Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, November 21, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
 J¸ï.¹./ J¸ï.n ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ತಾಲೂಕಿನ ಕಪ್ಪಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಭಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಿ.ಆರ್.ಜಿ.ಎಫ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಅಮರಪ್ಪ ಜಲಾನಯನ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾನವಿ ಇವರು ರೂ 224000/- ಹಣವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡದೇ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ  ²æà ¸Á§tÚ vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà eÁw: ZɮĪÁ¢, qÁ|| ©.Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgï AiÀÄĪÀPÀ ªÀÄAqÀ½ PÀ¥ÀàUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëgÀÄ ¸Á|| PÀ¥ÀàUÀ¯ï vÁ|| ªÀiÁ£À« f¯Áè|| gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕುರಿತು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಭಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿ ಅಮರಪ್ಪ ಜಲಾನಯನ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾನವಿ ಇವರು ರೂ 224000/- ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಹಣವನ್ನು ಆರೋಪಿತನಿಂದ ವಸೂಲು ಮಾಡಿ ಬಿ.ಆರ್.ಜಿ.ಎಫ್. ಖಾತೆಗೆ ತುಂಬುವಂತೆ ದಿನಾಂಕ:-27.09.2013 ರಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಆರೋಪಿತನು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಗಾಗ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:-12.11.2013 ರಂದು ಸಂಜೆ 6.00 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಶಿವಪ್ಪ ಗೊಲ್ಲದಿನ್ನಿ ಮತ್ತು ಶಿವರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಕಪ್ಪಗಲ್ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕೋರ್ಟಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಗೇಟಿನ ಮುಂದುಗಡೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ಅಮರಪ್ಪ ಈತನು ಇತರೆ 4 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತಮಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ `` ನಿಂದ್ರಲೇ ಲಂಗಾಸೂಳೆ ಮಗನೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ರೂ 224000/- ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀ '' ಎಂದು ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಕಾಲಲ್ಲಿಯ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಮರಪ್ಪನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಇತರೆ 3-4 ಜನರು ಸೇರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತಿನಿಂದ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 219/2013 ಕಲಂ 143, 147, 323, 355, 504, 506 ಸಹಿತ 149.ಪಿ.ಸಿ. ಮತ್ತು 3(1)(10) ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಯ್ದೆ 1989 ರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.

          £ÁUÀgÁd £ÀgÀPÀ®¢¤ß ¸Á: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ £ÁåµÀ£À¯ï PÉjAiÀÄgï CPÁqÉ«Ä ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ¢£ÁAPÀ: 20.11.2013 gÀAzÀÄ  vÀ£ÀUÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ ºÉzÀj¸ÀÄwÛzÁÝV dAiÀÄPÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ CzsÀåPÀë EvÀgÉà LzÀÄ d£ÀgÀ «gÀÄzsÀÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹zÀÄÝ CzÉà «ZÁgÀªÁV ¦ügÁå¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀAiÀiÁ: 21, eÁw: ªÀqÀØgï G: «zÁåyð ¸Á: PÀgÀqÀPÀ¯ï vÁ: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ dAiÀÄPÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå¤zÀÄÝ, eÉÊ°¤AzÀ vÀªÀÄä CzsÀåPÀë£À£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹ ªÁ¥À¸ï °AUÀ¸ÀÄUÀÆj£À ¸À¨ïeÉÊ¯ï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹zÀ D¥Á¢vÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁj¤zÀ PɼÀV½zÀÄ §AzÀÄ ¤£Éß ¤ªÀÄä CzsÀåPÀë£À£ÀÄß eÉÊ°UÉ ºÁQ¹Ã¤ CzÀgÀAvÉ £À£Àß vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß eÉÊ°UÉ ºÁQ¸ÀÄvÉÛãɯÉà ªÀqÀØ ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  327/2013 PÀ®A- 504, 506, 323 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J DåPïÖ-1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

                    ದಿನಾಂಕ 20.11.2013 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿ §¹gÉrØ vÀAzÉ GµÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: UÉÆîègï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¥ÉzÀÝPÀÄgÀĪÀiÁ FvÀನು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1)    ¨Á®¥Àà vÀAzÉ §¹gÉrØ2)   ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¨Á®¥Àà 3)   gÁdÄ vÀAzÉ ¨Á®¥Àà4)   £ÁUÀgÉrØ vÀAzÉ ¨Á®¥Àà J®ègÀÆ eÁ: UÉÆîègï ¸Á: ¥ÉzÀÝPÀÄgÀĪÀiÁ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಕರೆದು ಪೈಪುಗಳ ಕೊಡಿಸಿದ ಹಣ ಕೊಡು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು, ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಕೈಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 142/2013 PÀ®A: 323, 324, 504, 506  ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

£ÀA©üPÉ zÉÆúÀæ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               CgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgï, J¸ï.r.J. £ÁqÀ PÀbÉÃj PÀ®ä¯Á ¸Á|| ªÀÄ.£ÀA 3-3-108/3 ¨ÉÃgÀÆ£ï T¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ ಕಲ್ಮಲಾ ನಾಡ ತಹಸೀಲ್ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತಿಯ ದರ್ಜೆಯ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಸರಕಾರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮಾಹೇ ಮೇ-2013 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್-2013 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ನಾಡ ಕಛೇರಿಯ ಅಟಲ್  ಜೀ ಜನ ಸ್ನೇಹಿ ಕೇಂzÀæ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಶುಲ್ಕ, ಪಹಣಿ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗು 11 () ಸ್ಕೆಚ್ ನಕಾಶೆಗಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿಲಾದ ಹಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡದೇ ರೂ,. 1,87,20=00 ಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà C±ÉÆÃPÀ eÁVÃgï zÁgï vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 277/2013 PÀ®A 409 L.¦.¹.   CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢:19-11-2013gÀAzÀÄ gÁwæ 8-45 UÀAmÉ UÀAmÉUÉÉ £ÀUÀgÀzÀ  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ gÀ¸ÉÛ ±À²ÃªÀĺÀ¯ï ¸ÀPÀð¯ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgïnN ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÖõÀ£ï ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉ DgÉÆæ ±ÀÈw vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ 21-ªÀµÀð eÁ:ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ(dAUÀªÀÄ) gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ PÁ¯ÉÃeï JªÀiï©©J¸ï «zÁåy𤠸Á:©¼ÀªÁgÀ vÁ:eÉêÀVð f:UÀÄ®âUÀð. FvÀ£ÀÄ UÉæà PÀ®gÀ ºÉÆAqÁ ¥Àè¸Àgï ¸ÀÆÌn £ÀA.PÉ,J.36 ªÉÊ 3566 £ÉÃzÀÝ£ÀÄßÝ CwêÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¹ÌqÁØV PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯É §®¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄRPÉÌ, PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼Á VzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå vÀAzÉ CªÀÄgÀAiÀÄå¸Áé«Ä 28-ªÀµÀð eÁ:°AUÀAiÀiÁvÀ(dAUÀAiÀÄå) G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:D®A¥À°è ªÀiÁUÀ£ÀÆgÀÄ vÁ:ªÀÄPÀÛ¯ï f:ªÀÄ»§Æ§ £ÀUÀgÀ J¦ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ. UÀÄ£Éß £ÀA:78/2013 PÀ®A:279,338 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÉ
PÀ¼ÀÄ«£À ¸ÀévÀÛ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ;-20/11/2013 gÀAzÀÄ   18-20 UÀAmÉUÉ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ  DgÉÆævÀj§âgÁzÀ 1).£À©¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ 29 ªÀµÀð .qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À, 2).±ÀA±ÉÆâÝãÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ 32 ªÀµÀð. JwÛ£À PÉÆqÀÄ PÉvÀÄÛªÀ PÉ®¸À E§âgÀÄ ªÀÄĹèA,¸Á:-¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ £ÀUÀgÀ ªÀĹÌ.vÁ;-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÀnÖAiÀÄ°è PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀ PÀjAiÀÄ §tÚzÀ ºÉÆÃvÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¥ÉưøïgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀ ºÉÆÃvÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ ºÉÆ®zÀ°è NqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L. §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ  ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è 1).1-PÀjAiÀÄ §tÚzÀ ºÉÆÃvÀÆ CA.Q.5000/ 1-»gÉÆúÉÆAqÀ ¥ÁåµÀ£À ¥Áè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.26-eÉ-1466. CA.Q.10,000/-.  d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 206/2013. PÀ®A.41(r), 102. ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è      ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                           ಪಿರ್ಯಾದಿ ¸Á§tÚ vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÀà, ªÀAiÀÄ:36 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G:J¯ÉQÖç¶AiÀÄ£ï, ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA.1-6-249/118 EA¢gÁ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20.11.2013 gÀAzÀÄ ರಾತ್ರಿ 9-30 ಗಂಟೆಗೆ ಜೆಜೆ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಂದಿರಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಇಂದಿರಾ ನಗರದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಪುತ್ಥಳಿಯ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾಗ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, 22 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀ ¸Á:EA¢gÁ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. EªÀ£ÀÄ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲಿಗೇ ಹೋಗಿದ್ದಿಯಲೇ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ನೀನು ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಗಾತ್ರದ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಎಡಗಡೆಯ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:159/2013 PÀ®A. 341, 324, 504, 506 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ gÁd¥Àà  ªÀAiÀiÁ-48 eÁw- ªÀiÁ¢UÀ G-PÀÆ° ¸Á:»gɯÉQ̺Á¼À FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ  PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄj¸Áé«Ä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ-17 eÁw- ªÀiÁ¢UÀ G-«zÁåyð ¸Á:»gɯÉQ̺Á¼À FvÀ£ÀÄ JgÀqÀÄ ªÉÆÃtPÁ¼ÀÄ ¸ÉÆlÖ wgÀÄV CAUÀ«PÀ®¤zÀÄÝ §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÃf£À°è ¦.AiÀÄÄ.¹. ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀµÀð C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ °AUÀ¸ÀÆUÀÆj£À°ègÀĪÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ C½AiÀÄ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ gÀªÀgÀªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ qÁ:©.Dgï. CA¨ÉqÀÌgï ºÁ¸ÉÖîzÀ°è EgÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¢: 17-11-2013 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉUÉ  °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ°è£À ¨ÉÊ¥Á¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ  §AiÀÄå¥ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀzÁV ºÉý ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄAPÁ® DzÀgÀÆ PÀÆqÀ §gÀ¢zÁÝUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ C½AiÀÄ ºÁ¸ÉÖ¯ï ºÉÆÃV «ZÁj¸À®Ä §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀÄÝ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¢-18-11-2013 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝ£À PÁåAn£À ºÀwÛgÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À ªÀÄÆgÀÄUÁ°AiÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ©lÄÖ ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄÆägÀ°ègÀĪÀ ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà PÀqÉ EgÀĪÀ ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜgÀ°è ºÀÄqÀPÁr FUÀ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 328/13 PÀ®A. ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.        

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.11.2013 gÀAzÀÄ 143--- ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    21,500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ನರೋಣಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ @ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತು ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಅಂಬಾರಾಯ ಸನೆಗಾರ ಸಾ : ಕಡಗಂಚಿ ಇಬ್ಬರು ಕುಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 20-11-2013 ರಂದು ತನ್ನ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ.32 ಡಬ್ಲ್ಯೂ 6396 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಬೂಸನೂರ ಸುಗರ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಲಾಡಚಿಂಚೋಳಿ ದಾಟಿ ಕಡಗಂಚಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಹನ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ವಾಹನದ ಲೈಟಿನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಅದು ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ ವಾಹನವಾಗಿದ್ದು ಅದರ ನಂಬರ ಎಮ್.ಎಚ್. 24 ಎಸ್ – 7000 ಅಂತಾ ಇದ್ದು ಸದರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಅಂಚಾರಾಯ ಇವರಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನರೋಣಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-10-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

ದಿನಂಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದಿನಾಂಕ: 21-11-2013

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 254/2013, ಕಲಂ 279, 304() ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
¢£ÁAPÀ 21-11-2013 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ d£ÀªÁqÀ gÀ¸ÉÛ£À°è UÀÄgÀÄzÁégÁ jAUï gÀ¸ÉÛ PÁæ¸À §½ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ¸Á: ©.J¸ï.J¸ï.PÉ ªÀ¸Àw UÀȺÀ, ºÀ½îSÉÃqÀ(©) FvÀ¤UÉ rQÌ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ²ªÀgÁd£À JqÀ PÀtÂÚ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è, ºÉÆmÉÖAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, ªÉÄÊAiÀįÁè vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §®UÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁV f¯Áè D¸ÀàvÉæ, ©ÃzÀgÀzÀ°è ²ªÀgÁd ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠸Àa£À vÀAzÉ ²ªÀgÁd ZÁPÀÆgÀPÀgï, ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ಜಾತಿ: J¸ï.¹(ªÀiÁ¢UÀ), ¸Á: ©.J¸ï.J¸ï.PÉ ªÀ¸Àw UÀȺÀ ºÀ½îSÉÃqÀ(©) ರವರ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ಮೇರೆಗೆ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ಕೊಂಡು vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 132/2013, ಕಲಂ 435 ಐಪಿಸಿ :-
ಫಿಯಾಱದಿ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ ¥ÉưøÀ ¥Ánî ¸Á: qÁPÀļÀV ಇವರ ºÉÆ®ªÀÅ qÁPÀļÀV UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¸ÀªÉð £ÀA. 75 £ÉÃzÀgÀ°è EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ PÀ§Äâ PÀmÁ«UÉ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¨É¼ÉzÀ PÀ©âUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-11-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 20-11-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0600 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÁåªÀ¢üAiÀÄ°è ¨ÉAQ ºÀaÑzÀjAzÀ CAzÁdÄ 3 ®PÀë ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ PÀ§Äâ ¸ÀÄlÄÖ ಹಾನಿಯಾVgÀÄvÀÛzÉ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿಯಾಱದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ಪೊಲೀಸ್ oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. ಕಲಂ 16/2013, ಕಲಂ 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠫oÀ®gÁªÀ vÀAzÉ ®QëöäÃtgÁªÀ PÁgÀAeÉ, ವಯ: 70 ªÀµÀð, ಜಾತಿ: J¸ï.¹. zÀ°vÀ, ¸Á: PÀÆrè ಇವರ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ PÁgÀAeÉ, ವಯ: 40 ªÀµÀð, ಜಾತಿ: J¸ï.¹ zÀ°vÀ, ¸Á: PÀÆrè, EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÁßSÉýAiÀÄ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜ PÁ¯ÉÃdzÀ°è CmÉAqÀgÀ CAvÀ PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 19-11-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ಯವರ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ eÉÆåÃw EªÀ¼À RÄvÀĪÀÄw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ PÀÆrèUÉ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 20-11-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¥Àæ¨sÀÄUÉ JzÉ £ÉÆêÀÅ GAmÁUÀÄwÛzÀÝjAzÀ aQvÉìUÁV ¤lÆÖgÀ ¦.ºÉZï.¹ UÉ vÀgÀĪÁUÀ ¦.ºÉZï.¹ ºÀwÛgÀ ºÀÈzÀAiÀÄ WÁvÀªÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ಕೊಟ್ಟ ಫಿಯಾಱದಿಯವರ °TvÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃರೆಗೆ ¥ÀæPÀgÀt zÁRಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 102/2013, ಕಲಂ 279, 337, 338 ಐಪಿಸಿ :-
¢£ÁAPÀ 20-11-2013 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÄÄqÀ© gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §UÀzÀÆj PÁæ¸À ºÀwÛÃgÀ »ÃgÀÆ ºÉÆAqÀ £ÀA. PÉJ-25/«í-241 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀನಾದ ಆರೋಪಿ zÉêÀgÁd vÀAzÉ ¨sÉÆÃdgÁd ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁತಿ: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: ºÁgÀPÀÆqÀ vÁAqÁ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀನ್ನು Cw ªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ »rvÀ vÀ¦à MªÉÄäÃ¯É ¹èÃ¥ï DV ©zÀÝ ¥ÀjuÁªÀÄ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ  ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁðದಿ ¨Á§Ä vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà §¸ÀªÀUÀ°è ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÄqÀ© ಇವರಿಗೆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁಗಿgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ಕೊಟ್ಟ ¦üAiÀiÁð¢ಯವರ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁRಲಿಸಿPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 128/2013, ಕಲಂ 279, 337, 338 ಐಪಿಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 19-11-2013 ರಂದು ಫಿಯಾಱದಿ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ªÀiÁ«£À ªÀAiÀÄ: 19 ವಷಱ, eÁw: ºÉÆ°ÃAiÀiÁ, ¸Á: PÀÆ¥ÀÆ£ÀÆgÀ, aAZÉÆý vÁ®ÆPÁ ಇವರ ತಾಯಿಯ ಅಕ್ಕಳು ಅಣದೂರ ವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅವಳ ಮಗನ ಮಗುವಿನ ತೋಟ್ಟಿಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಯಿದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಫಿಯಾಱದಿಯವರು ಮ್ಮ ತಾಯಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-32/ಇಸಿ-2821 ನೇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಣದೂರ ವಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 20-11-2013 ರಂದು ಅಣದೂರವಾಡಿಯಿಂದ ಸದರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಬಗದಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮೀನಕೇರಾ ಕ್ರಾಸ್ ಎನ್,ಹೆಚ್-9 ರೋಡ ದಾಟಿ  ಚಿಂಚೋಳಿ ರೋಡ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಮನ್ನಾಎಖೀಳಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ¯Áj £ÀA. JªÀiï-13/J.J£ï-3472 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಅವಿಚಾರತನದಿಂದ ಅಡ್ಡತಿಡ್ಡವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿಯಾಱದಿಯವರ ಮೋಟರ ಸೈಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಮಾಡಿದನು, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಫಿಯಾಱದಿಯವರ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎಡಗಾಲು ಕೀರು ಬೇರಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಚಿದ ಸಾದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಫಿಯಾಱದಿಯವರ ತಾಯಿಗೆ ಎಡಗಾಲು ಮೊಳಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಾಗಾಯವಾಗಿ ಕಾಲು ಮುರಿದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಲಗಡೆ ಹಣಿಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿಯಾಱದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 395/2013, ಕಲಂ 354, 509 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 66 ಐಟಿ DPÀÖ :-
ಫಿಯಾಱದಿ PÀĪÀiÁj eÉÆåÃw vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ªÀiÁºÀUÁAªÉ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁತಿ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨sÁ°Ì ಇವರು ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉðAiÀÄ PÁ¯ÉÃf£À°è ©.J¹ì CAwªÀÄ ªÀµÀðzÀ°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄತ್ತಿದ್ದು, »ÃUÉ ಫಿಯಾಱದಿಯವರು PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁ¯ÉÃf£À°è ಆರೋಪಿ ¥Àæ«Ãt vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ¨ÉÆÃ¯É ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁತಿ: J¸À.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: ºÀA¢ PÉÃgÁ, vÁ: ¨sÁ°Ì FvÀ£ÀÄ ಫಿಯಾಱದಿಯವರ »AzÉ §gÀĪÀzÀÄ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀĪÀzÀÄ, PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ºÁUÀÄ «zÁåyðUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ ಫಿಯಾಱದಿಯವರ ªÀÄAiÀiÁðzÉUÉ zÀPÉÌ §gÀĪÀAvÉ ªÀwð¸ÀĪÀzÀÄ ºÁUÀÄ PÁªÀÄzÀ zÀȶ׬ÄAzÀ £ÉÆÃqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, F «µÀAiÀÄ ಫಿಯಾಱದಿಯವರು £Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ w½¹ದ್ದು ಆಗ ಫಿಯಾಱದಿಯವರ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ¸Àé®à ¢ªÀ¸À £ÉÆÃqÉÆt ಅಂತ w½¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ಆರೋಪಿಯು J°èAzÀ¯ÉÆà ಫಿಯಾಱದಿಯವರ vÀAzÉAiÀÄ ªÉƨÉÊ® £ÀA. 8971293825 ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-03-2013 gÀAzÀÄ ಆರೋಪಿಯು vÀ£Àß ªÉƨÉÊ® £ÀA. 8050462207 £ÉÃzÀjAzÀ ಫಿಯಾಱದಿಯವರ vÀAzÉAiÀÄ ªÉƨÉÊ® £ÀA§jUÉ C²èî J¸À.JA.J¸ï PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 19-11-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 1006 UÀAmÉUÉ ಆರೋಪಿಯು vÀ£Àß E£ÉÆßAzÀÄ ªÉƨÉÊ® £ÀA. 9740212443 £ÉÃzÀjAzÀ ªÀÄvÉÛ ಫಿಯಾಱದಿಯವರ vÀAzÉ ªÉƨÉÊ®UÉ ªÀÄvÉÛ C²èïï J¸À.JA.J¸À PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ಫಿಯಾಱದಿಯವರು ದಿನಾಂಕ 20-11-2013 ರಂದು ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁRಲಿಸಿPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.  

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 156/2013, ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
¢£ÁAPÀ 20-11-2013 gÀAzÀÄ zsÀ£ÀÆßgÁzÀ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄvÀÛ ¦üAiÀiÁð¢ AiÉÄøÀÄzÁ¸À vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ªÉÄʯÁgÉ, ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, ¸Á: qÁPÀļÀV UÁæªÀÄ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Áಬಾದ ಇವರು ºÁUÀÆ ªÉÄÃj£ï ºÀ®UÉ, ¨sÁ¸ÀÌgï ªÉÄÃvÉæ, Vj±À UÁAiÀÄPÀªÁqÀ gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/7040 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ¢AzÀ zsÀ£ÀÆßgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DmÉÆà ನಂ. PÉJ-38/7040 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀನಾದ ಆರೋಪಿ ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ZɼÀPÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: PÀÄA§gÀªÁqÁ ©ÃzÀgÀ ಇತನು vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ-¨sÁ°Ì gÉÆÃqï ¯Á®¨sÁUÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ, CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ JzÀÄjUÉ PÀ§Äâ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ ¯Áj £ÀA. JAºÉZï-26/ºÉZï-7638 £ÉÃzÀgÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀ §®UÁ°£À gÉÆAr, §®UÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄîUÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ EvÀgÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè, ಆರೋಪಿಯು vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿಯಾಱದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.