Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, June 2, 2009

Bidar District : Daily Crime Update - 02-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 02-06-2009

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/09 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-06-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣À¹ÃgÀ ¥ÀmÉî vÀAzÉ d°Ã® ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ 52 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: »¯Á®¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ »¯Á®¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÉÆûvÀ ¥ÀmÉî EªÀgÀ ºÉÆÃl®zÀ°è ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÁ§ vÀAzÉ d°Ã® ¥ÀmÉî ¸ÀºÀ C°èUÉ §A¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ vÀ£Àß ¥Á°UÉ §AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr¢Ý CzÀgÀ §zÀ°UÉ £À£ÀUÉ MAzÀÄ ¥Áèl PÉÆr¸ÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ PÉÆr¹gÀĪÀÅ¢¯Áè. £À£ÀUÉ ¥Áèl AiÀiÁªÁUÀ PÀÆr¸ÀÄwÛ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ DgÉÆæ £ÀªÁ§ vÀAzÉ d°Ã¯ï ¥ÀmÉïï EvÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀ ¥Áèl PÀÆqÀĪÀÅ¢¯Áè E£ÉÆߪÉÄä PÉýzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃl®zÀ°èzÀÝ MAzÀÄ UÁf£À UÁè¸À MqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® ºÀuÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01/06/09 gÀAzÀÄ 1520 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²ªÀ°AUÀAiÀiÁå vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀiÁå ¸Á; ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ £ÁªÀÅ P˪À¼Á¸À UÁæªÀÄPÉÌ ±ÀªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀzÀ°è fÃ¥À £ÀA. JªÀiï.JZï-24/¹/2920 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ eÉÆÃd£Á UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à MAzÀÄ §§° VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2009 PÀ®A- 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31/05/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-39/n-798 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß ºÉÆ®zÀ°è £ÉÃV®Ä ºÉÆqÉzÀÄ ¢£ÁAPÀ 01/6/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0645 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®¢AzÀ PÀÄgÀħSÉüÀV UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ Cw ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÀÄgÀħSÉüÀV ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ PÀgÀUÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ PÁå£À¯ï ©æÃqÀÓ£À PÉüÀUÀqÉ mÁæöåPÀÖgÀ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Á- §¼ÀvÀ [PÉ] gÀªÀjUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÉÆArgÀÄvÁÛgÉ . CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :
¢£ÁAPÀ 01/06/09 gÀAzÀÄ ºÀA¢PÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà C¤Ã® vÀAzÉ ªÉAPÀl dUÀvÁ¥À ¸Á; PÁ¸ÀgÀvÀÄUÁAªÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¨sÁªÀ£À ªÀÄzÀÄªÉ EzÀÝ PÁgÀt J®ègÀÄ PÀÄr f¥À £ÀA. JA.JZï.04-8716 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀA¢PÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ ºÀjd£À NtÂAiÀÄ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA.JA.ªÉÊ.L. 4640 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠦AræAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr CgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/09 PÀ®A 377 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-05-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ PÁ²gÁªÀÄ Z˪Àt ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð eÁåw ®A¨Át GB PÀÆ° PÉ®¸À ¸ÁB ¨sÁzÁè¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÉÆêÀÄäUÀ£ÁzÀ ªÀÄzÀ£À EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ £ÀªÀÄä xÁAqÉAiÀÄ PÀgÀÄuÁ , «£ÉÆÃzÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä zÀ£À PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄìĸÀ®Ä £ÀªÀÄÆägÀ ªÀÄ®è¥Áà zsÀ£ÀUÀgÀ EvÀ£À vÉÆÃlzÀ ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆV ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ ªÀÄzÀ£À vÀAzÉ zÀ±ÀgÁxÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆî¢AzÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄvÁÛ£É. §AzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ ªÀÄzÀ£À w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 30-05-09 ªÀÄzsÁåºÀß 1-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ vÀ¹Ã® EvÀ£ÀÄ d§j¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ ªÀÄzÀ£À¢ÃvÀ£À PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®è¥Áà zsÀ£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ¨Á«AiÀÄ°è Fd®Ä ºÉÆÃUÀt £ÀqÉ CAvÁ ºÉý ªÉÄʪÉÄÃ¯É EzÁÝ §mÉÖUÀ¼ÀÄ ©aѹ ¨Á«AiÀÄ M¼ÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ Hj£À 1) PÀgÀÄuÁ vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ 2) «£ÉÆÃzsÀ vÀAzÉ ªÉÆúÀ£À EªÀgÀÄ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀÅ Hj£À zÀ¼À¥Àw CAvÀÄgÁªÀÄ, 2) ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ¸ÀÄ¥Á £ÁAiÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ zÀ±ÀgÁxÀ EªÀjUÉ ªÀÄÄA¨ÉʬÄUÉ w½¹ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÀÆqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢: 01-06-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/09 PÀ®A 366 (J), 376 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31/05/09 gÀAzÀÄ 1730 WÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà SÁvÀUÁªÉ ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð ¸Á: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ vÀ£Àß CvÉÛUÉ DgÁªÀÄ E®èzÉ PÁgÀt ªÀiÁvÁ£Ár¸À®Ä UÉÆÃlð(©) UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ 3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ §A¢zÀÄÝ, F £ÀqÀÄªÉ UÉÆÃlð(©) UÁæªÀÄzÀ ¢Ã¥ÀPÀ vÀAzÉ gÁd¥Áà EqÀUÁgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CA©PÁ ªÀAiÀÄ 14 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ¦æÃwAiÀÄ «µÀAiÀĪÁV vÀ¯É vÀÄA©¹ ¥sÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®QAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 30/05/09 gÀAzÀÄ 1400 WÀAmÉUÉ UÉÆÃlð(©) UÁæªÀÄ¢AzÀ §¸Àì ªÀÄÆ®PÀ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/09 PÀ®A 366(J) L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SÉ PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 01/06/09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀzÀ°è GªÀÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ C£ÀĪÀiÁ£À¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ¢Ã¥ÀPÀ ºÁUÀÆ C¥ÀºÀgÀtPÉÌ M¼ÁUÁzÀ PÀÄ. CA©PÁ EªÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è PÉÆr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¨sÁwäAiÀÄAvÉ GªÀÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉUÉ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉUÉ PÀgÉvÀgÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¨ÉúÀƵÀ EzÀÝ PÁgÀt DgÉÆæ ¢Ã¥ÀPÀ ºÁUÀÆ C¥ÀºÀgÀtPÉÌ M¼ÁUÁzÀ PÀÄ. CA©PÁ EªÀ½UÉ ªÉÊzsÁåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄvÀÄÛ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀiÁ£Àå ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ½AzÀ PÀÄ. CA©PÁ EªÀ¼ÀÄ ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀPÉÌ M¼ÁUÁzÀ §UÉÎ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ DgÉÆæ ¢Ã¥ÀPÀ ºÁUÀÆ C¥ÀºÀgÀtPÉÌ M¼ÁUÁzÀ PÀÄ. CA©PÁ EªÀ¼ÀÄ ¨ÉúÀƵÀ EzÀÄÝ ºÉýPÉ PÉÆqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ ¨ÉúÀƵÀ ¹ÜwAiÀÄ°èzÀÝ PÀÄ. CA©PÁ EªÀ½UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀzÀj C¥ÀºÀgÀtPÉÌ M¼ÁUÁzÀ PÀÄ. CA©PÁ EªÀ½UÉ ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀªÁzÀ §UÉÎ ªÀiÁ£Àå ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ½AzÀ RavÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ PÀ®A 376 L¦¹ £ÉÃzÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À®Ä ªÀÄ£À« ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸À°è¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/09 PÀ®A 279, 338, L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :
¢£ÁAPÀ 01/06/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ¨sÀƪÁ¸ÀÄj ¸Á: zÀ¸ÀªÁr ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ UɼÉAiÀÄgÀÄ PÉÆrPÉÆAqÀÄ wgÀÄ¥ÀwUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ §¹£À°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÁAw §gÀÄwÛgÀĪÀzÀjªÀÄzÀ §¹ì£À QqÀQ¬ÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ ªÁAw ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¹ì£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß §¸ÀìÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPÀ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ QqÀQ¬ÄAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ CUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UɼÉAiÀÄgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ wgÀÄV £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj §¸À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-06-09 gÀAzÀÄ 1630 UÀAlAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ£À DmÉÆzÀ°è PÀĽvÀÄ ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁqzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DmÉÆ¢AzÀ PɼÀUÉ GgÀĽ ©zÀÄÝ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. F ¸ÀA§AzsÀ OgÁzÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/09 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ

OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/09 PÀ®A PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 01-06-09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAlAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÉÃtÄPÁ vÀAzÉ ¨Á§Ä gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð, ¸Á: ¸À¨ï eÉïï xÁAqÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀgÀPÁj §¸ï£À°è PÀĽvÀÄ ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ PÉ.J¸À.DgÀ.n.¹ §¸ï £ÀA. PÉ.J 38/J¥sÀ 418 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É §¸ï dA¥À DVzÀÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PɼÀUÉ GgÀĽ ©zÀÄÝ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/09 PÀ®A PÀ®A 78(111) PÉ.¦.JPÀÖ eÉÆvÉ 420 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-06-09 gÀAzÀÄ 1930 UÀAlAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ OgÁzÀ ¥ÀlÖt ¨sÁAqÉUÀ°èAiÀÄ°è DgÉÆævÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¨sÉÆUÁgÀ ¸Á: ¨ÉÆUÁgÀUÀ°è EvÀ£ÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ¸ÀASÉå §gÉzÀÄ aÃn PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝzÀÄÝ £ÉÆÃr ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ºÉÆÃV ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤ÃSÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï rQÌ M§â¤UÉ UÁAiÀÄ:

¢£ÁAPÀ 30.05.2009 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ°è ¹zÀÝgÀÆqsÀ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ CgÉÆæ ªÀĺÀäzï gÀ¦ü EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ 36 Cgï 529£ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀĺÀäzï eÁ»Ãzï FvÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ²æà ªÀĺÀäzï £Á¹ÃgïgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.58/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

CmÉÆà ¥À°Ö, ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ:

¢£ÁAPÀ 31.05.2009 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ Cgï n N ¸ÀPÀð¯ï¢AzÀ ©Cgï© ¸ÀPÀð¯ïÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¥ÀªÀ£À ¨ÁgïzÀ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CgÉÆæ wªÀÄä¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆà jPÁë £ÀA.J¦22/AiÀÄÄ-0795£ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ CmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV CzÀgÀ°è PÀĽwÛzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà ²æäªÁ¸À, ªÉAPÀmÉñÀ ºÁUÀÄ CgÉÆæ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/09 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

ªÁºÀ£À vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ºÀt ªÉƨÉʯï QvÀÄÛUÉÆAqÀÄ CgÉÆævÀgÀÄ ¥ÀgÁj.

¢£ÁAPÀ:31.05.09gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ eÁ®ºÀ½î wAyt ©æqïÓ E½eÁgÀÄ ¤dð£À ¥ÀæzÉñÀ C°¸Á§£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦AiÀiÁð¢ü ²æà ¨Á§ÄgÁªï ªÀÄvÀÄÛ ²æà «zÁå ¨sÁ¸ÀÌgï UÀÆgÀÆf ºÁUÀÄ «gÀÆ¥ÁPÀëUËqÀgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀté ªÀÄoÀ ºÀÄt¹ºÉÆ¼É UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CgÉÆævÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ @ gÁªÀÄ¥Àà 19 ªÀµÀð, UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà 30 ªÀµÀð, ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà 40 ªÀµÀð ºÁUÀÄ CzÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£ÀªÀ¥Àà 30 ªÀµÀð EªÀgÉ®ègÀÆ vÀªÀÄä mÁmÁ J¹ £ÀA. PÉJ 36/8933 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤°è¹ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ UÀÄgÀÆf ºÁUÀÄ «gÀÆ¥ÁPÀëUËqÀgÀªÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ°èzÀÝ gÀÆ.4 ¸Á«gÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÄ gÀÆ.3 ¸Á«gÀ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ MAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.51/09 PÀ®A 392 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀÅ:

¦AiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw zÉêÀªÀÄä¼ÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ MAzÀĪÀgÉ wAUÀ½¤AzÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É PÉA¨Á« UÁæªÀÄzÀ°èzÁÝUÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl ºÁUÀÄ §Ä¢Ý ¨sÀæªÀÄuÉAiÀiÁzÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ¥Àw ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà vÁ½PÉÆÃmÉ, 40 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ £ÁUÀgÁ¼ÀzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M§â£Éà EgÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:31.05.09gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É J£ÉÆà ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¸Àì¥Àà ºÀAqÉà ªÁ°äÃQgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è£À ªÀiÁ«£À VqÀzÀ mÉÆAUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrCgï £ÀA.11/2009 PÀ®A 174 ¹Cg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜvɬÄAzÀ «µÀ PÀÄrzÀÄ ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀÅ:

gÁAiÀÄZÀÆj£À ¹AiÀiÁ vÀ¯Á§zÀ°è vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥Àw £ÁUÀ£ÀzÉÆrØ §¸ÀªÀgÁd ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ 22 ªÀµÀðzÀ ²æêÀÄw gÉÃtÄPÁ¼ÀÄ FUÉÎ 2-3 wAUÀ½¤AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜvɬÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝÄ, MAzÀÄ wAUÀ½¤AzÀ FPÉAiÀÄ ¥Àw §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ £ÁUÀ£ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°èAiÉÄà ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ:31.05.09gÀAzÀÄ 2330UÀAmɬÄAzÀ 01.06.09gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀi°è gÉÃtÄPÁ¼ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜvɬÄAzÀ «µÀ ¸Éë¹ ªÁAw ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw ®QëöäÃgÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß NtÂAiÀÄ d£ÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨sÀAqÁj C¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C°è UÀÄtªÀÄÄR¼ÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrCgï £ÀA.05/2009 PÀ®A 174 ¹Cg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ gÀÆ.32,500/-UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ:

¢£ÁAPÀ:01.06.09gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀĹÌAiÀÄ zÉêÁAUÀ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ CPÀ¹äPÀªÁV M¯ÉAiÀÄ°è£À ¨ÉAQ Qr UÁ½UÉ ºÁj PÀnÖUÉUÀ½UÉ ºÀwÛ ºÁUÉAiÉÄà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ §mÉÖ §gÉ, PÁ¼ÀÄPÀr, n«, «ÄPÀìgï, §AUÁgÀzÀ ¨ÉAqÉÆð, £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¸ÀÄlÄÖ MlÄÖ gÀÆ.32,500/- UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¥ÀwßUÉ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ®èzÉà JgÀqÀ£Éà ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀ ¥Àw «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä:

UÀ«UÀlÖ UÁæªÀÄzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw ²¯Áà, 20ªÀµÀðgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:07.07.09gÀAzÀÄ CgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ 6 wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀ CgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄtÚ, vÁ¬Ä ²ªÀ£ÀªÀÄä ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÁzÀ £ÁUÀgÁd, ªÀĺÁAvÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀĪÀiÁgÀ EªÀgÉÆA¢UÉ PÀÆr ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ½UÉ CrUÉ, ºÉÆ® ªÀÄ£É PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è, zÀjzÀæ PÁ°£ÀªÀ¼ÀÄ, £ÉÆÃqÀ®Ä ZÉAzÀ E¯Áè, E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀݪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:17.04.09gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ½UÉ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ CgÉÆæ §¸À°AUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FPÉAiÀÄÄ CgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà¤UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÉ JAzÀÄ w½zÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀAUÀªÀÄä¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ JgÀqÀ£Éà ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ:01.06.09gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.161/09 PÀ®A 143, 147, 504, 323, 498(J), 494 gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥ÀwßUÉ QgÀÄPÀļÀ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ, ¥ÀwAiÀÄ §AzsÀ£À:

«ÄAZÉÃj vÁAqÁ-2gÀ°è CgÉÆæ ±ÉlÖ¥Àà£ÀÄ ¢£Á®Æ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¥ÀwßAiÀÄ ²Ã®ªÀ£ÀÄß ±ÀAQ¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:31.05.09gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¥ÀÄ£À: PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢üUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr vÀ£ÀUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀwÛzÀÝgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀ §UÉÎ ²æêÀÄw zÁ¤¨Á¬ÄgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.106/09 PÀ®A 498(J), 323, 504, 324, 506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀÄ CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C§PÁj zÁ½:

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï oÁuÉ:¢:01-06-09gÀAzÀÄ PÉÆÃlUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ AiÀÄ®èªÀÄäUÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ¥ÀqÉzÀÄ ¦J¸ïL UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉgÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr CPÀæªÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀÄgÉ¥Àà vÀA. ¸Á§tÚ CUÀ¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄ®ªÀÄä UÀAqÀ §¸À¥Àà GvÀÛgÀ½ ¸Á:PÉÆÃlUÉÃgÁ gÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀjAzÀ CA.Q. gÀÆ 200/-ªÀiË®åzÀ 10 °Ãlgï ¸ÀgÁ¬Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ D¥Á¢vÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ:¢:31-05-09gÀAzÀÄ UÉÆÃ¥Á¼À¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ²æà ªÉAPÀlgÁªÀÄ®Ä vÀA. ©üêÀÄgÁAiÀÄ §AUÉÃgÁ gÀªÀjUÉ CªÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀÝ ºÉÆ®zÀ §¸À¥Àà vÀA. ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄÄåvÁÛ £À£Àß 15 UÀÄAmÉ ºÉÆ® vÉUÉzÀÄPÉÆAr¢ÝAiÀiÁ ªÀÄUÀ£É JAzÀÄ §AiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁPÉ §AiÀÄÄåwÛgÀÄªÉ JAzÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ §¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®è¥Àà E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉAPÀlgÁªÀÄ®ÄgÀªÀjUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:¢:31/05/09gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ¸ÀĪÀÄAUÀ¯Á UÀAqÀ UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ ¸ÁB gÁd£Á¼À gÀªÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ CªÀ¼À ¥Àw UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀÄå vÀA. gÉêÀt¹zÀÝAiÀÄå PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄÄÝ £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀĺÁUÁAªÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ±Á¯ÉUÉ ºÁPÀĪÀ PÀÄjvÀÄ £À£Àß vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝAiÀÄågÀªÀjAzÀ ¤Ã£ÀÄ KPÉ ºÀt PÉýgÀĪÀÅ¢®è £À£Àß vÀAzÉ ¤£Àß ªÀiÁvÀÄ ªÀiÁvÀæ PÉüÀÄvÁÛ£É DzÀgÀÆ ¤Ã£ÀÄ KPÉ PÉýgÀĪÀÅ¢®è J£ÀÄßvÁÛ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃ£É J£ÀÄßvÁÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

ªÁr ¥Éưøï oÁuÉ:¢:25-05-09gÀAzÀÄ AiÀÄ®è¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ £À¹ÃgÀ £ÀªÁd gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄfQ ¸ÀªÀÄÄgÁAiÀÄ ªÁºÀ£À ¸ÀA:PÉJ32/7524£ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¯ÁqÀè¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ®PÀlÖ ªÀÄzsÀåzÀ AiÀiÁzÀVj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀÄ®è¥Àà£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÁºÀ£À ¹Ìqï DV ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ zÀÆgÀÄ CzÉ. F ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ:¢:01-06-09gÀAzÀÄ ²æà gÀ«PÁAvÀ vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ ªÁUÉÆäÃgÉ ¸Á: «Ä®Ì qÉÊj PÁélæ¸ï vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ jAUï gÉÆÃqÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ«gÁd zÁ® «Ä¯ï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è »A¢¤AzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ SÁ¸ÀV mÁæªÉîì£À §¸ï £ÀA:PÉJ38/4242 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwêÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ gÀ«PÁAvÀ£À ¸ÉÊPÀ®UÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 124/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01.06.2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9:30 UÀAmÉUÉ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀÄÄvÀÛV PÉ.J¸ï,Dgï.n. ¹ §¸Àì ZÁ®PÀ PÉÆ¥Àà¼À r¥ÉÆà EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01.06.2009 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À - ©eÁ¥ÀÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä §¸Àì £ÀA. PÉ.J. - 37 J¥sï-208 £ÉÃzÀÝgÀ°è ©eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ §¸Àì PÀAqÀPÀÖgï ©üêÀĪÀÄä EªÀgÀ eÉÆÃvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ ºÀnÖ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀ®Ä ¨É½UÉÎ 8:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀÄgÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ºÉƸÀzÁzÀ mÁæöåPÀÖgÀ ZÀ¹ì £ÀA. Dgï.J¥sÀ.JA.qÀ§Æè £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C®PÀëvÀ£À ºÁUÀÆ CwêÉÃUÀ¢AzÀ gÀ¨sÀ¸ÀªÁV §AzÀÄ £ÀªÀÄä §¹ìUÉ JqÀUÀqÉ ¨sÁUÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £ÀªÀÄä §¹ì£À°èzÀÝ ºÀ®ªÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ VqÀØ¥Àà ªÀAiÀÄ: 35 ¸Á: PÀÄgÀ§£Á¼À PÀĵÀ×V CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÄðAzÀ ²æà ®PÀÌ¥Àà ºÉZï.¹. 71 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.