Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, March 9, 2019

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-03-2019


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 09-03-2019

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 03/2019, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ zÀvÀÄÛ¹AUÀ vÀAzÉ PÀ¯Áåt¹AUÀ gÀd¥ÀÆvÀ ¸Á: ªÀÄÄUÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ Q±À£À¹AUï vÀAzÉ zÀvÀÄÛ¹AUÀ gÀd¥ÀÆvÀ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: gÀd¥ÀÆvÀ, ¸Á: ªÀÄÄUÀ£ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ SÁ¸ÀVAiÀiÁV ªÀiÁrzÀ ¸Á® wÃj¸À¯ÁgÀzÉ ºÁUÉ G½¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) r¹¹ ¨ÁåAPÀ£À°è ¸ÀºÀ ºÉÆ®zÀ ¯ÁUÉÆÃr ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£É RaðUÁV 50,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀjAiÀiÁV ¨É¼É DUÀzÀ PÁgÀt ªÀiÁrzÀ ¸Á® wÃj¸ÀzÉ ºÁUÉ G½zÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ Q±À£À¹AUï EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀjAiÀiÁV ¨É¼É DUÀÄwÛ¯Áè ªÀiÁrzÀ ¸Á® wÃj¸ÀĪÀzÀÄ ºÉÃUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£É £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀzÀÄ ºÉÃUÉ CAvÀ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-03-2019 gÀAzÀÄ Q±À£À¹AUï EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÀUÀqÀzÀ PɼÀUÉ ºÁPÀ¯ÁzÀ PÀnÖUÉ zÀAmÉUÉ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 39/2019, ಕಲಂ. 279,338, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೋತೆ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 08-03-2019 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಾದಪ್ಪಾ ಕಮಲಾಪೂರೆ ವಯ: 42 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ತಳವಾಡ (ಕೆ) ರವರು ಭಾಲ್ಕಿಯ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ ರವರ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಕಮಲಾಪೂರೆ ವಯ: 26 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೂರ ಶಂಕರ ತಂದೆ ದಿಗಂಬರ ಲೋಹಾರ ಇಬ್ಬರು ಭೇಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಲವಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೆವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-37/ಜೆ-1954 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಹುಮನಾಬಾದ ರೋಡಿನಿಂದ ಬರುವಾಗ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಬಾಲಾಜಿ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು, ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಆದಿತ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ ದಾಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ನಂ. ಎಂ.ಹೆಚ್-26/ಎ.ಆರ್-1493 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಟ್ರಾಕ್ಟರನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಬಾಲಾಜಿಗೆ ನಡು ತಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬಲ ಪಾದಕ್ಕೆ, ಬಲಗೈ ರಟ್ಟೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎಡಗಾಲ ಹಿಮ್ಮಡಿಗೆ, ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶಂಕರನಿಗೆ ಬಲಗಾಲ ಮೋಳಕಾಲಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಎಡಗಡೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಗಾಯಗೊಂಡ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಭಾಲ್ಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದಾಗ ವೈದ್ಯರು ಬಾಲಾಜಿ ಇತನಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಶಂಕರನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ವೈಧ್ಯರು ಸಲಹೆ ನಿಡಿರುವದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಬೀದರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀÄ»¼Á ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 04/2019, PÀ®A. 498(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A. 3 & 4 r¦ PÁAiÉÄÝ :-
¦üAiÀiÁ𢠥ÀÆeÁ UÀAqÀ UÀuÉñÀ ¥Àjmï ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: zsÉÆé, ¸Á: ²æà PÁ¯ÉÆä amÁÖ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ, ¸ÀzÀå: ¤uÁð UÁæªÀÄ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 12-11-2017 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä zsÀªÀÄðzÀ ¥ÀæPÁgÀ amÁÖ UÁæªÀÄzÀ ±ÀAPÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÀuÉñÀ EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è DVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀgÉÆÃ¥ÀZÁgÀªÁV 15 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ UÀuÉñÀ, CvÉÛ AiÀĪÀÄÄ£Á¨Á¬Ä @ ¤ªÀÄð¯Á, £ÁzÀt «dAiÀÄ®QëöäÃ, ªÉÄÊzÀÄ£À GªÉÄñÀ gÀªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ 8 wAUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ UÀuÉñÀ EvÀ£ÀÄ ¤£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ £À£ÀUÉ EµÀÖ E®è, ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV®è, £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ¸À®ÄªÁV ¤£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ, £À£Àß vÁ¬Ä K£ÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉÆà CzÀ£Éß PÉýPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©¢ÝgÀ¨ÉÃPÀÄ, ¤£Àß vÀAzÉ £ÀªÀÄUÉ ºÉaÑ£À ºÀt PÉÆnÖgÀĪÀ¢®è CAvÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀvÀÄÛªÀ ºÁUÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ, £ÁzÀt ºÁUÀÆ ªÉÄÊzÀÄ£À gÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¤Ã£ÀÄ PÀj E¢Ý, £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¤Ã£ÀÄ EgÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ ¤ªÀÄä vÀAzɬÄAzÀ E£ÀÄß 2-3 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ UÀAqÀ¤UÉ E®è ¸À®èzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉý vÀ¯É vÀÄA§ÄwÛzÀÝgÀÄ, CªÀgÀ ªÀiÁvÀÄ PÉý UÀAqÀ C£ÉÃPÀ ¸À® vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ, PÁ°¤AzÀ MzÉAiÀÄĪÀzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÀÛ¯É §A¢gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀ§â ºÁUÀÄ EvÀgÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ vÀ£Àß vÀAzÉ, vÁ¬Ä, ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ ºÁUÀÄ ¤²ÑvÁxÀðzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°èzÀÝ vÀªÀÄÆäj£À d£ÀjUÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ QgÀÄPÀļÀ §UÉÎ w½¹zÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ 2-3 ¸À® §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉüÀ®Ä §AzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr CªÀjUÉ ¤ªÉãÀÄ §Ä¢Ý ºÉüÀ®Ä §gÀÄwÛj ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVj E®èªÁzÀgÉ 2-3 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆrj CAvÀ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ EªÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀ®Ä £À£Àß MAzÀÄ JPÀgÉ ºÉÆ® ªÀiÁj ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÉÛÃ£É £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®è CAvÀ ºÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ CªÀ½UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸ÀzÀªÀ¼À ºÁUÉ ElÄÖPÉÆAqÀÄ UÀuÉñÀ¤UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁr PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 27-02-2019 gÀAzÀÄ gÁwæ UÀAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¤£Àß  vÀAzÉUÉ ºÀt vÀgÀ®Ä ºÉý®è CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ CvÉÛ, £ÁzÀtÂ, ªÉÄÊzÀÄ£À gÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀ D PÀjUÉ  K£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁPÀÄ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉzÀj¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉʬÄAzÀ J¯Áè vÀ¥ÀÄà £À£ÀßzÀÄ ºÁUÀÄ £À£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÀzÀÄ EzÉ, £Á£ÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃzÀgÉ £À£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ PÉüÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÀ §gɬĹPÉÆAqÀÄ, ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ EqÀĪÀ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¸À» ªÀiÁr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 08-03-2019 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 29/2019, PÀ®A. 3 & 7 E.¹ PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-03-2019 gÀAzÀÄ zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ²ªÁgÀzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 70/4© £ÉÃzÀÝgÀ°ègÀĪÀ «ÃgÀ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ¥Áà vÁqÀA¥À½î ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¥ÀrvÀgÀ CQÌ ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤îªÀÄä DºÁgÀ ¤ÃjÃPÀëPÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ vÀºÀ¹Ã® PÀZÉÃj gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉUÉ ªÀiÁ»w w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ÀL gÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ºÉÆÃzÀUÀ ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÉÆÃr C°èAzÀ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄ£É M¼ÀUÉqÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV M¼ÀUÀqÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀrvÀgÀ CQÌ aîUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥Àjò°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¥Áè¹ÖPÀ aîUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ MAzÉÆAzÀgÀ°è CAzÁdÄ 50 PÉ.f ¥ÀrvÀgÀ CQ̪ÀżÀî MlÄÖ 785 CQÌ aîUÀ¼ÀÄ C.Q 5,00,000/- gÀÆ. (J.¦.J® zÀgÀzÀAvÉ) EgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä 1) MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ ªÀÄ»AzÁæ §Ä¯ÉgÉÆà ªÀiÁåPÀì ¦ÃPÀ C¥sï ªÁºÀ£À £ÀA. n.J¸ï/12/AiÀÄÄ.©-6708 C.Q 2 ®PÀë, 2) MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ ªÀÄ»ÃAzÁæ §Ä¯ÉgÉÆà ªÀiÁåPÀì ¦ÃPÀ C¥sï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-06/r-0607 C.Q 2 ®PÀë, 3) n.«.J¸ï JPÀì.J¯ï ¸ÀÆ¥ÀgÀ £ÀA. PÉJ-39/JZï-8547 PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ C.Q 8000/- gÀÆ., 4) MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¥ÁåµÀ£À ¥ÉÆæà £ÀA. PÉJ-28/qÀ§Æè C.Q 30,000/- gÀÆ., 5) MAzÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¹®égÀ §tÚzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-32/E.J-4192, 6) MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¹.r 100 »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. ¹.n.¦-211 C.Q 8000/- gÀÆ £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¥ÀrvÀgÀ CQÌ ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «ÃgÀ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ¥Áà vÁqÀA¥À½î ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, 2) ¸ÀÄfÃvÀ vÀAzÉ §Ä¯Á® ¸ÀºÀ¤, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀįÁèqÀ, ¸Á: PÀ®ªÁr, vÁ: SÁn, f: ªÀÄÄeÁ¥sÀgÀ¥ÉÆÃgÀ, ©ºÁgÀ gÁdå, 3) gÁdªÀÄAUÀ® vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ ¸ÀºÀ¤, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀįÁèqÀ, ¸Á: ZÀQÌAiÀiÁ, vÁ: f: ªÀÄÄeÁ¥sÀgÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.