Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, March 18, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-03-2017


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 18-03-2017

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 04/2017, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉñÀéj UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd AiÀÄgÀ£À½î ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PËqÀUÁAªÀ, ¸ÀzÀå: UÀĪÉÄä PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ UÀAqÀ£À ºÉ¸ÀjUÉ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ UÁæªÀÄzÀ°è 2 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è 1 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ UÀAqÀ£À CtÚ£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ EªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, PËqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ d«Ää£À°è ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ©ÃzÀgÀ£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ r.¹.¹ ¨ÁåAPÀ UÁA¢üUÀAd£À°è ¢£ÀUÀÆ° £ËPÀgÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ, FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄzÀļÀÄ £ÉÆë£À §UÉÎ ±À¸ÀÛç aQvÉì ªÀiÁr¹PÉÆArzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ°UÉ ¥Á±ÀéðªÁAiÀÄĪÁV JqÀUÁ°£À°è ±ÀQÛ EgÀ°®è DUÁUÀ PÁ®Ä £ÉÆêÀÅ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯É£ÉÆêÀÅ DUÀÄwÛzÀÝjAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ wgÀÄVzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ªÀÄvÀÄÛ D¸ÀàvÉæUÉ ºÀt RZÀÄð ªÀiÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÁ®Ä£ÉÆêÀÅ/vÀ¯É£ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄ AiÀiÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ UÀAqÀ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 17-03-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ «zÁå£ÀUÀgÀ ¨ÁA¨É ©®ØAUÀ ºÀwÛgÀ ±Á«UÉ ªÀĶ£ï zÀ°è ±Á«V ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ QlQAiÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀUÀ½UÉ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀ n ±Àlð JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À eÉé£À°è MAzÀÄ ©½ ºÁ¼ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß PÉÊ §gÀºÀ¢AzÀ ºÉà zÉêÀgÉà £À£Àß ¸Á«UÉ AiÀiÁgÀÄ PÁgÀtj®è EzÀÄ ¸Àé EZÉÒAiÀÄ ¸ÁªÀÅ zÀAiÀĪÀiÁr AiÀiÁgÀ£ÀÄß zÉÆù¸À¨ÉÃr ¨sÀĪÀ£ÉñÀéj ªÀÄUÀ¼É £À£ÀߣÀÄß PÀë«ÄøÀÄ JAzÀÄ vÀ£Àß ¸À» ªÀiÁr ¦.n.N CAvÀ §gÉzÀÄ vÁ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀĪÀ ºÀtzÀ §UÉÎ §gÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಹುಮನಾಬಾದ ಸಂಚಾರ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 34/2017, ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 16-03-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗಡವಂತಿ ವಯ: 39 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಘಾಟಬೋರಾಳ, ತಾ: ಹುಮನಾಬಾದ ರವರ ತಂಗಿಯಾದ ಪಾರ್ವತಿ ಹಾಗು ಭಾವನಾದ ವಿಲಾಸ ಮಾನಕರ ಸಾ: ಶರಣನಗರ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಇ-7721 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಘಾಟಬೋರಾಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಂಗಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಮರಳಿ ಸದರಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಘಾಟಬೋರಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿ ಜೋರಾಗಿ ಹಾಗು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಘಾಟಬೋರಾಳ ಧಾಬಾದ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ರೋಡಿನ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ನೀರಿನ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಟ್ರಾಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಂಬರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದರ ಚಾಲಕನು ಸಹ ತನ್ನ ವಾಹನದ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಯಾವುದೆ ಸನ್ನೆ ಹಾಕಲಾರದೆ ನಿಸ್ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಭಾವನು ಸದರಿ ಟ್ರಾಲಿಯ ಹಿಂದೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೋಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 17-03-2017 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2017, PÀ®A 20(©) J£ï.r.¦.J¸ï PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 17-03-2017 gÀAzÀÄ ±Á¥ÀÆgÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀgÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV UÁAeÁ ªÀiÁgÁl PÀÄjvÀÄ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ SÁeÁ ºÀĸÉãÀ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉÃðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ  ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÀvÁæAQvÀ C¢üPÁjAiÀĪÀgÁzÀ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹¯ÁÝgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ, E§âgÀÄ ¥ÀAZÀjUÉ, vÀÆPÀ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀåQÛUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉưøÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV UÁAeÁ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÉÊAiÀÄzÀ DjÃ¥sÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸ÀªÀÄzÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, 2) ªÀĺÀäzÀ ±ÁQÃgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ZÁAzÀ¥Á±Á ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, E§âgÀÄ ¸Á: C§ÄÝ® ¥sÉÊd zÀUÁð ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 5 PÉ.f UÁAeÁ C.Q 10,000/- gÀÆ. £ÉÃzÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2017, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 17-03-2017 ರಂದು ತಾನಾಜಿ ಎಎಸ್ಐ ಕಮಲನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರಿಗೆ ಬಂದ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಎಎಸ್ಐ ರವರು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ಮದನೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬುರಾವ ಬರ್ಗೆ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಯಶವಂತ ಬೋವಿನವಾಡ ರವರ ಮನೆಯ ಆಚೆ ಆರೋಪಿ ನರಸಿಂಗ್ ತಂದೆ ಯಶವಂತ ಬೋವಿನವಾಡ, ವಯ 28 ವರ್ಷ, ಜಾರಿ: ಕೋಳಿ, ಸಾ: ಮದನೂರ ಇತನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬೀದಿ ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬರುವ ಜನರಿಗೆ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ಆಡಿದರೆ 1/- ರೂ.ಗೆ 80/- ರೂ. ಕೊಡುತ್ತೆನೆ ಅಂತ ಮೋಸತನದಿಂದ ಜನರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸದರಿಯವನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಸದರಿಯವನ ವಶದಿಂದ 1) ನಗದು ಹಣ 2030/- ರೂ., 2) ಒಂದು ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ, 3) ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/2017, PÀ®A 363, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ. 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-03-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢åÀPÀPÀĪÀiÁgÀ¹AUï vÀAzÉ CdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ¹AUï ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, G: «zÁåyð (¹«¯ï EAf¤AiÀÄjAUï 3£Éà ªÀµÀð) °AUÀgÁd¥Àà EAf¤AiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃd ©ÃzÀgÀ£À°è, ¸Á: ¨ÁzÀ®¥ÀÆgÀ, vÁ: f: §°AiÀiÁ, gÁdå: GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ. ¸ÀzÀå: ¨sÁgÀwAiÀÄ ªÁAiÀÄÄ ¸ÉãÉAiÀÄ ªÀ¸Àw UÀȺÀ ¸ÀA. «.J¸ï.« KjAiÀiÁ 34/3, ¥Éèà ¸ÀÆÌ¯ï ºÀwÛgÀ Jgï ¥sÉÆÃgïì ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ °AUÀgÁdC¥Àà EAf¤AiÀÄjAUÀ PÁ¯ÉÃd ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV HlzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è Hl ªÀiÁr PÁ¯ÉÃd PÁåA¥À¸À£À°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è NzÀÄwzÀÝ DgÉÆæ ¥sÉÊeÁ£À£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ £ÀAiÀiÁPÀªÀiÁ£À (ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ) ºÀwÛgÀ MAzÀÄ n£ï ±ÉÃqï ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤°è¹zÀÄÝ n£ï ±ÉqÀØ£À°è ªÉÆzÀ¯Éà 4 jAzÀ 5 d£À EzÀÝgÀÄ, CªÀgÀ ¥ÉÊQ E§âgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ K£ÉAzÀgÉ 1) ¸À°ÃA ªÀÄvÀÄÛ 2) C«ÄÃgÀ CªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀÄr¹ PÉÊ ªÀÄĶ֬ÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ §®UÀtÂÚ£À PɼÀUÉ, PÁ°¤AzÀ JzÉAiÀÄ/¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É MzÉAiÀÄĪÀzÀÄ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ ªÉÄïÉ, vÀ¯É ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉAiÀÄÄvÀÛ D²¥sÁ eÉÆÃvÉ E£ÀÆß ªÀÄÄAzÉ JAzÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ¯ÉÃd£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀÄrVAiÀÄgÀ eÉÆÃvÉ ¤Ã£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¨ÁgÉzÉAzÀÄ vÉgÀÄPÀÄ £ÉÊ bÉÆÃrAUÉ JAzÀÄ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ C°èAiÉÄà PÀÄr¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥ÁågÉqï ºÉÆmÉÃ¯ï ºÀwÛgÀ MAzÀÄ JjnUÁ PÁgÀ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ amÁÖ PÁæ¸À PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ ¤£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ  ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®èjUÉ RvÀªÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ zsÀªÀÄQ ºÁPÀÄvÀÛ £ÀAvÀgÀ a¢æ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀĹ¢ ºÀwÛgÀ PÁgÀ ¤°è¹ ¤Ã£ÀÄ PÁj£À°èAiÉÄà PÀĽwgÀÄ £Á£ÀÄ §gÀĪÀªÀgÉUÉ JAzÀÄ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÉ PÀÄr¹ ºÉÆzÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ PÀgÉ ªÀiÁr ¤ªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä w½¸ÀÄ DªÁUÀ ¤Ã£ÀUÉ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAzÀÄ £ÀAvÀgÀ ¥ÉÊeÁ£À¤UÉ CªÀgÀÄ ºÉýzÀÄÝ CªÀ£À UÁr ¨ÁåUÀ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ PÀ½¹zÀÄÝ, ¥sÉÊeÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ¢ PÁ¯ÉÃd PÀqÉ ºÉÆÃV C°èAzÀ ¸ÀÆÌn ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁåUÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ ¥sÉÊeÁ£À¤UÉ CªÀgÀÄ PÀgÉ ªÀiÁr CªÀ£À ªÉÆèÉʯï vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ¸À¥Áß ªÀÄ°Ö¥ÉèÃPÀì PÀqÉUÉ §gÀ®Ä w½¹zÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¨ÁåUÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÁºÀ£À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥sÉÊeÁ£À£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ¸À¥Áß ªÀÄ°Ö¥ÉèÃPÀì ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ PÁAiÀÄÄvÀÛ E§âgÀÄ EzÀÝgÀÄ CªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄgÀ½ ¤ÃrzÀÄÝ FUÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ ªÀÄvÉÛà ¸ÉÆêÀĪÁgÀ ¤£ÀUÉ £ÉÆÃrPÉÆüÀÄîvÉÛªÉAzÀÄ zsÀªÀÄQ ºÁQ ºÉÆÃzÀgÀÄ CzÀgÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ Jgï¥sÉÆøïð D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV aQvÉì ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2017 PÀ®A 379 L.¦.¹.  ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A.21(3)21(4)22 JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï.DPÀÖ;- ¢£ÁAPÀ: 17-03-2017 gÀAzÀÄ 3:30.JªÀiï.PÉÌ ªÀiÁ£Àå ¦.L ¸ÁºÉçgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ M§â DgÉÆævÀ£À£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ K£ÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:17-03-2017 gÀAzÀÄ 01:00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ  oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ gÀvÁÛ¼À ºÀ¼Àî¢AzÀ  AiÀiÁgÉÆà vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ Q¯Áj ¸Á:ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀ 2) ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ±ÀÄPÁè ¸Á: ®QëöäÃ¥ÀÄgÀ EªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹, £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀ ¦.¹.142 ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå ¦.¹.235 gÀªÀgÀÄ PÀÆr ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA:PÉJ-33, f-0098 ªÁºÀ£ÀzÀ°è oÁuɬÄAzÀ 01.30 ¦.JªÀiïPÉÌ ºÉÆgÀlÄ 02:00 ¦.JªÀiï PÉÌ gÀAUÀA¥ÉÃlzÀ  gÀvÁÛ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ zÀUÁð ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ  £ÁªÀÅ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «dAiÀÄ vÀAzÉ UÀAUÀ¥ÀàUËqÀ ¥ÉưøÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħ G: mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉ.J.36-n.©.1121 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: gÀvÁÛ¼À CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J.36-n.©.1121 EzÀÄÝ mÁæöå° £ÀA. PÉ.J.33.n.5875 EzÀÄÝ CzÀgÀ°è  ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ gÀvÁÛ¼À ºÀ¼Àî¢AzÀÀ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ gÀAUÀA¥ÉÃlPÉÌ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÉÝÃ£É CAvÁ M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛ£É.   
 ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ gÀvÁÛ¼À ºÀ¼ÀîzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ vÀÄA© PÉÆAqÀÄ  ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£À PÀlÖzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯Áw (JªÀiï.r.¦) ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ  CPÀæªÀÄ  ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è CAzÁdÄ 02 WÀ£À «ÄÃlgÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ  ªÀÄgÀ½£À MlÄÖ CAzÁdÄ ¨É¯É  1600=00 gÀÆ DUÀÄvÀÛzÉ. 02 WÀ£À «ÄÃlgÀ  ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß 02:00 ¦.JªÀiï ¢AzÀ 03:00 ¦.JªÀiï zÀ ªÀgÉUÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÁgÀt ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀÄA§zÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯Áw (JªÀiï.r.¦) ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉ ªÉÄîÌAqÀ mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è£À MlÄÖ 1600=00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À   CAzÁdÄ 02 WÀ£À «ÄÃlgï ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ªÉÄðAzÀ°AzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.60/2017 PÀ®A. 379 L.¦.¹ ¸ÀA: 21(3), 21(4), 22 JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï DPïÖ 1957 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.  

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/2017 PÀ®A 379 L.¦.¹.  ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A.21(3)21(4)22 JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï.DPÀÖ;- ¢£ÁAPÀ: 17-03-2017 gÀAzÀÄ 6:45 ¦.JªÀiï.PÉÌ ªÀiÁ£Àå ¦.L ¸ÁºÉçgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ K£ÀAzÀgÉ  EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17-03-2017  gÀAzÀÄ 4.00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ºÉªÀÄäqÀV UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è PÀȵÁÚ£À¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà vÀªÀÄä EmÁa ªÁºÀ£ÀUÀ½AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ vÀÄA§®Ä UÀÄqÉØ ºÁPÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ  ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ Q¯Áj ¸Á:ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀ 2) ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ±ÀÄPÁè ¸Á: ®QëöäÃ¥ÀÄgÀ EªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹, ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ ¦.¹.134 2) ²æà ¥ÀgÀªÉÄñÀ ¦.¹.142   PÀÆr ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA:PÉJ-33, f-98 ªÁºÀ£ÀzÀ°è oÁuɬÄAzÀ 4.30 ¦.JªÀiïPÉÌ ºÉÆgÀlÄ 5:00 ¦.JªÀiï PÉÌ ºÉªÀÄäqÀV UÁæªÀÄzÁn PÀȵÁÚ £À¢AiÀÄ°è ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV JgÀqÀÄ EmÁa ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ £À¢AiÀÄ°è£À ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ UÀÄqÉØ ºÁPÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹ CªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ EmÁa ªÁºÀ£ÀUÀ¼À D¥ÀgÉÃlgÀUÀ¼ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ £ÁªÀÅ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV 1) HYUNDAI  PÀA¥À¤AiÀÄ EmÁa Machin Serieal No.N604D00060 EAf£ï £ÀA.6H 2606/1300060 EgÀÄvÀÛzÉ. 2) Kobelco PÀA¥À¤AiÀÄ Model SK210 Machin Serieal NoYQ-1106782 EAf£ï £ÀA JOSE TA 18501 EgÀÄvÀÛªÉ. 
 ¸ÀzÀj JgÀqÀÆ EmÁa D¥ÀgÉÃlgÀUÀ¼ÀÄ PÀȵÁÚ £À¢AiÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ UÀÄqÉØ ºÁPÀĪÀ ¸À®ÄªÁV  ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£À PÀlÖzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯Áw (JªÀiï.r.¦) ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA§ÄªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¤AwzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢vÀÄ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj JgÀqÀÆ EmÁa ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß  d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß 05:00 ¦.JªÀiï ¢AzÀ 6:00 ¦.JªÀiï zÀ ªÀgÉUÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj JgÀqÀÆ EmÁa ªÁºÀ£ÀUÀ¼À C.Q.40,00000/- gÀÆ.DUÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉUÁV ¤AwzÀÝ JgÀqÀÆ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj EmÁaUÀ¼ÀÄ ¨sÁjà ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÁªÀ°UÁV ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß £ÉëĹ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À D¥ÀgÉÃlgÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. CAvÁ EzÀÝ ªÀgÀ¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.61/2017 PÀ®A. 379 L.¦.¹ ¸ÀA:21(3), 21(4), 22 JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï DPïÖ 1957 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2017 PÀ®A 504 506 324 354 447 ¸ÀA. 34 L¦¹ ;- ¢:17/03/2017 gÀAzÀÄ 11:00 UÀAmÉUÉ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæ ºÀÄt¸ÀVgÀªÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ZÀªÀ¼Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ¥ÀªÁgÀ ¸Á:dĪÀiÁ䮥ÀÆgÀ zÉÆqÀØ vÁAqÁ EªÀgÀÄ dUÀ¼ÀzÀ°è UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ G¥ÀZÁgÀPÁÌV vÀªÀÄä D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁVzÀÄÝ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 12:00 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ZÀªÀ¼Á¨Á¬Ä EªÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV vÁ£ÀÄ °TvÀ ¦ügÁå¢ü PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹ 1 ¦JªÀiïPÉÌ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁr¹zÀ ¦ügÁå¢ü CfðAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄ CfðAiÉÆA¢UÉ 2 ¦JªÀiïPÉÌ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ¦ügÁå¢ü ZÀªÀ¼Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ:32 eÁ:»AzÀÄ ®A¨sÁt ¸Á:dĪÀiÁ䮥ÀÆgÀzÉÆqÀØvÁAqÁ ºÁ||ªÀ||UÉzÀÝ®ªÀÄj ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁd¥Àr¹zÀ ¦ügÁå¢ü CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, “UÉzÀÝ®ªÀÄj ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ¸ÀªÉð.£ÀA:194 gÀ°è PÀjªÀÄrØ ºÉÆ® CAvÁ ºÉ¸Àj£À d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ÷ F d«Ää£À°è ¸ÀzÀåPÉÌ ¨sÀvÀÛ £Án ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉà ºÉÆîzÀ°è £ÁªÀÅ ªÀÄ£É ªÀiÁqÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¹¸ÀÄvÉÛêÉ, »ÃVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 17-03-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-30 gÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ E§âgÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è ¤ÃgÀÄ ©qÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä  ºÉÆîzÀ PÉüÀV£À ºÉÆîzÀªÀgÁzÀ ªÀįÉÆÌÃd¥Àà UÀÄjPÁgÀ CªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà, ¸ÉÆêÀÄ¥Àà, ªÀÄvÀÄÛ ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ ªÀÄAd¥Àà EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà £ÀªÀÄä ºÉÆîPÉÌ §gÀĪÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß §AzÀÄ ªÀiÁr vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ wgÀÄ«PÉÆArzÀÄÝ CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä ºÉÆîPÉÌ §gÀĪÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß §AzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛj CAxÁ CAzÁUÀ ªÀįÉÆÌÃd¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà, ¸ÉÆêÀÄ¥Àà, ªÀÄvÀÄÛ ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ ªÀÄAd¥Àà EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆîzÉƼÀUÉ CPÀæªÀĪÁV §AzÀªÀ£Éà £À£ÀUÉ ¸Àƽ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ºÉÆîPÉÌ ¤ÃgÀÄ wÃj«PÉƼÀÄîvÉÛêÉ. ¤ÃªÉãÀÄ ¸ÉÃAmï ºÀgÀPÉÆÃwÃj ¤ªÀÄä ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼Á DVzÉà CAxÁ CAzÀªÀ£Éà CªÀgÀ°è0iÀÄ ºÀÄ®UÀ¥Àà £ÀÄ C°è0iÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ §rUÉ0iÀÄ£ÀÄß vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ eÉÆÃgÁV £À£Àß PÀÄwÛUÉ0iÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EzÀjAzÀ £À£Àß PÀÄwÛUÉ0iÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀAzÀÄ UÀnÖzÀ UÁ0iÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà£ÀÄß E£ÉÆßÃAzÀÄ §rUÉ £À£Àß vÉïÉ0iÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ £À£À vÉïÉ0iÀÄ ªÉÄÃ¯É §ÆUÀÆn §A¢zÀÄÝ ºÁUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ E§âgÀÄ aÃgÁqÀ®Ä £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆîzÀ°èzÀÝ SÉêÀÄtÚ vÀA|| gÁªÀÄZÀAzÀæ ¥ÀªÁgï, ºÁUÀÆ gÀ« vÀA|| ©üêÀĹAUï ¥ÀªÁgï E§âgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃr ©r¹zÀÄÝ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀgÉîègÀÆ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀƼÉ. ªÀÄPÀÌ¼É EªÀvÀÄÛ £ÀªÀÄä PÉÊ0iÀÄ°è G½¢Ýj J£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ¹PÁÌUÀ ¤ªÀÄUÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAxÁ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ºÀÄt¸ÀV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ G¥ÀZÁgÀPÁÌV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £Á£ÀÄ D¸ÀàvÉæ0iÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄwÛzÀÄÝ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr UÁ0iÀÄ UÉƽ¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÄ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÆV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ
  

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2017 PÀ®A. 366(J), 109 ¸ÀA. 149 L.¦.¹;- ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄ.UÀAUÀªÀÄä ªÀB 17 ªÀµÀð, FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 18/02/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6 JJAPÉÌ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÁ¯ÉÃfUÉ ¥ÀjÃPÉëà ¦üøÀÄ vÀÄA© §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÁUÀ ¦gÁå¢AiÀÄ C½AiÀÄ£ÁzÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀA. ªÀÄ®è¥Àà zÉÆqÀتÀĤ ¸ÁB PÉÆAPÀ¯ï EªÀ£ÀÄ UÀAUÀªÀÄä¼À£ÀÄß »A¨Á°¹ CªÀ¼À£ÀÄß  ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛãÉ, CAvÁ ºÉý DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ PÀĪÀÄäQ̤AzÀ C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®Q UÀAUÀªÀÄä¼À£ÀÄß §®ªÀAvÀªÁV C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ  F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.       
AiÀiÁzÀVj UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2017 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DPïÖ;- ¢£ÁAPÀ 17/03/2017  gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07.40 ¦.JA PÉÌ ªÀPÀð£À½î UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ£ÀÄß  ¥ÉæÃgɦ¹ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è  vÉÆqÀVzÀÝgÀ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ  ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjUÉ »rzÀÄ gÀÆ.2480/-gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß , DgÉÆævÀ¤AzÀ d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV oÁuÉUÉ §AzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  F ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,

Kalaburagi District Reported Crimes

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ನೆಲೋಗಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ: 14/03/2017 ರಂದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮೂರ ರುಕುಂ ಪಟೇಲ ಇತನು ಬಂದು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ 10 ರೂ ಖಾರಾ ಕೂಡು ಎಂದು 100/-ರೂ ಕೊಡಲು ಬಂದನು ಆಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ಚಿಲ್ಲರ ಇಲ್ಲಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಖಾರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದನು ಆಗ ರುಕುಂ ಪಟೇಲನು ಖಾರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂಗಡಿಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿರಿ ಭೋಸಡಿ ಮಗನೆ ಎಂದು ಬೈಹತ್ತಿದ ಆಗ ನಾನು ಯಾಕೆ ರುಕುಂಪಟೇಲರೆ ಚಿಲ್ಲರ ಇಲ್ಲ ಖಾರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಹೋಗು ಅಂದರೂ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲಾ ಅಂದನು. ಆಗ ಅವನು ರಂಡಿ ಅಂಗಡಿ ಯದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಿ ಬಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗು  ರಂಡಿ ಅಂದು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಕೇಳಗಡೆ ಕೆಡವಿದ ಆಗ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಸುಲ್ತಾನಪಟೇಲ ರಫೀಕ ಪಟೇಲ ಶಮಸುರ ಪಟೇಲ ಸಾಹೇಬ ಪಟೇಲ ಮೈಬೂಬ ಪಟೇಲ ಬೂಡೇಸಾಬ ಪಟೇಲ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಬಡಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಏ ರಂಡಿ ಭೋಸಡಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಿ ಅಂದು ಸಲ್ತಾನ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ರುಕುಂ ಪಟೇಲ ಈತನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೋಡೆದನು ರಫೀಕ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ರುಕುಂ ಪಟೇಲ ಈತನು ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಬಲಗೈ ಮೇಲೆ ಹೋಡೆದನು ಆಗ ಶಮಶೂರ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ರುಕುಂ ಪಟೇಲ, ಸಾಹೇಬ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ಸಲ್ತಾನ ಪಟೇಲ ಮೈಬೂಬ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ರುಕುಂ ಪಟೇಲ ಬೂಡ್ಯಾ ತಂದೆ ಸಾಹೇಬ ಪಟೇಲ ಇವರು ಭೋಸಡಿ ಮಕ್ಕಳೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲಾ ನಿಮಗೆ ಖಲಾಸ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಕ್ಕಿ ಗಂಡ ಸೈಬಣ್ಣ ಜೋಗೂರ ಸಾ|| ರಂಜಣಗಿ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನೆಲೋಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ನೆಲೋಗಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ  14/03/2017 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾನು ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಜೋಗುರ ಇವರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಖಾರಾ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಲು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆಗ ಸಾಯಿಬಣ್ಣನು ನಮ್ಮ ಹೋಟೇಲದಲ್ಲಿ ಖಾರಾ ಇಲ್ಲ ಹೋಗು ಅಂದನು ಆದರೂ ಕೂಡಾ ನಾನು ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೋಡುತ್ತೇನೆ ಖಾರಾ ಕೋಡು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಭೋಸಡಿ ಮಗನೆ ಖಾರಾ ಇಲ್ಲಾ ಅಂದರೆ ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಹೋರಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಕೈಯಿಂದ ಕಪಾಳ ಮೇಲೆ ಹೋಡೆದನು ಆಗ ಅಲ್ಲೆ ಇದ್ದ 2) ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಸೈಬಣ್ಣ, 3) ಭಾಗಣ್ಣ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ 4) ಭೈಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ 5) ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಪ್ರಭು 6) ಭೀರಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ 7) ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಬಡಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಲ್ಲಪ್ಪನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಯ ಹಿಂಬಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಡೆದನು ಆಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ರಫೀಕ ಪಟೇಲ, ಮತ್ತು ಶಮಸೀರ ಪಟೇಲ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ರಫೀಕ ಪಟೇಲನಿಗೆ ಭಾಗಣ್ಣನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಬಲಗಡೆ ಭೂಜದ ಮೇಲೆ ಹೋಡೆನು ಆಗ ಶಮಸೀರ ಪಟೇಲನಿಗೆ ಬೈಲಪ್ಪನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಎಡಗೈ ಮುಂಗೈ ಕೇಳಗಡೆ ಹೋಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದನು ಆಗ ಸಂತೋಷ ಹೂಗಾರ, ಭೀರಪ್ಪಾ ನಾಗಾವಿ ಮತ್ತು ಶರಣಪ್ಪ ಜೋಗುರ ಇವರು ಹೋಡೆಯಿರಿ ಈ ಸೋಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಡೆದು ಖಲಾಸ ಮಾಡಿರಿ ಎಂದು ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ರುಕುಂ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ಸುಲ್ತಾನ ಪಟೇಲ ಪೊಲೀಸ್ ಬಿರೆದಾರ ಸಾ|| ರಂಜಣಗಿ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನೆಲೋಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ನೆಲೋಗಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಧೂಳಪ್ಪ ತಳವಾರ ಸಾ|| ಕೂಟನೂರ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 16/03/2017 ರಂದು ಕೆಲಸ ವಿದ್ದ ಕಾರಣ ನೆಲೋಗಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ನಂತರ ನಾನು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಅಂದಾಜು 8-45 ಎ.ಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ನೆಲೋಗಿಯ ಕೂಟನೂರ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಿನ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಇವರ ಟಂ ಟಂ ನಂ: ಕೆ.ಎ 32 ಸಿ 1977 ನಿಂತಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಿನ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಟಂಟಂ ಚಾಲಕನು ಟಂಟಂ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಕೂಟನೂರ ಕಡೆ ಹೋರಟನು ಮುಂದೆ ಮರಗಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಗುಡಿಯ ದಾಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಲಕ್ಕಪ್ಪನು ತನ್ನ ಟಂಟಂನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ ನಡೆಸಹತ್ತಿದ್ದ ಆಗ ನಾವು ಸಾವಕಾಶ ನಡೆಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಅವನು ತನ್ನ ಟಂಟಂನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ರೋಡಿನ ಎಡ ಮಗ್ಗಲಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಆಗ ನನಗೆ ಎಡ ತೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಮುರಿದಂತೆ ಬಾರಿ ಗಾಯವಾಯಿತು ನಾಗರಾಜನ ಎರಡು ಮೋಳಕಾಲಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಎಡಗೈ ಬೆರಳಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯಗಳು ಆದವು ರಮೇಶ ತಳವಾರ ಇತನಿಗೆ ಬಲ ಕಿವಿಯ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡಾ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವು ಆಗ ಸಮಯ ಮುಂಜಾನೆ 9:00 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು ನಂತರ ಯಾರೋ ಫೋನ ಮಾಡಿ ನೆಲೋಗಿಯ ಬಾಬು ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಟವೇರಾ ಜೀಪ ತಂದು ನನಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂಥಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನೆಲೋಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಕಾಳೆ ಸಾ:ಅಫಜಲಪೂರ ಜಿ:ಕಲಬುರಗಿ ಹಾ::ಸಿಂದಗಿ ತಾ:ಸಿಂದಗಿ ಜಿ:ವಿಜಯಪುರ ಇವರು ದಿನಾಂಕ:17/03/2017 ರಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಇದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಾಯಂಕಾಲ 6.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿ ವೀಮಲಾಬಾಯಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೇರಿನ ಹತ್ತಿರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಬಹಳ ದಟ್ಟಣೆಯಿದ್ದು ನಾವು ಅಲ್ಲೆ ನಿಂತಿದ್ದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6.30 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಕೊರಳಲಿದ್ದ 40 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಎರಡು ಎಳೆಯ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ ಕೊರಳಲಿದ್ದ 40 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ .ಕಿ.1,19,600/-ರೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದ ಹಾಗೆ ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ವರದಕ್ಷಣೆ ಕಿರುಕಳ ಪ್ರಕರಣ :
ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಶರಣಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಾಹಂತಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾ: ಮಳನಿ ತಾ: ಜಿ: ಕಲಬುರಗಿ ಹಾ: ವ: ಗುಬ್ಬಿ ಕಾಲೊನಿ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯವರು ನನಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಳನಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಹಂತಗೌ ತಂದೆ ಶರಣಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವರೋಚಾರವಾಗಿ 15 ತೊಲಿ ಬಂಗಾರ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಉಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಹಿರಿಯರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ರಿಂಗ್ ರೋಡ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ನಾನು ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಗಂಡ ಮಾಹಂತಗೌಡ ಹಾಗೂ ಅತ್ತೆ ನೀಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಶರಣಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ, ಮಾವ ಶರಣಗೌಡ  ಮಾಲಿ ಪಟೀಲ್ ನಾದನಿ (ಗಂಡನ ತಂಗಿ) ಪ್ರಭಾವತಿ ತಂದೆ  ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸುಮಾರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಬರುವದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ, ನೀನು ನೋಡಲು  ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲಾ ನೀನು ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿ ಹಾಗೂ ಬಂಗಾರ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ತಂದಿದಿ ಈಗ ನೀನು ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹಣ ಬಂಗಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ  ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. ಈ ವಿಷಯ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ನನ್ನ ತಾಂದೆ- ತಾಯಿಗಳು ಹಿರಿಯರಾದ ದಿವ್ಯಾ ಗಂಡ ರಾಜೇಶ ಹಾಗರಗಿ, ವೈಜನಾಥ ತಂದೆ ಗೌರಿ ಶಂಕರ ಕುಕ್ಕಡಿ, ಕಿರಣಕುಮಾರ ಕಾಳೆ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಸಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಳನಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಭೀಮಶಾಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ, ನಾಗಣ್ಣ ಮಾಲಿ ಪಟೀಲ್ ಇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಂಡ, ಅತ್ತೆಮಾವ ಹಾಗೂ ನಾದನಿ ಇವರಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತಾ ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಗಂಡ, ಅತ್ತೆ, ಮಾವ ಹಾಗೂ ನಾದನಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ನಡುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಈ ಮೇಲಿನಂತೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡುವದು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಅಂತಾ ಭಾವಿಸಿ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ 4 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದ ನನ್ನ ಗಂಡ ನಾನು ಯಾವುದಾದರೂ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತೆನೆ ನಿನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ತಂದೆ- ತಾಯಿಗಳು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಸಮದಾನಗೊಳ್ಳದ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡುವದು ಮುಂದು ವರೆಸಿದ್ದು ಎಂದಿನಂತೆ ದಿನಾಂಕ 20/01/2017 ರಂದು ಈ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ನನ್ನ ಗಂಡ, ಅತ್ತೆಮಾವ ಹಾಗೂ ನಾದನಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ನನಗೆ ರಂಡಿ ನೀನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹಣ, ಬಂಗಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಹಣ ಬಂಗಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರದಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ನಾನು ಅಂದಿನಿಂದ ನನ್ನ ತಂದೆ- ತಾಯಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತೆನೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರ ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಸೋದರ ಮಾವಂದಿರಾದ ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಮಾಹಂತಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಸಾ: ಕೆರಕಳ್ಳಿ ತಾ: ಜೇವರ್ಗಿ ಇವರು ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡುತ್ತಲೆ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಫರಥಾಬಾದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ :
ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 13-03-2017 ರಂದು 2 ಪಿಎಮ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪರುಶರಾಮ ತಂದೆ ಬಾಬು ವಡ್ಡರ  ಹಾಗೂ  ಇನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಸಾ: ಖಣದಾಳ ಕುಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣ್ಪಪಾ ನಾಟೀಕಾರ ಸಾ: ಖಣದಾಳ ರವರ ಮಗಳನ್ನು ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಸದರಿಯವನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅವನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.