Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, November 17, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 17-11-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-11-2008

 

¨ÉøÁAiÀÄzÀ°è ¨ÉøÀvÀÛ gÉÊvÀ : «zÀÆåvÀ ¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀÝPÉÌ M§âgÀ£ÉÆߧâgÀÄ ºÉÆqÉzÁr  gÀPÀÛUÁAiÀÄ

JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À zÁR®Ä : 

1) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/08 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16/11/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà £ÁgÁ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ  G/ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ ªÉÄÃw ªÉÄüÀPÀÄAzÁªÁr ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ PÀgÉAl mÁæ£Àì¥sÁgÀªÀÄgÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ, C°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ DgÉÆæ PÀ®è¥Áà ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧ⠤AwzÀÄÝ CªÀ¤UÉ PÀgÉAl §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄUÀ£É ¤£ÁågÉÆà £À£ÀUÉ PÉüÀĪÀ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀnUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ºÁUÀÄ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀ¢®è CAvÁ fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/08 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16/11/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà £ÁgÁ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ  G/ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ ªÉÄÃw ªÉÄüÀPÀÄAzÁªÁr  ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä PÀgÉAl §A¢zÀjAzÀ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄgÀ½ mÁæ£Àì¥sÁgÀªÀÄgÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ PÁ²£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ n.¹. §AzÀ ªÀÄr¢ ¤£Àß ªÉÄÊAiÀÄ°è MAzÀÄ bÉÃmÁPÀ gÀPÀÛ E®è PÀrzÀÄ vÀÄA§ÄvÉÛ£É CAvÁ  »ÃrzÀÄ ºÀ°è¤AzÀ PÀaÑ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

 

Hl ¤ÃgÀÄ ©lÖ, PÉÆãÉUÉ ¥Áæt ©lÖ 

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 14/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 16/11/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄASÁAvÀgÀ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÀUÀÄgÀÄf EvÀ£ÀÄ C£ÁgÉÆÃUÀå¢AzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆV  £ÉÆqÀ¯ÁV ¦ügÁå¢ gÉêÀt¥Áà vÀAzÉ ¨Á§±ÉnÖ ¥Ánî ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð ¸Á; fUÁð [©] gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÀUÀÄgÀÄf EvÀ£ÀÄ 2 wAUÀ½AzÀ fUÁð [©] UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¸ÀVzÀÄÝ MAzÀÄ ªÁgÀ¢AzÀ Hl ªÀiÁqÀzÉà ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄzÉà C£ÁgÉÆÃUÀå¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 15/11/08 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ UÀÄt ªÀÄÄR£ÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 16/11/08 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 14/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï ¦¹ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

ªÀÄUÀ£À ªÀÄgÀt¢AzÀ §Ä¢Ý ¨sÀæªÀÄuÉUÉÆAqÀ vÁ¬Ä : ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀÅ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.rDgï £ÀA. 25/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 16/11/08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¥sÀgÁå¢ ²æà dUÀߣÁxÀ vÀAzÉ PÀ®¥Áà PÀtf ªÀAiÀÄ-49ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ G-vÉÆÃlUÁjPÉ ¸ÀºÀAiÀÄPÀ ¸Á-SÉÃt gÀAeÉÆî ¸ÀzsÀå ºÀÄ||¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ ¥ÀzÁäªÀw UÀAqÀ dUÀ£ÁßxÀ EªÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀ« ¨Á«AiÀÄ°è EeÁqÀ®Ä ºÉÆV ¸ÀwÛzÀjAzÀ, CzÉà aAvÉUÉM¼ÁUÁV ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjÃuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjCªÀ½UÉ §Ä¢üÞ¨sÀȪÉÄ DVzÀÄÝ aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ EzÀÝ PÁgÀt  vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 16/11/08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄj¹PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É.

 

¯Áj ºÁUÀÄ n¥ÀàgÀ ªÀÄzÀå rQÌ : n¥ÀàgÀ£À°èzÀÝ ¢Ã£ÀUÀÆ° £ËPÀgÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ 

¢£ÁAPÀ 16-11-08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ OgÁzÀ gÉÆÃr£À  ¨ÉÆÃAUÉÆAqÉñÀégÀ ZËPÀ ¨ÉÆÃgÁ¼À ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA. JA.JZï 26/JZï-5409 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄzsÀå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤AwgÀĪÀ n¥ÀàgÀ£ÀÄß rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ  n¥ÀàgÀzÀ°èzÀÝ PÀÆ° PÁgÀjUÉ ºÁUÀÆ ¦üÃAiÀiÁð¢ü ²æà ¤ªÀwð vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄZÀÄÌj ¸Á// ¨ÉÆÃgÁ¼À  EªÀgÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹  vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÀÆ«ªÁzÀ : ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄPÁÌV ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

§UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 177/08 PÀ®A 145 ¹Dg惡  :-

¢£ÁAPÀ 05/06/2008 jAzÀ gÁdVgÁ UÁæªÀÄzÀ d«ÄãÀ ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 11 gÀ°è EgÀĪÀ 6 JPÀgÉ 8 UÀÄAmÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ¥ÀPÀëzÀªÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1 £Éà ¥Ánð:- 1) zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ºÀĸÉì¤ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á/ gÁdVÃgÁ 2 £Éà ¥Ánð:- 1) ²ªÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÉÆUÀ®¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á/ gÁdVÃgÁ EªÀgÀÄUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀzÀå ¥ÁºÀtÂAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ E®è¢zÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀj ¨sÀÆ«Ä ªÉÆzÀ®£É ¥ÀPÀëzÀªÀgÀÄ ¨sÀÆ£ÁåAiÀÄ ªÀÄAqÀ½¬ÄAzÀ ªÀÄAdÆjAiÀiÁVzÉ JAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£É ¥ÀPÀëzÀªÀgÀÄ »jAiÀÄgÀ D¹Û EzÉ JAzÀÄ ªÁ¢¸ÀÄvÁÛ ¸ÀzÀj «ªÁ¢vÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è PÀ¨ÁÓ ªÀiÁr ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄvÁÛ dUÀ¼À vÀAmÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÁÝgÉ. EªÀjAzÀ ªÀÄÄAzÉ d£ÀgÀ fêÀPÉÌ D¹ÛUÉ ºÁ¤AiÀiÁV gÀPÀÛ¥ÁvÀ C£ÁºÀÄvÀ DUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÝ PÁgÀt «ªÁ¢vÀ ¨sÀÆ«ÄUÉ AiÀiÁgÀÄ ºÀPÀÄÌzÁgÀgÀÄ CAvÁ ¤tðAiÀÄ DUÀĪÀ vÀ£ÀPÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

 

«£ÁPÁgÀt dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 214/08 PÀ®A  504,323,324,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹

     ¢£ÁAPÀ 16/11/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà ¨ÉA§¼ÀV 23 ªÀµÀð eÁw:PÀÄgÀħ G:¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á:D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉƤ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ ¥À¥ÀÄà oÁPÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÁ¬Ä, CPÀÌ .ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßçâ¼ÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥À¥ÀÄà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ §AzÀAvÉ £À£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É , ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÁÛUÀAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ Cfð ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ


Raichur District Reported Crimes

: £ÀPÀ° zÁR¯É ¸Àȶ׹ ¸ÀPÁðj PÉ®¸À ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß, 4 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è £ÁUÀjÃPÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉ/ªÀÄ»¼Á ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉ ºÀÄzÉÝUÁV PÀgÉ ªÀiÁrzÁUÀ ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¸Á: ºÀÄ°UɪÀÄä UÀÄr ºÀwÛgÀ ¹gÀªÁgÀ, vÁ: ªÀiÁ£À« f¯Áè: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, 2) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ¸Á: ¸É¸À£ÀÆgÀÄ, ¥ÉÆ: fAPÉÃgï, vÁ: AiÀiÁzÀVj, f¯Áè: UÀÄ®§UÁð, 3) PÀĪÀiÁj ®Qëöäà vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ, ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ 4) PÀĪÀiÁj £ÁUÀªÉÃt vÀAzÉ N§tÚ ¸Á: AiÀÄzÀ®UÀnÖ, vÁ: ZÀ¼ÀîPÉgÉ, f¯Áè: avÀæzÀÄUÀð EªÀgÀÄ ¸À°è¹gÀĪÀ NJADgï ²Ãmï£À°ègÀĪÀ (Cfð) ¨ÉgÀ¼ÀĪÀÄÄzÉæUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ °TvÀ, zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzsÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è PÉÆlÖ ¨ÉgÀ¼ÀÄ ªÀÄÄzÉæUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV ºÉÆAzÁtÂPÉ AiÀiÁUÀÄwÛ®è ºÉÃUÁzÀgÀÆ ªÀiÁr ¸ÀPÁðj PÉ®¸À ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄvÉÆÛ§âgÀAvÉ £Àn¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÁUÀÆ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÀAa¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀļÀÄî zÀ¸ÁÛªÉÃd£ÀÄß £ÉÊdªÉAzÀÄ §¼À¹, Cfð ºÁQgÀĪÀ C¨sÀåyð ¨ÉÃgÉAiÀiÁVzÀÄÝ °TvÀ, zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzsÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁVgÀĪÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ ²æÃ. UË¸ï ªÉÆ»£ÀÄ¢Ýãï, JJN f¯Áè ¥Éưøï PÁAiÀiÁð®AiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16.11.2008 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉÃðlAiÀiÁqÀð oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£É߸ÀA: 113, 114, 115 & 116/2008 PÀ®A: 419, 468, 471 ¨sÁ. zÀA. ¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀævÉåÃPÀ £Á®ÄÌ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ¥ÀævÉåÃPÀ 4 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, NªÀð£À ¸ÁªÀÅ, 5 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ 16.11.2008 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà 28 ªÀµÀð, ªÀiÁ£À« J¦JA¹ ¢£ÀUÀÆ° £ËPÀgÀ£ÀÄ »ÃgÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ïªÉÄÃ¯É ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ PÉA¥ÀtÚ 24 ªÀµÀð EªÀ£À£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà C£Àéj PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°ègÀĪÀ ¨ÁAqïPÀ°èUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ©zÀÝ ZÁ®PÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀºÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ ªÀiË£ÉñÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀiË£ÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÁ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 274/2008 PÀ®A: 279, 338, 304(J) ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:16.11.2008 gÀAzÀÄ 1540 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj ¸ÀA: PÉJ.36, 5931 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ²æà §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ°è ¸ÀAZÁgÀ ¤®ÄUÀqÉAiÀÄ ¸ÀAeÉÕAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹, CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹, DmÉÆÃPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ DmÉÆÃjPÁë ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ ZÁ®PÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd 25 ªÀµÀð, qÁår PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¥ÁªÀðw 45 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ ¸ËªÀÄå 17 ªÀµÀð EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¯Áj ZÁ®PÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è ¤°è¹ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 115/2008 PÀ®A: 279, 337, 338 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. ªÀÄvÀÄÛ 134 ¸À»vÀ 187 ªÉÆêÁ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 16.11.2008 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀ.gÁ.gÀ.¸Á. ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ WÀlPÀzÀ §¸ï ¸ÀA: PÉJ.25, J¥sï.2442 £ÉÃzÀÝgÀZÁ®PÀ PÀAmÉAiÀÄå£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ª¨sÁªÉñÀ ¸Á «Ä¯ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀĺÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ JA.r. G¸Áä£ï ¸Á¨ï vÀAzÉ JA.r.±ÉÃR¥sÀjÃzï 50 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 206/2008 PÀ®A: 279, 337 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 16.11.2008 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ C£ÀégïC° vÀAzÉ SÁzÀgïC° ¸Á: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀ£ÀÄ §¸ï ¸ÀA: PÉJ.36, 3877 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁgÀÄw PÁgÀÄ ¸ÀA: PÉJ.36, JA.3713 £ÉÃzÀÝPÉÌ PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è NªÀgïmÉÃPï ªÀiÁr, PÁj£À §®¨sÁUÀPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁj£À §®UÀqÉAiÀÄ JgÀqÀÄ ¨ÁV®ÄUÀ¼ÀÄ, §®¨sÁUÀzÀ §A¥Àgï ªÀÄvÀÄÛ §®¨sÁUÀzÀ ºÉqï¯ÉÊmï dRA UÉÆAqÀÄ £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÁgÀÄ ZÁ®PÀ ±ÀgÀuÉÃUËqÀ ¸Á: PÀ«vÁ¼À PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 216/2008, 217/2008 ªÀÄvÀÄÛ 218/2008 PÀ®A: 279, 336 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. ªÀÄvÀÄÛ 192(J) ªÉÆÃ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: E¹àÃmï dÆeÁl, 8 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, gÀÆ: 3050/- d¦Û :

²æà ªÀiÁgÀÄw UÀļÁîj ¦J¸ïL PÀ«vÁ¼À oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16.11.2008 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ CªÀÄgÉñÀ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ UÀÄr ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 14 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt: 5494=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 15 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.131/2008 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁl, NªÀð£À §AzsÀ£À : 75 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü, 1 PÉf ¥ËqÀgï d¦Û :

²æà ¥ÀÄ®èAiÀÄå gÁoÉÆÃqï ¦J¸ïL AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:16.11.2008 gÀAzÀÄ 1610 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ J£ï.ºÀ£ÀĪÀiÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ §¸ÀtÚ vÀAzÉ SÁdAiÀÄå 40 ªÀµÀð, ¸Á: J£ï.ºÀ£ÀĪÀiÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, 30 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü, 10 PÉf ¹ºÉZï ¥ËqÀgï d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 210/2008 PÀ®A: 273, 284, 308, 328 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. ¸À»vÀ 32, 34 C¨ÁÌjPÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

gÉÆÃeÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ : ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀÄ
: ¢£ÁAPÀ:16-11-2008 gÀAzÀÄ SÁeÁ §AzÉãÀªÁd zÀUÁðzÀ GgÀÄ¸ï £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ SÁeÁ §AzÉãÀªÁd zÀUÁðzÀ DªÀgÀtzÀ°è 06 d£ÀgÀÄ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ ¥ÉưøïgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄÄR ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ NqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹wÛgÀĪÁUÀ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀjAiÀiÁzÀ «¼Á¸À ¤ÃqÀzÉ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ eÁvÉæAiÀÄ°è ºÁdjzÀÝ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ ºÉüÀzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ GgÀĸïUÁV §AzÀAvÀºÀ ¨sÀPÁÛ¢UÀ¼À Q¸ÉUÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzÀ J¸ÀUÀ®Ä ºÉÆAZÀĺÁQ ¤AwgÀ§ºÀÄzÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ,1.£À¬ÄêÀiï vÀAzÉ C§ÄÝ® SÁzÀgï ¸Á:dªÁºÀgÀ »AzÀ ±Á¯É ºÀwÛgÀ, £ÀAiÀiÁªÉÆúÀ¯Áè UÀÄ®§UÁð.2.ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ ªÀıÁPÀ ±ÉÃPÀ ¸Á: §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ®¤ UÀÄ®§UÁð.3.fèÁæ£ïSÁ£ï vÀAzÉ E¸Áæ°SÁ£ï, ªÀµÀð,¸Á: ªÀÄÄA¨ÉÊ (ªÀĺÁgÁµÀÖç) 4.¦ügÉÆÃeï CºÀäzÀ vÀAzÉ C¸ÀèA ªÀiÁ° ¸Á:¥Ál®ªÁr, ªÀÄÄA¨ÉÊ( ªÀĺÁgÁµÀÖç). 5.ªÀĺÀäzÀ EªÀiÁæ£ï vÀAzÉ ªÀÄÆgÁ±ÉÃPï ¸Á: UÉÆêÀAr ªÀÄÄA¨ÉÊ.(ªÀĺÁgÁµÀÖç)6.dĨÉÃgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀä¢£ï ±ÉÃPï ¸Á: ²ªÁf£ÀUÀgÀ,ªÀÄÄA¨ÉÊ CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ, CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÉÆÃeÁ ¥Éưñï oÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A:41(J) ¸ÀAUÀqÀ 109 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ £ÀåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 266/08 PÀ®A, 448, 323, 504, L.¦.¹ :

¢£ÁAPÀ: 16.11.2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ «gÀÄ¥ÀtÚ ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀzÀ ªÀAiÀÄ: 35 G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: PÁªÀÄ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁ±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 15.11.08 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀªÀ£ÁzÀ FgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÉAV£ÀPÁ¬Ä ºÀjzÀ §UÉÎ «µÀAiÀÄzÀ°è ¸ÀĪÀÄä£É dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁ±ÀÑ ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÊzÀÄ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ C®è°è ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀÄ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃn ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.