Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, July 30, 2011

Raichur District Reported Crimes


¢£ÁAPÀ:30.07.2011 gÀAzÀÄ 07.40 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀÀA.J¦.21, JPïì.0355 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ªÀÄ°AiÀiÁ¨ÁzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 16 ªÀµÀð, 10£Éà vÀgÀUÀw «zÁåyð, ¸Á: zÉêÀ£À¥À°è EªÀ¤UÉ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ §®¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, DzÉ¥Àà @ DzÀAiÀÄå vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà 57 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ EªÀ£ÀÄ, gÁªÀÄ¥Àà 25 ªÀµÀð & ZÀAzÀæ¥Àà @ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï EªÀj§âgÀÄ ¸ÀéAvÀ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 20.03.2009 jAzÀ 18.04.2009 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è DzÉ¥Àà @ DzÀAiÀÄå EªÀ£ÀÄ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà @ ªÉAPÀmÉñÀ 24, mÉîgï ¸Á: UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ªÀÄUÀ CAvÁ ¸ÀļÀÄî ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¸Àȶֹ, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è C¥ÀæªÀiÁtÂPÀªÁV ¸ÀļÀÄî ªÀiÁ»w ¤Ãr E£ÉÆߧâgÀAvÉ £Àl£ÉªÀiÁr UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ ºÉÆç½ ¸ÀªÉÃð £ÀA 430 £ÉÃzÀÝgÀ°èAiÀÄ JgÀqÀÄ JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß JwÛºÁPÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀéAvÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀzÉà CªÀÄgÉñÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀªÀAvÀ ªÀÄUÀ CAvÁ ¸ÀļÀÄî ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¸Àȶֹ, ¸ÀļÀÄî ªÀiÁ»w ¤Ãr £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è C¥ÀæªÀiÁtÂPÀªÁV ¸ÀļÀÄî ªÀiÁ»w ¤Ãr E£ÉÆߧâgÀAvÉ £Àl£ÉªÀiÁr UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ ºÉÆç½ ¸ÀªÉÃð £ÀA 430 £ÉÃzÀÝgÀ°èAiÀÄ JgÀqÀÄ JPÉgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß JwÛºÁPÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀéAvÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀzÉà CªÀÄgÉñÀ£À ºÉ¸ÀjUÉ ªÀUÁðªÀuɪÀiÁr ªÉÆøÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ gÁªÀÄ¥Àà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:29.07.2011 gÀAzÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ PÀ£ÀÆð¯ï f¯Éè DzÉÆä CzÉÆä vÁ®ÆPÀ PËvÁ¼ÀA UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, AiÀÄUÀn ºÀA¥ÀtÚ EªÀgÀ ¥ÀwßAiÀÄ vÀªÀÄä PÉ.£ÁUÀgÁeï vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ AiÀÄUÀn ºÀA¥ÀtÚ 39 ªÀµÀð EªÀ£À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:21.07.2011 gÀAzÀÄ zÉêÀ¸ÀÆÎj£À ²æà ¸ÀÆUÀÆgÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉ樀 ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §AzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ gÉ樀 ¤¯ÁÝtzÀ°è E½zÀÄ dUÀfêÀ£ÀgÁªÀiï ªÀÈvÀÛzÀ°è ¤°è¹, £ÁUÀgÁeï£ÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁr ªÁ¥Á¸ï §gÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀÄ C°è PÁtzÉ EgÀzÀÝjAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è «ZÁj¸À¯ÁV FªÀgÉUÉ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. PÁuÉAiÀiÁzÀ AiÀÄĪÀPÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, ¸ÁzÁPÀ¥ÀÄà ªÉÄʧtÚ, CAzÁdÄ 5' Cr 5" EAZÀÄ JvÀÛgÀ, PÉÆîĪÀÄÄR, GzÀݪÀÄÆUÀÄ, ªÀÄÆPÀ¤zÀÄÝ, Q« PÉüÀĪÀÅ¢¯Áè, vÀ¯É ¸Àj EgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÀj¥ÁåAmï, ©½§tÚzÀ ¤Ã° UÉgÉAiÀÄļÀî ±ÀmïðzsÀj¹zÀÄÝ, PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ AiÀÄĪÀPÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁrPÉÆqÀĪÀAvÉ AiÀÄĪÀPÀ£À vÀAzÉ ¢£ÁAPÀ:30.07.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ AiÀÄĪÀPÀ£À ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆqÀVgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ºÀÄqÁ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀgÁd, 22 ªÀµÀð, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, EªÀ½UÉ 6 wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ «¥ÀjvÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀ°®è. ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨ÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:28.07.2011 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ «µÀzÀ ¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãj£À°è PÀ°¹PÉÆAqÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÉAPÀ£ÀUËqÀ, 40 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÀÄ«£ÀÆgÀÄ vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ¨ÁUÉÃgÀzÉÆrØ (PÁå¢UÉÃgÁ) UÁæªÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ:29.07.2011 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ ¸Á:¨ÁUÉÃgÀzÉÆrØ ( PÁå¢UÉÃgÁ) EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ UÀÄr¸À°UÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° UÀÄr¸À®Ä ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ, UÀÄr¸À®°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt:50000/-,2 vÉƯɧAUÁgÀ C.Q.gÀÆ:50000/- ºÀwÛ©ÃdzÀ ¥ÁåPÉÃmïUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ:15000/- , 2 aîUÉƧâgÀ, C.Q.gÀÆ:2500/-, 4 aî¸ÀeÉÓ C.Q.gÀÆ:4500/-,1 QéAl¯ïºÀwÛ, C.Q.gÀÆ:4000/-, 1 aî ±ÉÃAUÁ C.Q.gÀÆ: 2500/- C¯ÁägÁ C.Q.gÀÆ: 4000/- ªÀÄvÀÄÛ C.Q.gÀÆ:8000/- ªÀiË®åzÀ §mÉÖUÀ¼ÀÄ J¯Áè ¸ÉÃj C.Q.gÀÆ:1,60,500/- ªÀiË®åzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CªÀÄgÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

zsÁ½ ªÀiÁr zÁR°¹gÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

    ²æà PÉ.JA. §rUÉÃgï ¦.J¸ï.L (C«) ¸ÀzÀgÀ§eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ: 29.07.2011 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ FzÁÎ ªÉÄÊzÁ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ¨Á°ªÀÄĨÁPÀgÀ vÀAzÉ CªÀzÁ 23 ªÀµÀð ¸Á:ªÀÄ£É ¸ÀA:12-11-83 CgÀ¨ï ªÉƺÀ¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄÄgÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß, JgÀqÀÄ ªÉƨÉʯï¥sÉÆÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:17,090/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ w½¢zÉÝãÀAzÀgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §A¢zÀÝgÀÄ §A¢®èªÉAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß «ZÁgÀuÉ UÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß DzÉÆä zÁ«zï ¸Á: DzÉÆä EªÀ¤UÉ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½zÀħA¢zÀÝjAzÀ E§âgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.07.2011 gÀAzÀÄ 139 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 25,600/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಜಾನುವಾರು ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

ನರೋಣಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ಕಾಶೀಬಾ ಗಾಯಕವಾಡ  ಸಾ: ಬೆಟ್ಟಜೇವರ್ಗಿ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ :27,28-07-2011 ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಗಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಆಕಳು ಕರುಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಮಾಡಬೂಳ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶಾ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಸಾ|| ಮುಗಟಾ ತಾ:ಚಿತ್ತಾಪೂರ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:-29/07/2011 ರಂದು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಿಂದ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಊರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಮುಗಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ರೀಡ್ಜ್ ಹತ್ತಿರ ರಾತ್ರಿ ಟಿಪ್ಪರ ನಂ. ಕೆ.ಎ. 32 ಬಿ 3568 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಶಿವರಾಮ ತಂದೆ ಬಾಬು ದಂಡಗೂಲಕರ್ ಸಾ:ಚಂದರ ನಗರ ಇತನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತನ್ನ ಟಿಪ್ಪರ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ನಾನು ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಟಿಪ್ಪರ ನಂ. ಕೆ.ಎ. 32 ಬಿ 2022 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೂಡಿ ಶಿವರಾಮನಿಗೆ ನೋಡಲಾಗಿ ಬಲಗೈ ಹತ್ತಿರ ಬಲ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಾಯಿ ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಸೊರುತ್ತಿದ್ದು, ಎಡ ಮುಂಡಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ನರಳಾಡುತ್ತಿದ್ದು ನೋಡಿ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ರಾಜಕುಮಾರ ಹಾಗು ಟಿಪ್ಪರ ಚಾಲಕ ಫಾರುಕ ಹರಸೂರ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುಂಡಗುರ್ತಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಟಿಪ್ಪರ ಚಾಲಕ ಶಿವರಾಮ ತಂದೆ ಬಾಬು ದಂಡಗೂಲಕರ್ ಸಾ:ಚಂದರ ನಗರ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಚೌಕ ಠಾಣೆ :.
ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ಭಾವೆ ಸಾ|| ಬೋರಾಬಾಯಿ ನಗರ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 29.07.2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ತೊಳೆಯಲು ಮೈಕಾನ ಬಾರ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಾಯಿ ವಾಟರ ವಾಸಿಂಗ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೀಕಾಂತ, ಶಿವ ಸಂಗಡ 7-8 ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಳೆಯ ವೈಷಮ್ಯದಿಂದ ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಬೈದು ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕಾಂತನ ಜಿಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಾಡು, ಹಾಕಿಸ್ಟೀಕ ಹಾಗೂ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಎಡಗೈ, ಮೊಳಕೈ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-07-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 30-07-2011

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 15/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-07-2011 gÀAzÀÄ 1535 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÀ ®PÀëöät ªÀĹªÀiÁqÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ 35 ¸Á: £ÁªÀÄzÁ¥ÀÆgÀªÁr vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀzsÀå ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ¢ªÀ¸À¢AzÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåPÀÛ ªÀAiÀÄ CAzÁdÄ 50 ªÀµÀð ¸ÁzÁ PÀ¥ÀÄà vÉÀ¼ÀĪÁzÀ zÉúÀ G¼ÀîªÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ° aQvÉìUÁV wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨ÁåAqÉÃd EvÀÄÛ. ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ¢£ÁAR 29-07-2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬Ä PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 150/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-07-2011 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄtªÀAvÀgÁªÀ ¥Ánî, 40 ªÀµÀð, ªÁå¥ÁgÀ, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á £ÀÆå ºË¹AUÀ PÁ¯ÉÆä PÉ.E.©. gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ 29-07-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1045 UÀAmÉUÉ r¹¹ ¨ÁåAQ¤AzÀ vÀªÀÄä SÁvɬÄAzÀ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢ MAzÀÄ zÀ¹ÛAiÀÄ°è PÀnÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆAqÁ JQÖªÁ £ÀA PÉJ 38 PÉ 9096 £ÉÃzÀgÀ rQÌAiÀÄ°è ºÁQ rQÌUÉ Qð ºÁQ ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ¥Éæøï£À ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£À ¤°è¹ ¥Éæ¸ï M¼ÀUÉ ºÉÆÃV 10 ¤«ÄµÀzÀ £ÀAvÀgÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°èlÖ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀÄîgÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï.£ÀA 17/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ģÁd¨ÉÃUÀA UÀAqÀ UÀ¥sÁgÀ ©gÁzÁ, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµðÀ, eÁw ªÀÄĹèA ¸Á °A¨Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ UÀ¥sÁgÀ vÀAzÉ C§ÄÝ®¸Á§ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁ¸Àw: ªÀÄĹèA, ¸Á: °A¨Á¥ÀÆgÀ EªÀ¤UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl«zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 27/07/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ºÉaÑUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ Hl ªÀiÁr vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠤zÉÝAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è gÁwæ 12 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV °A¨Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀzÀ ²æà ¨Á¨ÁgÁªÀ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è£À ¨Á«AiÀÄ°è DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2011 PÀ®A 3 ªÀÄvÀÄÛ 7 DªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1955 eÉÆvÉ ¥sÀnð¯ÉÊd¸Àð PÀAmÉÆæïï DqÀðgÀ 1985 :-
¢£ÁAPÀ 29/07/11 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦.L. r.¹.L.© ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀȶ C¢üPÁjUÀ¼ÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀ ªÀÄ£Àß½î gÀ¸ÉÛ AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸À §½ ºÉÆÃV ªÀÄ£Àß½î PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÀ L±ÀgÀ ¯Áj £ÀA. J¦-29/nJ-0773 £ÉÃzÀÝgÀ°è CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ 175 aî AiÀÄÄjAiÀiÁ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ ªÀÄvÀÄÛ 19 PÁlð£À ±À¢£Á±ÀPÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ L±ÀgÀ ¯Áj CA.Qà 6,79,989.50/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2011 PÀ®A 323, 324,504, L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ; 28-07-2011 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ¸Á: ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸Á¬Ä ¨ÁgÀzÀ°è ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄwÛÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀgÀ ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀ£ÀÄß PÉÆÃqÀ®Ä ¤gÁPÀj¹zÁUÀ CgÉÆæ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ PÀtÂÚ£À ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 05/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-07-2011 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÁÕ£ÉñÀé vÀAzÉ «£ÁAiÀÄPÀ ºÀlPÀgÀ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁ: ºÀlPÀgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: eÉƤßPÉÃj ¸ÀzÀå ªÀÄÄAUÀ£Á¼À EªÀgÀÄ EªÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: ºÀlPÀgÀ ¸Á: eÉƤßÃPÉj ¸ÀzÀå ªÀÄÄAUÀ£Á¼À EªÀgÀÄ 3-4 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ eÉƤßPÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬Ä ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¯ÉAzÀÄ ¤gÁPÀj¹ C°èAiÉÄà EzÀÄÝ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ PÀ®è¥Áà gÀªÀgÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಬ್ರಹ್ನಪೂರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀಮತಿ.ರಮಾದೇವಿ ಗಂಡ ದಿ:ರಾಜಕುಮಾರ ಮಾಡಗಿ, ಸಾ|| ಮಾಡಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ್ ಜಗತ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 29/07/11 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಮೊದಲು ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು ತಹಶೀಲ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಯಶವಂತ ತಂದೆ ರುಕ್ಕಪ್ಪ ಗೋಳಾ, ಮಹೇಶ ಬಾಬು ಗೋಳಾ, ಅನೀಲಕುಮಾರ ಗೋಳಾ, ಮಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ಯಶವಂತ ಗೋಳಾ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನನಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು, ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಮಾನಭಂಗ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಮಚಲ್ಯಾ ಕಾಳೇ ಸಾ|| ತಾಜಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಸಧ್ಯ ಬೋಯಿನಪಲ್ಲಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ದಿನಾಂಕ 28-07-2011 ರಂದು ಮನೆಯ ಎದುರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಹಡಗಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಶಾಮರಾವ ಶಂಕರ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ರಾಮು ತಂದೆ ಲಗಮ್ಯಾ, ಗಂಗ್ಯಾ ತಂದೆ ಜುಗಟ್ಯಾ, ಹೀರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂಜನಮ್ಮಾ ಇವಳಿಗೆ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಿ ಬ್ಲೋಜ ಹರಿದರು. ನನಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಈತನು ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಬಲಮೊಳಕಾಲ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. .