Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, May 26, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 25-05-2013 gÀAzÀÄ 2-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀÄ£ÀßlV UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è£À ¥sÁ¥sÁgÁªÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ PÉgÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀªÉÇÃðvÀÛªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ±ÀAPÀæAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ 45ªÀµÀð, dAUÀªÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB PÀÄ£ÀßlV vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ «gÉñÀ£ÀÄ vÀªÀÄä JªÉÄä ªÀÄvÀÄÛ JªÉÄä PÀgÀÄ ºÁUÀÆ PÀÄj ªÀÄjUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ, DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj PÉgÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ, ªÀÄļÀÄV G¹gÀÄUÀnÖ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 19/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:-26/05/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 00-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¥ÉÆÃvÁß¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÉÆvÁß¼À ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ PÉ.F.©.D¦Ã¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÈvÀ C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¸ÀÄ CAzÁdÄ 30 jAzÀ 35 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£ÀªÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV oÀPÀÌgÀPÉÆlÄÖ ¸Á¬Ä¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉÃAiÉÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛz,É F WÀl£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ£À JgÀqÀÆ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ vÉÆqÉAiÀĪÀgÉUÉ PÀmÁÖV vÀÄAqÀÄ vÀÄAqÁV ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, JqÀUÀqÉAiÀÄ ªÀÄ°QUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ºÀuÉUÉ ¥ÉmÁÖV ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ§AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è lPÀÌgÀPÉÆlÖ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀjavÀ ªÀÄÈvÀ ªÉåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ ²æà gÁªÀÄPÀȵÀÚ ºÉZï.¹.27.§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 124/2013. PÀ®A,279, 304(J), L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« PÁ¬ÄzÉ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 22-05-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 22.30 UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉUÉ ¹gÀªÁgÀ-ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ eÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ ¸ÀÆUÀÆgÉñÀégÀ «Ä¯ï ªÀÄÄAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ «gÉñÀ 26 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: PÁgÀ £ÀA -PÉJ-36/JªÀiï 5408 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¹gÀªÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA-PÉJ-36/JªÀiï 5408 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ PÁåA¥ï PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ¤AvÀÄPÉÆArgÀĪÀ PÀȵÀÚ£À¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 107/2013 PÀ®AB,279,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 24.05.2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±ÁgÀzÀªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀgÁd eÁw :°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ±ÁRªÁ¢ ºÁ: ªÀ: ¯Éçgï PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ £ÁUÀgÁd FvÀ£ÀÄ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸Á: ±ÁRªÁ¢ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 2 d£ÀgÀÄ PÀÆr E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÁr ºÀ£À UÉzÀÄÝPÉÆArzÀÝPÉÌ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¹lÄÖ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 25.05.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ £ÁUÀgÁd£À£ÀÄß CªÀgÀgÀÄUÀ¼ÀÄ MvÁÛAiÀÄ¥ÀƪÀðPÀªÁV E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÁqÀ®Ä ±ÁRªÁ¢ UÁæªÀÄzÀ CªÀiÁvÉÊAiÀÄå vÁvÀ£À UÀÄrAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÁr £ÀAvÀgÀ 5.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è £ÁUÀgÁd£ÀÄ ºÀt UÉ¢ÝzÀÝgÀ §UÉÎ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ElÄÖPÉÆAqÀÄ CvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DvÀ£À PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß UÀnÖAiÀiÁV EZÀÄQ PÉƯɪÀiÁrzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 25.05.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 166/2013 PÀ®A: 302 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 


 


 


 


 

ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦AiÀiÁ¢ð ªÀÄ®èªÀÄä vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¸Á:¨ÉÆÃVgÁªÀÄ£ÀUÀÄAqÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£ÀßVzÀÝ LzÀÄd£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ¥ÉÊQ »jAiÀĪÀ¼À£ÀÄß ¸Á§tÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ PÀªÀÄzÁ¼ï 30 ªÀµÀð£ÉÃzÀݪÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ DvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ D¹ÛAiÀÄ°è vÀ£ÀßUÉ ¥Á®ÄPÉÆqÀĪÀAvÉ ¦AiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸À® dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄßPÉÆqÀ°®è CAzÀgÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄzÁV PÉÆ¯É ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ CzÉà jÃwAiÀiÁV ¢:25-05-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ ¸Á§tÚ£ÀÄ CzÉ ºÉƯzÀ ¸ÀA¨sÀAzÀªÁV ¦AiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄfêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ PÀnÖUɬÄAzÀ ¨Á¬ÄUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ°èzÀÝ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©zÀÄÝ ºÉÆVgÀĸÀÀÄvÀÛªÉ H½zÀ E§âgÀÄ DgÉƦvÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqɪÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉƦ ¸Á§tÚ£ÀÄ ¦AiÀiÁ¢ðUÉ PÁ°¤AzÀ ªÀÄvÉÛ MzÀÄÝ M¼À¥ÉÃlÄÖUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 77/13 PÀ®A.323,324,307.504.506¸À»vÀ34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:26.05.2013 gÀAzÀÄ 149 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19,700/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

a

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-05-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-05-2013

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 20-05-2013 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಗುಂಡಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಸಾ: ಕಪ್ಪೆಕರಿ, ಸದ್ಯ: ಕೋಳಾರ(ಕೆ) EªÀgÀ ದೊಡ್ಟಪ್ಪನ ಮಗನಾದ ತಿರ್ಥಯ್ಯ ತಂದೆ ನಾಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರು ಹಾಗು Hj£À ಸಂಗಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಇಬ್ಬರು ಬೀದರನಿಂದ ಕಪ್ಪೆಕೆರಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೌಠಾ(ಕೆ) - ಬಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮದ್ಯೆ ಬೀದರ ಔರಾದ ರೋಡಿನ ಮೆಲೆ ಎದುರಿನಿಂzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಅಣ್ಣನಾದ DgÉÆæ £ÁUÀAiÀiÁå vÀAzÉ UÀÄAqÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á: PÀ¥ÉàPÉÃj ಇತನು vÀ£Àß ಮೋಟಾರ ಸ್ಯಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-38/ಕ್ಯೂ-0862 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಸದರಿ ಮೋಟಾರ ಸ್ಯಕಲ್ ಅತಿ ವೇಗೆ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತನ್ನ ಹಿಡಿತ ತಪ್ಪಿ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ, ಇದರಿಂದ ಸದರಿಯವನಿಗೆ ತಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎಡ ಹಾಗು ಬಲಕೈ ಗಳಿಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯ ಗಳಾVzÀÝjAzÀ ಸದರಿ ನಾಗಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಇವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°ègÀĪÀ G¸Áä¤AiÀiÁ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ DgÉÆæ £ÁUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-05-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2013, PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
ದಿ£ÁAPÀ 25-05-2013 ರಂದು ಟಿ.ವಿ.ಎಸ. ಮೋmÁgï ಸೈPÀ¯ï ನಂ. ಕೆಎ-23/ಎಂ-3316 ನೇದರ ಮೇಲೆ 1) ಮಹ್ಮದ ಹುಸೇನ ತಂದೆ ಮದಾರಸಾಬ ಖುರೇಷಿ ವಯ: 28 ªÀµÀð, ಸಾ: ಹುಡಗಿ, 2) ಫಾರುಕ ತಂದೆ ಖಾಜಾಮಿಯಾ ಖುರೇಷಿ ವಯ: 22 ªÀµÀð, ಸಾ: ಹುಮನಾಬಾದ, EªÀj§âgÀÄ ಬಸವಂತಪೂರಕ್ಕೆ ದನಕರುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹುಮನಾಬಾದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಸವಂತಪೂರ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಬಂದ ಕಾರ ನಂ. ಎಪಿ-29/ಟಿವಿ-1766 ನೇದರ ಚಾಲಕ£ÁzÀ DgÉÆæ ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ರಮೇಶ ಕೊನೇಟಿ ಸಾ: ಉಪ್ಪಲಗಟಕೇಸರ ರಂಗಾರಡ್ಡಿ ಈತನು vÀ£Àß ಕಾರನ್ನು ಅತಿ ಜೋರಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತ ತನ್ನ ಸೈಡ ಬಿಟ್ಟು ರೋಡಿನ ಬಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮ.ಹುಸೇನ ರವರ ಮೋmÁgï ಸೈPÀ¯ïUÉ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೋಡೆದು ಮುಂದೆ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಹುಸೇನ ಇತನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ತ ವೈರಿಗೆ ತಗುಲಿ ಕೆಳಗೆ  ಬಿದ್ದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ºÁUÀÆ ಫಾರುಕ ಈತನಿಗೂ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿ ಸ್ಧಳದಲ್ಲೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ, ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದವರ ಪೈಕಿ ಎಂ.ವಿಷ್ಣು, ಎ.ರವಿಮೋಹನ ಪ್ರಸಾದ, ಎ.ಶರತಕುಮಾರ ಮತ್ತು DgÉÆæ ವೆಂಕಟೇಶ ರವರಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗು ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸೈಯದ ಮುಜೀಬ ತಂದೆ ಸೈAiÀÄzï ಮಸ್ತಾನಸಾಬ ಯಲಗಾರ ಸಾ: ಹುಡಗಿ gÀªÀgÀ zÀÆj£À ಹೇಳಿಕೆ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/2013, PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-05-2013 gÀAzÀÄ DmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ-38/nDgï-5660 £ÉÃzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÀtfPÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²ÑAiÀÄ£ï, ¸Á: PÉƼÁgÀ(PÉ), vÁ: f¯Éè: ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ §PÀÌ¥Àà vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÉƼÁgÀ(PÉ) PÀqɬÄAzÀ-©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £Ë¨ÁzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ §½ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ §ÄPÀ ¸ÁÖ® JzÀÄj£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛ §¢¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸Á: ¸Á¸À£ÀÆgÀ EªÀjUÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀ ªÉƼÀPÉÊUÉ, JqÀUÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É G©âzÀ UÁAiÀÄ, JzÉAiÀÄ°è JqÀ ¥sÀPÁ½AiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ, §PÀÌ¥Àà£À JzÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀ G©âzÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ, ¨É¤ßUÉ, ¸ÉÆAlzÀ°è UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà£À vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ PÀmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ Q« »AzÉ ºÀjzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §® Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ZËzÀj, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: ¸Á¸À£ÀÆgÀ EªÀgÀ£ÀÄß ©æªÀÄì D¸ÀàvÉæ, ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV UÉÆèç¯ï D¸ÀàvÉæ, ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À°è zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄrªÁ¼À¥Àà EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/2013, PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-05-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ PÀȵÁÚf eÁzsÀªï, ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 19-1-320/1, ¨sÀªÁ¤ PÁ¯ÉÆä, ²ªÀ£ÀUÀgÀ (zÀ), ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CPÀÌ ®°vÁ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ gÁd£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ a®PÀªÀ£ÀÄß MqÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ ©ÃgÀÄ«UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß NqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ §mÉÖ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ a¯Á覰èAiÀiÁV ©¸ÁQ, ©ÃgÀÄ«£À ¯ÁPÀgïªÀ£ÀÄß NqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 1) §AUÁgÀzÀ 4 GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CAzÁdÄ vÀÆPÀ 20 UÁæA, C.Q. 20,000/- gÀÆ, 2) §AUÁzÀ 1 ¯ÁPÉÃmï CAzÁdÄ vÀÆPÀ 10 UÁæA, C.Q 30,000/- gÀÆ, 3) §AUÁgÀzÀ 1 ®Qëöä ºÁgï, CAzÁdÄ vÀÆPÀ 20 UÁæA, C.Q. 47,000/- gÀÆ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 1,07,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ §ÄqÀ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÖ£À, ¸Á: §UÀzÀ® EªÀgÀÄ vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ «ÃgÀ±ÀnÖ eÉÆüÀzÁ§PÉ gÀªÀgÀ£ÀÄß «ÄãÀPÉÃgÁ PÁæ¸ÀUÉ ºÉÆV Hl ªÀiÁr §gÉÆÃt CA¢zÀPÉÌ «ÃgÀ±ÀnÖ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.    PÉJ-38/PÉ-3993 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »AzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ «ÄãÀPÉÃgÁ PÁæ¸ÀUÉ §AzÀÄ E½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ Hl ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ «ÄãÀPÉÃgÁ PÁæ¸À¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀzÁ£À zsÁ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25-05-2013 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ gÉÆÃqÀ zÁlĪÁUÀ gÁ.ºÉ-9 gÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ£ÁßKSÉýî PÀqÉUÉ M§â C¥ÀjavÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr PÁgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÀuÉUÉ, vÀ®UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ, JqÀ vÉÆqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄvÀÄÛ C°è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/2013, PÀ®A 147, 148, 47, 427, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀA§Ä°AUÀ vÀAzÉ  ªÉÊf£ÁxÀgÁªï ¥ÉưøÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: vÁ¼ÀªÀÄqÀV ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀgÁªï ¥ÉưøÀ ¥Ánî ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: vÁ¼ÀªÀÄqÀV UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀ ªÀÄzsÀå ºÉÆîzÀ°èAiÀÄ zÁjAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆîzÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¥ÉÊ¥ï ¯ÉÊ£ï, PÀ©â£À ¨É¼É ºÁ¤ ªÀiÁrzÁUÀ, PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ°, §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj ¯Álj ¤µÉÃzsÀ zÀ¼À «±ÉõÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2013, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-05-2013 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ vÁ®ÆQ£À ¸ÀPÀÌgÀUÀAdªÁr UÁæªÀÄzÀ MAzÀÄ ºÉÆÃl®£À°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É JA§ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆà ªÀw¬ÄAzÀ r.f. gÁdtÚ ¦L C.¯Á.¤ zÀ¼À «±ÉõÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ, ¸ÀzÀj UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV DgÉÆæ ¹zÁÝgÉÆÃqÀ vÀAzÉ eÁ¯ÉÃAzÀæ ¨ÁªÀUÉ ªÀAiÀÄ: CAzÁdÄ 28 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀPÀÌgÀUÀAdªÁr, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆÃl® ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, CªÀ£À ºÉÆÃl®¤AzÀ AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì 180 JA.J¯ï 35 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 1750/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉAiÀÄļÀî ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj ¯Álj ¤µÉÃzsÀ zÀ¼À «±ÉõÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/2013, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-05-2013 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ vÁ®ÆQ£À ¸ÀPÀÌgÀUÀAdªÁr UÁæªÀÄzÀ MAzÀÄ ºÉÆÃl®£À°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É JA§ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆà ªÀw¬ÄAzÀ r.f. gÁdtÚ ¦L C.¯Á.¤ zÀ¼À «±ÉõÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ, ¸ÀzÀj UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV DgÉÆæ ¥ÀæºÁèzÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ZÀl£À½î ªÀAiÀÄ: CAzÁdÄ 30 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀPÀÌgÀUÀAdªÁr, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À ºÉÆÃl® ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, CªÀ£À ºÉÆÃl®¤AzÀ AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì 180 JA.J¯ï £À 32 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 1600/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉAiÀÄļÀî ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.