Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, March 16, 2013

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ: 29/01/2013 ರಂದು 9:30 ಎಎಮ್ ಕ್ಕೆ ನನ್ನ ದ್ಚಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಹಿರೋ ಹೊಂಡ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ ನಂ:ಕೆಎ-25 ಆರ್-3716 ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ:01ಸಿ20ಸಿ-05800 ಇಂಜಿನ ನಂ:01ಸಿ18ಎಮ್-08393 ನೇದ್ದು ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ  ಹೊರಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಾಹನ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿ ಪರಿಚಯಸ್ಥರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯು ನನ್ನ ವಾಹನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ ಹಿರೊ ಹೊಂಡ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್  ಅ.ಕಿ. 25000=00 ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಾಹನವು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ರಾಮ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪಟ್ನೆ ವಯಾ:24 ಉ:ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾ:ಕೈಲಾಶನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:39/2012 ಕಲಂ:379 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಜೇವರ್ಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಮರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಪೀರಪ್ಪ ನಡುವಿನಮನಿ ಸಾ:ಮಲ್ಲಾ (ಬಿ) ತಾ: ಜೇವರ್ಗಿ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 15-03-2013 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 4-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಲ್ಲಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಪ್ಪ ಅವಂಟಗಿ ಇವರ ಹೊಟೆಲದ ಮುಂದೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಒಡೆದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಬೇವನೂರ ಇತನು ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಬಾರಕೊಲ ಗುಣಿಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ. ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:39/2013 ಕಲಂ 324. 504. 506 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸಂ 3(1)(10) ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ.ಟಿ ಪಿ.ಎ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

 
 

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 16/03/2013 gÀAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ºÉZï.¹ 238 gÀªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ G¯ÉèÃTvÀ £ÀA 08/13 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀÄB45 ªÀµÀð, GBMPÀÌ®vÀ£À ¸ÁB¸Á£À¨Á¼À vÁB°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ  EªÀgÀÄ DgÉÆæ £ÀA 1) ]®ZÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉÆmÉßÃPÀ¯ï eÁwBªÀqÀØgï ªÀAiÀÄB50 ªÀµÀð GBMPÀÌ®vÀ£À ¸ÁB¸Á£À¨Á¼À EªÀgÀ°è ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ PÀÆ°PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, PÀÆ° PÉýzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA 1 FvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, ¢£ÁAPÀ 07/02/13 gÀAzÀÄ 4.30 UÀAmÉUÉ ¢£ÀzÀAvÉ ªÀÄ¹Ì UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ FUÉÎ 1 wAUÀ½AzÀ PÀÆ°PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt PÁ®Ä vÀĽzÀÄ, dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ C½AiÀÄ  DgÉÆæ £ÀA. 2] £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ eÁwBªÀqÀØgï ªÀAiÀÄB32 GBªÉĵÀ£ï PÉ®¸À ¸ÁBªÀÄ¹Ì EªÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ PÀAqÀPÀAqÀ°è PÀÆ° PÉüÀÄwÛ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¹©ÃqÀÄvÉÛãÉ, ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀ¥Àà£ÀÄ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£À ºÀwÛgÀ PÀAqÀPÀAqÀ°è PÀÆ°PɼÀÄwÛÃAiÉÄãÀ¯É CAzÀªÀ£É ¦gÁå¢AiÀÄ JqÀ¥ÀPÀÌrUÉ §®ªÁV vÀ£Àß PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ E§âgÀÆ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CAvÁ EzÀÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ G¯ÉèÃTvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/13. PÀ®A 323,324,504,506 & 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

¢£ÁAPÀ 15-03-2013 gÀAzÀÄ 5-30 ¦.JA.PÉÌ ¹AUÁ¥ÀÆgÀÄ ¸ÁªÀj£ï r¸ÀÖ®j ¥sÁåPÀÖj PÁAiÀÄð¥Á®PÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ £ÀA. 2 G¥À PÁ®ÄªÉ ªÀqÀØgÀºÀnÖ gÀªÀgÀÄ ¸ÁªÀj£ï r¸ÀÖ®j ¥sÁåPÀÖj ¹AUÁ¥ÀÆgÀÄ gÀªÀjUÉ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß M¼À¥ÀlÖ DzÉñÀ ¤Ãr ¥sÁåPÀÖjUÉ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ £À¢¬ÄAzÀ ¤ÃgÀÄ JwÛPÉƼÀî®Ä ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¤ÃrzÀÄÝ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ £À¢AiÀÄ°è ¤Ãj£À C¨sÁªÀ EzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ 1) gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀiÁå£ÉÃdgï
2) ²æäªÁ¸À ¥ÀgÀ¸À£À¯ï r¥ÁlðªÉÄAl D¦üøÀgï ¸Á: E§âgÀÆ  ¸ÁªÀj£ï r¸ÀÖ®j ¥sÁåPÀÖj ¹AUÁ¥ÀÆgÀÄ vÀªÀÄä ¥sÁåPÀÖjUÉ £À¢¬ÄAzÀ ¥ÀA¥ï ¸Émï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¤ÃgÀÄ JwÛPÉÆAqÀÄ £À¢AiÀÄ°è ¤Ãj£À ¥ÀæªÀiÁt PÀrªÉÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ½UÉ ¤Ãj£À C¨sÁªÀ GAmÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁr PÁAiÀÄð¥Á®PÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ ªÀqÀØgÀºÀnÖ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ DzÉñÀªÀ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16.03.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ J.©. aPÉÆÌ¥Àà ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¥Á®PÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ 31 £Éà «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉ PÁgÀlV vÁ: UÀAUÁªÀw. PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/2013 PÀ®A. 430, 188 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

ªÀgÀzÀPÀëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:-

                  ¢£ÁAPÀ: 03.05.1999 gÀAzÀÄ  ²æêÀÄw vÀļÀ¹ @ vÀļÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ®ªÀPÀĪÀiÁgï, ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð, G-ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, V¯Éè¸ÀÆUÀÆgÀÄ PÁåA¥ï vÁ-f-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄÄ ®ªÀPÀĪÀiÁ JA§ÄªÀªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  DgÉÆæ £ÀA.1 ®ªÀPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ ¢. gÁWÀªÀgÁªï, ªÀAiÀiÁ-37 ªÀµÀð, G-¹¤ªÀiÁ ªÉÄÃPÀ¥ï ªÀiÁ¸ÀÖgï, ¸Á-UÉÆvÀÛUÉÃj NtÂAiÀÄ §¸ï ¸ÁÖ¥ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ, 4 £Éà gÀ¸ÉÛ, 1 £Éà ªÀÄ£É, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ¤zÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA.2 PÀȵÀÚPÀĪÀiÁj UÀAqÀ PÀA¢ªÀįÁè «ÃgÀ¥Àæ¸ÁzÀ gÁªï, ªÀAiÀiÁ-57 ªÀµÀð, G-ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á-UÉÆvÀÛUÉÃj NtÂAiÀÄ §¸ï ¸ÁÖ¥ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ, 4 £Éà gÀ¸ÉÛ, 1 £Éà ªÀÄ£É, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ  FPÉAiÀÄÄ DgÉÆæ £ÀA.1 ªÀÄvÀÄÛ 3 ²æà ®Qëöäà UÀAqÀ PÁwðPÉÃAiÀÄgÉrØ, ªÀAiÀiÁ-36 ªÀµÀð, G-ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á-UÉÆvÀÛUÉÃj NtÂAiÀÄ §¸ï ¸ÁÖ¥ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ, 4 £Éà gÀ¸ÉÛ, 1 £Éà ªÀÄ£É, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀĪÉÆ£ÀA.9900954872 EªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀiÁVzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÀgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉƸÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÉÆr¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ MvÁ۬ĸÀÄvÁÛ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä MvÁ۬ĸÀÄvÁÛ zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ F §UÉÎ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀASÉå 81/2013 £ÉÃzÀÄÝ ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ 16,03,2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2013 PÀ®A 498(J), 504 gÉ/« 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3 & 4 r.¦ DPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
 

J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝUÀ¼À ¥ÀæPÀgÀt :-

        ¢£ÁAPÀ 15.03.2013 gÀAzÀÄ 23.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð,eÁw:ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÉÆ«ðºÁ¼À FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄAZÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÁÝUÀ DgÉÆæ 1] ¸Áé«Ä vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà 30 ªÀµÀð eÁ: PÀ¨ÉâÃgï, FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ªÀÄAZÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆzÀPÉÆAqÀ ZÁzÀgÀ J¼ÉzÀÄ ¨Á¬Ä ªÀÄÄaÑzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ C¯Éèà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄ®VzÀݪÀ£ÀÄ JzÀÄÝ AiÀiÁgÀÆ JAzÀÄ PÉýzÀ£ÀÄ DUÀ C°èAzÀ DgÉÆæ Nr ºÉÆÃV VqÀzÀ »AzÉ C«vÀÄPÉÆAqÀ£ÀÄ DUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ DvÀ£À£ÀÄß J¼ÀqÀzÀ£ÀÄ CµÀÖgÀ°è C°èUÉ DgÉÆæ £ÀA. 2 ±À²zsÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð eÁ: PÀ¨ÉâÃgï E§âgÀÄ ¸Á|| PÉÆ«ðºÁ¼À vÁ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ, DgÉÆæü 1 ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ 2 E§âgÀÆ ¸ÉÃj £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ UÀÄ¥ÁÛAUÀPÉÌ »ZÀÄQ £É®PÉÌ PÉqÀ«zÀgÀÄ £À£ÀUÉ C¥ÀªÀiÁ£ÀªÁUÀĪÀAvÉ ªÀwð¹zÀgÀÄ C®èzÉà £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ 16.03.2013 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉUÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/2013 PÀ®A 323, 354, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3(I) (X) (XI) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J DåPïÖ 1989, CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

  PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

       ¢£ÁAPÀ:  14-03-2013 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 15-03-2013 gÀ ªÀgÉUÉ ¨É½UÉÎ 09.30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É, PÀ®ä¯ÁzÀ°è DzsÁgÀ PÁqÀ𠤫Äð¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀA¥ÀÆålgÀ MzÀV¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 15.03.2013 gÀAzÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 15.03.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ±Á¯Á ¸ÀºÀ ²Që ¤Ã®°AUÀªÀÄä £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ EzÀÄÝ PÀA¥ÀÆålgï ªÀÄvÀÄÛ 1] ºÉZï.¦ ¸ÁÌöå£Àgï C.Q. gÀÆ. 6000/- 2] ºÉZï.¦ ¸ÁÌöå£Àgï C.Q. gÀÆ. 6000/-3] PÉ£Á£ï ¸ÁÌöå£Àgï C.Q. gÀÆ. 3000/-4] ºÉZï.¦ ¦æAlgï C.Q. gÀÆ. 5000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £À«ÄÃzÀįÁè vÀAzÉ ºÀ©Ã§Ä¯Áè ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: DzsÁgÀ PÁqÀð ªÉÄðéZÁgÀPÀgÀÄ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA: 12-4-32/6, J¯ï.©.J¸ï £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ,gÀªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA, 67/2013 PÀ®A: 457, 380 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

 
 

 
 

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¢£ÁAPÀ: 15-03-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 7-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ §¸ÀªÀgÉqÉØ¥Àà PÀA¥ÀgÉrØ ªÀAiÀiÁ: 30 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; ²æäªÁ¸À PÁåA¥ï  EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀÄÆ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ UÀÄr¸À°£À°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä CAvÁ ¤ÃgÀÄ PÁ¬Ä¸ÀĪÁUÀ, DPÀ¹äPÀªÁV M¯ÉAiÀÄ°è£À ¨ÉAQAiÀÄ Qr UÀÄr¸À°£À D¦üUÉ vÀUÀÄ°, ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ UÀÄr¸À®Ä ºÁUÀÆ UÀÄr¸À°£À°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 62000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ, CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÁWÀvÀ ¸ÀASÉå.02/2013 gÀ ¥ÀæPÁgÀ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

             
 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.03.2013 gÀAzÀÄ  150 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  24,280 /-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-03-2013


div align="justify">
This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-03-2013

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 02/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CAd°¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀÄÄgÀ½zsÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ¨sÉÆë, ¸Á: UÁA¢ü ZËPÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸Àa£À vÀAzÉ ªÀÄÄgÀ½zsÀgÁªÀ GRAqÉ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ PÀgÉAl ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥À®è« £ÉÆÃr PÀÆqÀ¯É ¸Àa£À EvÀ¤UÉ PɼÀUÉ E½¹ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ²æà D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¸Àa£À EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-03-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è °TvÀªÁV PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2013, PÀ®A 102 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå  ¥ÉÆ°¸À ªÀw¬ÄAzÀ ¥Àæ¨sÀÄ ©. ¸ÀÄjãÀ ¹.¦.L. ªÀÄAoÁ¼À ªÀÈvÀÛ EªÀgÀÄ PàbÉÃjAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ°è MazÀÄ n¥ÀàgÀ PÀ¼ÀªÀÅ DzÀzÀÄÝ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è §gÀÄwÛzÉ CªÀävÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ PÀgÉzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ J£ï.ºÉZï £ÀA. 09 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥ÉmÉÆæ°AUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ UÀÄgÀĢåï zsÁ¨sÁ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ zsÁ¨ÁzÀ »A§¢AiÀÄ°è MAzÀÄ n¥Ààgï ¤AwzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ CzÀ£Éß UÀªÀĤ¸ÀÄvÀÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C£ÀégÀ vÀAzÉ gÀ¶ÃzÀSÁ£À ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: zsÁgÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: ºÀqÀPÀÄ PÁ¯ÉÆä ¥ÀgÀ§t (JA.J¸ï),                                 2) ±ÉÃPÀ AiÀÄÄ£Àĸï vÀAzÉ ±ÉÃPÀ ºÀ©Ã§ ±ÉÃPÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: zsÁgÀÆgÀ (JA.J¸ï) EªÀj§âgÀÆ §AzÀÄ n¥ÀàgÀ£À PÁå©£ï£À°è Kj n¥Ààgï ZÁ®Ä ªÀiÁr gÉÆÃr£À PÀqÉ §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj n¥ÀàgÀ£ÀÄß zsÁ¨ÁzÀ §¢AiÀÄ°è «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ vÉqÉzÀÄ ¤°è¹zÁUÀ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀzÀj n¥ÀàgÀ£À°èzÀÝ DgÉÆævÀgÀÄ NqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ CªÀjUÉ ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ, ¸ÀzÀj n¥ÀàgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¸À®Ä w½¹zÁUÀ ¸ÀzÀåPÉÌ ªÁºÀ£ÀzÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ E®è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀÄvÀÛªÉ CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆ®APÀĵÀªÁV «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ n¥Ààgï £ÀA. JA.ºÉZï-44/8111 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-03-2013 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 0400 UÀAmÉUÉ CA¨Éà eÉÆÃUÉÊ £ÀUÀgÀzÀ PÉÆÃlð ºÀwÛgÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj n¥Ààgï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÀÄÛ @ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ ªÀiÁºÁzÉêÀ qÀ¨Éâ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆü¤ªÀgÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄzÀ AiÀįÁè°AUÀ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀ EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ²ªÁ£ÀAzÀ qÀ¨Éâ EªÀgÀ PÀnÖUÉ CqÀØzÀ°è mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉJ-39/7510 gÀ°è M¯ÉUÉ ºÀZÀÄѪÀ PÀnÖUÉ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ°è SÁ° ªÀiÁqÀ®Ä CzÀgÀ qÉæöʪÀgï DgÉÆæ £À© ¸Á: ¸ÉÆãÁ¼À FvÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ vÉÆÃgÀuÁ - ªÀÄÄzsÉÆüÀ (©) gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ PÀvÉÛ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÉÃvÀÄªÉ vÀVΣÀ°è DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ AiÀįÁè°AUÀ ºÁUÀÄ DgÉÆæUÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16-03-2013 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA. 09gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄAoÁ¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ QgÀt vÀAzÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: ºË¹AUÀ ¨ÉÆqÀð PÁ¯ÉƤ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ CPÀëAiÀÄ, «gÉñÀ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-38/JA-1908 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ PÁgÀ£ÀÄß CPÀëAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ §AUÁè PÀqÉUÉ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-38/JA-1537 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÁjUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ £ÀqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀ ZÁ®PÀ CPÀëAiÀĤUÉ JqÀUÀqÉ PÉ£ÉßUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ «gÉñÀPÀ£À UÀmÁ¬Ä NqÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆದಿನಾಂಕ:14/03/2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಸುಕಿನ ಜಾವ 5-00 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಾರದ ಸಮಯ ಸಾಧಿಸಿ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ  ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣ 11,500/- ರೂಪಾಯಿಗಳು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಾಬುರಾವ ಜುಂಜೆ ಸಾ: ಹಿರೋಳ್ಳಿ ತಾಃ ಆಳಂದ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 24/2013 ಕಲಂ: 457380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಯಡ್ರಾಮಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:14-03-2013 ರಂದು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಮಗನಾದ ಮಲ್ಲು ಇತನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಕಬ್ಬಲಿಗ ಜನಾಂಗದವನಾದ ಬಾಬು ತಂದೆ ಪರಸಪ್ಪ ಕಡಕಲ್ ಇತನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮಗನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶನದ್ದು ಬಾಳ ಆಗ್ಯಾದ ಅವನು ನನಗೆ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೈದರೆ ಹೊಡಿತಿನಿ ಅಂತಾ ಹೇಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಮಲ್ಲು ಬಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಾಬುಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಜಗಳವಾಯಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ ಪರಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಡಿವೆಪ್ಪ ಕಡಕಲ್, ಬಾಬು ತಂದೆ ಪರಸಪ್ಪ ಕಡಕಲ್, ಮತ್ತು ಮಲಕಪ್ಪ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಗುಂಡಕನಾಳ ಮೂವರು ಸೇರಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಲುಕೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಎಡ ಕಪಾಳದ ಕೀವಿ ಹತ್ತಿರ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ, ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಳಕೇರಿ ಸಾ: ಕಣಮೇಶ್ವರ ತಾ: ಜೇವರ್ಗಿ  ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:49/2013 ಕಲಂ 341,324,504,506,ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3 (1), (10) ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ ಪಿ.ಎ ಆಕ್ಟ 1989 ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ,