Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, March 7, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 07-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 07-03-2009

PÁé°¸ï ¥À°Ö : LªÀjUÉ UÁAiÀÄ E§âgÀ zÀĪÀÄðgÀt
alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/09 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ B 06-03-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫£ÉÆÃzÀ gÉrØ vÀAzÉ zÀvÁÛwægÉrØ ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 01-03-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ zÀvÁÛwæ gÀrØ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ±ÁªÀiÁ¯Á¨Á¬Ä CtÚ£ÁzÀ gÁPÉñÀgÀrØ vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄzsÀĸÀÄzÀ£À gÀrØ ºÁUÀÄ CwÛUÉAiÀiÁzÀ gÀÄPÀÄät UÀAqÀ gÁPÉñÀgÀrØ ªÀÄvÀÄÛ «ÄvÀæ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ gÀrØ vÀAzÉ ¸ÀÄzÀ±Àð£À gÀrØ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÁé°¸À £ÀA. JªÀÄ.JZÀ.-12 ©«-1563 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ zsÀªÀÄð¸ÀܼÀ UÉÆÃPÀtð AiÀiÁvÁæ¸ÀܼÀUÀ½UÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ PÁé°¸À£À°è ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj PÁé°¸À ªÀĺÀäzÀ CT® vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ zÀPÁ£ÀzÁgÀ ¸ÁB ªÀÄ°PÀ ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 6-03-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ PÁé°¸À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ªÁºÀ£À ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉAiÀiÁzÀ zÀvÀÄÛgÀrØ JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄïÁãUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ PÉÌ G©âgÀÄvÀÛzÉ. CtÚ£ÁzÀ gÁPÉñÀ gÀrØUÉ JzÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄzsÀĸÀÆzÀ£À gÀrØUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ CwÛUÉAiÀiÁzÀ gÀÄPÀÄätÂUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ZÁ®PÀ¤UÀÄ aPÀ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ±ÁªÀįÁ¨Á¬Ä ºÁUÀÄ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ gÀrØ 1000 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
L¸Àgï mÉA¥ÉÆ ¥À°Ö : MªÀð¤UÉ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÉÄÃzÀļÀÄ ºÉÆgÀ§AzÀÄ ZÁ®PÀ£À ¸ÁªÀÅ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå18/09 PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀ®A. 279,337,304 [J] L¦¹ eÉÆÃvÉ 184 L.JA.«.JPÀÖ

¢£ÁAPÀ 06.03.09 gÀAzÀÄ MAzÀÄ L¸Àgï mÉA¥ÀÄ £ÀA. JA.ºÉZï 13 Dgï-2795 £ÉÃzÀgÀ°è CAUÀÄgÀÄ ¯ÉÆÃqï vÀÄA©PÀÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà zsÀ£Áf vÀAzÉ §½ ªÀÄÆ¼É ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁw ªÀägÁoÁ G// mÉA¥ÀÄ £ÀA. JAJZï-13/ Dgï-2795 £ÉÃzÀgÀ QèãÀgï ¸Á- PÀPÀðªÀiï vÁ- ¥ÀAqÁæ¥ÀÄgÀ f¯Éè ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ (JA.J¸ï.) . ºÁUÀÄ DgÉÆævÀ ªÀÄÈvÀÛ §½gÁA vÀAzÉ ªÀĺÀzÉÃªï §qÀPÉ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÀ G ZÁ®PÀ mÉA¥ÀÄ £ÀA. JAJZï-13/ Dgï-2795 £ÉÃzÀgÀ ¸Á- CPÀÌ®ªÁ¸ï vÁ- ¥ÀAqÁæ¥ÀÄgÀ f¯Éè ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ (JA.J¸ï.) ±ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ¢AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA. 9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 07.03.09 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ gÁeÉñÀégï UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ mÉA¥ÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÀ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØ vÀqÁØ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à gÉÆÃr£À KqÀ§¢AiÀÄ PɼÀUÉ EgÀĪÀ MAzÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 0700 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ . ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÉÄÃzÀļÀÄ ºÀÆgÀUÉ §AzÀÄ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É . ºÁUÀÄ ¦ÃAiÀiÁð¢UÉ ºÀwÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ . ¸ÀzÀj WÀl£ÉUÉ PÁgÀt£ÁzÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzsÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉÌAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÀÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÀƼÀî¯ÁVzÉ
ºÉÆÃl® ªÉÄð£À nãï vÉUÉzÀÄ PÀ£Àß : £Á®ÄÌ ¸Á«gÀPÀÆÌ ªÉÄîàlÖ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À PÀ¼ÀªÀ
ÅUÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23, 24-1-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÉÄÊ®ÆgÀzÀ°èzÀÝ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢ ªÉÆ«Ä£ïSÁ£À vÀAzÉ ¸ÁzÀPÀSÁ£À gÀªÀgÀ ºÉÆÃl°£À ªÉÄð£À nãÀ vÀgÉzÀÄ M¼ÉUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆÃl®£À°èzÀÝ MAzÀÄ ©¦J¯ï 21 EAa£À §tÚzÀ n.«. C Q gÀÆ. 4000/-, MAzÀÄ ªÉÄÃl® ²Ãl vÀÄPÀ C 17 PÉf C Q gÀÆ. 300/-, MAzÀÄ PÉf RįÁè ZÀºÁ ¥ÀÄr C Q gÀÆ. 140/- »ÃUÉ MlÄÖ C Q gÀÆ. 4,440=00 QêÀÄäw£ÀzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 06-03-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ LªÀgÀ §AzsÀ£À
PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 06/03/2009 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ªÀĸÀÌ® UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 3 J¯ÉAiÀÄ ¥Àgɯï JA§ £À¹©£À E¹àmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ C¥Á¢vÀgÁzÀ ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀgÁªÀ ¥Ánî ¸ÀAdÄ vÀAzÉ gÁªÀÄ ªÀĺÁzÀAiÀiÁå vÀAzÉ ºÁªÀUÉ¥Àà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ®PÀ̱ÉnÖ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr E¹àÃl DqÀ®Ä ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑzÀ MlÄÖ ºÀt 590/- gÀÆ. ºÁUÀÆ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ªÀÄUÀ¼ÀªÀÄzÀĪÉUÉƸÀÌgÀ ¸Á® ªÀiÁrzÀ vÀAzÉ : £ÉÃtÂUÉ ±ÀgÀtÄ
§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 08/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

«oÀ¯ï vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß 2.1/2 JPÀÌgÉ d«Ä£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉUÉƸÀÌgÀ PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ ªÁªÀt ºÁQzÀÄÝ FUÀ 3 wAUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ DªÁUÀ CªÀgÀ aQvÉì ªÉüÉAiÀÄ°è SÁ¸ÀVAiÀi°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1,50,000/- gÀÆ ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ ¸Á® ºÉÃUÉ wj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹£À ªÉÄ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 05/03/2009 gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉÆV ¢£ÁAPÀ 05-06/02/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ MAzÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¨Á®QAiÀÄ£ÀÄß D¸É vÉÆj¹ ªÀģɬÄAzÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ¥ÀæZÉÆâ¹gÀĪÀÅzÁV zÀÆgÀÄ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/09 PÀ®A 366(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06/03/09 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆëAzÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ©gÀzÁgÀ ¸Á: vÀ¼ÀªÁqÀ (JA) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ DgÉÆæAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ vÀ¼ÀªÁqÀ (JA) UÁæªÀÄzÀ°è MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ºÀwÛ EzÀÄÝ DgÉÆæ ªÉÊd¥Áà EvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¹Ã¤ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁ®£À¨Á¬Ä ªÀAiÀÄ 17 ªÀµÀð E§âgÀÆ MAzÉ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è «zÁå¨Áå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ E§âgÀÆ UɼÉwAiÀÄjzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ¼À£Á¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑV DgÉÆæ ªÉÊd¥Áà EvÀ£À ªÉÄAiÀÄ°è EgÀÄwÛzÀݼÀÄ DgÉÆæü ªÉÊd¥Áà EvÀ£À ºÀwÛgÀ ¸ÀéAvÀzÀ MAzÀÄ læöåPÀÖgÀ EzÀÄÝ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ZÁ®PÀ CAvÀ ¨sÁ°ÌAiÀÄ ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ MqÀØgÀ EvÀ¤UÉ ElÄÖ PÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÉÆúÀ£À ªÉÊd¥Áà£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ¯É¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ ªÀiÁ®£À¨Á¬Ä EªÀ½UÉ PÀgɹPÉÆAqÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »ÃVgÀ®Ä ¢£ÁAPÀ 18-02-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 2330 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁ®£À¨Á¬Ä EªÀ½UÉ J£ÁzÀgÀÆ D¸É vÉÆÃj¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄ£À M°¹ ªÀÄ£É ©lÄÖ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
C¥ÁAiÀÄPÁj fÃ¥À ZÁ®£É¬ÄAzÀ ¥À°Ö : ºÀ®ªÀjUÉ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ
d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06/03/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀÄ߸Á§ vÀAzÉ ¥sÀQÃgï CºÀäzï ¸Á: ¸ÀAUÁgÉrØ gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ MAzÀÄ fÃ¥ï £ÀA. PÉ.J.39/JA 4665 £ÉßÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ C¯Áä¸À¥ÀÆgÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦ügÁå¢UÉ ºÁUÀÆ fæ£À°è PÀĽvÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ vÀgÀazÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÉÊl ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÉÃj M§â£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀªÁr fêÀ¨ÉzÀjPÉAiÉÆrØzÀ ¥ÀæPÀgÀt
d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/09 PÀ®A 448, 506(§) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06/03/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ SÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ ¥sÀPÀgÀÆ¢Ý£ï ¸Á: gÁd£Á¼À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ gÁd£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£É £ÀA. 2/79 ªÀÄ£É ºÁUÀÆ RįÁè eÁUÉ ºÉÆA¢zÀÄÝ DgÉÆævÀgÁzÀ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ ¨sÁªÀgÁªÀ. ¥À¥ÀÄà, ªÀÄwÛ ªÀiÁtÂPÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀ®Äè, ªÀÄtÄÚ, ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ©Ã¸ÁqÀÄwÛzÀÄÝ CAvÁ PÉÆÃmïð¢AzÀ §AzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÀUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr E§âgÀ ªÀÄzsÀå dUÀ¼À : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA50/09 PÀ®A323, 448, 504 L.¦.¹¢£ÁAPÀ:05/03/09 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¤lÆÖgÀ (©) UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ ªÉAPÀlgÁªÀ ºÀÄt¸À£Á¼É ¸Á/ ¤lÆÖgÀ (©) gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà ©gÁzÁgÀ ¸Á/ ¤lÆÖgÀ (©) ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄUÀ£É £À£Àß vÀAVUÉ J£ÀÄ ºÉüÀÄwÛ¢Ý CAvÀ C£ÀÄßvÁÛ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÁªÀiÁ£Àå PÁgÀtPÉÌ dUÀ¼À : ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ DgÉÆæ
zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA51/09 PÀ®A143,147,341,323, 504 eÉÆvÉ 149L.¦.¹

¢£ÁAPÀ:05/03/09 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ CªÀ£À CtÚ ªÀÄvÀÄÛ CwÛUÉ ºÉÆ®¢ªÀÄzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁgÀtPÁÌV CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄÀ ªÀiÁr ªÀÄUÀ£É ¤£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ §Ä¢Ý ºÉüÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/09 PÀ®A 323, 448, 504 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ
¸ÀÆÌlgÀ¤AzÀ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀåQÛ : aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¸ÁªÀÅ
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA39/2009 PÀ®A279, 304(J) L¦¹

¢£ÁAPÀ 04/02/09 gÀAzÀÄÉ ¦.J¸ï.L (C«) gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁ𢠲æà AiÀÄƸÀÆ¥sÀSÁ£ï vÀAzÉ gÀ¸ÀÆ®SÁ£ï ªÀAiÀÄ 42 G ºÉÆÃl® PÉ®¸À ¸Á £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝãÀAzÀgÉ £À£Àß CPÀÌ ²æêÀÄw ¨ÉÃUÀA eÁ¤ UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ ºÀ«ÄÃzÉÆ¢Ý£ï ¸Á AiÀiÁPÀvÀ¥ÀÄgÁ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ £À¹ÃgÉƢݣï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉAqÀw eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ ¢AzÀ vÀ£Àß ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA J¦-12/7822 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ zÉêÀ zÉêÀ ªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£É ©¢ÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÁAiÀļÀÄ«UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀ£À£ÀÄß ºÉÊzÀæ¨ÁzÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 04/03/09 gÀAzÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀåzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzÁå£À 3-00 UÀAmÉUÉ ºÀåzÀæ¨ÁzÀ G¸Áä¤AiÀiÁ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C°è ªÉÊzÀågÀÄ ¥ÀjÃQë¹ ªÀĺÀäzÀ £À¹ÃgÉƢݣï EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÁÝ£ÉAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ C¥sÀd®UÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¥ÉưøÀgÀÄ §AzÀÄ ±ÀªÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ EvÁå¢ PÉÊPÉÆAqÀÄ ¦.JA.E UÉ C¼ÀªÀr¹gÀÄvÁÛgÉ. C°è ªÀÄÈvÀ£À CAwªÀÄ QæAiÉÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ F «µÀAiÀÄ EAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ w½¸À®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ EzÀÝ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ 304(J) L¦¹ C¼ÀªÀr¸À®Ä ªÀÄ£À« ¥ÀvÀæ §gÉzÀÄ PÉÆÃjPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¯Áj-DmÉÆà rQÌ : ¸ÀܼÀzÀ¯Éè MªÀð£À zÀĪÀÄðgÀt DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ E£ÉÆߪÀ𠫸ÀäAiÀĪÁV ¥ÁgÀÄ
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. C¥ÀgÁzÀ ¸ÀA022/2009. PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ 07/03/09 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà jÃeÁé£Á UÀAqÀ ªÉĺÀvÁ§ SÁnPï ªÀAiÀÄ:28 ªÀµÀð eÁw:ªÀÄĹèA ¸Á: ±ÁºÀ ºÀĸÉãÀ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ §gɹzÉÝãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 06-03-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÉĺÀvÁ§ vÀAzÉ ªÀÄzsÁgÀ¸Á§ EªÀ£ÀÄ CªÀ£À «ÄvÀæ CAiÀÄÁå vÀAzÉ PÉñÀªÀ ¥Àæ±ÁzÀ ¸Á; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£ÉÆA¢UÉ DmÉÆà £ÀqɸÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. DzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-03-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAlUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj CAiÀÄÁå EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 06-03-2009 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä DmÉÆà £ÀA.PÉJ-39/5269 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉĺÀvÁ§ EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä DmÉÆÃzÀ ªÀÄzsÀåzÀ ²Ãn£À ªÉÄÃ¯É ªÀļÀV PÉÆArzÀÄÝ gÁwæ 2300 UÀAlUÉ PÉÆlªÀiÁ¼À ²ªÁgÀzÀzÀ°è §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ DC¥ÀjavÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä DmÉÆÃzÀ ªÀÄUÀνUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÉĺÀvÁ§£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. £Á£ÀÄ ºÉzÀj DmÉÆà ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ §A¢gÀÄvÉÛãÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj ¤°è¹zÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä DmÉÆà ¸ÀºÀ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ºÉýzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ R¢ÃgÀ PÉÆrPÉÆAqÀÄ WÀl£É ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¤d EgÀÄvÀÛzÉ. «µÀAiÀÄ w½zÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ §gɸÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ºÉý vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ §gɬĹzÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

PÀ®¨ÉgÀPÉ ¸ÉÃA¢ zÁ½, M§â£À £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£À:

    ¢£ÁAPÀ:06.03.09gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ d¯Á® £ÀUÀgÀzÀ°è CgÉÆæ UÉÆÃ¥Á¯ï vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ®¨ÉgÀPÉ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦J¸ïL. ²æà £ÀlgÁd f.Cgï.gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ CvÀ¤AzÀ CAzÁdÄ 20 °Ãlgï ºÉAqÀ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.60/-£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr ¦AiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.12/09 PÀ®A273, 284 ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.E. CåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀÄ CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ.

E¹àÃmï dÆeÁl:14 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, gÀÆ.17,420/- d¥ÀÛ:

    ¢£ÁAPÀ:05.03.09gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ CgÀPÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è CgÉÆævÀgÁzÀ ¯Á¯ÉøÁ§ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ºÁUÀÄ EvÀgÉ E§âgÀÄ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ PÁ®PÉÌ zÉêÀzÀÄUÀð ¦.J¸ïL. ²æà C¯ÁÛ¥sïgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.17,420/-, 2 £ÉÆÃQAiÉÆà ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr UÀÄ£Éß £ÀA.34/09 PÀ®A 87 PÉ ¦ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQUÉ eÉÆÃ¥Àr ¸ÀälÄÖ 19,000/-UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ:

¢£ÁAPÀ:05.03.09gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ±Á¹Ûç PÁåA¥ïzÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà ¨Á§Ä vÀAzÉ C«ÄÃgï ¸Á¨ïgÀªÀgÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è ºÀaÑlÖ aªÀÄt ¢Ã¥ÀªÀÅ CPÀ¹äPÀªÁV PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨ÉAQ ºÀwÛ eÉÆÃ¥Àr ¸ÀÄlÄÖ CzÀgÀ°èzÀÝ 4 aî CQÌ, 1QéAl¯ï PÀqÉè , 10 vÉÆ¯É ¨É½î ZÉÊ£ï EvÀgÉ §mÉÖ §gÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ J¯Áè ¸ÉÃj C.Q.gÀÆ.19,000/- ¨É¯ÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀälÄÖ ®ÄPÁì£ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA: 06/2009 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.    

ªÀÄ»¼É PÁuÉ:

¦AiÀiÁð¢ü ²æà §¸ÀPÀ¥ÀàgÀªÀgÀ ¥Àwß ²æêÀÄw ¨sÁUÀåªÀÄä CAzÁdÄ 5'2"JvÀÛgÀ, ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ,PÀ¥ÀÄà §tÚ, CUÀ®ªÁzÀ ªÀÄÄR, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ ªÉÆqÀªÉUÀ½zÀÄÝ, UÀįÁ© §tÚzÀ ¹ÃgÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÉà §tÚzÀ PÀÄ¥Àà¸À zsÀj¹gÀĪÀ FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:05.2.09gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0900 UÀAmÉUÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ wgÀÄV ¨ÁgÀzÀÝjAzÀ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt £ÀA.06/2009gÀ ¥ÀæPÁgÀ zÁR¯ÁV vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMESUÀÄ®§UÁð f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀ §AzsÀ£À:
C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉ : 1) ¹zÀÝ¥Àà @ ¹zÁæªÀÄ vÀA. ªÀÄ®è¥Àà §AqÀUÁgÀ 2) ªÀiÁgÀÄw vÀA. ªÀÄ®è¥Àà §AqÀUÁgÀ 3) CªÀÄÈvÀ vÀA. ªÀÄ®è¥Àà §AqÀUÁgÀ 4) zÀvÀÄÛ vÀA. ªÀiÁgÀÄw §AqÀUÁgÀ 5) ªÀÄ°èPÁdð£À vÀA. ©üªÀıÁå ªÁUÉÆäÃqÉ 6) ZÀAzÀæPÁAvÀ @ ®QëöäÃPÁAvÀ vÀA. ©üêÀıÁå ªÁUÉÆäÃqÉ 7) ¸ÀzÁ£ÀAzÀ vÀA ©üêÀıÁå ªÁUÉÆäÃqÉ 8) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA. CªÀÄÈvÀ §AqÀUÁgÀ ¸Á: J®ègÀÄ ©¯ÁéqÀ (©) vÁ. C¥sÀd®¥ÀÆgÀ J®è;gÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-12-08 gÀAzÀÄ ²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ §AqÀUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöät §AqÀUÁgÀ §gÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁr CA¢¤AzÀ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ vÀ¯É ªÀÄj¹PÉÆArzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀ ±ÉÆÃzÀPÁÌV ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¥ÉưøÀ ªÀjµÁ×¢üÃPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æà ©.J. ¥ÀzÀä£ÀAiÀÄ£À L.¦.J¸ï. ºÁUÀÆ C¥ÀgÀ ¥ÀưøÀ ªÀjµÁ×¢üÃPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æà ©.«. AiÀÄ®è¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ²æà ©.JªÀiï. ºÀÆUÁgÀ r.J¸ï.¦. D¼ÀAzÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è gÀavÀªÁzÀ ¥ÀvÉÛzÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-03-09 gÀAzÀÄ ªÀiÁºÁgÁµÀÖçzÀ CPÀÌ®PÉÆÃlzÀ°è EgÀĪÀ AiÀiÁwæ ¤ªÁ¸À ¯ÁqÀÓzÀ°è EgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w PÀ¯É ºÁQ ²æà gÀªÉÄñÀ ªÉÄÃn ¹¦L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ªÀiÁr zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.


¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt:


gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉ: ¢£ÁAPÀ 06-03-2009 ²æêÀÄw ¢ªÁå UÀAqÀ ¨sÀzÀæ¥Àà ªÁ° ¸Á ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß CPÀÌ gÉñÁä E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® §£Á¼É D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ F±ÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀiÁUÀðªÁV vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ F±ÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ AiÀiÁgÉÆà M§â ªÀÄ£ÀĵÀå ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀªÀ£Éà PÉÆgÀ½UÉ PÉʺÁQ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 30 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ CQ 30,000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ D¨sÀgÀtªÀ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.


ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-


§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ: ¢£ÁAPÀ: 06-03-09 gÀAzÀÄ ²æÃ.©.J¸ï fêÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ G¥À-DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® £Á£ÀÄ £À£Àß PÀZÉÃj PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ ¥Á°PÉAiÀÄ ªÀÄÄRå zÁégÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä £À£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ §½ §AzÁUÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ¼À¥Àà JA¨ÁvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, JzÉUÉ PÉÊ ºÁQ, ºÉÆqÉzÀÄ zÀÆQ PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ ¥Àr¹ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.


PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-


ªÀqÀUÉÃgÁ oÁuÉ: ¢£ÁAPÀ 06-03-09 ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß CtÚ£ÉÆA¢UÉ SÁ£Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ¹zÁæªÀÄ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà CdÄðtV 2] ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà 3] AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà 4] ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà 5] §¸À¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà 6] ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà 7] ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà 8] UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ zÀƼÀ¥Àà ¸Á; J®ègÀÄ SÁ£Á¥ÀÄgÀ vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¦gÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CtÚ£ÁzÀ ©üêÀÄgÁAiÀĤUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÆãÉß ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÉøÀÄ ªÀiÁrzÁ¼É CAvÁ CAzÀªÀgÉà ¦gÁå¢üUÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ ©üêÀÄgÁAiÀĤUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ©üêÀÄgÁAiÀĤUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ¯ÉUÉ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ©üêÀÄgÁAiÀÄ£À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀ N¥ÉÃPÀë÷ì D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ ¦üAiÀiÁ¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀqÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.


ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-


±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ: ¢£ÁAPÀ 06-03-09 gÀAzÀÄ 4:30 ¦JªÀiïPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁªÀÄ vÀAzÉ zÀªÀ®¥Áà ®A¨Á£ÉÆÃgÀ ¸ÁC¥ÀàgÀªÀÄrØ £ÀA.1 ±ÀºÁ¨ÁzÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄgÀUÀªÀiÁä UÀÄr ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/-gÀÆ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 940/- JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁaÃn ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥É£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆæüvÀ£À «gÀÄzÀÝ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.


¥Àw¬ÄAzÀ ¥ÀwßUÉ QgÀÄPÀ¼À ¥ÀæPÀgÀt :-


±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ: ¢£ÁAPÀ 02-03-09 ²æêÀÄw eÉÆåÃw UÀAqÀ ¹zÀÝ°AUï ªÀiÁåUÉÃj ¸Á¨sÀAPÀÆgÀ vÁavÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ UÀAqÀ ¹zÀÝ°AUÀ ªÀiÁåUÉÃj FvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ CqÀÄUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀ°PÉÌ §gÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, CvÉÛ ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Áà ªÀiÁåUÉÃj, ªÀiÁªÀ ªÀÄ®è¥Áà ªÀiÁåUÉÃj ¸Á¨sÀAPÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.


ªÀÄÄAeÁUÀævÀ ¥ÀæPÀgÀt :-


AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ : EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-3-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 4-45 JªÀiï.PÉÌ ªÀÄPÀÄÛA ¥ÀmÉî vÀAzÉ G¸Áä£À ¥ÀmÉî ©gÉÃzÁgÀ ¸Á: ¸ÉÆêÀäeÁ¼À vÁ: ¹AzÀV f: ©eÁ¥ÀÄgÀ EªÀ£ÀÄ AiÀÄqÁæ«Ä ¥ÉưøÀ ªÀ¸Àw UÀæºÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀA±Á¸Àà jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÀ PÁgÀt CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVjªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/09 PÀ®A 279, 337, L¦¹ :

¦üÃgÁå¢zÁgÀ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ¸Á: UÀAUÀ£Á¼À EªÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É UÀAUÀ£Á¼À ¢AzÁ ªÀÄ£ÁߥÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ PÉÌ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï qÉæöʪÀgï vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÁ ¦gÁå¢UÉ §®UÉÊ, ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÁUÀÆ ¸ÉÆAlPÉÌ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀÄPÀÆ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 19/09 PÀ®A 287, 236, 238 L¦¹ :

¦üÃgÁå¢ ±ÁgÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀtAiÀÄå §½UÉÃgÀ ªÀÄoÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀÄå §½UÉÃgÀ ªÀÄoÀ EvÀ£ÀÄ PÀ®Äè PÉÆÃgÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀzÁæªÀÄ¥Àà »gÉÃUËqÀæ ¸Á: C®ÆègÀ EªÀ£ÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ eÉ.¹.© ZÁ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ eÉ.¹.©. AiÀÄAvÀæzÀ §PÉÃlÄ §rzÀÄ PÉÊ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀgÀPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/09 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

DgÉÆæ 01] ºÀĸÉãÀ¨sÁ£ÀÄ UÀAqÀ SÁ¹A¸Á§ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð 2] SÁ¹A¸Á§ vÀAzÉ SÁzÀgÀ ¸Á§ ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl zÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ²æÃ. ±ÁAvÀUËqÀ J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀgÀ DgÉÆæAiÀĪÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ¥Á¬Ä 1,950-00 gÀÆ, UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 2- ªÀÄlPÁ aÃn, 2- ¨Á¯ï ¥É£Àß UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉÃ(.) PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå - 02] DgÉÆæAiÀÄÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.

PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÀæPÀgÀt:.

4] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/09 PÀ®A. 273, 284, 308 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:.

DgÉÆæ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ¨É£ÀPÀ¯ï ¸Á: ¨ÉƪÀÄä£Á¼À EªÀ£ÀÄ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤PÀgÀªÁzÀ «µÀ ¥ÀzÁxÀð, PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ¸ÀzÀj PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀgÉ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ ºÁUÀÆ ºÀvÉåAiÀiÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÉ JAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀºÀ CPÀæªÀÄ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ²æÃ. ºÉZï. Dgï. £ÀqÀÄUÀrØ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ 4 °Ãlgï PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä, 250=00 gÀÆ, ºÀt, ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

5] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 07/09 PÀ®A, 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ªÉÄÃn ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð ¸Á: ªÀiÁåzÀ£ÉÃj vÁ: AiÀÄ®§ÄUÀð f: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀÄð¢üzÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥À ªÉÄÃn ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉà ¸ÀĪÀÄä£Éà wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. vÀAzÉAiÀÄÄ §Ä¢ÝªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ CzÀ£Éßà ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ: 05.03.06 gÀ gÁwæ 09:30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 06.03.09 gÀ ¨É½UÉÎ 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉV£À CªÀ¢üAiÀÄ°è DZÁj wªÀiÁä¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£ÁµÀPÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.