Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, November 2, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 02-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 02-11-2009
ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/09 PÀ®A 279.304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-¢£ÁAPÀ 02-11-09 gÀAzÀÄ 0300 UÀAmÉUÉ J£ï.JZï 9 gÉÆÃqÀ ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ï.L gÀªÀgÀÄ WÀl£É ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤r ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ ªÀåQÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÉÆèÉʯï, DvÀ£À qÉÊj¬ÄAzÀ «¼Á¸À ¥ÀqÉzÀ CªÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w w½¹zÁUÀ ªÀÄÈvÀ£À ªÀiÁªÀ gÁªÀÄZÀAzÀægÁªÀ vÀAzÉ PÀȵÁÚf °A¨Á¼ÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð G: PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ ¤ªÀÈvÀ qÉæöʪÀgï ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉúÀ £ÉÆÃr UÀÄgÀÄw¹ £À£Àß C½AiÀÄ zÉêɱÀgÁªÀ @ zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ¥ÀªÁgÀ ¸Á: ¥ÉqÀdUÀĪÀÄä¯ï vÁ: d»ÃgÁ¨ÁzÀ f: ªÉÄÃzÀPï (J.¦) CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ¦ügÁå¢ ²æà gÁªÀÄZÀAzÀæ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ QjAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸À«vÁ EªÀ½UÉ ¥ÉqÀdUÀĪÀÄä® UÁæªÀÄzÀ zÉêɱÀgÁªÀ @ zÉëAzÀæ ¥ÀªÁgÀ JA§ÄªÀªÀjUÉ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ, vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸À«vÁ EªÀ¼ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ°è EzÀÄÝzÀjAzÀ £À£Àß C½AiÀÄ PÀÄqÁ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr £Á£ÀÄ PÀÆqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛzÉÝ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 02-11-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ£ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ J£ï.JZï 9 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀgÀÄ £ÀqÉAiÀÄĸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA J¦ 23 J¯ï 8684 UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï,zÉúÀ,§mÉÖ £ÉÆÃr UÀÄgÀÄvÀÄ »r¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ£À ªÀÄÄR JgÀqÀÄ PÁ®Ä dfÓ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£É ¢£ÁAPÀ 01-11-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 02-11-09 gÀ 0300 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÀqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 01/11/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸À¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀiÁ°¥Án® ªÀ 50 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, G// MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ¸ÉÆî¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ E§âgÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀtÚ ªÀÄUÀ£ÁzÀ NAPÁgÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ªÀiÁ°¥Ánî ªÀ 23 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ G// MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ¸ÉÆî¥ÀÆgÀ FvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀÀ «¥ÀjÃvÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ CzÀ£Àß ¸ÀgÀPÁj ºÁUÀÆ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ ªÁ¹ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¢£ÁAPÀ 01/11/09 gÀAzÀÄ NAPÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ DUÀĪÀAvÀºÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ «ÃgÀ±ÀnÖ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QÃl£ÁµÀPÀ O±À¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀPÉÌ vÀA¢zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁj DUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 01/11/09 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ªÀÄævÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 319/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01/11/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉéÃvÁgÁuÉ ºÁUÀÆ UÀAqÀ ²ªÀgÁd EªÀgÀ eÉÆvÉUÉ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/ºÉZï-1091 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¨Á°Ì vÁ®ÆQ£À vÀ¼ÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀzÀĪÉUÉ ºÉÆV ªÀÄgÀ½ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ½îSÉÃqÀ ºÀwÛgÀ ¹Ã«Ä £ÁUÀuÁÚ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¥ÀÆeÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉ±Éé ªÀÈvÀzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw GªÀiÁzÉë UÀAqÀ ²ªÀgÁPÀ ªÀqÀVÃgÉ ¸Á-RqÀPÀ aAZÉƽ ¸ÀzsÀå CUÀr UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ UÀAqÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀħ¸Àì¥Áà ªÀqÀVÃgɪÀAiÀÄ-55ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ G-ªÀiÁå£ÉdgÀ ¦æAiÀÄzÀ²ð¤ SÁ¢ GzÉÆåUÀ UÀÄ®âUÁð ¸ÀzsÀå CUÀr UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ NªÉÄä¯É ºÀA¢ £ÀqÀÄªÉ §A¢zÀÝjAzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÉÆ½î ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ¸ÉéÃvÁgÁtÂUÉ EªÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆPÀ¼Àî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/09 PÀ®A 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-11-2009 gÀAzÀÄ 2345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ @ gÁd¥Áà vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀ, ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: CUÀæºÁgÀ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå G: QgÁt CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ. 2) gÁdÄ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä G:QgÁt CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ. 3) ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä G: mÉ°¥sÉÆãï PÀbÉÃjAiÀÄ°è SÁ¸ÀV PÉ®¸À J®ègÀÄ ¸Á: CUÀæºÁgÀ UÁæªÀÄ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ @ gÁd¥Áà vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀ, ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: CUÀæºÁgÀ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ. EªÀjUÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ¨Á¬ÄUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÁÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 02-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 02-11-2009
ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/09 PÀ®A 279.304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-¢£ÁAPÀ 02-11-09 gÀAzÀÄ 0300 UÀAmÉUÉ J£ï.JZï 9 gÉÆÃqÀ ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ï.L gÀªÀgÀÄ WÀl£É ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤r ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ ªÀåQÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÉÆèÉʯï, DvÀ£À qÉÊj¬ÄAzÀ «¼Á¸À ¥ÀqÉzÀ CªÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w w½¹zÁUÀ ªÀÄÈvÀ£À ªÀiÁªÀ gÁªÀÄZÀAzÀægÁªÀ vÀAzÉ PÀȵÁÚf °A¨Á¼ÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð G: PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ ¤ªÀÈvÀ qÉæöʪÀgï ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉúÀ £ÉÆÃr UÀÄgÀÄw¹ £À£Àß C½AiÀÄ zÉêɱÀgÁªÀ @ zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ¥ÀªÁgÀ ¸Á: ¥ÉqÀdUÀĪÀÄä¯ï vÁ: d»ÃgÁ¨ÁzÀ f: ªÉÄÃzÀPï (J.¦) CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ¦ügÁå¢ ²æà gÁªÀÄZÀAzÀæ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ QjAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸À«vÁ EªÀ½UÉ ¥ÉqÀdUÀĪÀÄä® UÁæªÀÄzÀ zÉêɱÀgÁªÀ @ zÉëAzÀæ ¥ÀªÁgÀ JA§ÄªÀªÀjUÉ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ, vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸À«vÁ EªÀ¼ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ°è EzÀÄÝzÀjAzÀ £À£Àß C½AiÀÄ PÀÄqÁ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr £Á£ÀÄ PÀÆqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛzÉÝ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 02-11-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ£ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ J£ï.JZï 9 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀgÀÄ £ÀqÉAiÀÄĸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA J¦ 23 J¯ï 8684 UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï,zÉúÀ,§mÉÖ £ÉÆÃr UÀÄgÀÄvÀÄ »r¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ£À ªÀÄÄR JgÀqÀÄ PÁ®Ä dfÓ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£É ¢£ÁAPÀ 01-11-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 02-11-09 gÀ 0300 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÀqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 01/11/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸À¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀiÁ°¥Án® ªÀ 50 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, G// MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ¸ÉÆî¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ E§âgÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀtÚ ªÀÄUÀ£ÁzÀ NAPÁgÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ªÀiÁ°¥Ánî ªÀ 23 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ G// MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ¸ÉÆî¥ÀÆgÀ FvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀÀ «¥ÀjÃvÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ CzÀ£Àß ¸ÀgÀPÁj ºÁUÀÆ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ ªÁ¹ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¢£ÁAPÀ 01/11/09 gÀAzÀÄ NAPÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ DUÀĪÀAvÀºÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ «ÃgÀ±ÀnÖ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QÃl£ÁµÀPÀ O±À¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀPÉÌ vÀA¢zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁj DUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 01/11/09 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ªÀÄævÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 319/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01/11/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉéÃvÁgÁuÉ ºÁUÀÆ UÀAqÀ ²ªÀgÁd EªÀgÀ eÉÆvÉUÉ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/ºÉZï-1091 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¨Á°Ì vÁ®ÆQ£À vÀ¼ÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀzÀĪÉUÉ ºÉÆV ªÀÄgÀ½ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ½îSÉÃqÀ ºÀwÛgÀ ¹Ã«Ä £ÁUÀuÁÚ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¥ÀÆeÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉ±Éé ªÀÈvÀzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw GªÀiÁzÉë UÀAqÀ ²ªÀgÁPÀ ªÀqÀVÃgÉ ¸Á-RqÀPÀ aAZÉƽ ¸ÀzsÀå CUÀr UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ UÀAqÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀħ¸Àì¥Áà ªÀqÀVÃgɪÀAiÀÄ-55ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ G-ªÀiÁå£ÉdgÀ ¦æAiÀÄzÀ²ð¤ SÁ¢ GzÉÆåUÀ UÀÄ®âUÁð ¸ÀzsÀå CUÀr UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ NªÉÄä¯É ºÀA¢ £ÀqÀÄªÉ §A¢zÀÝjAzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÉÆ½î ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ¸ÉéÃvÁgÁtÂUÉ EªÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆPÀ¼Àî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/09 PÀ®A 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-11-2009 gÀAzÀÄ 2345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ @ gÁd¥Áà vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀ, ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: CUÀæºÁgÀ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå G: QgÁt CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ. 2) gÁdÄ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä G:QgÁt CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ. 3) ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä G: mÉ°¥sÉÆãï PÀbÉÃjAiÀÄ°è SÁ¸ÀV PÉ®¸À J®ègÀÄ ¸Á: CUÀæºÁgÀ UÁæªÀÄ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ @ gÁd¥Áà vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀ, ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: CUÀæºÁgÀ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ. EªÀjUÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ¨Á¬ÄUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÁÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 02-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 02-11-2009
ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/09 PÀ®A 279.304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-¢£ÁAPÀ 02-11-09 gÀAzÀÄ 0300 UÀAmÉUÉ J£ï.JZï 9 gÉÆÃqÀ ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ï.L gÀªÀgÀÄ WÀl£É ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤r ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ ªÀåQÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÉÆèÉʯï, DvÀ£À qÉÊj¬ÄAzÀ «¼Á¸À ¥ÀqÉzÀ CªÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w w½¹zÁUÀ ªÀÄÈvÀ£À ªÀiÁªÀ gÁªÀÄZÀAzÀægÁªÀ vÀAzÉ PÀȵÁÚf °A¨Á¼ÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð G: PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ ¤ªÀÈvÀ qÉæöʪÀgï ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉúÀ £ÉÆÃr UÀÄgÀÄw¹ £À£Àß C½AiÀÄ zÉêɱÀgÁªÀ @ zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ¥ÀªÁgÀ ¸Á: ¥ÉqÀdUÀĪÀÄä¯ï vÁ: d»ÃgÁ¨ÁzÀ f: ªÉÄÃzÀPï (J.¦) CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ¦ügÁå¢ ²æà gÁªÀÄZÀAzÀæ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ QjAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸À«vÁ EªÀ½UÉ ¥ÉqÀdUÀĪÀÄä® UÁæªÀÄzÀ zÉêɱÀgÁªÀ @ zÉëAzÀæ ¥ÀªÁgÀ JA§ÄªÀªÀjUÉ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ, vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸À«vÁ EªÀ¼ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ°è EzÀÄÝzÀjAzÀ £À£Àß C½AiÀÄ PÀÄqÁ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr £Á£ÀÄ PÀÆqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛzÉÝ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 02-11-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ£ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ J£ï.JZï 9 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀgÀÄ £ÀqÉAiÀÄĸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA J¦ 23 J¯ï 8684 UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï,zÉúÀ,§mÉÖ £ÉÆÃr UÀÄgÀÄvÀÄ »r¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ£À ªÀÄÄR JgÀqÀÄ PÁ®Ä dfÓ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£É ¢£ÁAPÀ 01-11-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 02-11-09 gÀ 0300 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÀqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 01/11/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸À¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀiÁ°¥Án® ªÀ 50 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, G// MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ¸ÉÆî¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ E§âgÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀtÚ ªÀÄUÀ£ÁzÀ NAPÁgÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ªÀiÁ°¥Ánî ªÀ 23 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ G// MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ¸ÉÆî¥ÀÆgÀ FvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀÀ «¥ÀjÃvÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ CzÀ£Àß ¸ÀgÀPÁj ºÁUÀÆ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ ªÁ¹ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¢£ÁAPÀ 01/11/09 gÀAzÀÄ NAPÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ DUÀĪÀAvÀºÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ «ÃgÀ±ÀnÖ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QÃl£ÁµÀPÀ O±À¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀPÉÌ vÀA¢zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁj DUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 01/11/09 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ªÀÄævÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 319/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01/11/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉéÃvÁgÁuÉ ºÁUÀÆ UÀAqÀ ²ªÀgÁd EªÀgÀ eÉÆvÉUÉ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/ºÉZï-1091 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¨Á°Ì vÁ®ÆQ£À vÀ¼ÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀzÀĪÉUÉ ºÉÆV ªÀÄgÀ½ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ½îSÉÃqÀ ºÀwÛgÀ ¹Ã«Ä £ÁUÀuÁÚ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¥ÀÆeÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉ±Éé ªÀÈvÀzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw GªÀiÁzÉë UÀAqÀ ²ªÀgÁPÀ ªÀqÀVÃgÉ ¸Á-RqÀPÀ aAZÉƽ ¸ÀzsÀå CUÀr UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ UÀAqÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀħ¸Àì¥Áà ªÀqÀVÃgɪÀAiÀÄ-55ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ G-ªÀiÁå£ÉdgÀ ¦æAiÀÄzÀ²ð¤ SÁ¢ GzÉÆåUÀ UÀÄ®âUÁð ¸ÀzsÀå CUÀr UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ NªÉÄä¯É ºÀA¢ £ÀqÀÄªÉ §A¢zÀÝjAzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÉÆ½î ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ¸ÉéÃvÁgÁtÂUÉ EªÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆPÀ¼Àî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/09 PÀ®A 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-11-2009 gÀAzÀÄ 2345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ @ gÁd¥Áà vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀ, ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: CUÀæºÁgÀ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå G: QgÁt CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ. 2) gÁdÄ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä G:QgÁt CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ. 3) ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä G: mÉ°¥sÉÆãï PÀbÉÃjAiÀÄ°è SÁ¸ÀV PÉ®¸À J®ègÀÄ ¸Á: CUÀæºÁgÀ UÁæªÀÄ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ @ gÁd¥Áà vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀ, ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: CUÀæºÁgÀ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ. EªÀjUÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ¨Á¬ÄUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÁÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: ¥ÀævÉåÃPÀ JgÀqÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, 5 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:01.11.2009gÀAzÀÄ 0830 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå: PÉJ.32,J.5633 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ -UÀÄ®§UÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà UËqÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå: PÉJ.37, gÀhÄqï.2124 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ZÁ®PÀ CªÀÄgÉñÀ & mÁmÁ ¸ÀĪÉÆêÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ZÀ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ §ÆzÉ¥Àà 58 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀÄ EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:01.11.2009 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ J¸ï.r.ªÉÆûvï ¸Á: ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.36, ºÉZï.5131 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ºÉÊzÁæ¨Ázï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà PÀȵÀÚ PÁl£ï¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¨Á®Q zÀÈ¥ÀzÀ½UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨Á®QUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ & ¸ÀºÀ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ¤UÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªï ¸Á: £ÁAzÉÃqï, ºÁ:ªÀ: PÀȵÀÚ f¤ßAUï ¥sÁåPÀÖj gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.