Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, April 29, 2009

Bidar District : Daily Crime Update 29-04-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-04-2009

PÁj-¯Áj ªÀÄzsÀå rQÌ : ªÀÄƪÀjUÉ UÁAiÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå37/09 PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 184 L.JA.«.JPÀÖ
¢£ÁAPÀ 26.04.09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ©æeï QñÀégï vÀAzÉ gÁªÀĤªÁ¸À ªÀiÁ¯Á¤ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÉßûvÀgÁzÀ C±ÉÆÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ ¸Á; J®ègÀÄ ©ÃzÀgï gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÀÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÀÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ¢£ÁAPÀ 28.04.09 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯ÁĹPÀÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£Àß½è ¨ÁqÀðgï ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. JA.ºÉZï.25/©-9450 gÀ £ÉÃzÀPÉÌ »A¢¤AzÀ rQ̪ÀiÁrzÀ£ÀÄ . ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÉÄÃ¯É £ÀªÉÆâ¹zÀ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ . ¸ÀzÀj WÀl£ÉUÉ PÁgÀt£ÁzÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉÌAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/09 gÀ PÀ®A 279,337 ,338 L¦¹.dÆvÉ 184 L.JA.« JPïÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÀƼÀî¯ÁVzÉ . «µÀAiÀÄ ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁ»wUÁV ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.


CAUÀrAiÀÄ UÉÆqÉUÉ rQ̪ÀiÁr n¥ÀàgÀ C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ ZÁ®PÀ
£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA: 115/09: PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ
¢£ÁAPÀ 28/04/09 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ : ²æà «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà ¥ÀmÉß ªÀAiÀÄ 60 eÁ/°AUÁAiÀÄvÀ G/ªÉÊzsÁå¢üPÁj ¸Á/CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ¨sÁ°Ì ªÀÄ£ÉUÉ n¥ÀàgÀ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå f.eÉ/10 n/8036 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀÄPÀvÉÄAzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ »AzÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉUÉ rQÌ ªÀiÁr ¨ÁrUÉUÉ PÉÆlÖ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ £É®PÉÌ ©zÀÄÝ ®ÄPÁì£À ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¥ÉưøÀjAzÀ zÁ½ : dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ DgÀÄ d£ÀgÀ §AzsÀ£À
£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA116/09 PÀ®A 87 PÉ.¦ JPÀÖ

PÀ®ªÁr UÁæªÀÄzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ £ÉüÀUÉ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ 3 E¸Éàmï J¯ÉAiÀÄ ¥ÀgÉî JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄvÀÄÛgÀªÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀjA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr 6 d£À 1] ¥ÀArvÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw £ÉüÀUÉ 40 ªÀµÀð 2] eÉÊgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà eÉÆüÀzÁ§PÉ 36 3] ªÉAPÀl vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ªÉÄÃvÉæ 36 ªÀµÀð 4] ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ £ÉüÀUÉ 265] ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd £ÉüÀUÉ 20 ªÀµÀð6] ªÀÄ°èPÁdÄð£ï vÀAzÉ ¥ÀArvÀgÁªÀ ¸ÀÄgÁ J®ègÀ ¸Á/ PÀ®ªÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr , dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1240/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è d¥ÀÛ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄvÀ ZÀ¯ÁĹ §gÀÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DPÀæªÀÄ PÀÆl¢AzÀ zÁ½ : UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀåQÛ
zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA102/09 PÀ®A341,323,324,504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:23/04/2009 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÉÄÊ®ÆgÉ, ªÀAiÀÄ:22 ªÀµÀð, ¸Á/ ¹zÉÝñÀégÀªÁr. ¯ÉÆÃZÀPÀ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤«ÄvÀå ªÀÄvÀ ZÀ¯ÁĹ §gÀÄwÛzÁÝUÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¤£ÀUÉ fêÀzÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ dªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 102/09 PÀ®A: 341,323,324,504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£ÀzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ E§âgÀÄ AiÀÄĪÀwAiÀÄgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ f¯Áè ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA.79/09 PÀ®A ;-379,511 L¦¹
¢£ÁAPÀ: 27-04-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ©ÃzÀgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ §¸ï ¤®ÄèªÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀiÁAUÁgÀªÁr ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ;-²æêÀÄw PÀ¸ÀÆÛgÀ¨ÁÄ UÀAqÀ ªÀiÁ£ÀªÀÄÆwð ¥ÀAZÁ¼ï ªÀAiÀÄ; 50 G; ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á; gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ a¢æ gÉÆÃqï §¸ï ºÀvÀÄÛwÛgÀĪÁUÀ PÉÆÃgÀ¼À°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ PÀrzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ¼É. CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ»w ªÀiÁ£ÀågÀ°è ¸À°è¸À¼ÁVzÉ.

Gulbarga Dist. Reported Crimes

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ.27-4-2009 gÀAzÀÄ ²æà ¹zÀÝ°AUÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀÀ£À ºÉAqÀw ªÀiÁºÁ£ÀAzÀgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ ¤AUÀuÁÚ vÀAzÉ gÁd±ÉÃRgÀ ¥ÉưøÀ ¥Ánî ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£ÀÀ ºÉAqÀw ²ªÀªÀiÁä ºÁUÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ, CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¹zÀÝ°AUÀgÀªÀjUÉ ¤Ã£ÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄ£É £À£Àß ¥Á°UÉ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è ¤Ã£ÀÄ KPÉ ªÁ¹¸ÀÄw¢Ý ¤£ÀUÉ SÁ° ªÀiÁqÀ®Ä ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀĪÀÅ¢®è ªÀÄUÀ£É J£ÀÄßvÁÛ «£ÁBPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ gÁr¤AzÀ, ZÁPÀÄ«¤AzÀ, §rUɬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ¦¹zÀÝ°AUÀ ºÁUÀÆ ªÀĺÁ£ÀAzÁ gÀªÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzsÀ zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt:

ªÁr ¥Éưøï oÁuÉ B ¢£ÁAPÀ 28-04-2009 gÀAzÀÄ ²æ ªÉÆúÀ£À PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ gÀªÀgÀÄ ªÁr ¥ÀlÖtzÀ C§Äݯï PÀ®A CeÁzÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ 1)C¤Ã¯ï vÀAzÉ ¸ÉêÁ¯Á® 2)UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ¸ÉêÀ¯Á® 3)D±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¨ÁfgÁªï ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧ⠪ÉÆúÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀgÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ «£ÁBPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ J ºÉƯÉAiÀÄ ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÀ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÁPÀÄ«¤AzÀ w«zÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ªÁr ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀÄqÀÄV PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉB
²æà ±ÀgÀtÄ vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ ¥Ánî ¸Á: ¸ÀÄAzÀgÀ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ PÀĪÀiÁj ªÀÄÄ¤ß G¥sÀ𠲯Á vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ ¥Ánî EªÀ½UÉ ¸Àé®à §Ä¢Ý §æªÀÄuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 19.04.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À ªÀģɬÄAzÀ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ¸ÉÖõÀ£ï §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ºÀÄqÀÄV PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ PÁuÉAiÀiÁzÀ §ÄqÀÄVAiÀÄ ZÀºÀgÁ ¥ÀnÖ F PɼÀPÀAqÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ.PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ «ªÀgÀ:- ºÉ¸ÀgÀÄBªÀÄĤß@²¯Á vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ ¥Ánî, 22 ªÀµÀð,: 5.4 JvÀÛgÀ zÀÄAqÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄR, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ , PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä, V½ ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ ¥ÀAeÁ© qÉæøÀ zsÀj¹zÀÄÝ, PÀ£ÀßqÀ, »A¢ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÄÝ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ¼ÉAiÀÄ UÀÄgÀÄvÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ : UÉÆüÁ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ gÉʯÉé UÉÃmï ºÀwÛgÀ ²æà ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ RAqÀ¥Áà PÀ£ÀUÀ£À½î gÀªÀgÀÄ ±ÀºÁ¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà PÀgÀtÂPÀ£ÀÄ §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄÄÝ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Raichur District Reported Crimes
ªÀÄÆgÀÄ PÀqÉ ¥ÀævÀÉåÃPÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ £Á®éjUÉ UÁAiÀÄ,
¢£ÁAPÀ 26-04-2009 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ CmÉÆà £ÀA J¦ 21 ªÁAiÀï 4525 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ºÀÄ°UÉAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄÄRAiÀÄå ¸Á: PËvÁ¼ÀA (J.¦) FvÀ£Ä CmÉÆêÀ£ÀÄß V¯ÉøÀÆÎgÀÄ-ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÀ£ÀªÀiÁ¥ÀÄgÀ gÉïÉé UÉÃmï ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt v¦à gÀ¸ÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌPÉÌ CmÉÆà ©¢ÝzÀÝjAzÀ, CmÉÆÃzÀ°zÀÝ ²æäªÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£À¸ÀÆgÀ JA§ÄªÀªÀgÀÄ CmÉÆÃzÀ CrAiÀÄ°è ¹PÀÄÝ wêÀæUÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛgÉÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æäªÁ¸À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÁ C.¸ÀA 80/09 PÀ®A 279,337338 L¦¹ jÃvÀå UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ 28.04.2009 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ªÀĹÌ-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀ¸ÀªÀÄPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÁzÀ UÉƯÁè¼À¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÀ¥Àà 55 ªÀµÀð ,°AUÀÁAiÀÄv ¸Á: ºÀ¸ÀªÀÄPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA PÉJ 22 J.4290 £ÉÃzÀÝ£Äß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛzÁlÄwÛzÀÝ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ lPÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §®UÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÄvÛzÉ CAvÀ CªÀÄgÉñÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÆgÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 71/09 PÀ®A 279,338 L¦¹ gÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£É zÁR°¹PÉÆAqÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ 27.04.2009 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ –UËqÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀ°è ¯Áj £ÀA§gÀ PÉJ25/8889 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ PÁ婤£À°è ¨ÁV® ºÀwÛgÀ PĽwÛzÀÝ §¸ÀªÀ FvÀ£ÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà ¸Á: UÀËqÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÁ C.¸ÀA 45/2009 PÀ®A 279,338 L¦¹ jvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÉÆA¢UÉ ¨Á®QAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ DgÉÆævÀ£À ¥ÀvÉÛUÁV wêÀæ ±ÉÆÃzsÀ.
¢£ÁAPÀ 26-04-2009 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è Hn UÁæªÀÄzÀ ²æêÀÄw ¹zÀݪÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÀtÚ £ÁAiÀÄPÀ FPÉAiÀÄÄ, ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UÀAUÀªÀÄä ªÀAiÀiÁ 16 ªÀµÀð FPÉAiÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöät FvÀ£ÀÄ UÀAUÀªÀÄä½UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ªÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ ªÀÄ£ÀªÉÇ°¹ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ²æêÀÄw ¹zÀݪÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀ oÁuÁ C,¸ÀA 45/09 PÀ®A 383,420 L¦¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ,DgÉÆævÀ£À ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄðPÉÊPÉÆArzÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä.:-
¢£ÁAPÀ 28-04-2009 gÀAzÀÄ VtªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå eÁw; PÀÄgÀħgÀ FvÀ£ÀÄ J£ï PÀæµÀÚ¥à vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ºÉqÀV£Á¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ vÁ£ÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸å¤zÝgÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ d£ÀvÁ ªÀÄ£É ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁr¹PÉÆnÖ®è CAvÁ vqÉzÀÄ ¤°è¹ £ÁAiÀÄPÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÀ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ºÀ®Äè ªÀÄÄjzÀÄ zËdð£ÀåªÉ¸ÀVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀÄ®èAiÀÄå£ÀÄ PÉÆlÖü¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÁ C.¸ÀA 116/09 PÀ®A 341,323,325,504 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹ /J¸ï.n ¦J PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/09 PÀ®A 279, 337, 338, 283, 304[J] L.¦.¹. ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 28-04-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ºÀA¦AiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀgÀ zÀ±Àð£ÀPÁÌV vÀªÀÄä ªÀiÁgÀÄw-800 PÁgÀ £ÀA. PÉJ-25/JªÀiï-4095 vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj PÁj£À°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¦gÁå¢üzÁgÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀA¦UÉ ºÉÆÃV ºÀA¦AiÀÄ°è zÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ºÀA¦¬ÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ PÀÄPÀ£ÀÆjUÉ §gÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 29-04-2009 gÀAzÀÄ 01-00 J.JA.¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¨sÁ£Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ L.©. ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÉå MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉJ-25/©-9181 CqÀتÁV ¤AwzÀÄÝ CzÀgÀ »AzÉ ªÀiÁgÀÄw PÁgÀ ºÉÆÃV ¤AvÁUÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-31/5390 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ªÀiÁgÀÄw PÁjUÉ »A¨ÁUÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÁgÀ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-25/©-9181 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁgÀÄw PÁj£À°èzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀļÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸ÀAvÀªÀiÁ¯Á EªÀ½UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉmÁÖV D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2009 PÀ®A 457,380 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 28-04-2009 gÀAzÀÄ 13-00 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ±ÉnÖ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ±ÉnÖ 45 ªÀµÀð, G: ªÀiÁgÀÄw D¬Ä¯ï ¸ÉAlgï CAUÀr ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ¸Á: ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-04-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 28-04-2009 gÀAzÀÄ 07-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀįÉèñÀégÀ PÁA¥ÉèPÀì£À ±Á¥À £ÀA. 05 gÀ°ègÀĪÀ ªÀiÁgÀÄw D¬Ä¯ï ¸ÉAlgï CAUÀrAiÀÄ zÉÆqÀØ µÀlgÀìUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÉUÉzÀÄ µÀlgÀì£À ¥ÀnÖUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉAqï ªÀiÁr zÉÆqÀØ µÀlgïì vÉgÉzÀÄ CAUÀrAiÀÄ M¼ÀUÀqÉUÉ ºÉÆÃV PÁåµï qÁæzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 45,000-00 UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà ºÉZï.©.£ÀgÀ¹AUÀ¥Àà, ¦.J¸ï.L. (C.«) gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.