Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, January 21, 2017

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2017 PÀ®A: 353,354,114 ¸ÀA 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 20/01/2017 gÀAzÀÄ 4 ¦JªÀiï PÉÌ ²æêÀÄw J¸ï.J¸ï vÉð ¥Éưøï E£Àì¥ÉÃPÀÖgÀ ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉ ¥Àæ¨sÁgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20/01/2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¤AiÀÄAvÀæt PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ ªÀiÁ£Àå ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀëzÀ £ÁAiÀÄPÀgÁzÀ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À RUÉð ¸ÁºÉçgÀÄ AiÀiÁzÀVj vÁ®ÆQ£À AiÀÄgÀUÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ £ÀUÀgÀPÉÌ §gÀĪÀªÀjzÀÝjAzÀ F §UÉÎ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤AiÀÄAvÀæt PÉÆuɬÄAzÀ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ ¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÀvÀqÉAiÀiÁUÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ avÁÛ¥ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ rVæ PÁ¯ÉÃd PÁæ¸À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀgÀPÁj EAlgÀ¸É¥ÀÖgÀ ªÁºÀ£À £ÀA .PÉJ 33 f 0111 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²ªÀ£ÀUËqÀ J¦¹ 39 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÀ¼É §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀ¼É L.© ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èzÀÝ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÉgÀªÀÅUÉƽ¸ÀÄvÁÛ L.© JzÀÄj£À §¸ÀªÉñÀégÀ SÁ£ÁªÀ½ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj gÀ¸ÉÛ ªÀÄzsÀåzÀ°è JgÀqÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ¸ÀªÁgÀgÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛ ªÀÄzsÀåzÀ°è ¤AwgÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ¸ÀªÁgÀjUÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß vÉUɬÄj CAvÁ w½¹zÁUÀ ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ¸ÀªÁgÀgÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÁgÀÄ ¤AwzÉ ªÉÆzÀ®Ä CzÀ£ÀÄß vÉUɬĹ, CzÀ£ÀÄß vÉUɬĹzÀgÉ ªÀiÁvÀæ £ÁªÀÅ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £Á«§âgÉ ¤AwgÀÄvÉÛãÀÄ £ÀªÀÄäAvÉ E£ÀÄß ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¤AwªÉAiÀįÁè, £Á«§âgÉ ¤ªÀÄUÉ PÁt¸ÀÄvÉÛêÉAiÉÄà CªÀgÁågÀÄ PÁt¸ÀÄwÛ®èªÉà CAvÁ KgÀÄ zsÀé¤AiÀÄ°è £À£Àß PÀqÉ PÉÊ ªÀiÁr ªÀiÁvÁrzÀÄÝ, £Á£ÀÄ £À£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹, ¥ÀÄ£ÀB CªÀjUÉ ªÀiÁ£Àå ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ PÁAUÉæÃ¸ï ¥PÀëzÀ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ §gÀÄwÛzÁÝgÉ zÀAiÀÄ«lÄÖ gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÀvÀqÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃr CAvÁ w½¹zÀgÀÆ £ÁªÀÅ vÉUÉAiÀÄĪÀÅ¢®è ¨ÉÃQzÀÝgÉ £ÀªÀÄUÉ »ÃUÉ UÁr ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÛ°èAiÉÄà PÉÆÃnðUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ CAvÁ CqÁØ¢rØAiÀiÁV ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ªÀÄzsÀå £À£Àß ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÀvÀqÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀªÁgÀgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÁzÀ 1) PÉJ 33 PÉ 2224 §eÁd r¸À̪ÀgÀ £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ZÀ£Àß«ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ¸Á:UÀqÉظÀÆUÀÆgÀ, 2) ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ 36 eÉ 857 »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàîAqÀgÀ £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ±ÀAPÉætÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄÄAqÀgÀV ¸Á:UÀqÉظÀÆUÀÄgÀ EªÀgÀ »A§¢ ¸ÀªÁgÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀtÚ CAUÀr ¸Á:UÀqÉظÀÆUÀÆgÀ 3 d£ÀgÀÆ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ¤AwgÀĪÀ PÁgÀ vÉUÉzÀgÉ ªÀiÁvÀæ £ÁªÀÅ ºÉÆÃUÀÄvÉÛêÉ. C°èAiÀĪÀgÉUÉ £ÁªÀÅ E°èAzÀ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CAzÀgÀÄ. CªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV ªÉÄð£ÀAvÉ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÁUÀÆ HgÀ£ÀÄß ºÉýgÀÄvÁÛgÉ. £Á£ÀÄ ZÀ£Àß«ÃgÀ¥Àà£À ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ 33 PÉ 2224 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ«í vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁºÀ£À ¸Àj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ £À£Àß PÉÊ»rzÀÄ QwÛ ©¸ÁQ, ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® ºÁåAqÀ®¤AzÀ £À£Àß ºÉÆmÉÖUÉ w«zÀ£ÀÄ. «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÉætÚ E§âgÀÆ ZÀ£Àß«ÃgÀ¥Àà¤UÉ ¤Ã£ÀÄ UÁr ¸Àj¸À¨ÉÃqÀ F ¥ÉưøÀgÉãÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ CªÀjUÉ £ÉÆÃqÉ ©qÉÆÃt JAzÀÄ ¥ÉÆæZÉÆzÀ£É PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£ÉÆßA¢UÉ vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ZÀ£Àß«ÃgÀ¥Àà E§âgÀÆ £ÀªÀÄä UÁr ªÉÄÃ¯É £ÁªÀÅ ºÉÃAUÁzÀgÀÆ PÀĽvÀÄPÉƼÀÄîvÉÛêÉ, J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ¤°è¸ÀÄvÉÛÃªÉ ¤ªÀÄUÉãÁUÀ¨ÉÃPÀÄ £ÁªÀÅ UÁr vÉUÉAiÀÄĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ RqÁ RArvÀªÁV ºÉý gÀ¸ÉÛ ªÀÄzsÀå ¤AvÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÀvÀqÉ ªÀiÁr PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÁzÀ ¸ÀĤ¯ï «í. ªÀÄÆ°ªÀĤ gÀªÀjUÉ PÀÆqÀ¯Éà §gÀ°PÉÌ ªÉÊgÀ¯É¸À£À°è w½¹zÁUÀ vÀPÀët CªÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀAZÁgÀ ºÁUÀÆ PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÀvÀqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 3 d£ÀgÀ£ÀÄß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ vÉgÀªÀÅUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀAZÁj PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ 1) CªÀÄÈvÀ J.J¸ï.L, 2) ªÀiË£ÉñÀégÀ ºÉZï.¹ 59, 3) dUÀ¢üñÀ ºÉZï.¹ 144 ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ 4) ²ªÀ£ÀUËqÀ J¦¹ 39 EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ PÁgÀ £ÀA. PÉJ 34 J£ï 5470 £ÉÃAiÀĪÀgÁzÀ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ vÀAzÉ E¨Áæ»A¸Á§ AiÀiÁzÀVj, ªÀĺÀäzÀ ªÀıÁPÀ vÀAzÉ ¯Á®¸Á§ ZË¢æ ªÀÄvÀÄÛ C°èzÀÝ ©Ã¢ ªÁå¥ÁjUÀ¼ÀÄ ºÁdjzÀÄÝ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹, £À£ÉÆßA¢UÉ C£ÀÄavÀªÁV ªÀwð¹gÀĪÀ ªÉÄîÌAqÀ 3 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw JAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀA¥ÀÆålgÀ ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ Cfð ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj zÀÆgÀÄ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2017 PÀ®A: 353,354,114 ¸ÀA 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2017 PÀ®A: 323,324,504, ¸ÀA 34  L.¦.¹:- ¦üAiÀiÁ𢠨sÀ®ªÀAvÀgÉrØ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ vÀªÀiÁägÉrØ EªÀgÀÄ CtÚ vÀªÀÄäQAiÀĪÀjzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ RįÁè eÁUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄt¸É VqÀzÀ ¸ÀA§AzÀªÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÝjAzÀ EAzÀÄ ¢: 21-01-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ VqÀ PÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ CzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀÄÝ CAvÁ PÉüÀ°PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀªÀiÁr CªÁZÀѪÁV ¨ÉêzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÁUÀÆ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÝ §UÉÎ C¥ÀgÁzÀ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 21-01-2017¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-01-2016

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/17 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20-01-2017 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1545 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ OgÁzÀ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ eÉÊ ¨sÀªÁ¤ zsÁ¨sÁzÀ°è  C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr OgÁzÀ  gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ  eÉʨsÀªÁ¤ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zsÁ¨sÁzÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä zsÁ¨sÁzÀ°è PËAlgÀ ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ  ªÉåQÛUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä  ªÀ±ÀzÀ°è  MAzÀÄ ©½ ¥Áè¹ÖPÀ aîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ElÄÖPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ £ÉÆÃr RaÃvÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ½UÉ »rzÀÄPÉƼÀĪÀµÀÖgÀ°è E§âgÀÄ ªÉåQÛUÀ¼À°è M§â ªÉåQÛ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ »rzÀÄPÉÆAqÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄ  ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ©½ aîzÀ°è ¥Àjò°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä 1) 750 JA J¯ï G¼Àî £ÁPËmï ¸ÁÖçAUï ©Ãgï ¨Ál¯ï MlÄÖ 11EzÀÄÝ CªÀUÀ¼À CA.Q 1320/-gÀÆ 2) 180 JA J¯ï G¼Àî 08 EA¦jAiÀÄ¯ï §Æè «¹Ì ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ CA.Q 1064/- gÀÆ 3) 180 JA J¯ï G¼Àî 05 ¨ÁåUÀ¥ÉÊ¥Àgï «¹Ì ¥ÁPÉÃlUÀ¼ÀÄ CA.Q 375/- gÀÆ 4) 180 JA .J¯ï G¼Àî 10 N®Ø vÀªÉÃgÀ£ï  «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÁPÉÃlUÀ¼ÀÄ CzÀgÀ  C;Q; 650/- gÀÆ, »ÃUÉ MlÄÖ 3409/- gÀÆ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj  ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÉåQÛUÉ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À ºÁUÀÆ ¸ÀgÁ¬Ä vÀA¢gÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¨Á§Ä vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Áà §ÄPÁÌ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð, eÁ; °AUÁAiÀÄvÀ G; PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á; dÆd£Á CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ DvÀ¤UÉ Nr ºÉÆÃzÀ ºÉÆÃzÀ ªÉåQÛAiÀÄ ºÉøÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ UÉÆÃgÀ£Á¼É ¸Á, ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä J°èAzÀ vÀAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä PÁ¼À ¸ÀAvÉAiÀÄ°è vÀAzÀÄ E°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/17 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ; 20/01/2017 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦,J¸ï,L [PÁ,¸ÀÄ] gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ, CA¨É¸ÁAVé PÁæ¸À ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛ C£Á¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ MAzÀÄ ©½ ¥Áè¹ÖPï aîzÀ°è ¸ÁgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤AwzÁÝ£É, CAvÁ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr  DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀĨsÁµï vÀAzÉ ¥sÀįï¹AUï gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 34 eÁ; ®A¨Át G; PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á; PÀ¼À¸ÀzÁ¼À FvÀ£ÀÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ MAzÀÄ ©½ ¥Áè¹ÖPï aîªÀ£ÀÄß  ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV aîzÀ°è 1] N,n «¹Ì 180 JªÀÄ,J¯ï £À 11 ¸ÁgÁ¬Ä ¥ËZïUÀ¼ÀÄ C,Q 682/- [MAzÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä ¥ËZï ¨É¯ÉÉ 62 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ.]2] N,¹ «¹Ì 90 JªÀÄ,J¯ï £À 30 ¸ÁgÁ¬Ä ¥ËZïUÀ¼ÀÄ C,Q 780/-  [MAzÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä ¥ËZï ¨É¯É 26 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ.]3] L,© 180 JªÀiï,J¯ï £À 10 ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C,Q 1320/- [MAzÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál° ¨É¯É 132 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ.] MlÄÖ ¸ÁgÁ¬Ä ¨É¯É 2,782/-  £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 03/17 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 20-01-2017 gÀAzÀÄ UÀ« ZÀZÀð ºÀwÛgÀ ªÀÄAUÀ®¥ÉÃmïzÀ°è M§â ªÀÄ»¼É ¥ÁgÀªÀiÁä UÀAqÀ CA§uÁÚ ¸ÉÆ£É ªÀAiÀÄ 46 ªÀµÀð eÁw Qæ±ÀÑ£À G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: AiÀÄtPÀÄgÀ UÁæªÀÄ vÁ: ¨sÁ°Ì ¸ÀzÀå ¨ÉÃvÀèºÉêÀÄ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 03  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 03 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV C¸ÀܪɸÀÜAiÀiÁVzÀÄÝ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ZÀZÀðUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è w½¹ ºÉÆÃVzÀÄÝ ZÀZÀð ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ  ªÀÄgÀPÉÌ vÀ£Àß ¹ÃgɬÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆArgÀÄvÁ¼É CAvÁ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æà AiÀıÀªÀAvÀ vÀAzÉ CA§uÁÚ ¸ÉÆ£É ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw Qæ±ÀÑ£À G: ¯ÁåA§ mÉQß±À£À ¸Á: AiÀÄtPÀÄgÀ UÁæªÀÄ vÁ: ¨sÁ°Ì ¸ÀzÀå ¨ÉÃvÀèºÉêÀÄ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/17 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/01/2017 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÀézÉò ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß C¢ü£ÀzÀ°ènÖPÉÆAqÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¨Áwä ¹PÀÌzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV ¨sÁ°Ì-OgÁzÀ (J¸ï) PÉÆAUÀ½ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆrzÁUÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¥Áå²AiÀÄ£ï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É CgÀ«AzÀ vÀAzÉ gÁeÉgÁªÀÄ ªÉÆÃgÉ, ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð, eÁw ªÀÄgÁoÀ, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| PÉÆAUÀ½ vÁ|| ¨sÁ°Ì CAvÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß C¢ü£ÀzÀ°è EgÀĪÀ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ PÁ¯ÉÃd ¨ÁåUÀ ¥Àj²Ã°¸À®Ä CzÀgÀ°è ¸ÀézÉòAiÀÄ ªÀÄzÀå M®Ø mÁªÀgÉ£ï (N.n) 180 JªÀiï.J¯ï.  UÁvÀæzÀ 20 ¥ÀÄlÖzÀ «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ ¨ÉÊPï £ÀA. PÉ.J.-36/E-5501 £ÉÃzÀÄÝ EzÀÄÝ, EzÀgÀ zÁR¯Áw PÉüÀ®Ä vÀ£Àß §½ E®èzÁV w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼À«£À°ègÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ CjvÀÄ F ¨ÉÊPÀ ¨É¯É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15,000/- gÀÆ  ºÁUÀÄ zÉÆgÉvÀ ¸ÀgÁ¬Ä 20 ¨Ál°UÀ¼À ¨É¯É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1240/- gÀÆ  £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/17 PÀ®A 15(J),32(3) PÉ.E. JPÀÖ  :-
¢£ÁAPÀ 20/01/2017 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ¨ÁwäzÁgÀjAzÀ ªÀiÁ»w ¹éÃPÀj¹zÉÝãÉAzÀgÉ, UËgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ  ¸ÀézÉò ªÀÄzÀå  ¨ÁnèUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀĪÀªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr C£ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¤AwgÀĪÀ ¨Áwä ¹QÌzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ  1830 UÀAmÉUÉ UËgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÜ®zÀ°è M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß C¢ü£À N¯ïØ lªÉÃjAiÀÄ£ï «¹Ì (N.n.) ¸ÀgÁ¬Ä  ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÄÝ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ £Àqɹ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄaAzÀæ PÁA¨Éî ªÀAiÀĸÀÄì: 35 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹. ºÉÆðAiÀÄ G: QÃgÁuÁ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: UËgÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. DvÀ£À C¢ü£À EgÀĪÀ ¸ÀgÁ¬Ä  180 JªÀiï.J¯ï. ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥Àj²Ã°¸À®Ä N¯ïØ lªÉÃjAiÀÄ£ï «¹Ì (N.n.) 180 JªÀiï.J¯ï.  ¥ÀÄlÖzÀ 1 a®ègÉ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál¯ï C¢ü£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆArzÀÄÝ EzÀgÀ §UÉÎ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ C§PÁj C¢üPÁjAiÀĪÀjAzÀ C£ÀĪÀÄw /CAUÀrAiÀÄ gÀ²Ã¢ PÉüÀ¯ÁV vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀ®Ä ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÁV, ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÁV M¦àPÉÆAqÀ£ÀÄ. FvÀ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀézÉò ªÀÄzÀå (¸ÀgÁ¬Ä) d£ÀjUÉ a®ègÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ PÁ£ÀÆ£À ¨Á»ÃgÀªÉAzÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÉÆgÉvÀ ªÉÄð£À N¯ïØ lªÉÃjAiÀÄ£ï «¹Ì (N.n.) 180 JªÀiï.J¯ï.  ¥ÀÄlÖzÀ 1 ¨Ál¯ï CzÀgÀ°è 90 JªÀiï.J¯ï. ¸ÀgÁ¬ÄªÀżÀîzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï UÁè¸ï ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀzÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/17 PÀ®A 15(J), 32(3) PÉ.E. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/01/2017 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ  ¨ÁwäzÁgÀjAzÀ ªÀiÁ»w ¹éÃPÀj¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ r.PÉ zsÁ¨ÁzÀ JzÀgÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ  ¸ÀézÉò ªÀÄzÀå  ¨ÁnèUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀĪÀªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr C£ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¤AwgÀĪÀ ¨Áwä ¹QÌzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ  2030 UÀAmÉUÉ ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ r.PÉ zsÁ¨ÁzÀ JzÀgÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÜ®zÀ°è M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß C¢ü£À N¯ïØ lªÉÃjAiÀÄ£ï «¹Ì (N.n.) ¸ÀgÁ¬Ä  ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÄÝ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ £Àqɹ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ªÀÄqÉÆüÀ¥Áà ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀĸÀÄì: 29 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: zsÁ¨ÁzÀ°è PÉ®¸À ¸Á: ¨ÉîÆgÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. DvÀ£À C¢ü£À EgÀĪÀ ¸ÀgÁ¬Ä  180 JªÀiï.J¯ï. ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥Àj²Ã°¸À®Ä N¯ïØ lªÉÃjAiÀÄ£ï «¹Ì (N.n.) 180 JªÀiï.J¯ï.  ¥ÀÄlÖzÀ 1 a®ègÉ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál¯ï C¢ü£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆArzÀÄÝ EzÀgÀ §UÉÎ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ C§PÁj C¢üPÁjAiÀĪÀjAzÀ C£ÀĪÀÄw /CAUÀrAiÀÄ gÀ²Ã¢ PÉüÀ¯ÁV vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀ®Ä ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÁV, ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÁV M¦àPÉÆAqÀ£ÀÄ. FvÀ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀézÉò ªÀÄzÀå (¸ÀgÁ¬Ä) d£ÀjUÉ a®ègÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ PÁ£ÀÆ£À ¨Á»ÃgÀªÉAzÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÉÆgÉvÀ ªÉÄð£À N¯ïØ lªÉÃjAiÀÄ£ï «¹Ì (N.n.) 180 JªÀiï.J¯ï.  ¥ÀÄlÖzÀ 1 ¨Ál¯ï CzÀgÀ°è 90 JªÀiï.J¯ï. ¸ÀgÁ¬ÄªÀżÀîzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï UÁè¸ï ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/17 PÀ®A 15(J), 32(3) PÉ E JPÀÖ :-
ದಿನಾಂಕ 20-01-2017 ರಂದು 2000 ಗಂಟೆಗೆ ಎಎಸ್ಐ ಕರಬಸಪ್ಪಾ ರವರು  ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕಳಸದಾಳ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬಸ್ಸ ತಂಗುದಾನದ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿಯಲು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ   2015 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟು ಭಾತ್ಮಿಯಂತೆ ಕಳಸದಾಳ ಕ್ರಾಸ ಬಸ್ಸ ತಂಗುದಾನದಿಂದ 100 ಮೀಟರ ಮುಂಚೆ 2045 ಗಂಟೆಗೆ ತಲುಪಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀಪಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬಸ್ಸು ತಂಗುದಾಣದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಲು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಂಗುದಾಣದ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖುಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಸರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ್ಯದನ್ನು ನೋಡಿ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು 2050 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರಾಯಿ ಖರಿದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜನರು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಸರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಆತನ ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಲು ತನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಲಾಸ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಮೇತ್ರೆ ವಯ ವಯ 50 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಕುರುಬ ಉದ್ಯೋಗ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಕಳಸದಾಳ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಅಲ್ಲೆ ಆತನ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಚೀಲವಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎನಿದೆ ಅಂತಾ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲಗಳಿವೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದನು. ನಾನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಲು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ವಿಷ್ಕಿ 90 ಎಂ ಎಲ್‌‌ನ 20 ಬಾಟಲಗಳಿದ್ದು ಒಂದರ ಬೆಲೆ 26 ರೂಪಾಯಿ 20 ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲಗಳ ಬೆಲೆ 520 ರೂಪಾಯಿ ನೇದ್ದನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


Kalaburagi District Reported Crimes.

ಅಪಜಲಪೋರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 20/01/2017 ರಂದು  6.00 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಹುಸೇನ @ ಸದ್ದಾಮ್ ತಂದೆ ದಸ್ತಗೀರ ಸಾ|| ಮಾತೋಳಿ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರ ಸಾರಂಶವೇನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 20/01/2017 ರಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂದಿಕರಾದ ಹಾಜಿಮಲಂಗ ತಂದೆ ಶಾಬುದ್ದೀನ ಪಟೇಲ ಇವರ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಮಲ್ಲಾಬಾದ  ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಮದುವೆಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಾದ ಅಮೀನಬೀ ಇಬ್ಬರು  ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನಾದ ಸೈಫನ ||22 ವರ್ಷ ಇತನು ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-32 ಇಎನ್-4104 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದನು ನಂತರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸೈಫನ ಈತನು ಚಿಂಚೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ 4.00 ಪಿಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಅಲಬಣ್ಣ ಬಬಲೇಶ್ವರ ಇವರು ನನ್ನ ಮೋಬೈಲ್ ಗೆ ಕಾಲ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ರೇವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸೈಫನ ಈತನು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಲ್ಲಾಬಾದ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತೆ ರೋಡಿನ ಬಲಬಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಿದ್ದಣ್ಣಗೌಡ ಬಾದನಳ್ಳಿ ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕದ ತೆಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ  ನಾನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹಾಗು ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಹಂತಪ್ಪ ಬಬಲೇಶ್ವರ, ದಸ್ತಗೀರ ಸಧಾಪ್ ಕೂಡಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನಾದ ಸೈಫನ ಈತನು ಮಲ್ಲಾಬಾದದಿಂದ ರೇವೂರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕದ ಸಿದ್ದಣ್ಣಗೌಡ ಬಾದನಳ್ಳಿ ರವರ ಹೊಲದ ಪಕ್ಕದತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದನು ಅವನ ತಲೆಯ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಗು ಮುಖಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ  ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದನು ನಂತರ ನಾವು  ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಫಜಲಪೂರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶವಗಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನಾದ ಸೈಫನ ತಂದೆ ದಸ್ತಗೀರ ಅಂಕಲಗಿ ||22 ವರ್ಷ ಇತನು ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಹಿರೋ ಸ್ಟ್ಯಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ನಂ ಕೆಎ-32 ಇಎನ್ 4104 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಚಿಂಚೋಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಮಲ್ಲಾಬಾದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ  ರೋಡಿನ ಬಲಭಾಗದ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಕಾರಣ ಮಾನ್ಯರವರು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಫೀರ್ಯಾದಿ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 10/2017 ಕಲಂ 279, 304() ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ..
¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉ : ¢: 20/1/17 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10:30 UÀAmɬÄAzÀ 11:30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆæüvÀ£ÀÄ PÀqÀt UÁæªÀÄzÀ ²æà ±ÀAPÀgÀ° AUÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤ PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæüvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀj AzÀ ºÀt ¥ÀqÀzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1040/- gÀÆ ªÀÄlPÁ aÃn MAzÀÄ ¨Á® ¥É£Àß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁVzÉ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ..
¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉ : ¢:20/01/17 gÀAzÀÄ 5:54 ¦JªÀÄ UÀAmÉ AiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæüvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢ PÀ® §ÄgÀV zÁ® «Ä®zÀ°è CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C°ègÀĪÀ £ËPÀjUÉ CªÁåZÀÒ ªÁV ¨ÉÊzÀÄ  UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁr vÀÆPÀzÀ UÀtPÀAiÀÄAvÀæ PÀwÛ ºÉÆgÀUÀqÉ MUÉzÀÄ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ  ºÁQzÀ §UÉÎ ವರದಿ..
ಅಪಜಲಪೋರ ಠಾಣೆ : ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 20-01-2017 ರಂದು 11.30 ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ  ಎಎಸ್ಐ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ ರವರು  ಒಂದು ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿ, ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸದರ ವರದಿಯ ಸಾರಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 20-01-2017 ರಂದು 10:00 ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರಾದ ಹೆಚ್ ಸಿ-449 ಚಂದ್ರಕಾಂತ, ಪಿಸಿ-339 ಗುಂಡಪ್ಪ, ಶಿವಾನಂದ ಸಿಪಿಸಿ-983  ರವರನ್ನು ಸಂಗಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅಫಜಲಪೂರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ, ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದ್ದೆನೆಂದರೆ, ಬನ್ನಟ್ಟಿ ಶಿವಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನಲ್ಲಿ ಮರಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಅಫಜಲಪೂರ ಕಡೆ ಹೋಗುತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ, ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮಾನ್ಯ ಸಂಗಮೇಶ ಪಾಟೀಲ ಸಿಪಿಐ ಸಾಹೇಬರು ಅಫಜಲಪೂರ ರವರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ಸಿಪಿಐ ಸಾಹೇಬರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ  ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರಾದ 1) ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ಗಿರಿಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಡ್ಲೇವಾಡ 2) ಸೊಂದಪ್ಪ ತಂದೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೊಸಮನಿ ಸಾ: ಇಬ್ಬರು ಅಫಜಲಪೂರ ಇವರನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ  ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಸದರಿಯವರು ಪಂಚರಾಗಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಮಾನ್ಯ ಸಿಪಿಐ ಸಾಹೇಬರು ನಾನು ಪಂಚರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ  ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರೆಲ್ಲರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ 10:20 ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು. 10:35 ಎಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಬನ್ನಟ್ಟಿ  ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಬರುತ್ತಿತ್ತು, ಆಗ ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಕೈ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪನ್ನು ನೋಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದನು. ಆಗ ಸಿಪಿಐ ಸಾಹೇಬರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ನಾನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಚೆಕ್ಕ ಮಾಡಲು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಟ್ರೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ತುಂಬಿದ್ದು ಇತ್ತು ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂಬರ ಕೆಎ-32 ಟಿಎ-9703 ಅಂತಾ ಇದ್ದು ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ .ಕಿ 5,00,000/-ರೂ  ಇರಬಹುದು. ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಟ್ರೈಲಿಯಲಿದ್ದ ಮರಳಿನ .ಕಿ 3000/- ರೂ ಇರಬಹುದು. ನಂತರ ಸದರಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ 10:40 ಎಮ್ ದಿಂದ 11:40 ಎಮ್ ವರೆಗೆ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೂಲಕ ವಶಕ್ಕೆ ತಗೆದುಕೊಂಡೆನು. ನಂತರ ಸದರಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳು ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 20/01/2017 ರಂದು 11.30 ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು, ಸದರಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮರಳು ಸಾಗಿಸುತಿದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕ & ಮಾಲಿಕನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಸ್.ಹೆಚ್. ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ವರದಿ ನಿಡಿದ್ದು ಸದರ ವರದಿಯ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಅಫರಾಧ ಸಂ 09/2017 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಲಂ 21(1) ಎಮ್ ಎಮ್ ಡಿ ಆರ್ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ.
ಯಡ್ರಾಮಿ ಠಾಣೆ :  ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 20-01-2017 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8;30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ರಾಯಪ್ಪ ಕದನಳ್ಳಿ ಸಾ|| ಬಳಬಟ್ಟಿ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗಣಿಕಿಕೃತ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿ ಹಾಜರ ಪಡಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ನನಗೆ 1] ಸಿದ್ದಮ್ಮ, 2] ಸುನಂದಾ, 3] ರೇಣುಕಾ, 4] ಪಾರ್ವತಿ, 5] ಹಣಮಂತರಾಯ, 6] ದೇವಮ್ಮ, 7] ಜೋತಿ ಹೀಗೆ 7 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿರುತ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಗಳು  ಸದ್ಯ 11 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ದಿನಾಂಕ 17-01-2017 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 05;00 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಬೈಹಿರ ದೇಸೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾಳೆ, ನಂತರ ಮಗಳು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲಾ, ಆಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಗುರಮ್ಮ ಮಗಳೀಗೆ  ಬೈಹಿರದೆಸೆಗೆ ಹೋದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹುಡಕಾಡಿದರು ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲಾ, ನಂತರ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಹಾಗು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಣ್ಣ  ರವರು ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ  ಮಗಳಿಗೆ ಊರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜೇವರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡಕಾಡಿದರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲಾ, ನಂತರ ಮದ್ಯಾಹ್ನ ನಮ್ಮೂರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಗೋಳೆ ಇವನು ನನ್ನ ಮಗ ಹಣಮಂತ್ರಾಯನ ಮೂಬೈಲಿಗೆ ಫೋನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿಗೆ ನಾನು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಿಡ್ನಾಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ನಿವು ಏನು ಮಾಡಕೋತಿರಿ ಮಾಡಕೋರಿ ಅಂತಾ ಅಂದು ಫೋನ ಕಟ್ಟ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ  ನಮ್ಮೂರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಗೋಳೆ ಇವನು ಯಾವುದೋ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ದಿನಾಂಕ 17-01-2017 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 05;00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 05;30 ಗಂಟೆ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಬೈಹಿರದೇಸೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಇಂದು ತಡವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಕಾರಣ ಅಪಹರಣಕ್ಕೊಳಗಾದ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅಪರಹರಣ ಮಾಡಿದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಗೋಳೆ ಈತನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಅರ್ಜಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗುನ್ನೆ ವರದಯಾದಬಗ್ಗೆ.