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ KPÉÆÃzÉݱÀ¢AzÀ PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÀ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¸ÀÛ DVzÉ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

E¹àÃmï dÆeÁl zÁ½: 08d£ÀgÀ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£À, gÀÆ:5140/- d¦Û

¢£ÁAPÀ:09.03.2009gÀAzÀÄ 1310 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆj£À ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¯ÁqïÓ£À°è CgÉÆævÀgÁzÀ 1)§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ, 2)JA.¨ÉÆÃdgÁeï vÀAzÉ JA.ºÀĸÉãÀ¥Àà, 3)ºÀĸÉãï vÀAzÉ gÁdªÀĺÀäzï, 4)¸ÉÊAiÀÄzï £À(c) vÀAzÉ SÁ¹A, 5)eÁQgï ºÀĸÉãï vÀAzÉ ¦ÃgÁ ºÀĸÉãï, 6)gÁªÀÄÄ vÀAzÉ (r)PÀëöät, 7)ªÀįÉèò vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ªÀÄvÀÄÛ 8)PÀ(r)ÆègÀÄ ¸ÀtÚ ¸ÀÆUÀÆgÀÄAiÀÄå ±ÀÉnÖ vÀAzÉ ¸ÀÆUÀtÚ EªÀgÉ(r)ègÀÆ CAzÀgï §ºÀgï E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ(r)PÉÌ ¦J¸ïL. ²æà £ÀlgÁd f.CgïÀgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ1/2 ªÀiÁrzÁUÀ CgÉÆævÀgÀÄ ¸ÁPÁëöåzsÁgÀUÀ1/4À£ÀÄß £Á±À¥Àr¸ÀĪÀ ¸À(r)ĪÁV PÉ(r)ªÉÇAzÀÄ E¹àÃmï J¯ÉUÀ1/4À£ÀÄß ºÀj¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß "rzÀÄ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀĺÀt gÀÆ.5140/- ºÁUÀÄ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ1/4À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁPÉðmïAiÀiÁqïð ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2009 PÀ(r)A 87 PÉ.¦. CåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 201 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ1/4ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀÄ CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ.

PÉʺÉAqÀ zÁ½ M§â£À §AzsÀ£À:

¢£ÁAPÀ:09.03.09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ dA§®¢¤ßUÁæªÀÄzÀ°è CgÉÆæ ªÀÄzsÀĸÀÆzÀ£À vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÉʺÉAqÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ(r)PÉÌ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÁ J.J¸ïL. ²æà ¥ÀA¥ÀtÚgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ1/2 ªÀiÁr CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ CvÀ¤AzÀ CAzÁdÄ30 °Ãlgï PÉʺÉAqÀªÀ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr UÀÄ£Éß £ÀA.14/2009 PÀ(r)A 273, 284L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ E CåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀÄ CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä zÁ½ CgÉÆæ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£À:

    ¢£ÁAPÀ:09.03.09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ §UÀr vÁAqÀzÀ°è CgÉÆæ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ (r)ZÀªÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ(r)PÉÌ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÁ ¦.J¸ïL. ²æà J¸ï J¸ï "gÉêÀÄoÀgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ1/2 ªÀiÁr CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ CvÀ¤AzÀ CAzÁdÄ MAzÀĪÀgÉ °Ãlgï PÀ1/4Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr UÀÄ£Éß £ÀA.28/2009 PÀ®A 32, 34 PÉ E CåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀÄ CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ1/4ÀÄ"¹gÀÄvÁÛgÉ.

CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQUÉ ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀÅ:    


¢£ÁAPÀ:2.3.09gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ aPĄ̀ÉgÀt UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÀA¨ÁgÀ 38 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ(r)VzÁÝUÀ ºÀaÑlÖ aªÀÄtÂAiÀÄ PÀA¢Ã(r)Ä PÉ1/4ÀUÉ (c)zÀÄÝ ¹ÃªÉÄJuÉÚ ¨ÉAQ ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄjAiÀĪÀÄä1/4À §lÖÉUÉ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ1/2AzÀ §¼Áîj "¤ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ:9.3.09gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ²æêÀÄw §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ zsÀªÀÄð¥Àà PÀ£Áß¼ÀgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÁ AiÀÄÄrCgï £ÀA.05/09 PÀ®A 174 ¹Cg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ1/4ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¨ÉÃPÀjUÉ ºÉÆÃzÀ ¨Á®PÀ PÁuÉ:

    ¢£ÁAPÀ:06.03.09gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥Éưøï PÁ¯ÉÆä¬ÄAzÀ ¥ÀævÁ¥ÀgÉrØ J¦¹ 112gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ 12 ªÀµÀðzÀ ¨Á®PÀ ©üêÀÄgÉrØ FvÀ£ÀÄ ¨ÉÃPÀjUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄì ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É EzÀƪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢°è CAvÁ ¢:09.03.09gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðmïAiÀiÁqïð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA.14/09 gÀ ¥ÀæPÁgÀ ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ1/4ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ªÀÄlPÁ zÁ½ ¥ÀæPÀgÀt:

eÉêÀVð ¥ÉưøÀ oÁuÉ:¢: 9-3-09 gÀAzÀÄ 4-00 ¦JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄzÀj UÁæªÀÄzÀ zÁåªÀªÀÄä£À UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå 1 PÉÌ 8 gÀÆ CAvÁ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ²æà r. ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ ¦J¸ïL eÉêÀVð ¥ÉưøÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ FgÀAiÀÄå UÀzÀÝVªÀĤ ¸Á:ªÀÄzÀj FvÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ 280/-, 1 ¨Á® ¥É£ï, 1 ªÀÄlPÁ aÃn ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ D¥Á¢vÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ:¢£ÁAPÀ 07-3-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ ªÀqÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ®zÀ°è eÉÆüÀzÀ gÁ² ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§AzÀ ¸ÀªÉð £ÀA 105 gÀ°è PÉA¨sÁ« UÁæªÀÄzÀ 1)±ÁºÁºÀĸÉãÀ vÀA. ¸ÉÊ¥ÀįÁ® vÁ½PÉÆÃn,2)G¸ÁÛzÀ¥Á±Á vÀA,¸ÉÊ¥ÀįÁ® vÁ½PÉÆÃn,3)¸ÉÊAiÀÄzï PÀ°ÃA ¥Á±Á vÀA jAiÀiÁeÉÆâݣï vÁ½PÉÆÃn gÀªÀgÀÄ ²æà ¸ÉÊ¥ÀįÁ® vÀA ¸ÉÆæ¸Á§ E£ÁªÀÄzÁgÀ ¸Á:ªÀqÀUÉÃgÁ ºÁ:ªÀ: PÉA¨sÁ« gÀªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:¢£ÁAPÀ: 09/03/09 gÀAzÀÄ ²æà ¸ÀAfÃPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà PÉÆÃj ¸ÁB ¸ÉÆAvÀ gÀªÀgÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉAiÀÄ°è 1. ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀA. ¹zÁæªÀÄ¥Áà §±ÉnÖ, 2.«ÃgÀ±ÉÃnÖ vÀA.¹zÁæªÀÄ¥Áà §±ÉnÖ, 3.zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀA.«ÃgÀ±ÉnÖ §±ÉnÖ, 4.£ÁUÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà §±ÉnÖ, ¸ÁB ¸ÉÆAvÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄvÀqÉzÀÄ ¤°è¹ «£Á:PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ, ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±À¢AzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀåPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¯É AiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt:

ªÁr ¥Éưøï oÁuÉ:¢£ÁAPÀ 09-03-2009 gÀAzÀÄ ²æà CuÁÚgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ºÁUÀÄ ²æà gÀÄzÀæUËqÀ gÀªÀgÀÄ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É EAUÀ¼ÀV¬ÄAzÀ ªÁr PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤AwzÀÝ EAUÀ¼ÀV UÁæªÀÄzÀ CdÓAiÀÄå vÀA. gÁZÀAiÀÄå ºÁUÀÄ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀݪÀjUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CdÓAiÀÄå£ÀÄ £ÀªÀÄä d«ÄãÀÄ PÀA¥À¤AiÀĪÀgÀÄ Rjâ ªÀiÁqÀzÉ EgÀĪÀzÀPÉÌ ¤Ã£É PÁgÀt JAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ²æà CuÁÚgÁªï vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀgÁªï ¥ÁnïïgÀªÀjUÉ ¨Ál°UÀ½AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹, gÀÄzÀæUËqÀ¤UÉ ¸ÀºÀ ¨Ál°¬ÄAzÀ PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹ PÁj£À°è ¥ÀgÁjAiÀiÁzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ªÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:¢£ÁAPÀ 09/03/09 gÀAzÀÄ ¯Áj £ÀA PÉJ 32/J.8292 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà L£À½î ¸Á:zÉÃUÀ®ªÀÄr EvÀ£ÀÄ ºÉÊAiÀiÁ¼À(©) ªÀiÁUÀðªÁV UÀÄUÀ® ºÀwÛgÀ G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©PÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UàqÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà ¨ÉüÀªÀÄV ¸Á:dUÀvÀÛ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

C§PÁj zÁ½ ¥ÀæPÀgÀt

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:¢:09/03/2009gÀAzÀÄ fÃ¥À£À°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ©ÃAiÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ «¹Ì ¨ÁqÀ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà ²æÃPÁAvÀ C¯Áè¥ÀÆgÀ ¦.J¸ï.L ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ d£ÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ fÃ¥À£À°è PÀĽvÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ©ÃAiÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ «¹Ì ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 1.§®ªÀAvÀ vÀA. ¸ÁAiÀħuÁÚ vÀ¼ÀªÁgÀ 2.ºÀtªÀÄAvÀ vÀA. ¸Á§uÁÚ vÀ¼ÀªÁgÀ 3.¹zÀÝuÁÚ vÀA. gÁAiÀÄ¥Áà vÀ¼ÀªÁgÀ 4.ªÀĺÉñÀ vÀA. ºÀtªÀÄAvÀ vÀ¼ÀªÁgÀ J®ègÀÆ ¸Á||ªÀiÁ®UÀwÛ ªÀÄvÀÄÛ 5.ªÀĺÉñÀ vÀA. UÀÄgÀ°AUÀ¥Áà ºÀ®PÀnÖ ¸Á||gÁªÀÇgÀ EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ«zÀÝ ©Ãgï ªÀÄvÀÄÛ PÁélgï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ 16000/- ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ fÃ¥ï £ÀA.J¦.23/«.2734 C.Q 70000/-£ÉßzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ D¥Á¢vÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Koppal District Crimes


 

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 05/2009 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹

ªÀÄÈvÀ£ÀÄß ºÉÆ®zÀ°è ±ÉAUÁ ¨ÉüÉUÉ QæëģÁµÀPÀ OµÀ¢ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁUÉ PÉÊ vÉƼÉAiÀÄzÉ ºÉÆ®zÀ°è Hl ªÀiÁrzÀÝjAzÀ C¸ÀÛ ªÉʸÀÛªÁV E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖV D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ AiÀiÁV G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 09-03-09 gÀAzÀÄ 04-305 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖVAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀzÉ CAvÁ ¦ügÁå¢ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥Àæ.ªÀ.ªÀgÀ¢ eÁj ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.

2] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 19/2009 PÀ®A 323, 324, 342, 506, ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 08-03-2009 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmɬÄAzÀ 0500 CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀA©UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©¼ÉÃPÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ PÀÄwÛUÉUÉ ºÀUÀÎ ºÁQ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¤Ã£ÀÄ ºÀ£ÀªÀÄUËqÀ ºÀįÁå¼À£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ zÀªÀÄðªÀé¼ÉÆA¢UÉ E¢Ý CAvÁ ºÉý PÀ°è¤AzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ, JzÉUÉ, PÉÊUÀ½UÉ PÁ®ÄUÀ½UÉ ºÉÆr-§r ªÀiÁr, ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ®ÄUÀ½AzÀ MzÀÄÝ, DgÉÆæ w¥ÀàtÚ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀ EzÀÝ PÀA§PÉÌ PÀnÖ ºÁQ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀnÖ PÀÆr ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 44/2009 PÀ®A 107 ¹Dgï.¦.¹.

¢:- 08-03-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉUÉ ±ÀAPÀæ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ JA¨ÁvÀ£ÀÄ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è JvÀÄÛUÀ½UÉ ¤ÃgÀ£ÀÄß PÀÄr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà zÁj¬ÄAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ CAf¤UËqÀ JA¨ÁvÀ£ÀÄ DvÀ£À£ÀÄß wgÀÄV £ÉÆÃrzÀ JA§ PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÁÌV E§âgÀÆ M§âjUÉƧâgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ EzÉà «µÀAiÀĪÁV JgÀqÀÆ ¥ÁnAiÀÄðªÀgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ wêÀæ jÃwAiÀÄ zÉéõÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄvÁÛ £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ 6.00 jAzÀ 6.30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ PÉÆrè, PÀ®Äè, §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ wêÀæ jÃwAiÀÄ°è UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ MAzÀ£ÉÃAiÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ CAf¤UËqÀ FvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 42/2009 PÀ®A 323, 324, 504, 506 gÉqï«vï 34 L.¦.¹. Cr ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÌ ¥ÀæwAiÀiÁV ªÉAPÀmÉñÀ FvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 43/2009 PÀ®A 323, 324, 504 gÉqï«vï 34 L.¦.¹. Cr ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¢:- 09-03-2009 gÀAzÀÄ vÀ¤SÉ PÀÄjvÀÄ ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr ¸ÁܤPÀªÁV «ZÁgÀuɪÀiÁqÀ¯ÁV UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæPÀëÄ§Þ ªÁvÁªÀgÀt K¥ÀðnÖzÀÄÝ, JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¨ÉA§°UÀgÀ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁqÀĪÀ ¸À£ÁߺÀzÀ°è EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ°è wêÀæ jÃwAiÀÄ zÉéõÀ K¥ÀðnÖzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥Áæt ºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ D¹Ü ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. C®èzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ºÀzÀUÉr¸ÀĪÀ, ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀt CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr ²æà ªÀÄ®ètÚ JJ¸ï.L. gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

4] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 22/09 PÀ®A 110 (E ªÀÄvÀÄÛ ¹) ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 09-03-2009 gÀAzÀÄ ªÀiÁzÁå£Àí 12-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n. §¸À¸ÁÖ÷åAqÀzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ §¸À¸ÁÖ÷åAqÀzÀ°è ºÉÆUÀÄ §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ «£ÁBPÁgÀt CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¨sÀAiÀÄ©vÀgÁVzÀÄÝ EªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉà ©lÖgÉ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÉåvÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀV¹zÀÄÝ EzÉ. ²æà ¥Àæ¨sÁPÀgÀ zsÀªÀÄðnÖ ¦.J¸ï.L AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ. . gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

5] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.17/2009 PÀ®A 323, 354, 504, 506 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 08/03/2009 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¸ÀAqÁ¹UÉ CAvÀ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ DgÉƦvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ¹gÉAiÀÄ ¸ÉgÀUÀ£ÀÄß »rzÀÄ £À£Àß eÉÆvÉ ªÀÄ®UÀĨÁ CAvÁ C£Àß®Ä ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÉÃqÀ CAvÁ CAzÁUÀ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¤£Àß ªÀiÁ£À¨sÀÀAUÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ £À£Àß ¹gÉ ¸ÉgÀUÀÄ »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ, £Á£ÀÄ aÃgÁqÀ®Ä ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ §AzÀÄ ¯É ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£É £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ¹gÉAiÀÄ ¸ÉgÀUÀ£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ zÉAiÀÄð ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ vÉQÌ ªÀÄÄQÌ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÀtÚ¥ÀÅlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄÆR¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

6] AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/09 PÀ®A. 109 ¹.Dgï.¦.¹.

¸ÀzÀj ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ vÀºÀ¹Ã¯ï PÀbÉÃj ªÀÄÄAzÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¥Éưøï fÃ¥ï £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ »A¨Á°¹ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß EgÀÄ«PÉ §UÉÎ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ EªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©nÖ°è ¸ÀéwÛ£À C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁqÀ§ºÀäzÉAzÀÄ ¨sÁ«¹ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÉ.¹UÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

7] PÁgÀlV oÁuÉ UÀÄ£Éß 35/09 PÀ®A. 87 PÉ,¦CPÀÖ.

¸ÀzÀj DgÉÆæ zÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ ¥ÀQÃgÀ¥Àà 40 ªÀµÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉ 14 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á// PÁgÀlV EªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ «µÀAiÀÄ PÉý ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.5.490/- UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÄÛ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¨ÉÃ¯ï ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

8] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß 44/09 PÀ®A 78[3] PÉ.¦.CPÀÖ

¸ÀzÀj DgÉÆæ gÁd¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà 26 ªÀµÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉ 2 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á// UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjAzÀ 3 ªÀÄlPÀ aÃn, 3 ¨Á¯ï, ¥É£ï, 2 ªÉÆèÉʯï.CA.Q.400=00 ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt,1615/- gÀÆ. d¥ÀÄÛ ªÀiÁr ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÉ.¹.eÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

9] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.10/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.

¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ PÁA¨Éè 36 ªÀµÀð PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á// ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ Cgï.J¸ï. ZÀZÀð JjAiÀiÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ¢Ã¥Á UÀAqÀ ¯ÉÆÃPɱï 20 ªÀµÀð ¸Á// ºÉZï.Dgï.f.PÁ¯ÉÆä ºÉƸÀ¤AUÁ¥ÀÄgÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ :- 01-03-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 4 UÀAmÉUÉ ¸ËÖªï ºÀZÀÑ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¸ËÖªï ¨Áè¸ÀÖ CV ¹ÃªÉÄ JuÉÚ, ¹rzÀÄ ªÉÄÊ PÉÊ J¯Áè ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À aPÉvÉìUÉAzÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ aPÉvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ :- 09/3/2009 gÀAzÀÄ 9-30 J.JªÀiï.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.

10] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.18/2009 PÀ®A 279, 337, 337 L¦¹

EAzÀÄ ¢: 09-03-2009 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà UÉÆÃr, ªÀ: 335, G: ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À. ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï qÉæöʪÀgï ¸Á: ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ, EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À CAUÀrAiÀÄ°è ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄzÁå£Àí ªÀÄ£ÉV ºÉÆV HlªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀÄdÄQ ªÀiÁåPïì-100 PÉ.J-37, ºÉZï-9342 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ Hl ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ CAUÀrUÉ §gÀzÉ vÀ£Àß ªÉAiÀÄQÛPÀ PÉ®¸ÀPÉÌ CAvÁ ºÀ£ÀªÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆgÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆV ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à UÉÆgÁ§¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¤ÃgÀ®ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ CAvÁ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀg ¦AiÀiÁð¢AiÀi ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.